Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

ASCORUTIN - souhrnné informace

Ascorutin 50 tablet
ASCORUTIN - 100MG/20MG TBL FLM 50
ASCORUTIN - 100MG/20MG TBL FLM 50
85 - 95 Kč
Síla léku
100MG/20MG

Dostupné balení:

  • 50

Podobné léky

Souhrnné informace o léku - ASCORUTIN

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ascorutin

potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum ascorbicum 100 mg a rutosidum trihydricum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Popis přípravku: téměř bílé až krémově zbarvené tablety čočkovitého tvaru.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Tento přípravek je indikován při léčbě zvýšené lomivosti a permeability kapilár při hypovitaminóze vitaminu C.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí užívají obvykle 1 – 2 tablety třikrát denně, v těžkých případech lze dávku zvýšit na 5 –8 tablet denně. Doba léčby závisí na charakteru onemocnění. U dětí od 3 let se podle hmotnosti nebo věku podávají 1 – 2 tablety denně.

Preventivně se doporučuje podávat přípravek asi 1 týden. Při dobré snášenlivosti lze Ascorutin užívat dlouhodobě.

Způsob podání

Tablety se polykají celé, nerozkousané, a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Lze je užívat při jídle, po jídle a také nalačno.

4.3 Kontraindikace

  • – Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 tohoto přípravku;

  • – U gravidních žen.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U osob se sklonem k tvorbě ledvinných kamenů existuje při užívání vysokých dávek kyseliny askorbové riziko vzniku oxalátových kamenů.

U pacientů s těžkou renální dysfunkcí (včetně pacientů v pravidelném hemodialyzačním programu) může pravidelné užívání kyseliny askorbové vést k hyperoxalémii a případné precipitaci oxalátu v ledvinách.

U pacientů s deficitem glukosa-6-fosfát-dehydrogenasy může v ojedinělých případech dojít k hemolýze.

Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnou dědičnou poruchou intolerance galaktosy a fruktosy, vrozeným deficitem laktasy, malabsorpcí glukosy a galaktosy, nebo sacharoso-izomaltasovou deficiencí by tento přípravek neměli užívat.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při současném podávání zvyšuje kyselina askorbová resorpci železa, V penicilinu a ethinylestradiolu. Kyselina acetylsalicylová může snižovat hladinu vitaminu C v krvi a vitamin C může zvyšovat renální reabsorpci salicylátů. Při vysokých dávkách může ovlivnit účinnost antikoagulační terapie a ovlivňuje resorpci vitamínu B12.

Kyselina askorbová ve vyšších dávkách by teoreticky mohla zvyšovat riziko krystalurie při souběžné aplikaci sulfonamidů nebo kotrimoxazolu (kombinace sulfamethoxazolu s trimethoprimem).

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Doporučený příjem kyseliny askorbové v graviditě je do 70 mg denně. Bylo popsáno, že dlouhodobé podávání vysokých dávek kyseliny askorbové v graviditě může vést k projevům nedostatku vitaminu C u dítěte po porodu.

Informace o osudu rutosidu, popř. jeho metabolitů v organismu gravidní ženy a jejího plodu nejsou k dispozici.

Přípravek Ascorutin je kontraindikován u gravidních žen.

Kojení

Kyselina askorbová se vylučuje do mateřského mléka. Popsány byly koncentrace v mateřském mléce v rozmezí od 24 do 158 pg/ml. Suplementace denními dávkami 4 – 200 mg kyseliny askorbové vede u podvyživených žen ke koncentracím v mléce v rozmezí od 24 do 61 pg/ml. U dobře živených žen nebylo ani po užívání denních dávek 1,000 mg kyseliny askorbové pozorováno významné zvýšení koncentrací kyseliny askorbové v mléce. Je tedy pravděpodobné, že vylučování kyseliny askorbové do mateřského mléka je regulováno tak, aby nepřekročilo určitou saturační úroveň. Doporučený příjem kyseliny askorbové v období laktace je do 95 mg denně.

Vzhledem k tomu, že nejsou známy údaje o používání rutosidu během kojení je třeba zvážit, zda je tato léčba pro kojící ženu nezbytná.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Ascorutin nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

V následující tabulce jsou shrnuty nežádoucí účinky Ascorutinu rozdělené do skupin podle terminologie MedDRA, s uvedením frekvence výskytu: velmi časté (> 1/10); časté (> 1/100 až < 1/10); méně časté (> 1/1,000 až < 1/100); vzácné (> 1/10,000 až < 1/1,000); velmi vzácné (< 1/10,000), není známo (z dostupných údajů nelze určit):

Třídy orgánových systémů

dle MedDRA

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné

Hemolýza1

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácné

Astmatický záchvat (u alergických pacientů)

Gastrointestinální poruchy

Vzácné

Pocit na zvracení, zvracení, iritace sliznice jícnu a žaludku2

Poruchy ledvin a močových cest

Vzácné

Glykosurie, hyperoxalurie ledvinové kameny3

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vzácné

Alergické reakce, exantém

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Reakce přecitlivělosti

1U pacientů s deficitem glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy může v ojedinělých případech dojít k hemolýze, i velmi závažné.

  • Při vysokých dávkách.

  • U osob se sklonem k tvorbě ledvinných konkrementů existuje při užívání vysokých dávek kyseliny askorbové riziko vzniku oxalátových konkrementů. U pacientů s těžkou renální dysfunkcí (včetně pacientů v pravidelném hemodialyzačním programu) může pravidelné užívání kyseliny askorbové vést k hyperoxalémii a případné precipitaci oxalátu v ledvinách.

Výskyt jiných nežádoucích účinků je při doporučeném dávkování nepravděpodobný.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

4.9 Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování tabletami Ascorutin.

Při masivním předávkování (několik gramů) kyselinou askorbovou se může vyskytnout přechodný osmotický průjem provázený příslušnými abdominálními příznaky. Vysoké dávky kyseliny askorbové vedou k acidifikaci moči, takže teoreticky je možná precipitace cystinu v ledvinách. Perorální dávka

  • 4 g kyseliny askorbové má výrazný urikosurický účinek, což by eventuálně mohlo vést k precipitaci urátů v ledvinách.

Riziko hemolýzy a tvorby oxalátových ledvinných kamenů (viz bod 4.4).

Příznaky akutní intoxikace rutosidem nejsou známy.

Kyselina askorbová ani rutosid nemají specifické antidotum. Terapie případné intoxikace musí být symptomatická. Vysoké dávky kyseliny askorbové je možno odstranit hemodialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Látky stabilizující kapiláry; bioflavonoidy

ATC kód: C05CA51

Kyselina askorbová

Kyselina askorbová se účastní v organismu oxidačně-redukčních procesů, má antioxidační účinky, vychytává reaktivní formy kyslíku, inhibuje peroxidaci lipidů. Antioxidační vlastnosti kyseliny askorbové se podílejí i na hojení ran. Významně zasahuje do metabolismu pojivové tkáně, zvláště při syntéze kolagenu. Hraje velmi důležitou roli v odpovědi organismu na stres a v prevenci proti infekci (je důležitá pro normální funkci T-lymfocytů, pro fagocytární aktivitu leukocytů, ochraňuje endotelové buňky proti apoptóze indukované cytokiny a mediátory zánětu). Je nezbytná pro přeměnu dopaminu na noradrenalin, tryptofanu na serotonin, regeneruje a-tokoferol. Je kofaktorem enzymu cholesterol-7-alfa hydroxylasy (nutný pro přeměnu cholesterolu na žlučové kyseliny), zvyšuje resorpci železa z gastrointes­tinálního traktu, podílí se na syntéze karnitinu a neuroendokrinních peptidů.

Rutosid

Rutosid (rutin) patří mezi (bio)flavonoidy, přírodní rostlinné polyfenoly, které jsou běžnou součástí lidské stravy. Má antioxidační účinky, zlepšuje eliminaci cholesterolu z organismu, snižuje permeabilitu a lomivost kapilár, zvyšuje jejich elasticitu a tím zlepšuje mikrocirkulaci krve. Má vazodilatační účinky, zlepšuje žilní tonus a tkáňovou oxygenaci a má protizánětlivý účinek. Při současném podání s kyselinou askorbovou stabilizuje a zesiluje její účinek v organismu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Kyselina askorbová

Absorpce a distribuce

Kyselina askorbová se po perorálním podání dobře vstřebává z trávicího traktu a proniká do všech tkání. Gastrointestinální resorpce probíhá pomocí usnadněné difúze a aktivním transportem, vstřebané množství závisí na dávce. Maximálních koncentrací v séru je dosaženo během 2 – 3 hodin. Kyselina askorbová se neváže na plazmatické proteiny, prochází placentární membránou a distribuuje se do mateřského mléka.

Metabolismus a eliminace

Kyselina askorbová se v organismu reverzibilně oxiduje na kyselinu dehydroaskorbovou, která má plnou biologickou aktivitu. Hlavním metabolitem je kyselina oxalová a kyselina 2-sulfurylaskorbová.

Vylučování metabolitů kyseliny askorbové se děje převážně ledvinami. Při vysokých dávkách se z gastrointes­tinálního traktu vstřebává pouze určité množství kyseliny askorbové a zbytek se vylučuje nemetabolizován stolicí. Vstřebaná kyselina askorbová prochází v ledvinách glomerulární filtrací a následnou reabsorpcí. Při nasycení transportního proteinu je zbytek kyseliny askorbové vyloučen močí.

Kyselina askorbová je aktivně transportována do plodu. Během gestace progresivně klesají koncentrace kyseliny askorbové v séru. Následkem tohoto procesu jsou sérové koncentrace kyseliny askorbové u novorozence (9 – 22 pg/ml) přibližně 2× až 4× vyšší než u matky (4 – 10 pg/ml).

Rutosid

Absorpce a distribuce

Rutosid je po perorálním podání hydrolyzován ve střevě na kvercetin, který je následně konjugován. V plazmě se vyskytuje ve formě glukuronoidů a/nebo sulfátů.

Metabolismus a eliminace

Rutosid je přeměňován ve střevě a při prvním průchodu játry na více než 60 metabolitů. Některé metabolity jsou aktivní. Rutosid a jeho metabolity jsou vylučovány močí nebo stolicí. Nevstřebaný rutosid je rozkládán střevní mikroflórou a vylučován stolicí.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Kyselina askorbová i rutosid se u zvířat vyznačují zanedbatelnou akutní toxicitou po perorálním podání. Střední letální dávky kyseliny askorbové po perorálním podání jsou u myší vyšší než 3 gramy na kilogram tělesné hmotnosti, u potkanů vyšší než 11 gramů na kilogram tělesné hmotnosti. Střední letální dávky (LD50) rutosidu jsou po perorálním podání potkanům více než 14 g/kg, LD50 po i.v. podání u myší je 950 mg/kg. Kyselina askorbová i rutosid nemají karcinogenní účinky. Studie na myších prokázali, že rutin nemá žádné mutagenní účinky při perorálním podání vysokých dávek (2×625 – 2,500 mg/kg živé váhy).

Řada flavonoidů, mezi nimi též rutosid a quercetin, in vivo indukuje místně specifické rozštěpení genu MLL v oblasti BCR (breakpoint cluster region); u některých z těchto flavonoidů (včetně quercetinu) bylo dále prokázáno, že jsou inhibitory topoisomerázy II in vitro. Bylo vysloveno podezření, že zvýšená expozice přírodním nebo syntetickým flavonoidům během gestace může zvyšovat riziko vzniku leukémie in utero. Klinický význam tohoto teoreticky formulovaného rizika není znám.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1   Seznam pomocných látek

Jádro:

citronan vápenatý,

monohydrát laktosy,

bramborový škrob,

hydrogenovaný ricinový olej,

želatina,

kukuřičný škrob.

Potahová soustava Sepifilm 752 bílá:

hydroxypropyl­methylcelulosa, mikrokrystalická celulosa, makrogol-stearát, oxid titaničitý (E171).

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

  • 6.5 Druh obalu a velikost balení

6.6    Návod k použití přípravku, zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.  DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva a. s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika.

8.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO

86/682/69-S/C

9.  DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 1969

Datum posledního prodloužení registrace: 23.3.2016