Nonstop lékárna
Otevřít hlavní menu

RUTACID - příbalový leták

Síla léku
500MG

Obsahuje účinnou látku:

Podobné léky

Dostupná balení:

  • 60
  • 20

Produkty v akci

Tantum verde Spray Forte 0,30% ústní sprej 15 ml
Tantum verde Spray Forte 0,30% ústní sprej 15 ml

Působí proti zánětu v krku a ústech, je desinfekční a zmírňuje bolest…

Do obchodu

od 175 Kč Dr Max

CANESTEN 10MG/G krém 20G
CANESTEN 10MG/G krém 20G

Canesten krém 20g volně prodejný. Působí proti řadě choroboplodných…

Do obchodu

od 129 Kč Benu

Neo-angin šalvěj pastilky 24ks
Neo-angin šalvěj pastilky 24ks

Neo-angin šalvěj orm.pas.24 Antiseptikum a mírné analgetikum dutiny…

Do obchodu

od 149 Kč Pilulka

Příbalový leták - RUTACID

RUTACID 500 mg žvýkací tablety

hydrotalcitum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

– Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

  • 1. Co je přípravek Rutacid a k čemu se používá

  • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rutacid užívat

  • 3. Jak se přípravek Rutacid užívá

  • 4. Možné nežádoucí účinky

  • 5. Jak přípravek Rutacid uchovávat

  • 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Rutacid a k čemu se používá

Žvýkací tablety Rutacid přinášejí rychlou úlevu při zánětech žaludeční sliznice, žaludečních a dvanáctníkových vředech, zánětech jícnu, při pálení žáhy, při pocitu plnosti a bolesti v nadbřišku tím, že rychle a dlouhodobě neutralizují žaludeční kyselinu, váží pepsin a žaludek poškozující žlučové kyseliny a posilují faktory chránící žaludeční sliznici.

Přípravek Rutacid působí přímo v místě bolesti a nevstřebává se do krevního oběhu.

Přípravek se užívá u dospělých a dospívajících od 12 let k léčení příznaků pálení žáhy, pocitu plnosti a bolesti v nadbřišku, a na doporučení lékaře při akutních a chronických zánětech žaludeční sliznice (gastritida), při žaludečních a dvanáctníkových vředech, při zánětech jícnu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rutacid užívat

Neužívejte přípravek Rutacid:

– jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

– jestliže trpíte onemocněním myasthenia gravis (svalová slabost),

– jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin,

– jestliže trpíte hypofosfatémií (nízká hladina fosfátů v krvi).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Rutacid se poraďte se svým lékařem, pokud:

– máte poruchu funkce ledvin,

– jste na nízkofosfátové dietě,

– trpíte Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence.

V těchto případech je třeba opatrnosti v dávkování a délce podávání.

Přípravek Rutacid, žvýkací tablety, může být užíván pacienty s vysokým krevním tlakem.

Děti a dospívající

Přípravek se nedoporučuje dětem mladším než 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Rutacid

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Žvýkací tablety Rutacid nemají být podávány současně s těmito léky:

Glykosidy (léky na srdeční selhání, např. digoxin), tetracykliny (antibiotika), chinolonovými deriváty jako jsou ofloxacin a ciprofloxacin (k léčbě bakteriálních infekčních onemocnění), antagonisté H2 receptorů (k léčbě žaludečních a dvanácterníkových vředů), kumarinové deriváty (léky ovlivňující srážlivost krve), fluorid sodný (obsažen například v infuzních roztocích, zubních gelech nebo fluoridových tabletách), chenodeoxycholát (k léčbě některých dědičných metabolických poruch). Přípravek může ovlivnit jejich vstřebávání z trávicího traktu a tím i jejich účinnost.

Pokud užíváte některé z těchto léků, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku Rutacid se svým lékařem.

Ostatní léčiva je vhodné užívat 1 až 2 hodiny před podáním nebo po podání přípravku Rutacid.

Přípravek Rutacid s jídlem a pitím

Přípravek Rutacid nemá být podáván souběžně s kyselými potravinami (např. víno, ovocné džusy).

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Rutacid má být v těhotenství užíván pouze krátkodobě.

Kojení

Nejsou žádné zprávy o nežádoucích účincích při užívání hydrotalcitu v průběhu kojení, avšak před užíváním se poraďte se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Rutacid nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Rutacid obsahuje mannitol.

Pokud denní dávka přesáhne 10 g (12 tablet) může mít přípravek projímavý účinek.

3. Jak se přípravek Rutacid užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka

Jestliže není předepsáno jinak, užívají dospělí a dospívající od 12 let obvykle 1 až 2 žvýkací tablety 3 až 4krát denně (1 až 2 hodiny po jídle), před spaním a kdykoliv při výskytu obtíží. Celková denní dávka nemá být vyšší než 6 g léčivé látky – hydrotalcitu (12 tablet přípravku Rutacid).

Při pokračování obtíží, nebo když se během léčby nedostaví do 14 dnů očekávaný účinek, je nutná co nejdříve porada s lékařem. Přípravek Rutacid neužívejte déle než 2 týdny bez porady s lékařem.

Při dvanáctníkovém a žaludečním vředu se užívají 2 žvýkací tablety 3 až 4krát denně po jídle. Celková denní dávka nemá být vyšší než 6 g léčivé látky – hydrotalcitu (12 tablet přípravku Rutacid).

Po ústupu obtíží je třeba v léčbě pokračovat ještě minimálně 4 týdny, pouze však na doporučení lékaře.

Tabletu rozžvýkejte. Nechte rozpustit v ústech.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rutacid, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem vyhledejte lékaře.

Neexistuje žádný důkaz, že by požité nadměrné množství tohoto léku způsobovalo otravu.

Opatrnost je nezbytná u osob s poruchou funkce ledvin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rutacid

Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Rutacid užít, užijte jej hned, jakmile si vzpomenete, kromě případu, kdy je již téměř čas na Vaší další dávku. Dále se vraťte ke svému pravidelnému dávkování. Nepoužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při vysokém dávkování se může vyskytnout řidší a častější stolice, zvracení, průjem, zácpa, alergické reakce, zvýšené množství hořčíku a snížené množství fosforu v krvi. Při doporučeném dávkování se však tyto projevy vyskytují velmi zřídka.

Přípravek obsahuje hliník. U pacientů s poruchou funkce ledvin mohou velmi vysoké dávky a dlouhodobá léčba hliníkem vést k otravě hliníkem s osteomalacií (měknutí kostí) a poškozením mozku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Rutacid uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Rutacid obsahuje

  • – Léčivou látkou je hydrotalcitum. Jedna žvýkací tableta obsahuje hydrotalcitum 500 mg.

  • – Dalšími složkami jsou mannitol, sodná sůl sacharinu, aroma máty kadeřavé v prášku, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, mastek, magnesium-stearát.

Jak přípravek Rutacid vypadá a co obsahuje toto balení

20, 60 žvýkacích tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 1. 2017

4

Tantum verde Spray Forte 0,30% ústní sprej 15 ml
Tantum verde Spray Forte 0,30% ústní sprej 15 ml

Působí proti zánětu v krku a ústech, je desinfekční a zmírňuje bolest…

Do obchodu

od 175 Kč Dr Max