Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

ACC LONG INSTANT - souhrnné informace

Síla léku
600MG

Obsahuje účinnou látku:

ATC skupina:

Dostupná balení:

 • 30
 • 20
 • 14
 • 8
 • 90
 • 60
 • 10

Souhrnné informace o léku - ACC LONG INSTANT

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.  NÁZEV PŘÍPRAVKU

ACC Long Instant 600 mg perorální prášek v sáčku

2.  KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden sáček obsahuje acetylcysteinum 600 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: aspartam (0,5 mg), sorbitol (přibližně 493 mg), xylitol (200 mg)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.  LÉKOVÁ FORMA

Perorální prášek v sáčku

Bílý až lehce nažloutlý prášek nebo snadno se rozpadající hrudky (pokud se vyskytují), s vůní ostružin, případně lehce po síře.

4.  KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Sekretolytická léčba dospělých při akutních a chronických bronchopulmonárních onemocněních, kde se vyžaduje snížení viskozity bronchiálního hlenu k usnadnění vykašlávání.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

U přípravku ACC Long Instant se doporučuje následující dávkování:

Pouze pro dospělé

1 sáček jednou denně (odpovídá 600 mg acetylcysteinu za den)

Přípravek ACC Long Instant není vhodný k použití u dospívajících a dětí. K dispozici však jsou jiné vhodné lékové formy.

Způsob podání

Perorální prášek z jednoho sáčku se vloží přímo na jazyk. Perorální prášek stimuluje tvorbu slin, takže jej lze snadno polknout. Perorální prášek by se neměl před spolknutím žvýkat.

Lze užít bez vody.

Starší a oslabení pacienti

Pacienti s oslabeným kašlacím reflexem (starší a oslabení pacienti) by tento perorální prášek měli nejlépe užívat ráno.

Délka používání

Přípravek ACC Long Instant by se bez porady s lékařem neměl užívat déle než 14 dní.

Pokud se příznaky během 4–5 dní nezlepší nebo pokud se dokonce zhorší, pacient se musí poradit s lékařem.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Děti mladší 2 let

Přípravek ACC Long Instant je u dětí mladších než 2 roky kontraindikován (viz bod 5.1).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V časové souvislosti s podáváním acetylcysteinu byl velmi vzácně hlášen výskyt těžkých kožních reakcí, jako je Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Ve většině případů mohl být zjištěn nejméně jeden další podezřelý léčivý přípravek, u kterého bylo vyvolání mukokutánního syndromu pravděpodobnější. Pokud se nově objeví kožní a slizniční změny, je nutno se bezodkladně poradit s lékařem a užívání acetylcysteinu ihned vysadit (viz také bod 4.8).

U pacientů s bronchiálním astmatem se mohou objevit bronchospasmy. Pokud se bronchospasmus objeví, musí se léčivý přípravek ihned vysadit.

U pacientů s peptickým vředem se doporučuje opatrnost, zvláště pokud se přípravek používá současně s dalšími léčivými přípravky, o nichž je známo, že dráždí sliznice trávicího traktu.

U pacientů s intolerancí histaminu se doporučuje opatrnost. U těchto pacientů je nutno se vyhnout dlouhodobější léčbě, protože acetylcystein má na metabolismus histaminu vliv a může vést k příznakům intolerance (např. bolesti hlavy, vasomotorická rhinitida, svědění).

Podávání acetylcysteinu, zvláště v časných fázích léčby, může vést ke zkapalnění, a tedy ke zvýšení objemu bronchiální sekrece. Pokud není pacient schopen dostatečného vykašlávání, musí se přijmout příslušná opatření (jako je posturální drenáž a aspirace).

Pediatrická populace

Mukolytika mohou způsobit respirační obstrukci u dětí mladších 2 let vzhledem k fyziologickým charakteristikám dýchacích cest a omezené schopnosti vykašlávat hleny. Proto se mukolytika nesmí podávat dětem mladším 2 let.

Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktosy by tento přípravek neměli užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty

s fenylketonurií.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

 • Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.
 • Kombinované podávání acetylcysteinu s antitusiky (léky proti kašli) může v důsledku sníženého kašlacího reflexu vyvolat nebezpečnou sekretorickou kongesci, takže k této kombinované léčbě je nutná zvláště pečlivá diagnóza.
 • Dosavadní hlášení inaktivace antibiotik (tetracyklinů (kromě doxycyklinu), cefalosporinů, aminoglykosidů, penicilinů) acetylcysteinem odkazují výlučně na in vitro experimenty, při kterých byly relevantní látky kombinovány přímo. Z bezpečnostních důvodů by se nicméně perorální antibiotika měla podávat odděleně a s odstupem nejméně 2 hodin. To neplatí pro cefixim a lorakarbef.
 • Podávání aktivního uhlí může účinky acetylcysteinu snížit.
 • Acetylcystein/ni­troglycerin
 • Změny při stanovování laboratorních parametrů
 • – Acetylcystein může ovlivnit kolorimetrické stanovení salicylátů.

 • – V testech moči může acetylcystein ovlivnit výsledky stanovení ketolátek.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Fertilita

K dispozici nejsou žádné údaje.

Těhotenství

Ohledně acetylcysteinu není k dispozici dostatek údajů od exponovaných těhotných žen. Experimentální studie na zvířatech žádné přímé ani nepřímé škodlivé účinky na březost, embryonální/fetální vývoj, vrh ani postnatální vývoj nenaznačují (viz také bod 5.3). Acetylcystein by se v těhotenství měl užívat po přísném posouzení poměru přínosů a rizik.

Kojení

Ohledně vylučování do mateřského mléka nejsou k dispozici žádné informace. Acetylcystein by se v období kojení měl užívat pouze po přísném posouzení poměru přínosů a rizik.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není známo, že by acetylcystein měl na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje vliv.

4.8 Nežádoucí účinky

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujících informacích o četnostech:

velmi časté (> 1/10)

časté (> 1/100 až < 1/10)

méně časté (> 1/1 000 až < 1/100)

vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000)

velmi vzácné (< 1/10 000)

není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Nežádoucí účinky

Poruchy imunitního systému

Méně časté

 • ■ Hypersenzitivní reakce*

 • ■ Anafylaktický šok, anafylaktická / anafylaktoidní re­akce

Velmi vzácné

Poruchy nervového systému

Méně časté

Bolesti hlavy

Srdeční poruchy

Méně časté

Tachykardie

Cévní poruchy

Méně časté

 • ■ Hypotenze

 • ■ Krvácení

Velmi vzácné

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácné

■ Dyspnoe, bronchospasmus – převážně u pacientů s hyperreaktivním bronchiálním systémem při bronchiálním astmatu

Gastrointestinální poruchy

Méně časté

 • ■ Bolesti břicha, stomatitida

 • ■ Nauzea, zvracení a průjem

 • ■ Trávicí poruchy (dyspepsie)

Vzácné

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné

■ Stevens-Jonsonův symdrom a toxická epidermální nekrolýza

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

■ Zvonění v uších (tinnitus)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté

■ Horečka

Není známo

■ Akumulace vody v obličeji (edém obličeje)

*Hypersenzitivní reakce zahrnují angioedém, svědění, exantém, kopřivku a vyrážku

V časové souvislosti s užíváním acetylcysteinu byl s četností „velmi vzácné“ hlášen výskyt závažných kožních reakcí, jako je Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza (Lyellův syndrom). Ve většině těchto případů mohl být identifikován nejméně jeden léčivý přípravek, u kterého bylo vyvolání mukokutánního syndromu pravděpodobnější (viz bod 4.4).

Při recidivě kožních a slizničních lézí je nutno ihned vyhledat lékaře a užívání acetylcysteinu okamžitě ukončit.

Navíc byl v souvislosti s podávání acetylcysteinu velmi vzácně hlášen výskyt krvácení, zvláště s hypersenzitivními reakcemi. V různých studiích bylo potvrzeno snížení agregace krevních destiček za přítomnosti acetylcysteinu. Klinická relevance nebyla dosud objasněna.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http//:

4.9 Předávkování

Žádný případ předávkování v souvislosti s perorálními lékovými formami acetylcysteinu nebyl dosud pozorován. Dobrovolníci byli léčeni dávkou 11,6 g acetylcysteinu/den po 3 měsíce bez závažných nežádoucích účinků. Perorální dávky až do 500 mg acetylcysteinu/kg tělesné hmotnosti byly snášeny bez jakýchkoli příznaků intoxikace.

U lidí jsou k dispozici zkušenosti nabyté při léčbě intoxikace paracetamolem intravenózním acetylcysteinem v dávkách až 30 g acetylcysteinu.

Příznaky intoxikace

 • – Předávkování může vést ke gastrointestinálním příznakům, jako je nauzea, zvracení a průjem.

 • – Kojenci jsou ohroženi hypersekrecí.

Terapeutická opatření při předávkování

– V případě potřeby podle příznaků.

5.  FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1  Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva proti nachlazení a kašli; mukolytika

ATC kód: R05C B01

Acetylcystein je derivátem aminokyseliny cysteinu. Účinnost acetylcysteinu je sekretolytická a mukoregulační v oblasti dýchacích cest. Diskutuje se, že štěpí disulfidové můstky mezi mukopolysacha­ridovými řetězci a že má depolymerizující účinky na řetězce DNA (v hnisavém hlenu). Viskozita hlenu je v důsledku těchto mechanismů snížena.

Má se za to, že alternativní mechanismus účinku acetylcysteinu je založen na kapacitě jeho reaktivní SH skupiny při vazbě chemických radikálů a jejich detoxikaci tímto způsobem.

Dále acetylcystein přispívá ke zvýšení syntézy glutathionu, což je důležité při detoxikaci škodlivin. Tím se vysvětluje jeho účinek jako antidota při intoxikaci paracetamolem.

5.2  Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání se acetylcystein rychle a téměř úplně vstřebává.

V důsledku silného efektu prvního průchodu játry je biologická dostupnost perorálně podaného acetylcysteinu velmi nízká (přibližně 10%). U lidí se maximálních plasmatických koncentrací v plasmě dosáhne po 1 až 3 hodinách, přičemž maximální plasmatické koncentrace metabolitu cysteinu jsou v rozmezí přibližně 2 ^mol/l.

Distribuce

Farmakokinetické studie intravenózního podání acetylcysteinu zjistily distribuční objem 0,47 l/kg (celkem) nebo 0,59 l/kg (snížený). Bylo zjištěno, že vazba acetylcysteinu na proteiny je okolo 50 %.

Acetylcystein prostupuje placentou a je detekován v pupečníkové krvi. Ohledně vylučování do mateřského mléka nejsou k dispozici žádné informace.

Ohledně chování acetylcysteinu na hematoencefalické bariéře u lidí nejsou k dispozici žádné poznatky.

Biotransformace

Acetylcystein se v játrech rychle metabolizuje na cystein, což je farmakologicky aktivní metabolit, a na diacetylcystin, cystin a další smíšené disulfidy. Acetylcystein a jeho metabolity se v organismu vyskytují ve třech různých formách: částečně ve volné formě, částečně navázané na proteiny přes labilní disulfidové můstky a částečně jako inkorporovaná aminokyselina.

Eliminace

Acetylcystein se vylučuje ledvinami téměř výlučně ve formě inaktivních metabolitů (anorganické sírany, diacetylcystin). Ve farmakokinetických studiích intravenózního podání acetylcysteinu bylo zjištěno, že plasmatická clearance je 0,11 l/h/kg (celkem) a 0,84 l/h/kg (snížená), v uvedeném pořadí. Eliminační poločas po intravenózním podání je 30 až 40 minut, přičemž exkrece se řídí třífázovou kinetikou (fáze alfa, beta a terminální fáze gama).

Plasmatický poločas acetylcysteinu je přibližně 1 hodina a je určen hlavně rychlou biotransformací v játrech. Zhoršené jaterní funkce proto vedou k prodloužení plasmatického poločasu až na 8 hodin.

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita

Akutní toxicita v experimentech na zvířatech je nízká. Ohledně léčby předávkování viz bod 4.9.

Chronická toxicita

Studie na různých zvířecích druzích (potkan, pes) trvající až 1 rok žádné patologické změny neukázaly.

Tumorigenní a mutagenní potenciál

 • – Mutagenní účinky acetylcysteinu se nepředpokládají. In vitro test byl negativní.

 • – Studie tumorigenního potenciálu acetylcysteinu nebyly provedeny.

Reprodukční toxikologie

 • – Ve studiích embryotoxicity na králících a potkanech nebyly zjištěny žádné malformace.

 • – Studie fertility a perinatální nebo postnatální toxicity byly negativní.

 • – U potkanů acetylcystein prostupuje placentou a byl detekován v amniové tekutině. Koncentrace metabolitu L-cysteinu v placentě a plodu až 8 hodin po perorálním podání je nad mateřskými plasmatickými koncentracemi.

6.  FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Tripalmitin

Polysorbát 65

Sorbitol (E420)

Xylitol

Bezvodá kyselina citronová Dihydrogen-citronan sodný

Magnesium-citrát

Sodná sůl kroskarmelosy

Aspartam (E951)

Ostružinové aroma (obsahuje vanilin; maltodextrin; glukonolakton; sorbitol; bezvodý, koloidní oxid křemičitý; mannitol (E421); uhličitan hořečnatý)

Magnesium-stearát

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3  Doba použitelnosti

2 roky

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5  Druh obalu a obsah balení

ACC Long Instant, 600 mg perorální prášek v sáčku je balen v laminovaném sáčku z fólie (aluminium/papír).

Jeden sáček obsahuje 1,6 g prášku.

Velikosti balení: 8, 10, 14, 20, 30, 60, 90 sáčků

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.   DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

8.   REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

52/713/16-C

9.  DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 30. 8. 2017

Další informace o léčivu ACC LONG INSTANT

Jak se ACC LONG INSTANT podává: perorální podání - perorální prášek v sáčku
Výdej léku: volně prodejné léčivé přípravky

Balení: Sáček
Velikost balení: 30

Držitel rozhodnutí o registraci daného léku v České republice:
Sandoz s.r.o., Praha
E-mail: office.cz@sandoz.com
Telefon: 221 421 611

Podobné léky