Nonstop lékárna
Otevřít hlavní menu

ALFUZOSIN MYLAN 10 MG - souhrnné informace

Síla léku
10MG

Dostupná balení:

 • 100
 • 90
 • 60X1
 • 60
 • 10
 • 20
 • 30
 • 50
 • 30X1

Souhrnné informace o léku - ALFUZOSIN MYLAN 10 MG

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Alfuzosin Mylan 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje alfuzosini hydrochloridum10 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna tableta obsahuje 7,6 mg laktosy (ve formě monohydrátu laktosy).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta s prodlouženým uvolňováním

Bílá, kulatá nepotahovaná tableta se zkosenými hranami.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba středně závažných až závažných funkčních symptomů benigní hyperplazie prostaty (BHP).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Jedna 10 mg tableta s prodlouženým uvolňováním jednou denně. První dávka má být užita večer před spaním. Tableta má být užita okamžitě po stejném denním jídle.

Starší pacienti (od 65 let)

Údaje o farmakokinetické a klinické bezpečnosti ukazují, že u starších pacientů není nutné snížení dávky. Je však možné zvážit nižší iniciální dávku u pacientů se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost alfuzosinu nebyla u dětí ve věku 2 – 16 let prokázána (viz bod 5.1). Proto alfuzosin není určen pro použití u pediatrické populace.

Pacienti se sníženou funkcí ledvin

Mírné až středně závažné renální selhávání

Pokud není nižší dávka dostatečná, je možné dávkování upravit na jednu 10mg tabletu s prodlouženým uvolňováním denně podle klinické odpovědi. První dávka má být užita večer před spaním.

Závažné renální selhávání

Tablety s prodlouženým uvolňováním Alfuzosin Mylan 10mg nemají být podávány pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min), protože u této skupiny pacientů nejsou k dispozici údaje o klinické bezpečnosti (viz bod 4.4).

Pacienti s jaterním selháváním

Alfuzosin podávaný jako 10mg tablety s prodlouženým uvolňováním je kontraindikovaný u pacientů s jaterním selháváním. U pacientů s mírným až středně závažným jaterním selháváním je možné zvážit podání přípravků s okamžitým uvolňováním obsahujících nízkou dávku alfuzosin-hydrochloridu (podle příslušných instrukcí pro dávkování daného přípravku).

Způsob podání

Perorální podání.

Tabletu s prodlouženým uvolňováním je třeba spolknout celou a zapít dostatečným množstvím tekutiny (viz bod 4.4).

4.3 Kontraindikace

 • – Hypersenzitivita na léčivou látku, další chinazoliny (např. terazosin, doxazosin) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

 • – Ortostatická hypotenze.

 • – Jaterní nedostatečnost.

 • – Kombinace s jinými blokátory alfa1-receptoru.

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin

Protože u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) nejsou k dispozici žádné údaje o klinické bezpečnosti, přípravek Alfuzosin Mylan 10 mg nemá být těmto pacientům podáván (viz bod 4.2).

Riziko hypotenze

Alfuzosin má být podáván s opatrností u pacientů kteří užívají antihypertenziva nebo nitráty. Má být pravidelně monitorován krevní tlak, zvláště na začátku léčby.

U pacientů s onemocněním koronárních cév je třeba pokračovat ve specifické léčbě koronární insuficience, je však třeba vzít v úvahu, že současné podávání nitrátů a alfuzosinu může zvýšit riziko výskytu hypotenze. Pokud se znovu objeví či zhorší angina pectoris, léčbu alfuzosinem je třeba ukončit.

U některých pacientů se může během několika hodin po podání přípravku vyvinout posturální hypotenze s nebo bez příznaků (závratě, únava, astenie, pocení). V takových případech si má pacient lehnout, dokud příznaky úplně nevymizí.

Tyto účinky jsou přechodné, objevují se na začátku léčby a nejsou obvykle důvodem pro přerušení léčby. Výrazný pokles krevního tlaku byl hlášen v postmarketingovém sledování u pacientů s preexistujícími rizikovými faktory (např. základní onemocnění srdce a/nebo současná léčba antihypertenzivy). Riziko rozvoje hypotenze a souvisejících nežádoucích účinků může být vyšší u starších pacientů. Pacienti mají být informováni o možnosti výskytu těchto účinků.

Vzhledem k tomu, že se může po podání alfuzosinu vyvinout hypotenze, existuje u pacientů

s existujícími symptomatickými nebo asymptomatickými poruchami prokrvení mozku riziko rozvoje mozkových ischemických příhod (viz bod 4.8).

Je třeba opatrnosti při podávání alfuzosinu pacientům, kteří reagovali prohloubenou hypotenzí na podání jiných blokátorů alfa1-receptorů.

Hypersenzitivita na jiné blokátory alfa1-receptorů v anamnéze

Léčba má být zahájena postupně u pacientů s hypersenzitivitou na jiné blokátory alfa1-receptorů.

Srdeční selhání

Stejně jako jiné blokátory alfa1-receptorů má být alfuzosin používán s opatrností u pacientů s akutním srdečním selháním.

Prodloužení QTc intervalu

Pacienti s vrozeným prodloužením QTc intervalu, s prodloužením QTc intervalu v anamnéze nebo pacienti užívající léčivé přípravky, které prodlužují QTc interval, mají být vyšetřeni před podáním a během léčby alfuzosinem.

Peroperační syndrom plovoucí duhovky

Peroperační syndrom plovoucí duhovky (IFIS, varianta syndromu malé zornice) byl pozorován během operace šedého zákalu u některých pacientů současně či v minulosti léčených tamsulosinem. Ojedinělé zprávy se týkaly také jiných alfa-1 blokátorů, proto nemůže být vyloučena možnost účinku celé skupiny léků. Protože IFIS může vést ke zvýšeným procedurálním komplikacím v průběhu operace šedého zákalu, má být oční chirurg před operací informován o současném i minulém užívání alfa-1 blokátorů a připravit se tak na možné úpravy chirurgických postupů.

Podávání tablet

Pacienti mají být upozorněni, že tablety se polykají celé. Jakékoliv jiné způsoby podání, jako je chroupání, drcení, žvýkání, rozmačkání nebo roztlučení na prášek jsou zakázány. Tyto akce mohou vést k nežádoucímu uvolňování a vstřebávání léčivé látky s rizikem časného výskytu nežádoucích účinků.

Laktóza

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento léčivý přípravek užívat.

 • 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované kombinace:

 • blokátory alfa1-receptorů (viz bod 4.3)

Kombinace, které je třeba vzít v úvahu:

 • Antihypertenziva (viz bod 4.4)
 • Nitráty (viz bod 4.4)
 • Silné inhibitory CYP3A4 jako je itrakonazol, ketokonazol, inhibitory proteázy, klarithromycin, telithromycin a nefazodon, protože zvyšují hladiny alfuzosinu v krvi (viz bod 5.2.).
 • Pacienti léčení alfuzosinem musí být před zahájením léčby inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil) hemodynamicky stabilní.

Ketokonazol

Opakované denní podávání 200 mg ketokonazolu po dobu 7 dní vedlo k 2,1násobnému zvýšení Cmax a 2,5násobnému zvýšení expozice 10mg alfuzosinu tablet s prodlouženým uvolňováním při podávání po jídle. Další parametry, jako například tmax a t1/2 se nezměnily.

Zvýšení hodnot Cmax a AUC(last) alfuzosinu, které následovalo po opakovaném podávání 400 mg ketokonazolu denně, činilo 2,3násobek, respektive 3,2násobek (viz bod 5.2).

Podávání celkových anestetik pacientovi, který užívá alfuzosin, může vést k nestabilitě krevního tlaku. Je doporučeno, aby byly tablety vysazeny 24 hodin před chirurgickým zákrokem.

Ve studiích u zdravých dobrovolníků nebyly mezi alfuzosinem a následujícími léčivými látkami pozorovány žádné farmakodynamické nebo farmakokinetické interakce: warfarin, digoxin, hydrochlorothiazid a atenolol.

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení

T ěhotenství/koj ení

Vzhledem k rozsahu indikací přípravku není tento bod relevantní.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou k dispozici žádné údaje o účinku na řízení motorových vozidel.

Zvláště na začátku léčby se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako jsou závratě, točení hlavy a astenie. Toto je třeba brát v úvahu při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů.

4.8 Nežádoucí účinky

Klasifikace očekávaných četností:

Velmi časté (>1/10); časté (>1/100 až < 1/10); méně časté (>1/1000 až < 1/100); vzácné (> 1/10 000 až < 1/1000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří závratě, které se vyskytují přibližně u 5 % léčených pacientů.

Třídy orgánových systémů podle databáze MedDRA

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Poruchy krve a lymfatického systému

Neutropenie, trombocytopenie

Poruchy nervového systému

Slabost/závratě, bolesti hlavy, únava

Závrať,

Ospalost, synkopa*

Mozkové ischemické poruchy u pacientů s cerebrovasku­lárními poruchami (viz bod 4.4)

Poruchy oka

Poruchy

vidění

Peroperační syndrom plovoucí duhovky

(viz bod 4.4.)

Srdeční poruchy

Tachykardie,

palpitace

Angina pectoris u pacientů s ischemickou chorobou srdeční v anamnéze, zhoršení nebo opakovaný výskyt anginy pectoris (viz bod 4.4)

Fibrilace síní

Cévní poruchy

Zrudnutí, posturální hypotenze*

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Rinitida

Gastrointestinální poruchy

Bolesti břicha, nauzea,

Průjem, sucho v

Zvracení,

Třídy

orgánových systémů podle databáze

MedDRA

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

dyspepsie

ústech

Poruchy jater a žlučových cest

Poškození jater, cholestatické onemocnění jater

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka (kopřivka, exantém), svědění

Angioedém

Poruchy ledvin a močových cest

Močová inkontinence

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Priapismus

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Astenie, malátnost

Bolest na

hrudi, edém,

návaly horka, pocení

* na začátku léčby, při příliš vysoké d

ávce nebo po krátkém přerušení léčby

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http:/

4.9 Předávkování

Příznaky

Hypotenze, reflexní tachykardie

Léčba

 • V případě předávkování má být pacient hospitalizován, uložen do polohy naznak a má mu být poskytována podpůrná léčba obvyklá v případě hypotenze.

 • V případě výrazné hypotenze může být příslušné nápravné ošetření podání vasokonstrikční látky, která působí přímo na svalová vlákna cév.

Má být zvážena laváž žaludku a/nebo podání aktivního uhlí. Alfuzosin se ve vysoké míře váže na plasmatické proteiny, proto dialýza nemusí být přínosem.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty, antagonisté alfa-adrenergních receptorů ATC kód: G-04-CA-01

Mechanismus účinku

Alfuzosin, což je racemát, je perorálně účinný derivát chinazolinu, který selektivně blokuje postsynaptické alfa1-receptory.

Farmakodynamické účinky

In vitro studie potvrdily selektivitu alfuzosinu pro alfa-1-adrenoreceptory lokalizované v prostatě, v oblasti prostaty přiléhající ke dnu močového měchýře (trigonum vesicae) a v prostatické části uretry.

Klinická účinnost a bezpečnost

Benigní hypertrofie prostaty (BHP)

Klinické příznaky benigní hypertrofie prostaty nesouvisí pouze s velikostí prostaty, ale také se sympatomimetickými nervovými impulsy, které zvyšují napětí hladké svaloviny dolní části močového traktu stimulací postsynaptických alfa receptorů. Léčba alfuzosinem uvolňuje tuto hladkou svalovinu, čímž dochází ke zlepšení průtoku moči.

Klinické důkazy uroselektivity byly prokázány klinickou účinností a dobrým bezpečnostním profilem u mužů léčených alfuzosinem, včetně starších pacientů a pacientů s hypertenzí.

Nicméně alfuzosin může mít středně silné anihypertenzní účinky.

U člověka zlepšuje alfuzosin močení snížením napětí svaloviny uretry se snížením odporu průtoku z močového měchýře, což usnadňuje vyprázdnění močového měchýře.

V placebem kontrolovaných studiích u pacientů s benigní hypertrofií prostaty alfuzosin:

 • – významně zvýšil maximální průtokovou rychlost moči (Qmax) u pacientů s Qmax menší než

 • – významně snížil tlak detrusoru a zvýšil objem, což vedlo k silnému nucení na močení,

 • – významně snížil reziduální objem moči.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Maximální koncentrace v plazmě je dosažena za 9 hodin po podání.

Studie prokázala dosažení konzistentních farmakokinetických profilů při podávání přípravku po jídle.

Průměrné maximální plasmatické koncentrace po podání první dávky (po jídle) byly 7,72 ng/ml, AUCinf byla 127 ng x hod/ml (po jídle) a tmax byla 6,69 hod (po jídle). Za ustálených podmínek (po jídle) byla průměrná AUC v průběhu dávkovacího intervalu (AUCt) 194 (SD = 75) ng x hod/ml, průměrná Cmax 13,6 (SD = 5,6) ng/ml a Cmin byla 3,1 (SD = 1,6) ng/ml.

Distribuce

Vazba na plasmatické proteiny je přibližně 90 %. Distribuční objem alfuzosinu je u zdravých dobrovolníků 2,5 l/kg. Bylo prokázáno, že alfuzosin se přednostně distribuuje v prostatě ve srovnání s plasmou.

Biotransformace

Alfuzosin je ve vysoké míře metabolizován v játrech (různými způsoby). Žádný z metabolitů není farmakologicky aktivní.

Metabolické interakce: CYP3A4 je hlavní izoformou jaterních enzymů související s metabolizmem alfuzosinu (viz bod 4.5).

Eliminace

Zdánlivý poločas eliminace alfuzosinu je přibližně 9,1 hodin.

Metabolity alfuzosinu jsou eliminovány močí a možná také žlučí.

Z perorální dávky je 75–91 % vyloučeno ve stolici; 35 % v nezměněné podobě a zbytek jako metabolity, což ukazuje na určitý stupeň biliární exkrece. Přibližně 10 % dávky je vyloučeno v moči v nezměněné formě.

Linearita/neli­nearita

Alfuzosin vykazuje lineární farmakokinetické vlastnosti v rámci terapeutického rozmezí dávky.

Porucha funkce ledvin nebo jater

Ve srovnání s jedinci s normální renální funkcí jsou střední hodnoty Cmax a AUC středně zvýšené u pacientů s poruchou funkce ledvin, bez modifikace zdánlivého eliminačního poločasu. Tato změna farmakokinetického profilu není považována za klinicky relevantní při clearance kreatininu > 30 ml/min.

U pacientů se závažnou poruchou funkce jater je biologický poločas prodloužen. Maximální plasmatická koncentrace je dvojnásobná a biologická dostupnost se zvyšuje v porovnání s mladými, zdravými dobrovolníky.

Starší pacienti

Cmax a AUC nejsou u starších pacientů v porovnání se zdravými dobrovolníky ve středním věku zvýšené.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy

Hypromelosa

Povidon K25

Magnesium-stearát

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

4 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balení

PVC/PVDC-Al blistr.

Velikost balení: 10, 20, 30, 30×1, 50, 60, 60×1, 90, 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Mylan Ireland Limited

Unit 35/36 Grange Parade

Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13

Irsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

77/146/06-C

9.  DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19.4.2006

Datum posledního prodloužení registrace: 13.10.2010

Tantum verde Spray Forte 0,30% ústní sprej 15 ml
Tantum verde Spray Forte 0,30% ústní sprej 15 ml

Působí proti zánětu v krku a ústech, je desinfekční a zmírňuje bolest…

Do obchodu

od 149 Kč Dr Max