Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

ACC - souhrnné informace

ACC 20 mg/ml sirup 100 ml
ACC - 20MG/ML SIR 1X100ML
ACC - 20MG/ML SIR 1X100ML
155 - 189 Kč
ACC 20 mg/ml sirup 200 ml
ACC - 20MG/ML SIR 1X200ML
ACC - 20MG/ML SIR 1X200ML
219 - 259 Kč
Síla léku
20MG/ML

Obsahuje účinnou látku:

ATC skupina:

Dostupná balení:

  • 1X100ML
  • 1X200ML

Souhrnné informace o léku - ACC

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.   NÁZEV PŘÍPRAVKU

ACC 20 mg/ml sirup

2.   KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml sirupu obsahuje acetylcysteinum 20 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: methylparaben, sodík.

1 ml sirupu obsahuje 1,78 mmol (41,02 mg) sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Sirup

Popis přípravku: čirý, slabě viskózní sirup.

4.   KLINICKÉ ÚDAJE

4.1   Terapeutické indikace

Přípravek ACC 20 mg/ml sirup se používá k terapii při akutních i chronických onemocněních dýchacích cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací (akutní a chronická bronchitida, bronchiektázie, astmoidní bronchitida, bronchiální astma, bronchiolitida, mukoviscidóza) a krčních onemocněních (laryngitida).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí a dospívající od 14 let

10 ml roztoku 2–3krát denně, což odpovídá 400 – 600 mg acetylcysteinu den­ně

Pediatrická populace

Pokud není předepsáno jinak, doporučuje se dávkovat ACC 20 mg/ml sirup takto:

Děti od 6 do 14 let

5 ml roztoku 3–4krát denně, což odpovídá 300–400 mg acetylcysteinu den­ně

Děti od 2 do 5 let

5ml roztoku 2–3krát denně, což odpovídá 200– 300 mg acetylcysteinu den­ně

Děti mladší než 2 roky

2,5 ml roztoku 2–3krát denně, což odpovídá 100–150 mg acetylcysteinu den­ně.

Mukoviscidóza

U pacientů s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg může být indikováno zvýšení denní dávky až na 800 mg.

Děti starší než 6 let

10 ml roztoku 3krát denně, což odpovídá 600 mg acetylcysteinu denně Děti ve věku od 2 do 5 let

5 ml roztoku 4krát denně, což odpovídá 400 mg acetylcysteinu den­ně

Děti mladší než 2 roky

2,5 ml roztoku 3krát denně, což odpovídá 150 mg acetylcysteinu denně. Léčení je třeba zahájit postupně.

O dávkování acetylcysteinu novorozencům nejsou k dispozici významné údaje, proto se užití přípravku u novorozenců nedoporučuje.

Způsob podání

ACC 20 mg/ml sirup se užívá po jídle.

ACC 20 mg/ml sirup se může užívat buď za použití dávkovací stříkačky anebo odměrky přiložené k balení.

Návod k podávání dávkovací stříkačkou:

  • 1. Pacient otevře dětský bezpečnostní uzávěr tak, že na něj zatlačí a zároveň jej pootočí doleva.

  • 2. Pacient zasune přiloženou perforovanou zátku do hrdla lahvičky. Pokud není možné zátku plně zasunout, může na lahvičku nasadit uzávěr a otočit jím. Zátka spojuje dávkovací stříkačku s lahvičkou a trvale zůstává v hrdle lahvičky.

  • 3. Pacient zatlačí dávkovací stříkačku pevně do otvoru v zátce. Píst má být zatlačen do stříkačky co nejdále.

  • 4. Pacient opatrně obrátí lahvičku dnem vzhůru, vytáhne píst až k číslu označujícímu předepsané mililitry (ml) sirupu. Objeví-li se v dávkovací stříkačce bubliny, vytlačí sirup pístem zpět do lahvičky a stříkačku naplní znova. Jestliže bylo předepsáno více než 5 ml, je třeba, aby stříkačku naplnil opakovaně.

  • 5. Pacient obrátí lahvičku dnem dolů a vytáhne dávkovací stříkačku z perforované zát­ky.

  • 6. Sirup se může podat dítěti dávkovací stříkačkou rovnou do úst, anebo se může dávkovací stříkačka vyprázdnit na lžíci. Jestliže dítě dostává sirup dávkovací stříkačkou do úst, má při tom sedět zpříma. Dávkovací stříkačku je nejlépe vyprazdňovat pomalu k vnitřní straně tváře, takže dítě nemůže chybně polknout.

Dávkovací stříkačku pro perorální podání je po každém použití třeba vyčistit tak, že se několikrát naplní čistou vodou a zase vyprázdní.

ACC 20 mg/ml sirup se bez doporučení lékaře neužívá déle než 4–5 dní.

Upozornění:

Příjem tekutiny podporuje mukolytický účinek acetylcysteinu.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pediatrická populace

U dětí mladších než 2 roky se ACC 20 mg/ml sirup může použít jenom na doporučení lékaře.

U dětí mladších než 1 rok se ACC 20 mg/ml sirup může použít jenom ve vitálních indikacích a za nejpřísnějšího lékařského dohledu.

O dávkování acetylcysteinu novorozencům nejsou k dispozici významné údaje, proto se užití přípravku u novorozenců nedoporučuje.

  • V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány těžké kožní reakce, např. Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Objeví-li se nově kožní nebo slizniční poškození, je třeba neodkladně vyhledat lékaře a ukončit užívání acetylcysteinu.

  • V důsledku obsahu methylparabenu může přípravek způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antitusika:

Antitusika mohou snížením kašlacího reflexu vyvolat nebezpečné hromadění hlenů v dýchacích cestách. Případná kombinace proto vyžaduje vyhraněnou indikaci a pečlivé sledování.

Antibiotika:

Tetracyklin-hydrochlorid (s výjimkou doxycyklinu) se musí podávat odděleně a s časovým odstupem nejméně 2 hodiny.

Acetylcystein může snižovat účinnost některých antibiotik. In vitro byly popsány interakce s aminoglykosidy, cefalosporiny, polosyntetickými peniciliny a tetracykliny. Současnému podávání těchto antibiotik a acetylcysteinu je proto třeba se vyhnout; acetylcystein se smí podat nejdříve za 2 hodiny po perorálním podání některého z níže uvedených antibiotik. To však neplatí pro cefixim a lorakarbef.

Inaktivace těchto antibiotik byla dosud popsána pouze in vitro při bezprostředním smísení s acetylcysteinem. Nebyla však nalezena u amoxicilinu, cefuroximu, doxycyklinu, erythromycinu a thiamfenikolu.

Glycerol-trinitrát (nitroglycerin):

Acetylcystein může zesílit vazodilatační účinek nitroglycerinu a prohloubit antiagregační působení na trombocyty. Doporučuje se opatrnost.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Experimenty na zvířatech (králících, potkanech) nezjistily žádné náznaky teratogenního potenciálu látky.

Fertilita

Data o účincích na fertilitu nejsou známy.

Těhotenství

Pro acetylcystein nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání těhotným ženám. Experimentální studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod ani na vývoj po narození (viz též bod 5.3). V těhotenství se acetylcystein má užívat po přísném zvážení poměru mezi přínosem a rizikem.

Kojení

Informace o vylučování do mateřského mléka nejsou k dispozici. V období kojení se acetylcystein má užívat pouze po přísném zvážení poměru mezi přínosem a rizikem.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou známy.

4.8 Nežádoucí účinky

Přípravek ACC 20 mg/ml sirup je obvykle dobře snášen, někdy se však mohou objevit nežádoucí účinky.

Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:

Velmi časté ( >1/10)

Časté (>1/100 až <1/10)

Méně časté (>1/1 000 až <1/100)

Vzácné (>1/10 000 až <1/1 000)

Velmi vzácné (<10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy imunitního systému

Méně časté: Reakce přecitlivělosti

Velmi vzácné: Anafylaktický šok, anafylaktické/a­nafylaktoidní re­akce

Poruchy nervového systému

Méně časté: Bolesti hlavy

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté: Tinnitus

Srdeční poruchy

Méně časté: Tachykardie

Cévní poruchy

Méně časté: Hypotenze

Velmi vzácné: Krvácení

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácné: Dyspnoe, bronchospazmus – převážně u pacientů s hyperreaktivním bronchiálním systémem ve spojitosti s bronchiálním astmatem

Gastrointestinální poruchy

Méně časté: Stomatitida, bolesti břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a nauzea

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté: Kopřivka, vyrážka, angioedém, pruritus, exantém

Celkové poruchy a poruchy v místě aplikace

Méně časté: Horečka.

Při podávání acetylcysteinu byla v různých studiích prokázána snížená agregace trombocytů; klinický význam tohoto účinku však není jasný.

Vzhledem k obsahu methylparabenu může přípravek vyvolat alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http//:

4.9 Předávkování

Intoxikace po perorálním podání acetylcysteinu dosud nebyla popsána. Každodenní podávání 11,6 g acetylcysteinu dobrovolníkům po dobu 3 měsíců nevyvolalo vážnější nežádoucí účinky. Perorální dávky až 500 mg /kg tělesné hmotnosti nevyvolaly příznaky intoxikace.

Příznaky intoxikace

Předávkování může vyvolat gastrointestinální příznaky, např. nauzeu, zvracení a průjem. U malých dětí je nebezpečí hypersekrece.

Terapie intoxikace

Symptomatická, pokud je to nutné.

5.   FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1   Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: expektorancia, kromě kombinací s antitusiky, mukolytika

ATC kód: R05CB01.

Acetylcystein je derivát aminokyseliny cysteinu. Acetylcystein působí sekretolyticky a sekretomotoricky v oblasti respiračního systému. Uvádí se, že štěpí spojovací disulfidové vazby mezi řetězci mukopolysacharidů a že působí depolymerizaci řetězců DNA (v hlenohnisu). Na základě těchto mechanizmů se snižuje vazkost hlenu. Soudí se, že alternativní mechanismus účinku acetylcysteinu je založen na schopnosti jeho reaktivních SH- skupin vázat chemické radikály a tímto způsobem je detoxikovat.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Acetylcystein se po p.o. podání rychle a téměř kompletně absorbuje. V játrech se metabolizuje na cystein, který představuje farmakologicky aktivní metabolit, dále na diacetylcystin, cystin a další disulfidy. First-pass efekt v játrech je vysoký, biologická dostupnost perorálně podaného acetylcysteinu je velmi nízká, cca 10 %.

Distribuce

Maximální koncentrace v plazmě je u člověka dosažena za 1 až 3 hodiny po p.o. podání; maximální koncentrace jeho metabolitu cysteinu se pohybuje kolem 2 Limoi/i.

Acetylcystein se asi z 50 % váže na bílkoviny krevní plazmy.

Eliminace

V organizmu se acetylcystein a jeho metabolity vyskytují ve třech formách: zčásti jako volné látky, zčásti labilně vázány na bílkoviny disulfidovými vazbami a zčásti inkorporované do aminokyselin.

Vylučuje se téměř výhradně ledvinami ve formě inaktivních metabolitů (anorganických síranů, diacetylcystinu). Plazmatický poločas acetylcysteinu je zhruba 1 hodina; je určen převážně rychlou biotransformací v játrech. Při poruše jaterních funkcí se proto plazmatický poločas acetylcysteinu může prodloužit až na 8 hodin.

Farmakokinetic­ký(é)/farmako­dynamický(é) vztah(y)

Farmakokinetické studie sledující intravenózní podání acetylcysteinu zjistily distribuční objem 0,47 litrů/kg tělesné hmotnosti (celkově) nebo 0,59 litrů/kg tělesné hmotnosti (redukováno). Plazmatická clearance je 0,11 litrů/h/kg. Eliminační poločas po i.v. podání je 30 až 40 minut, kinetika je třífázová (s alfa-fází, beta-fází a terminální gama-fází).

U potkanů acetylcystein prostupuje placentární bariérou a dá se prokázat v amniotické tekutině. Po p.o. podání acetylcysteinu v dávce 100 mg/kg byla koncentrace metabolitu L-cysteinu v placentě a ve fétu vyšší než v mateřské plazmě (v odstupech 0,5 – 1 – 2 – 8 hodin po aplikaci).

Nejsou k dispozici ani údaje o tom, zda acetylcystein prostupuje u člověka hematoencefalickou bariérou.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita

Studie akutní toxicity neukázaly žádnou zvláštní citlivost. Existuje zkušenost s maximálními denními dávkami až 30 g acetylcysteinu u intravenózní léčby u lidí s intoxikací paracetamolem. Příznaky intoxikace nebyly pozorovány.

LD50 u myší byly po orálním podání 3575 mg/kg a u potkanů 5100–6000 mg/kg, což je několikanásobně vyšší dávka, než dávka používána pro terapeutické ú­čely.

Chronická toxicita

Studie chronické toxicity u různých živočišných druhů (potkanů, psů) trvající až po dobu jednoho roku nenalezly žádné patologické změny v laboratorních testech ani změny v chování či změny tělesné hmotnosti.

Tumorigenní a mutagenní potenciál

Studie o tumorigenním potenciálu acetylcysteinu nebyly provedeny.

Mutagenní efekty acetylcysteinu se nedají očekávat. Při sledování mutagenity u bakterií nebyly mutagenní účinky nalezeny.

Reprodukční toxikologie

Studie embryotoxicity byly provedeny na březích králících a potkanech, kteří dostávali perorální dávky acetylcysteinu v období organogeneze.

Dávka byla 250, 500 a 750 mg/kg tělesné hmotnosti/den u králíků a 500 – 1000 a 2000 mg/kg tělesné hmotnosti/den u potkanů. V žádné z těchto studií nebyly zjištěny deformované plody. Fertilitní studie, perinatální a postnatální studie byly provedeny s perorálně podávaným acetylcysteinem u potkanů. Výsledky těchto studií ukázaly, že acetylcystein nenarušuje funkci gonád, fertilitu, průběh porodu, kojení anebo vývoj novorozených zvířat.

6.   FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1   Seznam pomocných látek

Sodná sůl karmelosy

Methylparaben Natrium-benzoát Dinatrium-edetát

Roztok hydroxidu sodného 100 g/l

Dihydrát sodné soli sacharinu

Čištěná voda

Třešňové aroma

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

Neotevřený přípravek: 2 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření:

Po prvním otevření je ACC 20 mg/ml sirup stabilní po dobu 11 dní při teplotě do 25 °C.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Před otevřením:

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po otevření:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Lahvička z hnědého skla třídy III s bílým bezpečnostním šroubovacím uzávěrem z polypropylenu s chlorobutylovým těsněním, polypropylenová odměrná nádobka a polypropylenová odměrná stříkačka s těsnící vložkou.

Velikost balení: 100 ml, 200 ml sirupu

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

HEXAL AG

IndustriestraBe 25

83607 Holzkirchen, Německo

8.   REGISTRAČNÍ ČÍSLO

52/144/14-C

9.   DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 9.4.2014

Další informace o léčivu ACC

Jak se ACC podává: perorální podání - sirup
Výdej léku: volně prodejné léčivé přípravky

Balení: Lahev
Velikost balení: 1X100ML

Držitel rozhodnutí o registraci daného léku v České republice:
Hexal AG, Holzkirchen
E-mail: office.cz@sandoz.com
Telefon: 221 421 611

Podobné léky