Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

ACC INJEKT - souhrnné informace

Síla léku
100MG/ML

Obsahuje účinnou látku:

ATC skupina:

Dostupná balení:

  • 100X3ML
  • 50X3ML
  • 5X3ML

Souhrnné informace o léku - ACC INJEKT

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

ACC INJEKT

100 mg/ml injekční roztok a roztok k rozprašování

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Acetylcysteinum 300,0 mg v jedné ampuli se 3 ml injekčního roztoku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok a roztok k rozprašování.

Popis přípravku: čirý, bezbarvý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Acetylcystein se používá k léčení onemocnění dýchacích cest, při nichž je zvýšena sekrece vazkého (hustého) hlenu.

Používá se při onemocněních akutních i chronických, zejména při akutní a chronické bronchitidě, při bronchiektazii, při astmoidních stavech a při bronchiálním astmatu, při bronchiolitidě a při mukoviscidóze.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávky, doporučené pro jednotlivé věkové skupiny, lze v případě naléhavé nutnosti překročit, protože po acetylcysteinu neočekáváme vznik toxických příznaků z předávkování.

Sekretolytickou účinnost acetylcysteinu podporuje zvýšený přívod tekutin.

Injekční léčba

Dávkování dospělým pacientům:

1 ampule (odpovídá 300 mg acetylcysteinu) i.m. nebo i.v. jednou až dvakrát denně.

Pediatrická populace

Dávkování dětem ve věku 6 – 14 let:

1/2 ampule (odpovídá 150 mg acetylcysteinu) i.m. nebo i.v. jednou až dvakrát denně. Dávkování dětem mladším než 6 let:

Je třeba dát dle možnosti přednost perorálnímu podání acetylcysteinu před parenterální aplikací. Zejména u dětí mladších než 1 rok se acetylcystein smí parenterálně podat jen ve vitální indikaci a jen hospitalizovaným pacientům.

Pokud se přesto dětem mladším než 6 let acetylcystein podá parenterálně, aplikuje se 10 mg na 1 kg tělesné hmotnosti.

Inhalační léčba

Dávkování dospělým pacientům:

Dospělí inhalují obsah 1 ampule dvakrát denně (což odpovídá 600 mg acetylcysteinu).

Pediatrická populace

Dávkování dětem ve věku 6 – 14 let:

Děti ve věku 6–14 roků inhalují obsah ampule jednou až dvakrát denně (odpovídá 150–300 mg acetylcysteinu).

Způsob podání

Otevření ampule:

Přípravek ACC INJEKT se dodává v OPC (one-point-cut) ampulích, které není třeba otevírat pilníčkem.

Ampuli otočíme bílým bodem vzhůru, setřepeme roztok z vrchní části ampule do spodní části a krček ampule ulomíme směrem dolů (na opačnou stranu, pryč od bílého bodu).

Doporučuje se injikovat acetylcystein hluboko intramuskulárně, pacientovi ležícímu v relaxované poloze; není-li injekce podána dost hluboko, a také u pacientů se zvýšenou citlivostí, se může na krátkou dobu objevit přechodný pocit pálení v místě injekce.

Intravenózní aplikace:

První dávku je třeba podat ve zředění 1:1; zředíme ji buď izotonickým (0,9%) roztokem chloridu sodného anebo 5% roztokem glukózy. Další dávky se mají dle možnosti podat ve formě infuze.

Inhalační aplikace:

  • V případě inhalační aplikace, je inhalace neředěného roztoku léčivé látky (10% roztok acetylcysteinu) doporučena pomocí nebulizátoru.

  • V případě chronické bronchitidy a mukoviscidózy, by měla být léčba dlouhodobá a pokud možno v perorální lékové formě.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

U novorozenců se ACC INJEKT může použít pouze ve vitálních indikacích pod lékařským dohledem u hospitalizovaných pacientů.

  • V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány těžké kožní reakce, např. Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Objeví-li se nově kožní nebo slizniční poškození, je třeba neodkladně ukončit užívání acetylcysteinu.

Opatrnost je třeba u pacientů s nesnášenlivostí histaminu. U těchto pacientů je nutné, vyhnout se dlouhodobějšímu podávání, protože acetylcystein ovlivňuje metabolismus histaminu a může vyvolat příznaky intolerance histaminu (např. bolesti hlavy, vazomotorickou rýmu, svědění). Opatrnosti je třeba při použití u pacientů s bronchiálním astmatem a u pacientů s peptickým a duodenálním vředem v anamnéze.

V případě akutní exacerbace dechové tísně po inhalaci (paradoxní bronchospasmus) je nutno léčbu okamžitě zastavit a zvážit náležitá opatření.

Použití acetylcysteinu, zejména na začátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím zvětšení objemu bronchiálních sekretů. Není-li pacient schopen (dostatečně) vykašlávat, mají se realizovat náležitá opatření (např. drenáž a aspirace).

Protože parenterální podání acetylcysteinu zvyšuje pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků, doporučuje se dávat dle možnosti přednost perorální aplikaci.

Intravenózní léčba acetylcysteinem se musí provádět pod přísným lékařským dozorem. Nežádoucí účinky po intravenózním podání acetylcysteinu se vyskytují častěji, je-li aplikován příliš rychle nebo v příliš velké dávce. Proto se doporučuje striktně dodržovat pokyny uvedené v bodu 4.2.

Lehce nafialovělé zabarvení roztoku nemá podstatný vliv na účinnost ani bezpečnost přípravku.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antitusika

Souběžné podání acetylcysteinu s antitusiky může, v důsledku snížení kašlacího reflexu, způsobit nebezpečné hromadění sekretu, takže pro takovouto kombinovanou léčbu je nutná obzvlášť pečlivá diagnóza.

Antibiotika

Tetracyklin hydrochlorid (kromě doxycyklinu) se smí podat odděleně, nejdříve za 2 hodiny po podání acetylcysteinu.

Acetylcystein může snižovat účinnost některých antibiotik; in vitro byly popsány interakce s aminoglykosidy, cefalosporiny, polosyntetickými peniciliny a tetracykliny. Současnému perorálnímu podávání těchto antibiotik a acetylcysteinu je proto třeba se vyhnout; acetylcystein se smí podat nejdříve za 2 hodiny po perorálním podání některého z uvedených antibiotik. To však neplatí pro cefixim a lorakarbef.

Inaktivace těchto antibiotik byla dosud popsána pouze in vitro při bezprostředním smísení s acetylcysteinem. Nebyla však nalezena u amoxicilinu, cefuroximu, doxycyklinu, erytromycinu a thiamfenikolu.

Glycerol-trinitrát

Při souběžném podání glycerol-trinitrátu (nitroglycerinu) mohou být zesíleny vazodilatační účinky a účinek inhibující agregaci trombocytů. Klinický význam těchto nálezů dosud není vyjasněn.

Pokládá-li se za nezbytnou souběžná léčba parenterálním nitroglycerinem a acetylcysteinem, je pacienta nutno sledovat se zaměřením na možný výskyt hypotenze, která by mohla být závažná a může se projevit bolestí hlavy.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Pro acetylcystein nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání těhotným ženám. Experimentální studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod ani na vývoj po narození (viz též bod 5.3). V těhotenství se acetylcystein má užívat po přísném zvážení poměru mezi přínosem a rizikem.

Kojení

Informace o vylučování do mateřského mléka nejsou k dispozici. V období kojení se acetylcystein má užívat pouze po přísném zvážení poměru mezi přínosem a rizikem.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou známy

4.8 Nežádoucí účinky

Frekvence výskytu nežádoucích účinků je hodnocena podle této klasifikace:

Velmi časté ( >1/10)

Časté (>1/100 až <1/10)

Méně časté (>1/1 000 až <1/100)

Vzácné (>1/10 000 až <1/1 000)

Velmi vzácné (<1/10 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy imunitního systému

Méně časté: reakce přecitlivělosti

Velmi vzácné: anafylaktický šok, anafylaktické/a­nafylaktoidní re­akce

Poruchy nervového systému

Méně časté: bolesti hlavy

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté: tinitus

Srdeční poruchy

Méně časté: tachykardie

Cévní poruchy

Velmi vzácné: krvácení, hypotenze

Není známo: zčervenání

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácné: dyspnoe, bronchospasmus,vý­tok z nosu

Gastrointestinální poruchy

Méně časté: nevolnost, zvracení, stomatitida, bolest břicha, průjem

Vzácné: dyspepsie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté: kopřivka, vyrážka, angioedém, svědění, exantém

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté: horečka

Není známo: otok obličeje

V časové souvislosti s použitím acetylcysteinu byl hlášen výskyt závažných kožních reakcí, jako je Stevensův-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza. Ve většině těchto případů bylo souběžně podáváno nejméně jedno jiné léčivo, které eventuálně mohlo zesílit popsané mukokutánní efekty.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:

4.9 Předávkování

Příznaky intoxikace

Předávkování může vyvolat gastrointestinální příznaky, např. nauzeu, zvracení a průjem. U malých dětí je nebezpečí hypersekrece.

Terapie intoxikace:

Symptomatická, pokud je to nutné.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Přípravek ACC INJEKT je expektorans, mukolytikum. ((ATC kód: R05CB01))

Mechanismus účinku

Acetylcystein je derivát aminokyseliny cysteinu. Má se za to, že rozvolňuje vazký hlen tím, že štěpí disulfidové vazby mezi řetězci mukopolysacharidů hlenu a že depolymerizuje řetězce DNA (v hlenohnisu).

Soudí se, že ochranný účinek acetylcysteinu při intoxikacích je dán schopností reaktivní SH-skupiny vázat určité chemické radikály a tím je detoxikovat.

Acetylcystein mimoto podporuje syntézu glutathionu, důležitého pro detoxikaci některých škodlivin; to vysvětluje jeho účinek jako antidota např. při otravě paracetamolem.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Acetylcystein se po parenterální aplikaci metabolizuje v játrech na aktivní metabolit cystein a také na diacetylcystein, cystin a jiné disulfidy.

Distribuce

Acetylcystein a jeho metabolity se v organismu vyskytují ve třech formách: Zčásti jako volné látky, zčásti vázány labilními disulfidovými vazbami na bílkoviny a zčásti jako aminokyseliny inkorporované do peptidů a bílkovin.

Eliminace

Acetylcystein se vylučuje téměř výhradně ledvinami ve formě inaktivních metabolitů (anorganických síranů, diacetylcysteinu). Farmakokinetické studie ukázaly, že po i.v. podání 200 mg acetylcysteinu dosáhne maximální koncentrace v plazmě hodnoty 120 mikromol/l, z toho je 75 mikromol/l v redukované formě; distribuční objem vypočtený pro veškerý podaný acetylcyein je 0,47 l/kg, pro redukovanou formu 0,59 l/kg. Plazmatická clearance je 0,11 l/h/kg tělesné hmotnosti pro veškerý podaný acetylcystein, 0,84 l/h/kg tělesné hmotnosti pro redukovanou formu.

Eliminační poločas po i.v. podání je 30 až 40 minut, kinetika eliminace je třífázová (alfa-fáze, beta-fáze a terminální gama-fáze).

Při poruše jaterních funkcí je plazmatický poločas prodloužen, a to až na 8 hodin po perorální aplikaci.

Také po perorální aplikaci se acetylcystein váže na plazmatické bílkoviny zhruba z 50 %. Acetylcystein u potkanů prostupuje placentární bariérou a byl prokázán v amniotické tekutině. Za 0,5, 1, 2 a 8 hodin po perorálním podání acetylcysteinu v dávce 100 mg/kg tělesné hmotnosti je koncentrace metabolitu L-cysteinu v placentě a ve fétu vyšší než v mateřské plazmě.

O trvání terapeutického účinku, o prostupu placentou, o vylučování mateřským mlékem a o prostupu hematoencefalickou bariérou nejsou k dispozici údaje získané klinickým sledováním u člověka.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Akutní toxicita

Studie akutní toxicity neukázaly žádnou zvláštní citlivost. Existuje zkušenost s maximálními denními dávkami až 30 g acetylcysteinu u intravenózní léčby u lidí s intoxikací paracetamolem. Příznaky intoxikace nebyly pozorovány.

Chronická toxicita

U potkanů ani psů nebyly nalezeny patologické změny v laboratorních testech ani změny v chování či změny tělesné hmotnosti ve studiích chronické toxicity při podávání acetylcysteinu až po dobu jednoho roku.

Mutagenní a tumorigenní potenciál

Mutagenní účinky acetylcysteinu se nedají očekávat. Mutagenní účinky při sledování mutagenity u bakterií nebyly nalezeny.Tumo­rigenní potenciál acetylcysteinu nebyl sledován.

Reprodukční toxikologie

Studie embryotoxicity byly provedeny na březích samicích králíků a potkanů v období organogeneze. Dávky byly u králíků 250, 500 a 750 mg/kg tělesné hmotnosti/den, a u potkanů 500, 1000 a 2000 mg/kg/den tělesné hmotnosti. Malformace plodů nebyly nalezeny. U potkanů byly provedeny i studie ovlivnění fertility. Výsledky ukázaly, že acetylcystein neovlivnil funkci gonád, fertilitu, průběh porodu, kojení ani vývoj novorozených zvířat.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Dihydrát edetanu disodného, kyselina askorbová, roztok hydroxidu sodného 10 g/l, voda na injekci.

6.2 Inkompatibility

Sulfhydrylová skupina acetylcysteinu může reagovat s některými léčivy; tak byly popsány inkompatibility (resp. inaktivace antibiotika) při smísení roztoku acetylcysteinu s některými antibiotiky, např. s peniciliny (také s ampicilinem), s cefalosporiny, s erythromycinem, s některými tetracykliny a s amfotericinem B. Tato léčiva se nesmějí podávat společně s acetylcysteinem.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Ampulky uchovávejte v krabičce, aby byly chráněny před nárazem.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Obal: ampule z hnědého skla s šedofialovým kódovacím kroužkem, papírový přířez, krabička. Balení: 5 ampulí po 3 ml roztoku

50 ampulí po 3 ml roztoku

100 ampulí po 3 ml roztoku

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

HEXAL AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

52/507/96-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 4. 9. 1996

Datum posledního prodloužení registrace: 29. 11. 2006

Další informace o léčivu ACC INJEKT

Jak se ACC INJEKT podává: intramuskulární/intravenózní/inhalační podání - injekční roztok/roztok k rozprašování
Výdej léku: na lékařský předpis

Balení: Ampulka
Velikost balení: 100X3ML

Držitel rozhodnutí o registraci daného léku v České republice:
Hexal AG, Holzkirchen
E-mail: office.cz@sandoz.com
Telefon: 221 421 611

Podobné léky