Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

ACETYLCYSTEIN DR.MAX 600 MG - souhrnné informace

Síla léku
600MG

Obsahuje účinnou látku:

ATC skupina:

Dostupná balení:

  • 10
  • 20
  • 100
  • 50
  • 25

Podobné léky

Souhrnné informace o léku - ACETYLCYSTEIN DR.MAX 600 MG

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Acetylcystein Dr.Max 600 mg, šumivé tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 600 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:


Množství v 1 šumivé tabletě

Laktosa

70 mg

Sorbitol

Méně než 40 mg

Sodík

138 mg (6 mmol)


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Šumivá tableta

Kulaté, bílé tablety s hladkým povrchem a s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Acetylcystein Dr.Max je určen k léčbě akutních onemocnění dýchacích cest během běžného nachlazení a k léčbě chronických onemocnění dýchacích cest, v obou případech spojených s tvorbou viskózního hlenu a obtížným vykašláváním.

Acetylcystein Dr.Max je určen pro dospělé a dospívající od 14 let.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí a dospívající od 14 let užívají 1 tabletu denně (odpovídá 600 mg acetylcysteinu). Dospívající mají užít polovinu tablety dvakrát denně (odpovídá 2 × 300 mg acetylcysteinu denně).

Celková denní dávka 600 mg acetylcysteinu nesmí být překročena. Přípravek není určen pro pacienty mladší 14 let, dávka acetylcysteinu je příliš vysoká.

Tento léčivý přípravek nesmí být užíván déle než 4–5 dnů bez porady s lékařem.

Způsob podání

Tento léčivý přípravek má být užíván po jídle.

Šumivá tableta se rozpustí ve sklenici z poloviny naplněné vodou.

Rozpuštěná šumivá tableta se má užít co nejdříve, nejpozději však do 2 hodin. Během této doby je zachována stabilita v připraveném roztoku díky kyselině askorbové.

Po dobu užívání přípravku se doporučuje zvýšený příjem tekutin, který podporuje mukolytický účinek acetylcysteinu.

4.3 Kontraindikace

  • Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
  • Závažná exacerbace astmatu
  • Chronické dvanáctníkové a žaludeční vředy

Pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek vhodný pro děti a dospívající mladší než 14 let. K dispozici jsou jiné vhodné lékové formy.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Opatrnosti je třeba při podávání přípravku diabetikům.

V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány těžké kožní reakce, např. Steven-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Objeví-li se nově kožní nebo slizniční poškození, je třeba neodkladně vyhledat lékaře a ukončit užívání acetylcysteinu.

Při podávání acetylcysteinu astmatikům nebo pacientům se žaludečním nebo s dvanáctníkovým vředem v anamnéze je nutná opatrnost.

Opatrnosti je třeba u pacientů s nesnášenlivostí histaminu. U těchto pacientů je nutné, vyhnout se dlouhodobějšímu podávání, protože acetylcystein ovlivňuje metabolismus histaminu a může vyvolat příznaky intolerance histaminu (např. bolesti hlavy, vazomotorickou rýmu, svědění).

Použití acetylcysteinu, zejména na začátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím zvětšení objemu bronchiálních sekretů. Není-li pacient schopen (dostatečně) vykašlávat, mají se realizovat náležitá opatření (např. drenáž a aspirace).

Tento přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

Tento přípravek obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktosy by tento přípravek neměli užívat.

Tento přípravek obsahuje přibližně 138 mg (6 mmol) sodíku v jedné šumivé tabletě. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakční studie se prováděly pouze u dospělých.

Aktivní uhlí

Použití aktivního uhlí může snížit účinek acetylcysteinu.

Antibiotika

Tetracyklin hydrochlorid (kromě doxycyklinu) smí být podán nejdříve za 2 hodiny po podání acetylcysteinu.

Acetylcystein může snižovat účinnost některých antibiotik; in vitro byly popsány interakce s aminoglykosidy, cefalosporiny, polosyntetickými peniciliny a tetracykliny. Současnému podávání těchto antibiotik a acetylcysteinu je proto třeba se vyhnout; acetylcystein se smí podat nejdříve za 2 hodiny po podání některého z uvedených antibiotik. To však neplatí pro cefixim a lorakarbef. Inaktivace těchto antibiotik byla dosud popsána pouze in vitro při bezprostředním smísení s acetylcysteinem. Nebyla však nalezena u amoxicilinu, cefuroximu, doxycyklinu, erytromycinu a thiamfenikolu.

Antitusika

Antitusika mohou snížením kašlacího reflexu vyvolat nebezpečné hromadění hlenů v dýchacích cestách. Případná kombinace s acetylcysteinem proto vyžaduje vyhraněnou indikaci a pečlivé sledování.

Glyceroltrinitrát (nitroglycerin)

Některé studie naznačují, že acetylcystein může zesílit vazodilatační účinek nitroglycerinu a prohloubit antiagregační působení na trombocyty. Klinický význam tohoto pozorování není jasný. Pokud je nezbytná společná léčba nitroglycerinem a acetylcysteinem, pacient by měl být sledován pro možnou hypotenzi, která by mohly být závažná a může být indikována bolestí hlavy.

Změny ve stanovení laboratorních parametrů

Acetylcystein může mít vliv na kolorimetrický test salicylátů.

Acetylcystein může ovlivnit výsledky stanovení ketolátek v moči.

Nedoporučuje se rozpouštět přípravek s acetylcysteinem společně s jinými přípravky.

4.6   Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání Acetylcysteinu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky (viz bod 5.3). Jako preventivní opatření je lépe se vyhnout užívání tohoto léčivého přípravku během těhotenství.

Kojení

Informace o vylučování acetylcysteinu/me­tabolitů do lidského mateřského mléka jsou nedostatečné. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání acetylcysteinu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tento léčivý přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky se mohou objevit při léčbě acetylcysteinem. Frekvence jsou definovány následovně: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1000 až < 1/100), vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (nelze z dostupných údajů určit).

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Hypersenzitivní reakce

Velmi vzácné

Anafylaktický šok, anafylaktické/a­nafylaktoidní reakce

Poruchy nervového systému

Méně časté

Bolesti hlavy

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Tinnitus

Srdeční poruchy

Méně časté

Tachykardie

Cévní poruchy

Méně časté

Hypotenze

Velmi vzácné

Krvácení

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácné

Dyspnoe, bronchospazmus – převážně u pacientů s hyperreaktivním bronchiálním systémem ve spojitosti s bronchiálním astmatem

Gastrointestinální poruchy

Méně časté

Stomatitida, bolesti břicha, nevolnost, zvracení, průjem

Vzácné

Dyspepsie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Kopřivka, vyrážka, angioedém, svědění

Velmi vzácné

Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté

Horečka

Není známo

Otok tváře

Výskyt závažných kožních reakcí, jako je Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza, byl hlášen v časové souvislosti s užíváním acetylcysteinu. Ve většině těchto případů bylo současně podáván alespoň jeden další léčivý přípravek, což mohlo zesílit popsané mukokutánní účinky. V případě opakovaného výskytu kožních a slizničních lézí, je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc a okamžitě ukončit užívání acetylcysteinu.

Při podávání acetylcysteinu byla v různých studiích prokázána snížená agregace trombocytů. Klinický význam tohoto účinku však není jasný.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

4.9 Předávkování

Intoxikace po perorálním podání acetylcysteinu dosud nebyla popsána. Každodenní podávání 11,6 g acetylcysteinu zdravým dobrovolníkům po dobu 3 měsíců nevyvolalo vážnější nežádoucí účinky. Perorální dávky až 500 mg/kg tělesné hmotnosti nevyvolaly příznaky intoxikace.

Příznaky intoxikace

Předávkování může vyvolat gastrointestinální příznaky, např. nauzeu, zvracení a průjem. U malých dětí je nebezpečí hypersekrece.

Terapie intoxikace

Symptomatická, pokud je to nutné.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva proti nachlazení a kašli; Mukolytika.

ATC kód: R05CB01

Mechanismus účinku

Acetylcystein je derivát aminokyseliny cysteinu. V dýchacích cestách působí sekretolyticky a sekretomotoricky. Předpokládá se, že acetylcystein rozvolňuje disulfidové můstky mukopolysacha­ridových řetězců v hlenu a depolymerizuje řetězce DNA (v hlenu). Tomuto mechanismu se přisuzuje snížení viskozity hlenu, které usnadňuje expektoraci.

5.2  Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Acetylcystein se po perorálním podání rychle a téměř kompletně absorbuje. Biologická dostupnost perorálně podaného acetylcysteinu je velmi nízká, cca 10%.

Distribuce

Maximální koncentrace v plazmě je u člověka dosažena za 1 až 3 hodiny po perorálním podání; maximální koncentrace jeho metabolitu cysteinu se pohybuje kolem 2 gmol/l. Acetylcystein se asi z 50% váže na bílkoviny krevní plazmy.

Biotransformace

V organismu se acetylcystein a jeho metabolity vyskytují ve třech různých formách: zčásti jako volné látky, zčásti labilně vázány na bílkoviny volnými disulfidovými vazbami a zčásti se inkorporují do aminokyselin. Vylučuje se téměř výhradně ledvinami ve formě inaktivních metabolitů (anorganické sírany, diacetylcystin). Plazmatický poločas acetylcysteinu je zhruba 1 hodina; je určen převážně rychlou biotransformací v játrech. Při poruše jaterních funkcí se proto plazmatický poločas acetylcysteinu může prodloužit až na 8 hodin.

Eliminace

Farmakokinetické studie s intravenózně podávaným acetylcysteinem ukázaly distribuční objem 0,47 litrů/kg (celkem) nebo 0,59 l/kg (redukovaný). Plazmatická clearance byla stanovena na 0,11 litrů/h/kg (celkem) a 0,84 l/h/kg (redukovaný).

Acetylcystein prostupuje placentou a je detekován v pupečníkové krvi. Nejsou k dispozici informace týkající se vylučování do mateřského mléka.

Nejsou také k dispozici údaje o prostupu acetylcysteinu hematoencefalickou bariérou u člověka.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita:

Studie akutní toxicity neukázaly žádnou zvláštní citlivost. Existuje zkušenost s maximálními denními dávkami až 30 mg acetylcysteinu u intravenózní léčby u lidí s intoxikací paracetamolem. Příznaky intoxikace nebyly pozorovány.

Chronická toxicita:

U potkanů ani psů nebyly nalezeny patologické změny v laboratorních testech ani změny v chování či změny tělesné hmotnosti ve studiích chronické toxicity při podávání acetylcysteinu až po dobu jednoho roku.

Mutagenní a tumorigenní potenciál:

Mutagenní účinky acetylcysteinu se nedají očekávat. Mutagenní účinky při sledování mutagenity u bakterií nebyly pozorovány. Tumorigenní potenciál acetylcysteinu nebyl sledován.

Reprodukční toxikologie:

Studie embryotoxicity byly provedeny na březích samicích králíků a potkanů v období organogeneze. Dávky byly u králíků 250, 500 a 750 mg/kg tělesné hmotnosti/den, a u potkanů 500, 1000 a 2000 mg/kg/den tělesné hmotnosti. Malformace plodů nebyly nalezeny. U potkanů byly provedeny i studie ovlivnění fertility. Výsledky ukázaly, že acetylcystein neovlivnil funkci gonád, fertilitu, průběh porodu, kojení ani vývoj novorozených zvířat.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Bezvodá kyselina citronová

Kyselina askorbová

Dihydrát natrium-citrátu

Natrium-cyklamát

Dihydrát sodné soli sacharinu

Mannitol

Hydrogenuhličitan sodný

Uhličitan sodný

Laktosa

Citronové aroma v prášku obsahuje citronovou silici, přírodní/přírodně identickou citronovou silici, mannitol, maltodextrin, glukonolakton, sorbitol a koloidní bezvodý oxid křemičitý.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

Obal na tablety: 2 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření: 1 rok

Strip: 3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Obal na tablety: Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu na tablety, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.

Strip: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Obal na tablety: Polypropylenový obal na tablety s polyethylenovou zátkou s vysoušedlem (molekulární síto).

Velikost balení: 10, 20, 25, 50 nebo 100 šumivých tablet.

Strip: Al/papírová fólie laminovaný strip.

Velikost balení: 10, 20 nebo 100 šumivých tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Max Pharma s.r.o.

Na Florenci 2116/15

Nové Město

110 00 Praha 1

Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

52/223/16-C