Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

INFALIN DUO - souhrnné informace

Síla léku
3MG/ML+0,25MG/ML

Dostupné balení:

  • 15X0,25ML

Podobné léky

Souhrnné informace o léku - INFALIN DUO

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Infalin Duo 3 mg/ml + 0,25 mg/ml ušní kapky, roztok v jednodávkovém o­balu

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml roztoku obsahuje ciprofloxacinum 3 mg (jako ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum) a fluocinoloni acetonidum 0,25 mg.

Jeden jednodávkový obal (0,25 ml) obsahuje ciprofloxacinum 0,75 mg a fluocinoloni acetonidum 0,0625 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Ušní kapky, roztok v jednodávkovém obalu (ušní kapky).

Čirý vodný roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Infalin Duo je indikován u dospělých a dětí od 6 měsíců věku pro následující infekční onemocnění:

– akutní otitis externa (AOE)

– akutní otitis media u pacientů s tympanostomií (AOMT)

vyvolané mikroorganismy citlivými na ciprofloxacin (viz body 4.2, 4.4 a 5.1).

Je třeba věnovat pozornost doporučeným pokynům o správném používání antibakteriálních přípravků.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí a starší populace

Akutní otitis externa (AOE) a akutní otitis media s tympanostomií: Nakapejte obsah jednodávkového obalu do postiženého zvukovodu každých 12 hodin po dobu 7 dní.

Celkově nebyly pozorovány žádné rozdíly v bezpečnosti a účinnosti mezi staršími a ostatními dospělými pacienty.

Pacienti s poruchou funkce ledvin/jater

Úprava dávkování není nutná.

Pediatrická populace

Dávkování u dětí od 6 měsíců věku je pro obě indikace stejné jako u dospělých.

Způsob podávání

Ušní podání.

Před podáváním a při podávání přípravku je nutné dodržovat následující opatření.

Roztok je třeba před použitím zahřát držením lahvičky v ruce po dobu několika minut. Zamezí se tak nepříjemným pocitům, k nimž by mohlo dojít při instilaci studeného roztoku do zvukovodu. Pacient si mál lehnout na bok s postiženým uchem směrem vzhůru a pak je třeba nakapat kapky při opakovaném zatáhnutí za ušní boltec. U pacientů s akutní otitis media s tympanostomií má být tragus stlačen 4× směrem dovnitř k usnadnění proniknutí kapek do středního ucha. V této pozici je třeba setrvat asi 1 minutu pro usnadnění proniknutí kapek do ucha.

V případě potřeby se opakuje na protilehlém uchu.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku ciprofloxacin nebo fluocinolon-acetonid nebo na kteroukoli antimikrobiální látku ze třídy chinolů nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Virové infekce zevního zvukovodu, včetně infekcí varicella-zoser virem a herpes simplex virem a mykotické ušní infekce.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Tento léčivý přípravek je určen pouze k ušnímu podání, a nikoliv k očnímu podání, inhalaci či injekci. Přípravek nemá polykán ani podáván injekčně.

Pokud po ukončení terapeutického cyklu ještě přetrvává sekrece z ucha, nebo se během 6 měsíců objeví 2 nebo více epizod otorey, doporučuje se následné zhodnocení stavu k vyloučení základního onemocnění, jako jsou cholesteatom, cizí těleso nebo tumor. Pokud po ukončení léčby přetrvávají některé známky a příznaky, doporučuje se provést nové vyšetření k přehodnocení onemocnění a jeho léčby.

Přípravek Infalin Duo je třeba přestat používat v případě prvního výskytu kožní vyrážky či jiného příznaku hypersenzitivity. U pacientů léčených systémovými chinolony byla hlášeny závažné a někdy fatální hypersenzitivní (anafylaktické) reakce, některé z nich již po první dávce. Závažné hypersenzitivní reakce mohou vyžadovat okamžitou urgentní léčbu.

Stejně jako u ostatních antibiotických přípravků může mít používání tohoto přípravku za následek přerůstání necitlivých organismů, včetně bakteriálních kmenů, kvasinek a plísní. Pokud dojde k superinfekci, je třeba zahájit příslušnou léčbu.

U některých pacientů léčených systémovými chinolony se projevila mírná až závažná citlivost pokožky na sluneční záření. Vzhledem k místu podání je nepravděpodobné, že by tento přípravek mohl způsobit fotoalergické reakce.

Kortikosteroidy mohou snižovat rezistenci proti bakteriálním, virovým nebo plísňovým infekcím a napomáhat jejich rozvoji. Mohou také zastírat klinické známky infekcí, a tím ztěžovat hodnocení neúčinnosti antibiotik, nebo mohou potlačovat hypersenzitivní reakce na látky obsažené v přípravku.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Infalin Duo nebyla stanovena pro děti mladší 6 měsíců. Za výjimečných okolností může být léčba tímto přípravkem použita u dětí mladších 6 měsíců po pečlivém zhodnocení poměru rizika výhod léčby ošetřujícím lékařem, který musí uvážit, že ačkoli nejsou známa žádná bezpečnostní rizika či rozdíly v průběhu onemocnění vylučující použití přípravku u těchto dětí, jsou nedostatečné klinické zkušenosti s použitím v tomto věkovém období.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

S přípravkem Infalin Duo nebyly provedeny žádné studie interakcí. Nicméně vzhledem k pozorovaným zanedbatelným hladinám v plazmě po aplikaci do ucha (viz bod 5.2), je nepravděpodobné, že by ciprofloxacin nebo fluocinolon-acetonid mohly vykazovat klinicky významnou systémovou interakci s jinými léčivými přípravky.

Systémové podání některých chinolonů prokázalo zvýšené účinky perorálně podávaného antikoagulancia warfarinu a jeho derivátů a bylo také spojeno s předchozím zvýšením hladiny kreatininu v séru u pacientů současně užívajících cyklosporin.

Perorální podávání ciprofloxacinu prokázalo inhibici izoenzymů P450 CYP1A2 a CYP3A4 a změnilo metabolismus methylxantinových látek (kofein a theofylin). Při topickém ušním podání přípravku Infalin Duo byla plazmatická koncentrace ciprofloxacinu nízká a je nepravděpodobné, že by interakce látek s metabolismem P450 a současně podávaných léků vedla ke klinicky výrazným změnám plazmatických hladin methylxantinových sloučenin.

Současné podávání jiných ušních přípravků se nedoporučuje. Pokud je třeba touto cestou podat více než jedno léčivo, doporučuje se podávat každé zvlášť.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Dostupné údaje o podávání ciprofloxacinu těhotným ženám nesvědčí o malformační nebo feto/neonatální toxicitě. Vzhledem k tomu, že systémová expozice ciprofloxacinu bude velmi nízká, nepředpokládají se žádné účinky na plod. Při systémovém podávání poměrně nízkých dávek byly prokázány teratogenní účinky kortikosteroidů na laboratorní zvířata. U některých kortikosteroidů byl prokázán teratogenní účinek po kožní aplikaci u laboratorních zvířat. Neexistují žádné odpovídající a dobře kontrolované studie teratogenních účinků fluocinolon-acetonidu na těhotné ženy.

Před podáním přípravku je třeba posoudit, zda přínosy léčby převažují nad možnými riziky.

Kojení

Ciprofloxacin se vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že systémová expozice ciprofloxacinu bude velmi nízká, neočekává se žádný vliv na kojené děti.

Systémově podávané kortikosteroidy se objevují v mateřském mléce a mohou potlačovat růst, zasahovat do endogenní produkce kortikosteroidů nebo vyvolávat jiné nežádoucí účinky.

Není známo, zda může mít topická aplikace kortikosteroidů za následek tak velkou systémovou absorpci, aby bylo přítomno detekovatelné množství v mateřském mléce.

Vzhledem k tomu, že se do mateřského mléka vylučuje mnoho léků, je třeba při podávání přípravku Infalin Duo kojícím ženám postupovat opatrně.

Fertilita

Nebyly provedeny žádné studie na zvířatech ke zhodnocení účinku přípravku Infalin Duona fertilitu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Infalin Duo nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje vzhledem ke způsobu podání a podmínkám použití.

4.8 Nežádoucí účinky

Tabulkový souhrn nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky uvedené v tabulce níže byly hlášeny z klinických studií nebo postmarketingových sledování. Jsou řazeny podle třídy orgánových systémů a tříděny podle následujících kritérií: velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), méně časté (>1/1 000 až <1/100), vzácné (>1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé z těchto skupin jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí podle klesající závažnosti.

Třída orgánových systémů

Preferovaný termín dle MedDRA

Infekce a infestace

Méně časté: kandidóza, ušní mykotická infekce, kontralaterální otitis media

Poruchy nervové soustavy

Časté: dysgeuzie

Méně časté: parestezie, závrať, bolest hlavy, pláč

Poruchy ucha a labyrintu

Časté: bolest ucha, ušní diskomfort, ušní pruritus

Méně časté: hypakuze, tinitus, otorea, otok ucha, onemocnění bubínku, otok boltce

Cévní poruchy

Méně časté: zarudnutí

Gastrointestinální poruchy

Méně časté: zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté: kožní exfoliace, erytematózní vyrážka, vyrážka, granulační tkáň

Celkové reakce a komplikace v místě aplikace

Méně časté: podrážděnost, únava

Vyšetření

Méně časté: rezidua přípravku

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Méně časté: obstrukce gromety

Popis vybraných nežádoucích účinků

U pacientů užívajících systémově podávané chinolony byly hlášeny závažné a někdy až fatální hypersenzitivní (anafylaktické) reakce, z nichž některé nastaly již po první dávce. Některé reakce byly doprovázeny kardiovaskulárním kolapsem, ztrátou vědomí, angioedémem (včetně laryngu, faryngu nebo otokem obličejem), obstrukcí dýchacích cest, dyspnoí, kopřivkou a svěděním.

U pacientů užívajících systémově podávané fluorochinolony byla hlášena poškození šlach v rameni, na rukou, Achillovy a jiných šlach, která vyžadovala chirurgické ošetření nebo měla za následek dlouhodobé zdravotní omezení. Studie a postmarketingové zkušenosti se systémově podávanými fluorochinolony ukazují, že riziko těchto poškození může být zvýšeno u pacientů užívajících kortikosteroidy, zvláště u geriatrických pacientů, a u šlach s vysokou zátěží, včetně Achillovy šlachy. Klinické ani postmarketingové údaje dosud neukázaly jasnou souvislost mezi ušním podáváním ciprofloxacinu a těmito poruchami svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně.

Pediatrická populace

U přípravku Infalin Duo byla prokázána bezpečnost pro děti od šesti měsíců.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

4.9 Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

Vzhledem zanedbatelným plazmatickým hladinám pozorovaným po ušní aplikaci je nepravděpodobné, že by topicky aplikovaný ciprofloxacin nebo fluocinolon-acetonid mohly vyvolat klinicky významné systémové účinky. Akutní předávkování je velmi nepravděpodobné, ale v případě chronického předávkování nebo nesprávného používání se mohou objevit známky hyperkortisolismu.

Omezená kapacita zvukovodu pro topické ušní produkty prakticky vylučuje předávkování ušním topickým podáním. Nicméně perorální požití přípravku Infalin Duo vedoucí k předávkování nebo dlouhodobá topická ušní léčba mohou způsobit supresi osy hypothalamus-hypofýza-kůra nadledvin (HPA). Ačkoli zpomalení růstu u dětí anebo snížení hladiny kortisolu v plazmě může být po významném předávkování nebo dlouhodobé léčbě (např. několikaměsíční) přípravkem Infalin Duo výraznější, je očekáván přechodný (ve dnech až týdnech) a snadno reverzibilní účinek bez dlouhodobých následků.

V případě náhodného polknutí přípravku bude léčba spočívat ve vyprázdnění žaludku vyvoláním zvracení nebo ve výplachu žaludku, podání živočišného uhlí a antacid obsahujících hořčík nebo vápník.

Další postup je třeba provádět podle klinické indikace nebo podle doporučení národního toxikologického centra, je-li k dispozici.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Otologika: kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci, ATC kód: S02CA05

Fluocinolon-acetonid

Fluocinolon-acetonid je syntetický fluorovaný kortikosteroid s protizánětlivými, protisvědivými a vazokonstrikčními vlastnostmi. Mezi časné protizánětlivé účinky lokálně podávaných kortikosteroidů patří inhibice pohybu makrofágů a leukocytů a aktivita v zanícené oblasti reverzí dilatace a permeability cév. Kortikosteroidy inhibují rovněž pozdější zánětlivé procesy, jako je tvorba kapilár, ukládání kolagenu a tvorba keloidu (jizev).

Ciprofloxacin

Mechanismus účinku

Baktericidní účinek ciprofloxacinu jakožto fluorochinolonové antibakteriální látky je způsoben inhibicí topoizomerázy typu II (DNA gyráza) i topoizomerázy typu IV, které jsou potřebné k replikaci, transkripci, reparaci a rekombinaci bakteriální DNA.

Mechanismus rezistence

Mutace v genech kódujících cíle ciprofloxacinu (gyrA, gyrN, parC, parE) představují hlavní mechanismus rezistence ciprofloxacinu P. aeruginosa. Dalším popsaným mechanismem rezistence je nadměrná exprese efluxních pump, zejména genu Mex (Multiple EffluX). Jednoduché mutace nemusí mít nutně za následek klinickou rezistenci, avšak důsledkem mnohonásobných mutací obecně je klinická rezistence.

Hraniční hodnoty (breakpointy)

Pro většinu topicky působících činidel jsou jen omezené farmakologické údaje a nejsou žádné údaje týkající se výsledků léčby. Z tohoto důvodu EUCAST navrhuje, aby byly k určení citlivosti na lokálně působící činidla užívány epidemiologické předěly (epidemiological cut-off, (ECOFFs).

Klinické hraničníí hodnoty dle EUCAST pro ciprofloxacin (tabulka verze 7.1, platná od 10. 3. 2017):

Mikroorganismy

Senzitivní (S)

Rezistentní ®

Staphylococcus species

S < 1 mg/l

R > 1 mg/l

Streptococcus pneumoniae

2 mg/l*

2 mg/l*

Haemophilus influenzae

S < 0,06 mg/l

R > 0,06 mg/l

Moraxella catarrhalis

S < 0,5 mg/l

R > 0,5 mg/l

Pseudomonas species

S < 0,5 mg/l

R > 0,5 mg/l

* Epidemiologický předěl (ECOFF) pro lokálně působící agens

Prevalence rezistence se může pro vybrané mikroorganismy lišit podle zeměpisné zóny a klimatických podmínek. Zejména v případě závažných infekcí mají být k dispozici lokální informace o rezistenci. Tyto informace poskytují pouze přibližnou orientaci, co se týče pravděpodobnosti, že je mikroorganismus citlivý na toto antibiotikum.

Následující tabulky uvádějí případy, u nichž je známo, že se jejich rezistence v rámci Evropské unie mění:

Akutní otitis media s tympanostomií (AOMT)

OBVYKLE CITLIVÉ KMENY

Aerobní grampozitivní mikroorganismy:

Staphylococcus aureus (citlivý na meticilin)

Streptococcus pneumoniae

Aerobní gramnegativní mikroorganismy:

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis Pseudomonas aeruginosa

KMENY, PRO NĚŽ MŮŽE BÝT ZÍSKANÁ REZISTENCE PROBLÉMEM

Aerobní grampozitivní mikroorganismy:

Staphylococcus aureus (rezistentní na meticilin)

Akutní otitis externa (AOE)

OBVYKLE CITLIVÉ KMENY__________­__________________

Aerobní grampozitivní mikroorganismy: Staphylococcus aureus (citlivý na meticilin)

Aerobní gramnegativní mikroorganismy:

Pseudomonas aeruginosa

KMENY, PRO NĚŽ MŮŽE BÝT ZÍSKANÁ REZISTENCE PROBLÉMEM

Aerobní grampozitivní mikroorganismy:

Staphylococcus aureus (rezistentní na meticilin)

5.2  Farmakokinetické vlastnosti

Ušní podání

Krevní vzorky byly získány během dvou studií AOMT pro zjištění plazmatických hladin ciprofloxacinu anebo fluocinolon- acetonidu. Farmakokinetická analýza neprokázala žádné nebo prokázala jen zanedbatelné hodnoty léčivých látek v plazmě, což prokazuje, že je nepravděpodobné, že by topická aplikace přípravku Infalin Duo do ucha měla za následek farmakokineticky nebo klinicky významné systémové hladiny ciprofloxacinu anebo fluocinolon-acetonidu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxicita ciprofloxacinu byla podrobně studována. Studie na zvířatech neprokázaly ani přímé ani nepřímé nepříznivé účinky s ohledem na reprodukční toxicitu. Nežádoucí účinky na centrální nervovou soustavu a možnost poškození chrupavky i šlach byla popsána v klinických a předklinických studiích. U juvenilních a prenatálních zvířat vystavených působení chinolonů bylo pozorováno poškození nezralých chrupavek. Tyto toxické účinky se však projevily po perorálním a i.v. podání v dávkách, které po ušním podání nelze dosáhnout.

Vzhledem k tomu, že u morčat nebyly pozorovány žádné relevantní známky ototoxicity po intratympanálním podání přípravku Infalin Duo v průběhu 28 dní, topické ušní použití tohoto přípravku je třeba pouvažovat za bezpečné a při tomto klinickém použití nelze očekávat riziko ztráty sluchu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Polysorbát 80

Glycerol

Povidon

Čištěná voda

6.2  Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3   Doba použitelnosti

2 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření sáčku: 7 dní

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte jednodávkové obaly v sáčku, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po prvním otevření jednodávkového obalu: okamžitě použijte a po použití jednodávkový obal zlikvidujte.

6.5  Druh obalu a obsah balení

Roztok je balen v jednodávkovém obalu z nízkohustotního polyethylenu (LDPE). Jeden jednodávkový obal obsahuje 0,25 ml.

Jednodávkový obal je zabalen v ochranném sáčku z hliníkové fólie. Jedno balení obsahuje 15 jednodávko­vých obalů.

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.  DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Laboratorios Salvat, S.A.,

Gall 30–36

08950 Barcelona – Esplugues de Llobregat

Španělsko

8.   REGISTRAČNÍ ČÍSLO

69/035/17-C

9.  DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18. 7. 2018