Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

UROGEROLAN - příbalový leták

Síla léku
80MG

Obsahuje účinnou látku:

Dostupná balení:

 • 84 I
 • 98 I
 • 14 II
 • 56 I
 • 42 I
 • 14 I
 • 28 I
 • 98 II
 • 10 I
 • 10 II
 • 30 I
 • 30 II
 • 28 II
 • 42 II
 • 56 II
 • 84 II

Podobné léky

Produkty v akci

Wobenzym 200 tablet
Wobenzym 200 tablet

Wobenzym obsahuje kombinaci enzymů, které podporují imunitu, působí…

Do obchodu

od 779 Kč Dr Max

LISTERINE NIGHTLY RESET 400ml
LISTERINE NIGHTLY RESET 400ml

Ústní voda Listerine Nightly reset omezuje tvorbu kyselin a pomocí…

Do obchodu

od 189 Kč Benu

Theraflu forte horký nápoj 10 sáčků
Theraflu forte horký nápoj 10 sáčků

Theraflu forte horký nápoj por.plv.sol.scc.10 CZ Účinná úleva od…

Do obchodu

od 179 Kč Pilulka

Příbalový leták - UROGEROLAN

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 • 1. Co je Urogerolan a k čemu se používá

 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Urogerolan užívat

 • 3. Jak se přípravek Urogerolan užívá

 • 4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Urogerolan uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Urogerolan a k čemu se používá

Urogerolan tablety obsahují léčivou látku febuxostat a používají se k léčbě dny, která souvisí s nadbytkem chemické látky nazývané kyselina močová (urát) v těle. U některých lidí se kyselina močová hromadí v krvi a její obsah se může zvýšit tak, že se stane nerozpustnou. Pokud k tomu dojde, mohou se vytvářet krystaly kyseliny močové v kloubech a kolem kloubů a v ledvinách. Tyto krystaly mohou způsobit náhlou, silnou bolest, zčervenání, zteplání a otok kloubu (známé jako dnavý záchvat). Pokud nejsou léčena, mohou se v kloubech a kolem kloubů tvořit velká depozita označená jako tofy. Tyto tofy mohou způsobit poškození kloubů a kostí.

Urogerolan snižuje hladinu kyseliny močové. Udržování nízkých hladin při užívání přípravku Urogerolan jednou denně zastavuje hromadění krystalů a v průběhu času dochází ke zmírnění příznaků. Dlouhodobé udržování dostatečně nízkých hladin kyseliny močové může také zmenšit velikost tofů.

Urogerolan 120 mg tablety se užívá také k léčbě a předcházení vysoké hladině kyseliny močové v krvi, která se může objevit, pokud začnete užívat chemoterapii při nádorových onemocněních krve.

Při chemoterapii se ničí nádorové buňky a proto se zvyšuje hladina kyseliny močové v krvi, pokud se tvorbě kyseliny močové nepředchází.

Urogerolan je pro dospělé pacienty.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Urogerolan užívat

Neužívejte přípravek Urogerolan

– jestliže jste alergický(á) na febuxostat nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Urogerolan se poraďte se svým lékařem:

– jestliže máte nebo jste prodělal(a) srdeční selhání nebo onemocnění srdce,

– jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění ledvin a/nebo závažné alergické reakce na alopurinol (lék

používaný k léčbě dny),

– jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění jater nebo abnormality v testech jaterních funkcí,

– jestliže jste léčen(a) pro vysoké hladiny kyseliny močové v důsledku Lesch-Nyhanova syndromu

(vzácné dědičné onemocnění, při kterém je v krvi příliš vysoká hladina kyseliny močové),

– jestliže máte onemocnění štítné žlázy,

Pokud zjistíte, že máte alergickou reakci na Urogerolan, přestaňte užívat tento lék (viz také bod 4). Možnými příznaky alergických reakcí mohou být:

– vyrážka včetně závažných forem (např. puchýře, bulky, svědivá vyrážka, vyrážka vyznačující se výrazným olupováním), svědění

– otok končetin nebo obličeje

– obtížné dýchání

– horečka a zvětšené lymfatické uzliny

– ale také závažné život ohrožující alergické stavy se srdeční a oběhovou zástavou.

Váš lékař se může rozhodnout, že na trvalo ukončí léčbu přípravkem Urogerolan.

V souvislosti s užíváním febuxostatu (léčivé látky přípravku Urogerolan) byly vzácně hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevensův-Johnsonův syndrom), objevující se zpočátku na trupu v podobě teček s červeným středem nebo kruhových skvrn často uvnitř s puchýřem. Příznaky mohou zahrnovat také vředy v ústech, krku, nose, na genitáliích a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Vyrážka se může vyvíjet rozšířením půchýřků nebo olupováním kůže.

Pokud se u Vás po užití febuxostatu vyvine Stevensův-Johnsonův syndrom, nesmíte již nikdy Urogerolan užívat. Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, okamžitě se poraďte s lékařem, jemuž řekněte, že užíváte tento léčivý přípravek.

Pokud se u Vás objeví dnavý záchvat (náhlý nástup silné bolesti, citlivosti, zarudnutí, lokální zvýšení teploty a otok kloubu), počkejte před prvním zahájením léčby přípravkem Urogerolan, až dnavý záchvat odezní.

U některých lidí mohou dnavé záchvaty vzplanout při zahájení užívání určitých léků pro léčbu zvýšených hladin kyseliny močové. Záchvaty dny se nevyskytnou u každého, ale mohou se u Vás objevit i při užívání přípravku Urogerolan a zvláště během prvních týdnů nebo měsíců léčby. Je důležité, abyste užíval(a) Urogerolan, i když máte záchvat dny, protože Urogerolan stále působí snižování hladiny kyseliny močové. V průběhu času se dnavé záchvaty vyskytují méně často a jsou méně bolestivé, pokud užíváte přípravek Urogerolan každý den.

Váš lékař bude často předepisovat jiné léky, bude-li to nutné, pro zabránění nebo léčbu příznaků záchvatu dny (jako je bolest a otok kloubů).

U pacientů s velmi vysokými hladinami kyseliny močové (např. těch, kteří podstupují chemoterapii nádoru) by léčba léky snižujícími kyselinu močovou mohla vést k tvorbě xantinu v močových cestách a následně možným kamenům, i když toto nebylo u pacientů léčených febuxostatem pro syndrom nádorového rozpadu pozorováno.

Váš lékař Vás může požádat, abyste podstoupil(a) vyšetření krve pro kontrolu, zda máte normální funkci jater.

Děti a dospívající

Nedávejte tento léčivý přípravek dětem mladším 18 let, protože bezpečnost a účinnost nebyla stanovena.

Další léčivé přípravky a přípravek Urogerolan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Je zvláště důležité, abyste informoval(a) svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte léky obsahující některé z následujících látek, protože mohou vzájemně reagovat s přípravkem Urogerolan a Váš lékař může zvážit nutná opatření:

 • merkaptopurin (používaný k léčbě nádorů)
 • azathioprin (používaný ke snížení imunitní odpovědi)
 • teofylin (používaný k léčbě astmatu)

Těhotenství a kojení

Není známo, zda může přípravek Urogerolan poškodit nenarozené dítě. Urogerolan by neměl být užíván během těhotenství. Není známo, zda Urogerolan může přecházet do mateřského mléka. Neměla byste užívat Urogerolan, pokud kojíte nebo pokud budete kojit.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Uvědomte si, že se u Vás mohou během léčby objevit závratě, ospalost, rozmazané vidění a necitlivost nebo brnění a v takovém případě byste neměl(a) řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Urogerolan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je jedna tableta denně. Na zadní straně blistru jsou uvedeny dny v týdnu pro usnadnění kontroly užívání přípravku každý den. Tablety se užívají ústy a mohou být užívány nezávisle na jídle.

Dna

Urogerolan je k dispozici buď jako 80mg nebo 120mg tablety. Váš lékař Vám předepíše takovou sílu, která bude pro Vás vhodná.

Užívejte přípravek Urogerolan každý den, i když se u Vás nevyskytne dnavý záchvat.

Prevence a léčba vysokých hladin kyseliny močové u pacientů podstupujících chemoterapii nádoruUrogerolan je k dispozici ve formě tablet obsahujících 120 mg.

Užívání přípravku Urogerolan zahajte 2 dny před chemoterapií a v užívání pokračujte podle doporučení lékaře. Léčba je obvykle krátkodobá.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Urogerolan, než jste měl(a)

V případě náhodného předávkování požádejte svého lékaře o radu nebo kontaktujte nejbližší zdravotnické zařízení poskytující neodkladnou péči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Urogerolan

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Urogerolan, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud se neblíží čas pro užití další dávky. V takovém případě vynechte zmeškanou dávku a užijte svou další dávku v normální dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Urogerolan

Neukončujte užívání přípravku Urogerolan bez porady s lékařem, i když se cítíte lépe. Pokud ukončíte užívání přípravku Urogerolan, může dojít ke zvýšení hladiny kyseliny močové a Vaše příznaky se mohou zhoršit v důsledku vytváření nových krystalů urátu v kloubech a jejich okolí a v ledvinách.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se objeví následující vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí), přestaňteužívat tento přípravek a ihnedkontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici, protože by mohly následovat závažné alergické reakce:

 • anafylaktické reakce, léková hypersenzitivita (viz také bod 2 „Upozornění a opatření“)
 • potenciálně život ohrožující kožní vyrážky charakterizované vznikem puchýřů a odlupováním kůže a vnitřních povrchů tělních dutin, např. úst a genitálií, bolestivými vředy v ústech a/nebo v oblasti genitálií, spojené s horečkou, bolestí v krku a únavou (Stevensův-Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza), nebo zvětšením lymfatických uzlin, zvětšením jater, zánětem jater (až selháním jater), zvýšením počtu bílých krvinek v krevním obrazu (polékové reakce s eozinofilií a systémovými příznaky – Dress) (viz bod 2)
 • generalizované kožní vyrážky

Časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 z 10 lidí) jsou:

 • abnormální výsledky jaterních testů
 • průjem
 • bolest hlavy
 • vyrážka (včetně různých typů vyrážek, viz níže v bodech „méně časté“ a „vzácné“)
 • pocit na zvracení
 • zhoršení příznaků dny
 • lokalizovaný otok v důsledku hromadění tekutin v tkáních (edém)

Další nežádoucí účinky, které nejsou zmíněny výše, jsou uvedeny níže.

Méně časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) jsou:

 • snížení chuti k jídlu, změna hladiny cukru v krvi (cukrovka) s příznaky, jako je nadměrná žízeň, zvýšení hladiny tuků v krvi, zvýšení tělesné hmotnosti
 • ztráta sexuální touhy
 • poruchy spánku, ospalost
 • závratě, necitlivost, brnění, snížená nebo změněná citlivost kůže (hypestézie, hemiparéza nebo parestézie), změněná nebo snížená chuť (hyposmie)
 • abnormální EKG, nepravidelný nebo rychlý srdeční tep, vnímání vlastního srdečního tepu (palpitace)
 • návaly horka nebo zčervenání (např. zarudnutí obličeje nebo krku), zvýšení krevního tlaku, krvácení (pozorované jen u pacientů užívajících chemoterapii při krevních onemocněních)
 • kašel, dechová nedostatečnost, nepříjemný pocit nebo bolest na prsou, zánět nosní sliznice a/nebo hrdla (infekce horních cest dýchacích), bronchitida sucho v ústech, bolest břicha nebo plynatost, pálení žáhy/poruchy trávení, zácpa, častější stolice, zvracení, žaludeční potíže

svědění, kopřivka, zánět kůže, změna zbarvení kůže, malá červená nebo fialová tečka na kůži, malé ploché červené tečky na kůži, plochá červená oblast na kůži, která je pokryta malými spojitými hrbolky, vyrážka, červené oblasti a skvrny na kůži, jiné poruchy kůže

svalové křeče, svalová slabost, bolest svalů/kloubů, bursitida nebo artritida (zánět kloubů obvykle doprovázený bolestí, otokem a/nebo ztuhlostí), bolest končetin, bolest zad, svalový spasmus (křeče svalů)

krev v moči, abnormálně časté močení, abnormální výsledky vyšetření moči (zvýšená hladina bílkoviny v moči), snížení normální funkce ledvin

únava, bolest na prsou, nepříjemný pocit na hrudi

kameny v žlučníku nebo žlučovodech (cholelitiáza)

zvýšená hladina thyreostimulačního hormonu (TSH) v krvi

změny složení krve nebo množství krevních buněk nebo destiček (abnormální výsledky vyšetření krve) ledvinové kameny

potíže s erekcí

Vzácné nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 z 1 000 paci­entů) jsou:

 • poškození svalů, stav, který ve vzácných případech může být závažný. Může dojít ke vzniku svalových obtíží, a pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou teplotu, může se jednat o neobvyklý rozpad svalové tkáně. Jestliže pociťujete bolest svalů, citlivost na dotek a slabost, okamžitě kontaktujte lékaře.
 • závažné otoky hlubších vrstev kůže, zejména okolo rtů, očí, otoky genitálií, rukou, chodidel nebo jazyka s možnými náhlými dýchacími obtížemi
 • vysoká horečka v kombinaci s vyrážkou podobnou spalničkové vyrážce, zvětšení lymfatických uzlin, zvětšení jater, zánět jater (až selhání jater), zvýšení počtu bílých krvinek v krevním obrazu (leukocytóza, s eozinofilií nebo bez eozinofilie)
 • červenání kůže (erytém), vyrážka různých typů (např. svědivá, s bílými tečkami, s puchýřky, s puchýři obsahujícími hnis, s odlupováním kůže, vyrážka podobná spalničkám), rozsáhlý erytém (červené zbarvení kůže), odumírání a puchýřovité odlučování pokožky a sliznic, které má za následek jejich odlupování a možnou sepsi (Stevensův-Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza)
 • nervozita
 • pocit žízně
 • zvonění v uších
 • rozmazané vidění, změny zraku
 • ztráta vlasů
 • tvorba vředů v ústech
 • zánět slinivky břišní: běžnými příznaky jsou bolest břicha, pocit na zvracení a zvracení
 • zvýšené pocení
 • snížení tělesné hmotnosti, zvýšení chuti k jídlu, nekontrolovatelná ztráta chuti k jídlu (anorexie)
 • ztuhlost svalů a/nebo kloubů
 • abnormálně nízký počet krevních buněk (bílých nebo červených krvinek nebo krevních destiček)
 • naléhavá potřeba močení
 • změny nebo snížení množství moči z důvodu zánětu ledvin (tubulointersti­ciální nefritida)
 • zánět jater (hepatitida)
 • zežloutnutí kůže (žloutenka)
 • poškození jater
 • zvýšená kreatinfosfokináza v krvi (ukazatel poškození svalu)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10 Webové stránky: Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.   Jak přípravek Urogerolan uchovávat

 • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
 • Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.   Obsah balení a další informace

Co přípravek Urogerolan obsahuje

 • – Léčivou látkou je febuxostatum

 • – Jedna tableta obsahuje febuxostatum 80 mg nebo 120 mg

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, mannitol E421, hyprolosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potahová vrstva tablety: částečně hydrolyzovaný­polyvinylalko­hol (E1203), oxid titaničitý (E171), makrogol, mastek (E553b), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)

Jak přípravek Urogerolan vypadá a co obsahuje toto balení

Urogerolan 80 mg potahované tablety jsou světle žluté až žluté, potahované tablety ve tvaru tobolky (přibližně 18 × 6 mm), hladké na obou stranách, s vyražením „F80“ na jedné straně.

Urogerolan 120 mg potahované tablety jsou světle žluté až žluté, potahované tablety ve tvaru tobolky (přibližně 19 × 8 mm), hladké na obou stranách, s vyražením „F120“ na jedné straně.

Tablety jsou dodávány v baleních s 10, 14, 28, 30, 42, 56, 84 nebo 98 potahovanými tabletami.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

G.L.Pharma GmbH Schlossplatz 1 Lannach Rakousko

Výrobce

G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 8502 Lannach Rakousko

HBM Pharma s.r.o

Sklabinská 30

036 80 Martin

Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 8. 2017

7

Wobenzym 200 tablet
Wobenzym 200 tablet

Wobenzym obsahuje kombinaci enzymů, které podporují imunitu, působí…

Do obchodu

od 779 Kč Dr Max