Nonstop lékárna
Otevřít hlavní menu

RAGWIZAX - souhrnné informace

Síla léku
12SQ-AMB

Obsahuje účinnou látku:

Dostupná balení:

  • 90
  • 30

Souhrnné informace o léku - RAGWIZAX

1.   NÁZEV PŘÍPRAVKU

RAGWIZAX 12 SQ-Amb perorální lyofilizát

2.   KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Standardizovaný alergenový extrakt z pylu ambrozie peřenolisté (Ambrosia artemisiifolia) 12 SQ-Amb* na perorální lyofilizát.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

*[SQ-Amb je jednotka dávky pro RAGWIZAX. SQ je metoda standardizace biologické účinnosti, obsahu hlavního alergenu a komplexity alergenového extraktu. Amb je zkratka pro ambrozii.]

3. LÉKOVÁ FORMA

Perorální lyofilizát

Bílý až téměř bílý perorální lyofilizát s vyraženým označením, sušený chladem.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek RAGWIZAX je indikován k léčbě alergické rinitidy vyvolané pylem ambrozie u dospělých pacientů s nebo bez konjunktivitidy, bez ohledu na užívání symptomatické terapie. Stanovení diagnózy alergie na ambrozii musí zahrnovat klinickou anamnézu a pozitivní test senzibilizace (kožní prick test a/nebo specifické IgE) na pyl ambrozie (Ambrosia spp.).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka pro dospělé je jeden perorální lyofilizát denně (12 SQ-Amb).

Klinický účinek v první pylové sezóně ambrozie lze očekávat, pokud je léčba zahájena nejméně 12 týdnů před očekávaným začátkem pylové sezóny ambrozie a probíhá po celé období pylové sezóny.

Mezinárodní doporučení u alergické imunoterapie uvádějí 3leté období léčby k dosažení modifikace onemocnění. V současnosti jsou k dispozici data o účinnosti jednoroční léčby přípravkem RAGWIZAX. Dlouhodobá účinnost (modifikace onemocnění) nebyla dosud stanovena. Pokud nedojde ke zlepšení během prvního roku léčby přípravkem RAGWIZAX, není indikace k pokračování léč­by.

Starší pacienti

Klinické zkušenosti u pacientů ve věku >50 let jsou omezené.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku RAGWIZAX u dětí ve věku 0 až 17 let nebyla dosud stanovena (viz bod 5.1). RAGWIZAX není určen pro děti mladší 18 let. Nejsou k dispozici žádné údaje.

Způsob podání

Léčba přípravkem RAGWIZAX smí být zahájena pouze lékaři, kteří mají zkušenosti s léčbou alergických onemocnění. Doporučuje se podat první dávku perorálního lyofilizátu pod lékařským dohledem a monitorovat pacienta po dobu minimálně půl hodiny. Umožní se tak konzultovat a případně léčit jakékoli bezprostřední nežádoucí účinky.

Ragwizax je perorální lyofilizát. Perorální lyofilizát se má vyjmout z blistru suchými prsty ihned po jeho otevření a vložit pod jazyk, kde se rozpustí. Asi minutu se nesmí polykat. Během následujících pěti minut se nemá nic jíst ani pít.

Pokud dojde k přerušení léčby přípravkem RAGWIZAX po dobu kratší než 7 dní, s léčbou může znovu začít samotný pacient.. Pokud je léčba přerušena po dobu delší jak 7 dní, doporučuje se kontaktovat lékaře před opětovným zahájením této léčby.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na kteroukoli pomocnou látku (úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1).

Pacienti s FEV1 < 70 % prediktivní hodnoty (po odpovídající farmakologické léčbě) na začátku léčby.

Pacienti, u kterých došlo k závažné exacerbaci astmatu během posledních 3 měsíců.

Pacienti s astmatem prodělávající akutní infekční respirační onemocnění. Zahájení léčby přípravkem RAGWIZAX má být odloženo do vyléčení infekce.

Pacienti s aktivním nebo špatně kompenzovaným autoimunitním onemocněním, defekty imunity, imunodeficiencí, imunosupresí nebo maligním neoplastickým onemocněním relevantními pro aktuální onemocnění.

Pacienti se závažným akutním zánětem dutiny ústní nebo defekty v dutině ústní (viz bod 4.4).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Závažné systémové alergické reakce

Léčba má být ihned přerušena a kontaktován lékař v případě závažných systémových alergických reakcí, závažné exacerbace astmatu, angioedému, potíží s polykáním, potíží s dýcháním, změn hlasu, hypotenze nebo pocitu plnosti v krku. Propuknutí celkových nežádoucích účinků může zahrnovat zrudnutí, svědění, pocit horka, celkovou nepohodu a neklid/úzkost.

Jednou z možností léčby závažných systémových alergických reakcí je adrenalin. U pacientů léčených tricyklickými antidepresivy a/nebo inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) a/nebo inhibitory katechol-O-metyltransferázy (COMT) mohou být účinky adrenalinu zesíleny, s možnými fatálními důsledky. U pacientů léčených beta-blokátory mohou být účinky adrenalinu sníženy.

  • V případě systémových alergických reakcí mohou být pacienti s onemocněním srdce vystaveni vyššímu riziku. Klinické zkušenosti s léčbou přípravkem RAGWIZAX u pacientů

s onemocněním srdce jsou omezené.

Po uvedení na trh byly hlášeny případy závažné anafylaktické reakce, a proto je lékařský dohled na začátku léčby důležitým opatřením. Pokud se závažné anafylaktické reakce vyskytnou po dávce, která následuje po dávce zahajovací, léčba má být přerušena a ihned kontaktován lékař.

Zahájení léčby přípravkem RAGWIZAX u pacientů s anamnézou systémové alergické reakce po subkutánní imunoterapii pylem ambrozie má být pečlivě zváženo a mají být k dispozici prostředky k léčbě případných reakcí. Toto vychází z postmarketingové zkušenosti s příslušnými sublingválními tabletami pro imunoterapii travními pyly, která naznačuje, že riziko závažných reakcí může být zvýšené u pacientů, u kterých se v minulosti rozvinula systémová alergická reakce po subkutánní imunoterapii travními pyly.

Astma

Astma je známým rizikovým faktorem pro vznik závažných systémových alergických reakcí.

  • V případě akutní exacerbace astmatu mají být podána krátkodobě působící bronchodilatancia. Pokud použití krátkodobě působících bronchodilatancií není účinné nebo pokud pacient potřebuje více inhalací než obvykle, musí kontaktovat lékaře. Pacient musí být poučen, že pokud dojde

k náhlému zhoršení astmatu, musí ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Přípravek RAGWIZAX nebyl studován u pacientů se středně těžkým a těžkým astmatem.

Záněty dutiny ústní

U pacientů se závažným zánětlivým onemocněním ústní dutiny (např. orální lichen planus, ulcerace nebo ústní mykóza), s poraněním nebo po chirurgickém zákroku v dutině ústní včetně extrakce zubu, nebo po ztrátě zubu, se má zahájení léčby přípravkem RAGWIZAX odložit a probíhající léčba dočasně přerušit, aby se umožnilo zhojení v ústní dutině.

Místní alergické reakce

Při léčbě přípravkem RAGWIZAX je pacient vystaven alergenu způsobujícímu příznaky alergie. Proto lze po dobu léčby očekávat místní alergické reakce. Tyto reakce jsou většinou mírné až středně závažné, ale mohou se objevit závažnější orofaryngeální reakce. Jestliže se u pacienta v důsledku léčby objeví významné místní nežádoucí reakce, má se zvážit použití antialergické léčby (např. antihistaminik).

Eosinofilní ezofagitida

U přípravků sublingvální imunoterapie (SLIT) ve formě tablet byly hlášeny případy eozinofilní ezofagitidy. Pacienti se závažnými nebo přetrvávajícími gastroezofageálními příznaky, jako je dysfagie nebo dyspepsie, musí vyhledat lékařskou pomoc.

Autoimunitní onemocnění v remisi

K dispozici jsou pouze omezené údaje o alergické imunoterapii u pacientů s autoimunitním onemocněním v remisi. Proto má být u těchto pacientů RAGWIZAX předepisován s opatrností.

Potravinová alergie

RAGWIZAX může obsahovat stopová množství rybího proteinu. Dostupné údaje nenaznačují zvýšené riziko alergických reakcí u pacientů alergických na ryby.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakce u lidí a ze žádných zdrojů nebyly identifikovány potenciální lékové interakce. Současná léčba symptomatickými antialergiky může zvýšit míru tolerance pacienta k imunoterapii. Toto je třeba vzít v úvahu při přerušení léčby takovými přípravky.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistují žádné údaje o klinických zkušenostech s používáním přípravku RAGWIZAX u těhotných žen. Studie na zvířatech nenaznačují zvýšené riziko pro plod. Během těhotenství nemá být léčba přípravkem RAGWIZAX zahájena. Jestliže během léčby žena otěhotní, může léčba pokračovat po vyhodnocení celkového stavu pacientky (včetně plicních funkcí) a reakcí na předchozí podávání přípravku RAGWIZAX. U pacientek s astmatem v anamnéze se během těhotenství doporučuje zvýšený dohled.

Kojení

O používání přípravku RAGWIZAX v období kojení nejsou k dispozici žádné klinické údaje. Účinky na kojené děti se nepředpokládají.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje týkající se fertility při užívání přípravku RAGWIZAX.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Léčba přípravkem RAGWIZAX nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Pacienti léčení přípravkem RAGWIZAX mohou zejména očekávat mírné až středně závažné místní alergické reakce, objevující se zejména na začátku léčby. Většina těchto reakcí je přechodná a spontánně odezní. Mohou se objevit závažnější orofaryngeální alergické reakce (viz bod 4.4).

Tabulka s přehledem nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky prezentované v následující tabulce vychází z údajů z placebem kontrolovaných klinických studií sledujících léčbu přípravkem RAGWIZAX u dospělých pacientů s rinokonjunkti­vitidou vyvolanou pylem ambrozie, s nebo bez mírného astmatu.

Nežádoucí účinky jsou rozděleny do skupin podle četnosti výskytu, v souladu s databází

MedDRA: velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), méně časté (>1/1000 až <1/100), vzácné (>1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000).

Třídy orgánových systémů

Četnost výskytu

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace

Časté

Rinitida

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Anafylaktická reakce

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy, migréna, parestezie, závrať

Poruchy oka

Časté

Konjunktivitida, svědění očí, zvýšené slzení

Méně časté

Podráždění oka

Poruchy ucha a labyrintu

Velmi časté

Svědění uší

Méně časté

Nepříjemné pocity v uchu, bolest ucha

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi časté

Podráždění hrdla

Časté

Astma, orofaryngeální bolest, nepříjemné pocity v oblasti orofaryngu, pocit stažení hrdla, nazální kongesce, kongesce dutin, rinorea, kašel, sucho v krku, faryngeální otok, kýchání, faryngeální erytém, dyspnoe

Méně časté

Dysfonie, nepříjemné pocity v nose, podráždění laryngu, otok orofaryngu

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Svědění úst

Časté

Otok v ústech, svědění jazyka, svědění rtu, sucho v ústech, otok jazyka, otok patra, otok rtů, dysfagie, orální hypestezie, orální parestezie, erytém sliznice dutiny ústní, bolest břicha, dyspepsie, gastroesofageální refluxní choroba, glositida, nauzea, průjem, zvracení

Méně časté

Břišní diskomfort, stomatitida, aftózní stomatitida, gastritida, otok dásní, bolest dásní, glosodynie, puchýřky na jazyku, vředy v ústech, puchýře v ústech, nepříjemný pocit v ústech, bolest v ústech, orální papuly, puchýř na rtu, vřed na rtu, zvětšení slinných žláz

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Pruritus, kopřivka, vyrážka

Méně časté

Angioedém, erytém

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Hrudní diskomfort

Méně časté

Pocit cizího tělesa, bolest na hrudi nekardiálního původu, únava, malátnost

Popis vybraných nežádoucích účinků

Jestliže se u pacienta objeví v důsledku léčby závažné nežádoucí účinky, musí se zvážit podání antialergik.

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy závažných anafylaktických reakcí. Lékařský dohled na začátku léčby je proto důležitým opatřením. Jestliže se závažná anafylaktická reakce vyskytne po dávce, která následuje po dávce zahajovací, léčba má být přerušena a ihned kontaktován lékař (viz bod 4.2 a 4.4).

Lékaře je nutné ihned kontaktovat v případě akutního zhoršení astmatických příznaků, závažných celkových alergických reakcí, angioedému, polykacích potíží, dýchacích potíží, změn hlasu, hypotenze nebo pocitu plnosti v hrdle. V takových případech se musí léčba přerušit natrvalo nebo dokud lékař neurčí jinak.

Pediatrická populace

RAGWIZAX není určen k léčbě pacientů mladších 18 let (viz bod 4.2). Bezpečnost a účinnost přípravku RAGWIZAX u dětí věku 0 až 17 let nebyla doposud stanovena.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: .

4.9 Předávkování

Ve studiích fáze I byly u dospělých pacientů s alergií na pyl ambrozie tolerovány dávky do 24 SQ-Amb včetně.

Jestliže se užívají dávky vyšší než doporučovaná denní dávka, riziko nežádoucích účinků se zvyšuje, včetně celkových alergických reakcí nebo závažných lokálních alergických reakcí. V případě závažných reakcí jako je angioedém, polykací obtíže, obtížné dýchání, změny hlasu nebo pocit plnosti v hrdle, je nutné okamžité zhodnocení stavu lékařem. Tyto reakce se musí léčit pomocí příslušné symptomatické medikace.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Extrakty alergenů, alergeny květin

ATC kód: V01AA10.

Mechanismus účinku

RAGWIZAX je alergenový extrakt k imunoterapii alergické rinitidy a/nebo konjunktivitidy vyvolané pylem ambrozie. Alergenová imunoterapie s alergenovými přípravky spočívá v opakovaném podávání alergenů pacientům s alergií za účelem modifikace imunologické odpovědi na alergen.

Cílem farmakodynamického účinku alergenové imunoterapie je imunitní soustava, ale úplný a přesný mechanismus děje týkající se klinického účinku není znám.

Ukázalo se, že léčba přípravkem RAGWIZAX navodí za krátkou dobu vzestup IgG4 specifického pro pyl ambrozie a indukuje celkovou protilátkovou odpověď, přičemž dochází ke kompetici s IgE o vazbu na alergeny pylu ambrozie. Tento účinek lze pozorovat již po 4 týdnech léčby.

Klinická účinnost u dospělých

Účinnost přípravku RAGWIZAX v léčbě alergické rinokonjunkti­vitidy, s nebo bez mírného astmatu, vyvolané pylem ambrozie, byla hodnocena ve dvou dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných mezinárodních klinických studiích u dospělých pacientů (věk 18–50 let). Studie probíhala po dobu 56 týdnů. V obou studiích subjekty dostávaly buď RAGWIZAX nebo placebo po dobu přibližně 16 týdnů před začátkem pylové sezóny ambrozie a léčba pokračovala po celou dobu pylové sezóny ambrozie.

  • V první studii (studie A) byly hodnoceny dospělé subjekty užívající RAGWIZAX (n= 187 randomizo­vaných) nebo placebo (n=188 randomizovaných) v sublingvální tabletě jednou denně.

  • V této studii bylo 85 % subjektů přecitlivělých i na další alergeny kromě ambrozie. Výsledky této studie jsou prezentovány pod studií A v tabulce 1.

  • V této studii bylo 78 % subjektů přecitlivělých i na další alergeny kromě ambrozie. Výsledky této studie jsou prezentovány pod studií B v tabulce 1.

Účinnost byla stanovena jako součet každodenního skóre symptomů (daily symptom score -DSS) a každodenního skóre medikace (daily medication score -DMS) sloučených do celkového kombinovaného skóre (total combined score – TCS), které bylo zprůměrováno pro období vrcholu sezóny pylu ambrozie. Bylo také hodnoceno průměrné TCS během celé sezóny pylu ambrozie. Další cílové parametry zahrnovaly průměrné DSS během vrcholu sezóny a během celé sezóny pylu ambrozie a průměrné DMS během vrcholu sezóny pylu ambrozie.

Rozmezí DSS bylo 0–18 a zahrnovalo symptomy rinokonjunktivitidy včetně čtyř nazálních symptomů (rýma, ucpaný nos, kýchání a svědění nosu) a dva oční symptomy (pocit písku/svědění očí a slzení). Každý symptom rinokonjunktivitidy byl hodnocen podle škály od 0 (žádný) do 3 (závažný). Subjekty v klinických studiích mohly používat podle potřeby symptomatickou medikaci (včetně systémových a topických antihistaminik a topických a perorálních kortikosteroidů). Škála DMS byla 0–36 a měřila se míra užití běžných nezaslepených léků na alergii. Předdefinované hodnoty (1,5–6) byly přiřazeny ke každé skupině medikace. Obecně bylo systémovým a topickým antihistaminikům přiřazeno nejnižší skóre, topickým kortikosteroidům střední skóre a perorálním kortikosteroidům nejvyšší skóre.

Pokles TCS během vrcholu sezóny pylu ambrozie u subjektů léčených přípravkem RAGWIZAX v porovnání se subjekty léčenými placebem byl demonstrován v obou studiích. U subjektů léčených přípravkem RAGWIZAX byl též zaznamenán pokles průměrného TCS od začátku a během celé sezóny pylu ambrozie. Podobné poklesy byly zaznamenány též u dalších cílových parametrů u subjektů léčených přípravkem RAGWIZAX (viz tabulka 1).

Tabulka 1: Studie A a B, TCS, DSS a DMS u rinokonjunkti­vitidy během celé sezóny a během vrcholu sezóny pylu ambrozie

Cílový

parametr

n

Skóre*

Rozdíl v léčbě (RAGWIZAX -placebo)

Relativní rozdíl (95% CI) §

RAGWIZAX

Placebo

RAGWIZAX

Placebo

Studie A

TCS -vrchol sezóny#

159

164

6,22

8,46

–2,24

–26% (-38,7, –14,6)

TCS – celá sezóna

160

166

5,21

7,01

–1,80

–26% (-37,6, –13,5)

DSS -vrchol sezóny

159

164

4,65

5,59

–0,94

–17% (-28,6, –4,6)

DSS – celá sezóna

160

166

4,05

4,87

–0,82

–17% (-28,5, –4,5)

DMS -vrchol sezóny

159

164

1,57

2,87

–1,30

–45% (-65,4, –27,0)

Studie B

TCS -vrchol sezóny #

152

169

6,41

8,46

–2,04

–24% (-36,5, –11,3)

TCS – celá sezóna

158

174

5,18

7,09

–1,92

–27% (-38,8, –14,1)

DSS -vrchol sezóny

152

169

4,43

5,37

–0,94

–18% (-29,2, –4,5)

DSS – celá sezóna

158

174

3,62

4,58

–0,96

–21% (-31,6, –8,8)

DMS -vrchol sezóny

152

169

1,99

3,09

–1,10

–36% (-55,8, –14,6)

° Parametrická analýza používající model analýzy rozptylu pro všechny cílové parametry.

TCS = celkové kombinované skóre (DSS + DMS); DSS = každodenní skóre symptomů; DMS = každodenní skóre medikace; n = počet subjektů

  • * Hlášeny jsou odhadované skupinové průměrné hodnoty. Rozdíl v léčbě v porovnání s placebem vychází z odhadovaných skupinových průměrných hodnot.

  • #Vrchol sezóny pylu ambrozie byl definován jako maximálně 15 dní s nejvyšší klouzavou průměrnou hodnotou pylu ambrozie během sezóny.

5.2  Farmakokinetické vlastnosti

Nebyly provedeny žádné studie farmakokinetického profilu a metabolismu přípravku RAGWIZAX. Účinek alergenové imunoterapie je zprostředkován imunologickými mechanizmy, o farmakokine­tických vlastnostech jsou k dispozici pouze omezené informace.

Aktivní molekuly alergenového extraktu jsou složeny zejména z proteinů. U sublingválně podávaných přípravků alergenové imunoterapie studie ukázaly, že nedochází k žádné pasivní absorpci alergenu orální sliznicí. Důkazy ukazují spíše na to, že alergen je převeden přes orální sliznici dendritickými buňkami, zejména Langerhansovými buňkami. Alergen, který není absorbován tímto způsobem, je hydrolyzován na aminokyseliny a malé polypeptidy v lumen gastrointesti­nálního traktu. Neexistuje důkaz, který by naznačoval, že alergeny obsažené v přípravku RAGWIZAX jsou po sublingválním podání ve významné míře absorbovány cévním systémem.

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Konvenční studie týkající se obecné toxicity, genotoxicity a reprodukční toxicity u myší neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1  Seznam pomocných látek

Želatina (rybího původu)

Mannitol

Hydroxid sodný (k úpravě pH)

6.2  Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

5 let.

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Al/Al blistr v krabičce. Jeden blistr obsahuje 10 perorálních lyofilizátů.

Velikost balení: 30 a 90 perorálních lyofilizátů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.  DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ALK-Abelló A/S

B0ge Allé 6–8

DK- 2970 H0rsholm

Dánsko

8.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

59/013/17-C

9.  DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 28. 3. 2018

Wobenzym 200 tablet
Wobenzym 200 tablet

Wobenzym působí proti zánětům, otokům a poruchám imunity, zkracuje…

Do obchodu

od 779 Kč Dr Max