Nonstop lékárna
Otevřít hlavní menu

KARON - souhrnné informace

Síla léku
0,5MG/ML

Obsahuje účinnou látku:

Podobné léky

Dostupné balení:

 • 1X0,2ML+1X9,8ML VIA

Souhrnné informace o léku - KARON

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Karon

injekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna ampule obsahuje alprostadilum 0,1 mg Pomocná látka se známým účinkem: bezvodý ethanol, sodík.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Popis přípravku: čirý, bezbarvý injekční roztok bez mechanických nečistot

4.   KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

a) Diagnostika erektilní dysfunkce – obvykle jednorázová aplikace pro odlišení psychogenní a organické erektilní dysfunkce a jejích forem.

b) Terapie erektilní dysfunkce

 • – psychogenní poruchy erekce nereagující na běžnou psychoterapii a farmakoterapii,

 • – vaskulogenní poruchy erekce s nižším stupněm vaskulámí insuficience,

 • – neurogenní poruchy erekce, např. transverzální léze míšní, sclerosis multiplex, Parkinsonova choroba, tabes dorsalis,

 • – hormonálně podmíněné poruchy erekce (primární je léčba původního onemocnění).

Psychogenní složka v různé míře běžně komplikuje poruchy na podkladě vaskulogenním, neurogenním či hormonálním (např. i u hypogonadismu).

4.2 Dávkování a způsob podání

Výše uvedené erektilní dysfunkce jsou léčeny auto-injekční terapií, a to dávkou, která je vytitrována opakovanými aplikacemi v ordinaci lékaře.

Dávkování přípravku v ordinaci lékaře

Injekci pro diagnostické zhodnocení a nastavení dávky musí aplikovat lékař. Lékař sám rozhodne o individuální dávce potřebné k dosažení erekce pro diagnostické účely. U pacientů s erektilní dysfunkcí zapříčiněnou nervovými poruchami je doporučena počáteční dávka 1,25 ^g alprostadilu. Pro pacienty s erektilní dysfunkcí jiné etiologie má být v počáteční dávce použito 2,5 ^g alprostadilu.

Nedojde-li po podané dávce k žádoucí reakci, podá se další vyšší dávka až po 1 hodině. Při dosažení žádoucího účinku by měla být další dávka podána nejdříve za 24 hodin.

Pacient musí zůstat v ordinaci lékaře do doby, než dojde k úplnému ochabnutí penisu.

Většina pacientů potřebuje 10 – 20 ^g v každé injekci, někteří pacienti však vyžadují vyšší dávku. V jedné injekci by dávka neměla překročit 60 ^g. U pacientů s kardiovasku­lárními rizikovými faktory je potřeba podávat dávky vyšší než 20 ^g s opatrností.

Dávkování pro domácí autoterapii

Pacient má používat svou optimální dávku, která mu byla stanovena výše uvedeným postupem. Pacient si může sám aplikovat injekce až poté, kdy je řádně seznámen s technikou injekční aplikace. Lékař se musí přesvědčit, že pacient tuto techniku zvládl a je způsobilý si injekci aplikovat. Pacient nikdy nesmí začít autoterapii bez podrobné instrukce svého lékaře. V případě, že pacient sám není schopen zajistit bezpečnost léčby (např. nedostatečná zručnost, slabozrakost, vysoká obezita), má být v technice podávání proškolen partner, který pak injekce podává.

Dávka by měla pacientovi umožnit erekci netrvající déle než jednu hodinu. Pokud se u pacienta dostaví déletrvající erekce (delší než dvě a kratší než čtyři hodiny), měl by oznámit tuto skutečnost svému lékaři, jenž by měl stanovit nové dávkování. Pokud se objeví erekce trvající déle než 4 hodiny, musí pacient okamžitě kontaktovat svého lékaře. Přípravek se doporučuje aplikovat maximálně 3× týdně, přičemž interval mezi injekcemi má být minimálně 24 hodin.

Pravidelné sledování pacienta

Lékař by měl pacienta vyšetřit po první injekci a následně pak v pravidelných intervalech. Jakékoliv lokální nežádoucí účinky (např. hematom, fibróza, uzlíky) musejí být zaznamenány a pečlivě prokonzultovány. Někdy je nezbytné korigovat dávku.

Způsob podání

Roztok léčiva má být připraven těsně před aplikací.

Injekce se připraví způsobem uvedeným v odstavci 6.6 „Návod k užití“. Přípravek se aplikuje po naředění v injekční lahvičce s uzávěrem pro opakované podání jehlou č. 20 („25G“) intrakavernózně.

Vlastní intrakavernózní injekce se aplikuje do pravého nebo levého kavernózního tělesa penisu. Jakmile je jehla v kavernózním tělese, má být roztok injikován během 5–10 sekund, což je velmi jednoduše proveditelné v případě, že je jehla správně umístěna. Erekce nastane zhruba po 5 – 15 minutách po aplikaci injekce Karonu.

Případný masívní venózní únik aplikované látky a následnou celkovou reakci lze v odůvodněných případech omezit tzv. „zaškrcením penisu“ při kořeni pružným prstencem.

4.3 Kontraindikace

Přípravek Karon je kontraindikován u pacientů se:

 • známou hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 tohoto přípravku;
 • anatomickou deformací penisu (angulací penisu, kavernózní fibrózou, Peyronieovou chorobou);
 • náchylností k priapismu (např. při srpkovité anémii, mnohočetném myelomu nebo leukémii);
 • penilním implantátem.

Přípravek Karon nesmí užívat pacienti, u kterých není sexuální aktivita vhodná nebo je kontraindikovaná (např. pacienti trpící závažným onemocněním srdce).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při používaní přípravku Karon může dojít k prodloužené erekci a/nebo priapismu. Prolongovaná erekce může vést k poškození erektilní tkáně penisu a tím k ireverzibilní erektilní dysfunkci.

U nemocných s neurogenní formou erektilní dysfunkce je třeba zvláštní opatrnosti při volbě úvodní dávky, neboť tito pacienti reagují příznivě již na velmi nízké dávky kolem l-2 ^g.

Při indikaci této invazivní terapie je nutno mít pro případ potřeby zajištěnu následnou péči na pracovištích zařízených na zvládnutí případně vzniklého priapismu.

Pacient má být poučen, že každou erekci, trvající déle než 4 hodiny má konzultovat s lékařem. Léčba priapismu se má zahájit do 6 hodin (viz bod 4.9 – Předávkování).

Bolestivá erekce je pravděpodobnější u pacientů s anatomickou deformací penisu, jako je angulace, fimóza, kavernózní fibróza, Peyronieova choroba nebo plaky. Po intrakavernózním podání přípravku Karon se může objevit penilní fibróza včetně angulace, fibrózních uzlů a Peyronieovy choroby. Četnost výskytu fibrózy může vzrůstat s délkou užívání přípravku. Doporučuje se pravidelné sledování a pečlivé vyšetřování penisu k časné detekci příznaků penilní fibrózy nebo Peyronieovy choroby. Léčba přípravkem Karon má být přerušena u pacientů, u nichž se objeví angulace penisu, kavernózní fibróza nebo Peyronieova choroba.

Pacienti užívající antikoagulancia, jako je warfarin nebo heparin, mohou mít zvýšený sklon ke krvácení po intrakavernózní injekci. U některých pacientů se může objevit drobné krvácení v místě vpichu. U pacientů infikovaných chorobami přenášenými krevní cestou se tímto může zvýšit přenos těchto chorob na jejich partnera.

Karon má být používán s opatrností u pacientů, kteří prodělali tranzitorní ischemické ataky nebo u těch s nestabilními formami kardiovaskulárních onemocnění.

Karon je nutno používat s opatrností u pacientů s kardiovasku­lárními a cerebrovaskulárními rizikovými faktory.

Karon není určen pro současné podávání s jinými přípravky pro léčbu erektilní dysfunkce (viz také 4.5).

U pacientů s anamnézou psychiatrického onemocnění nebo závislosti by měl být zvážen potenciál pro zneužití přípravku Karon. Použití auto-aplikační techniky při psychotických stavech nebo nespolupráci pacienta není vhodné.

Sexuální stimulace a pohlavní styk může vést k vzniku srdečních a plicních příhod u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, městnavým srdečním selháním nebo plicním onemocněním. U těchto pacientů má být Karon používán s opatrností.

Roztok po naředění v lékárně, uchovávaný při dodržování podmínek sterility při teplotě 1–5 °C, se smí používat nejdéle po dobu 4 týdnů.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při intrakavernózním podání a běžném dávkování nejsou známé.

Sympatomimetika mohou snížit účinek alprostadilu. Alprostadil může zvýšit účinek antihypertenziv, vasodilatačních léčiv, antikoagulancií a antiagregancií.

Účinky kombinací alprostadilu s jinými přípravky na léčbu erektilní dysfunkce (např. sildenafil) nebo s jinými léky vyvolávajícími erekci (např. papaverin) nebyly studovány. Tyto přípravky nemají být používány v kombinaci s přípravkem Karon vzhledem k možnosti indukce prodloužené erekce.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Neuplatňuje se. Přípravek je určen pouze pro muže.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Výjimečně může přípravek vyvolat hypotenzi s následným snížením reaktivity.

4.8    Nežádoucí účinky

Nejčastějším nežádoucím účinkem po intrakavernózní aplikaci přípravku Karon byla bolest penisu mírné až střední intenzity; ve studiích byla uváděna v 11 % ze všech injekcí, aplikovaných pacienty. Jedna třetina pacientů ji pozorovala alespoň jednou, ale důvodem k ukončení léčby byla pouze ve 3 %.

Penilní fibróza, včetně angulace, fibrotických uzlů a Peyronieovy choroby, byly celkově v klinických studiích hlášeny u 3 % pacientů. V jedné studii s autoinjekční aplikací přípravku, při léčbě trvající až 18 měsíců, byla incidence penilní fibrózy vyšší, přibližně 8 %.

Hematom a ekchymóza v místě vpichu, které jsou spíše důsledkem injekční techniky než vlastním účinkem přípravku Karon; se objevily u 3 resp. 2 % pacientů.

Prolongovaná erekce (erekce trvající 4 až 6 hodin) se vyskytla u 4 % pacientů. Priapismus (bolestivá erekce trvající déle než 6 hodin) byl zjištěn u 0,4 % pacientů (viz bod 4.4.). Ve většině případů došlo ke spontánnímu odeznění.

V následující tabulce jsou shrnuty nežádoucí účinky alprostadilu hlášené v rámci klinického hodnocení a po uvedení přípravku na trh, rozdělené do skupin podle terminologie MedDRA s uvedením frekvence výskytu: velmi časté (>1/10); časté (>1/100 až <1/10); méně časté (>1/1 000 až <1/100); vzácné (>1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit):

MedDRA třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace

méně časté

kvasinková infekce, prosté nachlazení

Poruchy nervového systému

časté

závrať

méně časté

vazovagální reakce, hypoestezie

není známo

cévní mozková příhoda

Poruchy oka

méně časté

mydriáza

Srdeční poruchy

méně časté

supraventrikulární extrasystoly

není známo

tachykardie** ischemie myokardu

Cévní poruchy

méně časté

vazodilatace, hypotenze, periferní cévní poruchy, žilní krvácení

není známo

systémová vazodilatace*, návaly horka

Gastrointestinální poruchy

méně časté

nauzea, suchá usta

Poruchy kůže a podkožní tkáně

méně časté

vyrážka, pruritus, erytém skrota, diaforéza

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

méně časté

křeče dolní končetiny

Poruchy ledvin a močových cest

méně časté

dysurie, krvácení z močové trubice , polakisurie, urgentní močení

Poruchy reprodukčního systému a prsu

velmi časté

bolest penisu

časté

prodloužená erekce,

Peyronieova choroba, fibróza penisu, poruchy penisu (zakřivení penisu, fibrotické uzle)

méně časté

priapismus, balanitida, fimóza, bolestivá erekce, porucha ejakulace, bolest varlat, bolest skrota, pánevní bolest, otok varlat, otok skrota, spermatokéla, porucha varlete

není známo

fibróza kavernózních těles, indurace penisu, diskomfort v oblasti varlat (pocit tepla, otoku, napnutí)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

časté

hematom, ekchymóza

méně časté

krvácení, zánět, podráždění, zduření, otok, pocit necitlivosti v místě injekce, citlivost v místě injekce, teplo v místě injekce, astenie

není známo

svědění, fibróza, erytém, žilní prosakování

Vyšetření

méně časté

krevní tlak snížený, hematurie, srdeční frekvence zvýšená, kreatin v krvi zvýšený

Poranění, otravy a procedurální komplikace

není známo

poranění močové trubice nebo dorzálního neurovaskulárního svazku (při nesprávném postupu aplikace, v tomto případě se erekce nedostaví)

* podle velikosti dávky a reaktivity pacienta může dojít k systémové vazodilataci s projevy zarudnutí, pocení, s návalem horka, slabostí, tachykardií, poklesem krevního tlaku až závratí.

Hemodynamické změny projevující se jako pokles krevního tlaku při dávkování vyšším než 20^g a zvyšující se tepová frekvence u dávek vyšších než 30^g byly pozorovány v průběhu klinických studií a mohly souviset s dávkou. Tyto změny však byly převážně klinicky nevýznamné; jenom 3 pacienti přerušili léčbu z důvodu symptomatické hypotenze.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státního ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

4.9 Předávkování

Předávkování nebylo v klinických studiích s alprostadilem zjištěno. V případě, že dojde k intrakavernóznímu předávkování, pacienti musí být pod lékařským dohledem až do doby, kdy celkový účinek vymizí a/nebo do doby ochabnutí ztopoření penisu. V případě jakýchkoli systémových příznaků je vhodná symptomatická léč­ba.

Místní reakce – prolongovaná erekce až priapismus.

Celková reakce – při masivním venózním úniku do systémového oběhu může dojít k systémové vazodilataci.

Doporučený postup zrušení farmakologicky navozené přetrvávající e­rekce

Léčba priapismu má být zahájena do 6 hodin. Terapie má být započata aspirací krve z kavernózních těles penisu. Asepticky odsajte 20–50 ml krve z kavernózního tělesa za použití jehly s „křidélkem“ 1921 G. Toto opatření může vést k detumescenci penisu. Je-li to nutné, může se postup opakovat na opačné straně penisu, až do odsátí celkového množství 100 ml krve. Pokud je to stále nedostatečné, doporučuje se intrakavernózní injekce alfa-adrenergního léčiva. Ačkoli při léčbě priapismu obvykle neplatí kontraindikace k intrapenilnímu podání vazokonstrikčního léčiva, je třeba dbát na zvýšenou opatrnost při podání. V průběhu výkonu má být průběžně sledován krevní tlak a pulz pacienta. U pacientů s ischemickou chorobou srdeční, nekontrolovanou hypertenzí, mozkovou ischemií a u pacientů užívajících inhibitory monoaminooxidázy je zapotřebí velká opatrnost. V posledním případě má být dostupné zařízení pro zvládnutí hypertenzní krize. Měl by být připraven roztok fenylefrinu v koncentraci 200 mikrogramů/ml, kterého by se mělo aplikovat 0,5 až 1,0 ml každých 5 až 10 minut. Alternativně lze použít roztok epinefrinu v koncentraci 20 mikrogramů/ml. Je-li to nutné, může následovat další aspirace krve pomocí stejné jehly s „křidélkem“. Maximální dávka fenylefrinu má být 1 mg, nebo 100 mikrogramů epinefrinu (5 ml roztoku). Metaraminol může být použit rovněž jako alternativa, ale je třeba poznamenat, že byly hlášeny fatální hypertenzní krize. Pokud nedojde k ústupu erekce ani po těchto opatřeních, je třeba urgentní chirurgické řešení, které může zahrnovat zavedení shuntu (na specializovaném urologickém nebo angiochirurgickém pracovišti).

5.   FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva používaná při poruchách erekce ATC kód: G04BE01

Alprostadil je synteticky připravený prostaglandin E1 (PGE1) s vazodilatačními a hemoreologickými účinky. Lokální aplikace alprostadilu do corpora cavernosa penisu vyvolává u mužů s funkčním cévním řečištěm během 5–15 minut erekci umožňující pohlavní styk.

Farmakologický účinek intrakavernózně podaného alprostadilu spočívá ve zprostředkování inhibice v klidu převládající a.1 adrenergní aktivity ve tkáni penisu (vazokonstrikce) a na jeho relaxačním účinku na hladkou svalovinu trámčiny kavernózních těles s následným zvýšením přítoku krve, plněním relaxovaných kavernózních lakun a tím vytvoření podmínek pro uplatnění venookluzivního mechanizmu na úrovni odvodných cév.

Jako tělu vlastní látka je alprostadil metabolizován již v kavernózní tkáni, jeho průnik do systémového oběhu je za normálních podmínek (tj. při uplatnění venookluzivního mechanizmu) minimální a obtížně detekovatelný.

Prostaglandin E1 v endotelu arteriol i lakun kavernózních těles aktivuje enzym adenylátcyklázu štěpící ATP na cAMP otevírající kalciové kanály, následuje pokles intracelulární koncentrace vápenatých iontů s hyperpolarizací buněčných membrán hladkého svalstva a s následnou relaxací buněk kavernózního a arteriálního hladkého svalstva.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Erekce navozená intrakavernózním podáním alprostadilu trvá podle použité dávky a citlivosti pacienta desítky minut až hodiny, přičemž cílem je dosáhnout trvání erekce po dobu 20–60 minut. Maximální doba bezpečné erekce je 3–4 hodiny.

Biotransformace:

V případě, že alprostadil pronikne do systémového oběhu, je metabolizován z 60–90 % již při prvním průchodu plicním řečištěm. Enzymatickou oxidací vznikají v organizmu 3 biologicky aktivní metabolity, z nichž 13,14-dihydro-PGE1 (PGEO) má účinek srovnatelný s podanou látkou (PGE1), přičemž poločas distribuční fáze (a-fáze) je 1 minuta, poločas eliminační fáze (P-fáze) je 30 minut. Po další P-oxidaci a Q-oxidaci jsou hlavní metabolity vyloučeny močí (88%) a stolicí (12%).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Intraperitoneálně LD50 myš = 1.980 ^g/kg, LD50 potkan = 24.900 ^g/kg,

i.v. LD50 – myš = 21.000 ^g/kg, LD50 potkan = 19.200 ^g/kg,

s.c. LD50 – myš = 26.400 ^g/kg, LD50 potkan = 18.600 ^g/kg

Dlouhodobé studie kancerogenity se neprováděly. Testy mutagenity neprokázaly mutagenní potenciál. Reprodukční studie u potkanů prokázaly, že alprostadil v dávce do 2mg/kg/den (subkutánně) nepůsobí nepříznivě na spermatogenezu.

6.   FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1   Seznam pomocných látek

Pomocná látka: bezvodý ethanol

Rozpouštědlo: chlorid sodný, voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky

Doba použitelnosti po naředění: 4 týdny

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Originální balení uchovávejte v suchu při teplotě 1–5 oC. Chraňte před světlem a mrazem. Roztok po naředění v lékárně uchovávejte při teplotě 1–5°C. Roztok po naředění v lékárně, uchovávaný při dodržování podmínek sterility při teplotě 1–5 °C, se smí používat nejdéle po dobu 4 týdnů.

6.5 Druh obalu a obsah balení

 • a) ampule z bezbarvého skla (roztok s léčivou látkou),

 • b) lahvička s pryžovou zátkou a pertlem, (rozpouštědlo)

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

K intrakavernóznímu podání po rozpuštění.

Při přípravě a podání injekce je třeba pečlivě dodržovat obvyklá pravidla sterility. Používáme jehly i stříkačky na jedno použití, nikdy opakovaně!

Před použitím lahvičku s roztokem lehce protřepeme, antiseptikem očistíme její uzávěr (roztok připravuje za sterilních podmínek lékárna) a odebereme doporučenou dávku. Následuje řádná dezinfekce místa vpichu. Při správném zavedení jehly je roztok vstřikován snadno a bezbolestně, při odporu a palčivé bolesti je nutno zavedenou jehlu posunout o 1–2 mm vně či hlouběji. Po vytažení jehly je nutno místo vpichu pevně komprimovat tamponem po 1–3 minuty jako prevenci vzniku hematomu.

Vlastní aplikaci přípravku může výrazně usnadnit použití auto-injektoru. Částečným technickým omezením použití auto-injektoru může být velikost potřebné dávky alprostadilu vzhledem k jeho koncentraci v přípravku a objemové kapacitě auto-injektoru.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

8.   REGISTRAČNÍ ČÍSLO

83/527/95-C

9.   DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19. 7. 1995

Datum posledního prodloužení registrace: 26. 4. 2017

Wobenzym 200 tablet
Wobenzym 200 tablet

Wobenzym působí proti zánětům, otokům a poruchám imunity, zkracuje…

Do obchodu

od 779 Kč Dr Max