Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

INFALIN DUO - příbalový leták, účinky, vedlejší účinky, dávkování

Síla léku
3MG/ML+0,25MG/ML

Dostupné balení:

 • 15X0,25ML

Podobné léky

Příbalový leták - INFALIN DUO

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 • 1. Co je Infalin Duo a k čemu se používá

 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Infalin Duo používat

 • 3. Jak se Infalin Duo používá

 • 4. Možné nežádoucí účinky

 • 5. Jak Infalin Duo uchovávat

 • 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Infalin Duo a k čemu se používá

Infalin Duo je roztok pro ušní podání (do ucha). Obsahuje:

 • ■ ciprofloxacin, což je antibiotikum patřící do skupiny nazývané fluorochinolony. Ciprofloxacin usmrcuje bakterie, které způsobují infekce

 • ■ a fluocinolon-acetonid, kortikosteroid s protizánětlivými a analgetickými vlastnostmi, k léčbě otoku a bolesti.

Používá se u dospělých a dětí od 6 měsíců k léčbě akutní infekce zevního ucha (otitis externa) a infekce středního ucha s drenážní trubičkou (otitis media s tympanostomií) bakteriálního původu.

Pokud se po ukončení léčby nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Infalin Duo používat

Nepoužívejte Infalin Duo ,

 • – jestliže jste alergický(á) na ciprofloxacin, jiné chinolony, fluocinolon-acetonid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

 • – pokud máte ušní infekci virového nebo plísňového původu.

Upozornění a opatření

 • – Tento přípravek se podává pouze do ucha. Nemá se polykat, podávat injekčně nebo inhalovat. Nemá se použít do oka.

 • – Pokud se u Vás po zahájení léčby rozvine kopřivka, kožní vyrážka nebo jakékoli jiné příznaky alergie (např. náhlý otok obličeje, hrdla nebo očních víček, dýchací obtíže), musíte léčbu okamžitě přerušit a poradit se se svým lékařem. U závažných reakcí z přecitlivělosti je nutná okamžitá urgentní léčba.

– Informujte lékaře, pokud se příznaky nezlepší do před ukončením léčby. Stejně jako u ostatních antibiotických přípravků může někdy dojít ke vzniku dalších infekcí způsobených organismy, na které ciprofloxacin neúčinkuje. V případě takové infekce zahájí Váš lékař odpovídající léčbu.

Děti

S podáváním přípravku Infalin Duo u dětí mladších 6 měsíců nejsou dostatečné klinické zkušenosti. Pokud tedy máte dítě mladší 6 měsíců, poraďte se před podáním léku s lékařem.

Další léčivé přípravky a Infalin Duo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte/užíváte, které jste v nedávné době používal(a)/u­žíval(a) nebo které možná budete používat/užívat, a to včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Současné použití s jinými ušními léčivými přípravky se nedoporučuje.

Těhotenství a kojení

Nebyly provedeny odpovídající a dobře kontrolované klinické studie podávání přípravku Infalin Duo těhotným ženám. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Je třeba opatrnosti při podávání přípravku Infalin Duo během kojení, protože není známo, jestli je Infalin Duo vylučován do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vzhledem k vlastnostem a způsobu podání tohoto léčivého přípravku neovlivňuje Infalin Duo schopnost řídit vozidla nebo obsluhovat nebezpečné stroje.

3. Jak se Infalin Duo používá

Infalin Duo je určen pouze k ušnímu podání (do ucha).

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka u dospělých a dětí je obsah jednoho jednodávkového obalu do postiženého ucha dvakrát denně po dobu 7 dní.

Používejte Infalin Duo do obou uší pouze tehdy, pokud Vám to předepíše lékař.

Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho bude léčba přípravkem Infalin Duo trvat. Aby nedošlo k návratu infekce, neukončujte léčbu předčasně, i když Vaše ušní obtíže vymizely.

Pokyny pro podání

 • 1. Osoba, která aplikuje Infalin Duo, si má umýt ruce mýdlem a vodou.

 • 2. Jemně vyčistěte veškeré nečistoty, které lze snadno odstranit ze zevního ucha. Do zvukovodu nevkládejte žádný předmět ani tampon.

 • 3. Oddělte jednodávkový obal z balení.

 • 4. Zahřejte kapky držením jednodávkového obalu v rukou po dobu jedné až dvou minut.

 • 5. Odlomte kroucením uzávěr jednodávkového obalu.

 • 6. Nakloňte hlavu (dítěte) na stranu tak, aby bylo postižené ucho nahoře.


 • 7. Vyprázdněte veškerý obsah jednoho jednodávkového obalu do ucha.

8a. U pacientů s infekcí zevního uchajemně zatáhněte za boltec směrem nahoru a dozadu. Tím se usnadní průnik ušních kapek dolů do zvukovodu.

8b. U pacientů se zánětem středního uchajemně stlačujte chrupavčitý výstupek před vstupem do zevního zvukovodu čtyřmi rytmickými pohyby, aby se lék dostal až do středního ucha. Tím se usnadní průnik kapek skrz drenážní trubičku v bubínku a do středoušní dutiny.

9. Držte hlavu pacienta nakloněnou asi jednu minutu, aby měl lék čas k proniknutí do ucha. Když při kapání ušních kapek zvednete hlavu do svislé polohy nebo pohybujete hlavou příliš rychle, může dojít ke ztrátě části přípravku, protože kapky ze zvukovodu vytečou. Tomu je třeba se vyhnout, protože to může zabránit léku v proniknutí hluboko do zvukovodu.

Po podání jednodávkový obal zlikvidujte.

10. V případě potřeby opakujte všechny kroky na protilehlém uchu.

Pro dosažení dobré účinnosti přípravku v uchu je zásadně důležité respektovat tento pokyn.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Infalin Duo, než jste měl(a)

Projevy předávkování nejsou známy. Pokud dojde k předávkování či náhodnému spolknutí přípravku, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo lékárníka nebo zatelefonujte na linku toxikologických informací a uveďte, jaký přípravek a v jakém množství jste použil(a), nebo navštivte nejbližší zdravotnické zařízení.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Infalin Duo

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte další dávkou.

Jestliže jste přestal(a) používat Infalin Duo

Nepřestávejte používat Infalin Duo, aniž byste o tom informoval(a) svého lékaře nebo lékárníka. Je velmi důležité používat tyto ušní kapky tak dlouho, jak určí lékař, i když se příznaky zmírní. Pokud přestanete používat přípravek dříve, může se stát, že infekce nevymizí a příznaky se mohou znovu objevit či dokonce zhoršit. Může se také vyvinout rezistence na antibiotika.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, ukončete léčbu a ihned to sdělte svému lékaři: otok rukou, nohou, kotníků, obličeje, rtů, úst nebo krku, obtíže při polykání nebo dýchání, vyrážka nebo kopřivka, vředy, vřídky.

Časté: Postihují až 1 z 10 pacientů

Poruchy ucha: Nepříjemné pocity, bolest, svědění.

Celkové poruchy: Neobvyklá chuť.

Méně časté: Postihují až 1 ze 100 pacientů

Poruchy ucha: Ušní šelest, neodstraněný zbytek přípravku, ucpání drenážní trubičky v uchu, brnění, otok, zhoršený sluch, vyrážka, zarudnutí, plísňová infekce zevního ucha, sekrece, zduření, poškození bubínku, granulační tkáně, zánět středního ucha na druhém uchu.

Celkové poruchy: Kvasinková infekce, podrážděnost, pláč, závrať, zarudnutí kůže, bolest hlavy, zvracení, únava.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Infalin Duo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte jednodávkové obaly v sáčku, aby byl přípravek chráněn před světlem. Zlikvidujtetento přípravek 7 dnů po prvním otevření sáčku.

Po prvním otevření jednodávkového obalu: okamžitě použijte a po použití jednodávkový obal zlikvidujte.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Infalin Duo obsahuje

 • – Léčivými látkami jsou ciprofloxacinum ve formě ciprofloxacini hydrochloridum a fluocinoloni acetonidum.

 • – Dalšími složkami jsou polysorbát 80, glycerol, povidon a čištěná voda.

Jak Infalin Duo vypadá a co obsahuje toto balení

Infalin Duo je čirý roztok pro ušní podání v jednodávkových obalech. Jednodávkové obaly jsou chráněny sáčkem z hliníkové fólie. Jedno balení obsahuje 15 jednodávko­vých obalů.

Doporučení/zdravotnické poučení

Antibiotika se používají k léčbě bakteriálních infekcí. Proti virovým infekcím jsou neúčinná.

Pokud Vám lékař předepíše antibiotika, potřebujete je právě na Vaše nynější onemocnění.

Přes použití antibiotik mohou některé bakterie přežít nebo se množit. Tento jev se nazývá rezistence: léčba některými antibiotiky je pak neúčinná.

Nesprávné používání antibiotik zvyšuje rezistenci. Můžete dokonce napomoci bakteriím, aby se staly rezistentními, a v důsledku toho oddálit své vyléčení nebo snížit účinnost antibiotik, pokud patřičně nerespektujete:

 • – dávkování,

 • – časový rozvrh léčby,

 • – dobu trvání léčby.

Proto pro zachování účinnosti tohoto přípravku:

 • 1. Používejte antibiotika, pouze když je máte předepsaná.

 • 2. Důsledně respektujte předepsané dávkování.

 • 3. Nepoužívejte antibiotika opakovaně bez lékařského předpisu, i když chcete léčit podobné onemocnění.

 • 4. Nikdy nedávejte svá antibiotika jiným osobám. Nemusí být vhodná pro jejich onemocnění.

 • 5. Po dokončení léčby vraťte všechny nespotřebované léky do lékárny, aby byla zajištěna jejich správná likvidace.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Laboratorios Salvat, S.A.

Gall 30–36

08950 Barcelona – Esplugues de Llobregat

Španělsko

Výrobce:

Laboratorios Salvat, S.A.

C/ Gall 30–36

08950 – Esplugues de Llobregat

Barcelona

Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Španělsko

Francie

Cetraxal Plus 3 mg/ml + 0,25 mg/ml gotas óticas en solución en envase unidosis

CETRAXAL 3 mg/0,25 mg par ml, solution pour instillation auriculaire en récipient unidose

Polsko

Cetraxal Plus, 3 mg/ml + 0,25 mg/ml, krople do uszu, roztwór w pojemniku

Česká republika Dánsko

Finsko

Rumunsko

jednodawkowym

Infalin duo 3 mg/ml + 0,25 mg/ml ušní kapky, roztok v jednodávkovém obalu Cetraxal Comp 3 mg/ml + 0.25 mg/ml 0redráber, opl0sning i endosebeholder Cetraxal Comp 3 mg/ml + 0.25 mg/ml Korvatipat, liuos, kerta-annospakkaus

Cexidal 3 mg/ml + 0,25 mg/ml Picáturi auriculare, solutie in recipient unidozá

Slovenská republika Infalin duo 3 mg/ml + 0,25 mg/ml Ušná roztoková instilácia v jednodávkovom

Švédsko Norsko Island Německo

obale

Cetraxal Comp 3 mg/ml + 0.25 mg/ml Orondroppar, losning i endosbehállare Cetraxal Comp 3 mg/ml + 0,25 mg/ml 0redráper, oppl0sning i endosebeholder Cetraxal Comp 3 mg/ml + 0.25 mg/ml Eyrnadropar, lausn í stakskammtaíláti InfectoCiproCort 3 mg/ml + 0,25 mg/ml Ohrentropfen, Losung im Einzeldosisbe­haltnis

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 18. 7. 2018

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce .