Nonstop lékárna
Otevřít hlavní menu

KARON - příbalový leták

Síla léku
0,5MG/ML

Obsahuje účinnou látku:

Podobné léky

Dostupné balení:

 • 1X0,2ML+1X9,8ML VIA

Produkty v akci

Tantum verde Spray Forte 0,30% ústní sprej 15 ml
Tantum verde Spray Forte 0,30% ústní sprej 15 ml

Působí proti zánětu v krku a ústech, je desinfekční a zmírňuje bolest…

Do obchodu

od 149 Kč Dr Max

LISTERINE Nightly Reset 400 ml
LISTERINE Nightly Reset 400 ml

Ústní voda Listerine Nightly reset omezuje tvorbu kyselin a pomocí…

Do obchodu

od 169 Kč Benu

Theraflu forte horký nápoj 10 sáčků
Theraflu forte horký nápoj 10 sáčků

Theraflu forte horký nápoj por.plv.sol.scc.10 CZ Účinná úleva od…

Do obchodu

od 169 Kč Pilulka

Příbalový leták - KARON

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Karoninjekční roztok alprostadilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 • 1. Co je přípravek Karon a k čemu se používá

 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Karon používat

 • 3. Jak se přípravek Karon používá

 • 4. Možné nežádoucí účinky

 • 5. Jak přípravek Karon uchovávat

 • 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Karon a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Karon je alprostadil, obdoba tělu vlastní látky zvané prostaglandin E1.

Alprostadil způsobuje rozšíření cév, takže po podání injekce přímo do topořivé tkáně penisu, dochází během 5 až 15 minut k erekci.

Přípravek se používá k léčbě poruch erekce (tzv. erektilní dysfunkce) různého původu u dospělých mužů.

Přípravek se také používá jako pomocný přípravek k diagnostickým testům při léčbě poruch erekce.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Karon používat

Nepoužívejte přípravek Karon

– jestliže jste alergický na účinnou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

– jestliže trpíte anatomickou deformací penisu;

– jestliže jste náchylný k priapismu (dlouhotrvající bolestivé erekci vznikající při některých onemocněních, jako např. při srpkovité anémii, mnohočetném myelomu, leukémii);

– jestliže máte penilní implantát (umělou náhradu);

– u pacientů s onemocněním srdce, kdy pro závažný zdravotní stav je sexuální aktivita nežádoucí.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Karon se poraďte se svým lékařem:

– jestliže trpíte onemocněním plic,

– jestliže máte nebo jste měl psychické onemocnění nebo závislost,

– jestliže máte jeden nebo více rizikových faktorů týkajících se srdce a cév (ty mohou zahrnovat vysoký krevní tlak, kouření, zvýšenou hladinu glukózy v krvi, zvýšený cholesterol v krvi, nadváhu a obezitu).

– jestliže máte jeden nebo více rizikových faktorů mozkové mrtvice (ty mohou zahrnovat vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol v krvi, onemocnění věnčitých tepen, poruchy srdečního rytmu, cukrovku).

Při používaní přípravku Karon může dojít k priapismu (erekci trvající déle než 6 hodin, při které může dojít k poškození tkáně penisu). Další informace týkající se priapismu viz bod 3.

Zejména na počátku léčby jsou vhodné pravidelné kontroly včetně pečlivého vyšetření penisu. Přerušte léčbu v případě, že se objeví změny na penisu.

Užíváte-li léky ovlivňující krevní srážlivost, může dojít k přechodnému krvácení po injekci.

Místo vpichu po injekci je možným místem vstupu infekce, včetně pohlavních chorob. Je proto třeba dbát pravidel bezpečného pohlavního styku (používání ochranných prostředků), ale i důsledně dodržovat osobní hygienu při pohlavním styku. Podávání přípravku Karon nechrání před sexuálně přenášenými chorobami!

Další léčivé přípravky a přípravek Karon

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře především o případném užívání léků na snížení krevního tlaku, léků ovlivňujících krevní srážlivost nebo léků rozšiřujících cévy.

Souběžné podávání dalších látek používaných k navození erekce může vést k dlouhotrvající erekci. Proto tato léčiva nesmějí být užívána současně s Karonem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Výjimečně může tento přípravek vyvolat pokles krevního tlaku s následným snížením reaktivity. Může tak dojít k nepříznivému ovlivnění činností vyžadujících zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů), pokud by tyto činnosti byly vykonávány bezprostředně po aplikaci přípravku.

3. Jak se přípravek Karon používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvykle se podává počáteční dávka 1,25–2,5 ^g alprostadilu a podle intenzity a trvání účinku se dávka dále zvyšuje na vhodné množství, které si pacient sám podává. Erekce nastává obvykle za 5 – 15 minut po injekci. Dávkování se u jednotlivých pacientů liší, ale obvykle se pohybuje v rozmezí 10–20 ^g na jednu dávku. V jedné injekci nesmí být překročena dávka 60 ^g. Přípravek používejte maximálně 1× denně a ne častěji než 3× týdně.

Způsob použití

Aplikaci injekcí nejprve provádí odborný lékař, který současně určuje potřebnou optimální dávku k vyvolání ztopoření, které by mělo v ideálním případě trvat 20 až 60 minut. Teprve po stanovení vhodného dávkování je možno pod přímým dohledem lékaře začít s nacvičováním techniky tzv. „auto-injekcí“, tj. podávání injekce sám sobě. Bezpečné používání přípravku Karon v rámci auto-injekcí předpokládá:

 • – dodržování všech zásad zabránění vniknutí choroboplodných zárodků při aplikaci,

 • – zvládnutí techniky auto-injekcí z hlediska konkrétně doporučeného místa vpichu,

 • – dodržování lékařem stanoveného dávkování.

 • V případě, že erekce trvá déle než 4 hodiny, vyhledejte nejbližší urologické nebo chirurgické pracoviště. Při déle přetrvávající erekci by mohlo dojít k trvalému poškození tkání pohlavního údu. Přípravek si neaplikujte z tohoto důvodu ani v případech, kdy nemáte možnost nejpozději do 5 hodin od podání injekce dosáhnout některého z výše uvedených pracovišť v případě potřeby (např. o dovolené, při pobytu v cizině apod.). Auto-injekce se aplikuje maximálně 3× týdně, aby tkáně v místě vpichu měly dostatek času na zhojení.

 • V případě neúspěšné aplikace (tj. bez vyvolání dostatečné erekce) podání v tentýž den nikdy neopakujte!

Postup při aplikaci

Karon se aplikuje z lahvičky s propichovacím uzávěrem, ve které byl přípravek naředěn a připraven v lékárně.

 • 1. Gumový uzávěr lahvičky s přípravkem Karon dezinfikujte doporučeným dezinfekčním prostředkem, Asi po 1 minutě odeberte čerstvě vybalenou jednorázovou injekční stříkačkou s nasazenou jehlou stanovené množství roztoku a jehlu opět zakryjte nasazením ochranného krytu.

2.

 • 3. Pomocí tamponu dezinfikujte doporučeným antiseptickým prostředkem místo vpichu, asi po 1 minutě sejměte ochranný kryt injekční jehly a přípravek aplikujte.

 • 4. Při aplikacích střídejte stranu a místo vpichu při jednotlivých podáních, aby byla maximálně šetřena tkáň topořivých těles penisu.

 • 5. Používejte lékařem doporučenou a pod jeho dohledem procvičenou techniku. Jehla musí být zavedena dostatečně hluboko do topořivého tělesa a vlastní aplikace látky nesmí být prováděna proti odporu ani vyvolávat palčivou bolest. Pokud se vyskytne odpor či palčivost, je nutno zavedenou jehlu o 1–2 mm povytáhnout nebo naopak zavést hlouběji. Po vytažení jehly vždy pevně přitlačte sterilní tampon s antiseptickým roztokem na místo vpichu na dobu 1–3 minuty. V případě pokračujícího krvácení je nutno místo vpichu stlačit na 5–10 minut

a soulož odložit.

Jestliže jste použil více přípravku Karon, než jste měl

Předávkování se projeví tuhou erekcí trvající déle než 4 hodiny. V takovém případě ihned kontaktujte lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velni časté (postihují více než 1 pacienta z 10):

– bolest penisu

Časté (postihují až 1 pacienta z 10):

 • – závrať,

 • – modřina v místě vpichu, krvácení do kůže penisu, fibróza penisu (zmnožení vaziva), prodloužená erekce. Ve většině případů dochází k samovolnému ochabnutí penisu. Přesto však, pokud se u Vás objeví erekce trvající déle než 4 hodiny, kontaktujte okamžitě svého ošetřujícího lékaře.

 • – deformace penisu. Pokud se u Vás objeví změny na penisu, kontaktujte svého lékaře.

Méně časté (postihují až 1 pacienta ze 100):

 • – rozšíření zornic; poruchy čití; slabost; poruchy srdečního rytmu; pokles krevního tlaku; periferní cévní poruchy; rozšíření cév; žilní krvácení; nevolnost; sucho v ústech; křeče dolních končetin; zvýšený sérový kreatinin;

 • – kvasinková infekce; nachlazení; vyrážka, svědění, pocení, krvácení z močové trubice, krev v moči a potíže s močením (obtížné a bolestivé močení, zvýšená četnost, časté nucení na močení),

 • – balanitida (zánět sliznice žaludu); zúžení předkožky (fimóza); bolestivá erekce; poruchy ejakulace; červené zbarvení šourku; bolest šourku nebo varlat; otok šourku nebo varlat; bolesti v oblasti pánve; priapismus (tj. bolestivá erekce trvající déle než 6 hodin); cysta

s nahromaděným spermatem, která vzniká v důsledku zánětlivých změn či poškození (spermatokéla)

 • – otok, zduření a zánět v místě vpichu; podráždění a krvácení z místa vpichu; necitlivost nebo pocity tepla v penisu.

Nežádoucí účinky, jejichž frekvenci nelze z dostupných údajů určit:

 • – zvýšená srdeční frekvence; návaly horka; rozšíření cév s projevy zarudnutí, pocení, slabostí až závratí;

 • – potíže v oblasti varlat (pocit tepla, otoku, napnutí), ztvrdnutí tkáně penisu, způsobené zmnožením vaziva; svědění a začervenání v místě vpichu; žilní prosakování,

 • – poranění močové trubice nebo nervů a cév v zadní části (při nesprávném postupu aplikace, v tomto případě se erekce nedostaví)

 • – nedostatečný průtok krve k srdečnímu svalu přes věnčité tepny (tepny vyživující srdce),

 • – mozková mrtvice.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státního ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48,

100 41 Praha 10,

webové stránky:

5. Jak přípravek Karon uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Lahvičku s roztokem uchovávejte v suchu při teplotě 1–5 °C.

Chraňte před světlem a mrazem.

Po naředění přípravek uchovávejte maximálně 4 týdny při teplotě 1–5°C. (nesmí se dávat na výparník chladničky nebo do mrazicího boxu, roztok nesmí zmrznout, po zmrznutí a opětovném rozmrazení nelze roztok použít).

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Karon obsahuje

Léčivou látkou je alprostadilum 0,1 mg. Jedna ampule obsahuje alprostadilum 0,1 mg

Pomocnou látkou je bezvodý ethanol.

Rozpouštědlo: chlorid sodný, voda na injekci.

Jak přípravek Karon vypadá a co obsahuje toto balení

1 ampule s 0,2 ml 0,05% roztoku alprostadilu v bezvodém ethanolu.

1 lahvička rozpouštědla s 9,8 ml fyziologického roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26. 4. 2017

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Příprava naředěného roztoku v lékárně

Za aseptických podmínek přidejte obsah ampulky k roztoku v lahvičce a protřepejte. Označte na lahvičce a na skládačce datum použitelnosti naředěného roztoku (4 týdny).

5

Tantum verde Spray Forte 0,30% ústní sprej 15 ml
Tantum verde Spray Forte 0,30% ústní sprej 15 ml

Působí proti zánětu v krku a ústech, je desinfekční a zmírňuje bolest…

Do obchodu

od 149 Kč Dr Max