Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

ACC

ACC 20 mg/ml sirup 100 ml
ACC - 20MG/ML SIR 1X100ML
ACC - 20MG/ML SIR 1X100ML
159 - 189 Kč
ACC 20 mg/ml sirup 200 ml
ACC - 20MG/ML SIR 1X200ML
ACC - 20MG/ML SIR 1X200ML
199 - 219 Kč
Síla léku
20MG/ML

Obsahuje účinnou látku:

ATC skupina:

Dostupná balení:

 • 1X100ML
 • 1X200ML

Příbalový leták - ACC

ACC 20 mg/ml sirup

acetylcysteinum

1. Co je ACC 20 mg/ml sirup a účinky

Léčivá látka acetylcystein rozpouští složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím podporuje vykašlávání. Přípravek se užívá k léčení onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a podporuje vykašlávání.

Bez porady s lékařem může být přípravek užíván dospělými nebo podáván dětem při akutních onemocněních dýchacích cest provázených tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým kašlem, jako je chřipka, akutní zánět průdušek, nebo průdušnice.

Dětem je možno podávat přípravek bez porady s lékařem od 2 let věku.

Na doporučení lékaře se přípravek užívá u chronických onemocnění dýchacích cest, jako je chronický zánět průdušek, průdušnice, průduškové astma, bronchiolitida (zánět průdušinek), mukoviscidóza (cystická fibróza, vrozená porucha zkapalňování hlenů), bronchiektázie (rozšíření průdušek) dále při léčbě zánětu hrtanu.

Pokud se do 4–5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC 20 mg/ml sirup užívat

Neužívejte ACC 20 mg/ml sirup:

– jestliže jste alergický(á) na acetylcystein, methylparaben nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku ACC 20 mg/ml sirup se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

– trpíte průduškovým astmatem (především pacienti se zvýšenou citlivostí průdušek na různá podráždění).

– trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) žaludečními nebo dvanáctníkový­mi vředy.

V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány závažné kožní reakce, např. Stevens-Johnsonův syndrom (závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev) a Lyellův syndrom (závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů). Pokud se u Vás objeví změny na kůži nebo na sliznicích, neodkladně vyhledejte lékaře a ukončete užívání tohoto přípravku.

Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a svědění.

Děti

Dětem mladším než 2 roky se přípravek ACC 20 mg/ml sirup může podávat pouze na doporučení lékaře.

Novorozencům a dětem mladším než 1 rok se přípravek ACC 20 mg/ml sirup

může podávat pouze, rozhodne-li o tom výslovně lékař, a léčba v takovém případě musí probíhat pod přísným lékařským dohledem.

O dávkování acetylcysteinu novorozencům nejsou k dispozici významné údaje, proto se užití přípravku u novorozenců nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a ACC 20 mg/ml sirup

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pokud současně užíváte ACC 20 mg/ml sirup a antitusika (léky tlumící kašel), může pro snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích cestách.

Pro současné užívání ACC 20 mg/ml sirup a antitusik proto musíte mít zvlášť závažné důvody a antitusika můžete užívat současně s přípravkem ACC 20 mg/ml sirup pouze na přímé doporučení lékaře.

Acetylcystein může snižovat účinnost některých perorálně (ústy) podávaných antibiotik -aminoglykosidů, cefalosporinů, polosyntetických penicilinů a tetracyklinů (neplatí pro doxycyklin). Současnému podávání těchto antibiotik a acetylcysteinu se vyhněte; acetylcystein smíte užít nejdříve za 2 hodiny po užití některého z uvedených antibiotik.

Při současném užívání ACC 20 mg/ml sirup a přípravků s nitroglycerinem (lék užívaný např. k léčbě anginy pectoris) může dojít k rozšiřování cév a ke snížení krevní srážlivosti v důsledku zbrzdění shlukování krevních destiček.

O vhodnosti současného užívání (podávání dítěti) ACC 20mg/ml sirup a jiných léků se poraďte s lékařem.

Přípravek ACC 20 mg/ml sirup s jídlem a pitím

ACC 20 mg/ml sirup se užívá po jídle.

Účinek acetylcysteinu na hlen je zesílen zvýšením příjmu tekutin.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V těhotenství a v období kojení může být přípravek užíván jen, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody a výhradně na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nejsou známy.

Přípravek ACC 20 mg/ml sirup obsahuje methylparaben a sodík:

Methylparaben může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

Tento přípravek obsahuje 1,78 mmol (41,02 mg) sodíku v 1 ml perorálního roztoku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.    Jak se ACC 20 mg/ml sirup užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčil jinak, doporučené dávkování přípravku je následující:

Dospělí a dospívající od 14 let

10 ml roztoku 2–3krát denně, což odpovídá 400 – 600 mg acetylcysteinu den­ně.

Použití u dětí a dospívajících

Děti od 6 do 14 let

5 ml roztoku 3–4krát denně, což odpovídá 300–400 mg acetylcysteinu den­ně.

Děti od 2 do 5 let

5 ml roztoku 2–3krát denně, což odpovídá 200– 300 mg acetylcysteinu den­ně.

Děti mladší než 2 roky

2,5 ml roztoku 2–3krát denně, což odpovídá 100–150 mg acetylcysteinu den­ně.

Dětem mladším než 2 roky se přípravek ACC 20 mg/ml sirup může podávat pouze na doporučení lékaře. Novorozencům a dětem mladším než 1 rok se přípravek ACC 20 mg/ml sirup může podávat pouze u závažných onemocnění a pod přísným lékařským dohledem.

K odměření dávky použijte přiloženou odměrku nebo dávkovací stříkačku.

10 ml roztoku odpovídá polovině odměrky anebo dvěma náplním dávkovací stříkačky.

Mukoviscidóza

U pacientů s mukoviscidózou (vrozenou metabolickou poruchou se zvýšenou vnímavostí vůči infekcím průdušek) a s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg může být denní dávka zvýšena až na 800 mg.

Děti starší než 6 let

10 ml roztoku 3krát denně, což odpovídá 600 mg acetylcysteinu den­ně.

Děti ve věku od 2 do 5 let

5 ml roztoku 4krát denně, což odpovídá 400 mg acetylcysteinu denně. Kojenci od 10. dne života nebo batolata mladší než 2 roky

2,5 ml roztoku 3krát denně, což odpovídá 150 mg acetylcysteinu denně. Léčení je třeba zahájit postupně.

U onemocnění, kde se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře (viz bod 1), určí dávkování a délku léčby vždy lékař, a to individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění.

Způsob použití

ACC 20 mg/ml sirup se užívá po jídle.

ACC 20 mg/ml sirup se může užívat buď za použití dávkovací stříkačky anebo odměrky přiložené k balení.

Návod k podávání dávkovací stříkačkou:

 • 1. Otevřete dětský bezpečnostní uzávěr tak, že na něj zatlačíte a zároveň jej pootočíte doleva.

 • 2. Zasuňte přiloženou perforovanou zátku do hrdla lahvičky. Pokud není možné zátku plně zasunout, můžete na lahvičku nasadit uzávěr a otočit jím. Zátka spojuje dávkovací stříkačku s lahvičkou a trvale zůstává v hrdle lahvičky.

 • 3. Zatlačte dávkovací stříkačku pevně do otvoru v zátce. Píst má být zatlačen do stříkačky co nejdále.

 • 4. Opatrně obraťte lahvičku dnem vzhůru, vytáhněte píst až k číslu označujícímu předepsané mililitry (ml) sirupu. Objeví-li se v dávkovací stříkačce bubliny, vytlačte sirup pístem zpět do lahvičky a stříkačku naplňte znova. Jestliže bylo předepsáno více než 5 ml, je třeba stříkačku naplnit opakovaně.

 • 5. Lahvičku obraťte dnem dolů a vytáhněte dávkovací stříkačku z perforované zát­ky.

 • 6. Sirup se může podat dítěti dávkovací stříkačkou rovnou do úst, anebo se může dávkovací stříkačka vyprázdnit na lžíci. Jestliže dítě dostává sirup dávkovací stříkačkou do úst, má při tom sedět zpříma. Dávkovací stříkačku je nejlépe vyprazdňovat pomalu k vnitřní straně tváře, takže dítě nemůže chybně polknout.

Dávkovací stříkačku pro perorální podání je po každém použití třeba vyčistit tak, že se několikrát naplní čistou vodou a zase vyprázdní.

Poznámka

Příjem tekutin podporuje mukolytický účinek acetylcysteinu (snižuje vazkost hlenu a podporuje vykašlávání).

Jak dlouho máte přípravek ACC 20 mg/ml sirup užívat?

ACC 20 mg/ml sirup neužívejte bez porady s lékařem déle než 5 dnů.

Jestliže se příznaky onemocnění do 4–5 dnů nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se projeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

U mukoviscidózy a u dalších onemocnění, u nichž je ACC20 mg/ml sirup užíván pouze na doporučení lékaře, stanoví dávkování a délku léčby lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění.

U chronických onemocnění může užívání přípravku trvat i několik měsíců.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ACC 20 mg/ml sirup, než jste měl(a)

 • V případech náhodného nebo záměrného předávkování se mohou objevit příznaky lokálního dráždění, jako např. průjem, zvracení, bolesti žaludku, pálení žáhy a pocit na zvracení.

 • V takovém případě se, prosím, ihned poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít ACC 20 mg/ml sirup

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou. Užijte příští obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Vedlejší účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich četnosti:

Velmi časté:

mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů

Časté:

mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100

Méně časté:

mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000

Vzácné:

mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10000

Velmi vzácné:

mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10000

Není známo:

z dostupných údajů nelze určit

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

 • Reakce přecitlivělosti
 • Bolesti hlavy
 • Hučení v uších
 • Zrychlený tep
 • Pokles krevního tlaku
 • Zánět ústní sliznice
 • Bolesti břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a nevolnost
 • Kopřivka, vyrážka, otok, svědění
 • Horečka

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):

 • Dušnost, stažení průdušek (bronchospazmus) – převážně u pacientů s hyperreaktivním dýchacím systémem ve spojitosti s průduškovým astmatem

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 paci­entů):

 • Anafylaktická (závažná alergická) reakce až šok
 • Krvácení

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http//:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak ACC 20 mg/ml sirup uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po otevření: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za “Použitelné do:”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření je ACC 20 mg/ml sirup stabilní po dobu 11 dní při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co ACC 20 mg/ml sirup obsahuje

 • – Léčivá látka je acetylcysteinum.

 • – Pomocné látky jsou: sodná sůl karmelosy, methylparaben (E 218), natrium-benzoát (E 211), dinatrium-edetát, roztok hydroxidu sodného 100 g/l, dihydrát sodné soli sacharinu, čištěná voda, třešňové aroma.

Jak ACC 20 mg/ml sirup vypadá a co obsahuje toto balení

ACC 20 mg/ml sirup je čirý, slabě viskózní sirup.

ACC 20 mg/ml sirup je dodáván v lahvičce z hnědého skla třídy III s bílým bezpečnostním šroubovacím uzávěrem z polypropylenu s chlorobutylovým těsněním. Součástí balení je polypropylenová odměrná nádobka a polypropylenová odměrná stříkačka s těsnící vložkou.

ACC 20 mg/ml sirup je na trhu v balení se 100 a 200 ml sirupu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

HEXAL AG

IndustriestraBe 25

83607 Holzkirchen

Německo

Výrobci

Salutas Pharma GmbH,

Otto-von Guericke-Allee 1,

D-39179 Barleben,

Německo

Pharma Wernigerode GmbH,

Dornbergsweg 35, 38855 Wernigerode,

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele registračního rozhodnutí Sandoz s.r.o., Praha, .

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7. 11. 2017

Další informace o léčivu ACC

Jak se ACC podává: perorální podání - sirup
Výdej léku: volně prodejné léčivé přípravky

Balení: Lahev
Velikost balení: 1X100ML

Držitel rozhodnutí o registraci daného léku v České republice:
Hexal AG, Holzkirchen
E-mail: office.cz@sandoz.com
Telefon: 221 421 611

Podobné léky