Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

LANXIB - příbalový leták

Síla léku
15MG

Obsahuje účinnou látku:

Dostupná balení:

 • 30
 • 28
 • 84
 • 14 II
 • 28 II
 • 30 II
 • 56 II
 • 84 II
 • 98 II
 • 100 II
 • 98
 • 100
 • 14 I
 • 28 I
 • 30 I
 • 56 I
 • 84 I
 • 98 I
 • 100 I
 • 14
 • 56

Podobné produkty

GASTROTUSS Sirup sáčky 25x20 ml
GASTROTUSS Sirup sáčky 25x20 ml

Sirup s obsahem alginátu, simetikonu a D-panthenolu ve formě sáčků.…

Do obchodu

od 325 Kč Dr Max

Maalox BEZ CUKRU CITRON 40 žvýkacích tablet
Maalox BEZ CUKRU CITRON 40 žvýkacích tablet

Maalox bez cukru citron se užívá při pálení žáhy nebo návratu…

Do obchodu

od 119 Kč Dr Max

Maalox 40 žvýkacích tablet
Maalox 40 žvýkacích tablet

Maalox žvýkací tablety se užívají při pálení žáhy nebo návratu…

Do obchodu

od 119 Kč Dr Max

Příbalový leták - LANXIB

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 • 1. Co je přípravek Lanxib a k čemu se používá

 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lanxib užívat

 • 3. Jak se přípravek Lanxib užívá

 • 4. Možné nežádoucí účinky

 • 5. Jak přípravek Lanxib uchovávat

 • 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Lanxib a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Lanxib je lansoprazol, což je inhibitor protonové pumpy. Inhibitory protonové pumpy snižují množství kyseliny, která se tvoří ve Vašem žaludku.

Lékař Vám může předepsat Lanxib k léčbě následujících sta­vů:

– léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů

– léčba zánětu jícnu (refluxní esofagitida)

– prevence refluxní esofagitidy

– léčba pálení žáhy a regurgitace (zpětného toku) kyselých žaludečních šťáv

– léčba infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori v kombinaci s léčbou antibiotikem

– léčba nebo prevence dvanáctníkových nebo žaludečních vředů u pacientů, kde je nezbytná dlouhodobá léčba přípravky NSAID (nesteroidní protizánětlivé přípravky – NSAID se používají k léčbě bolesti nebo zánětu)

– léčba Zollinger-Ellisonova syndromu

Lékař Vám může předepsat Lanxib z jiné indikace nebo v jiné dávce, než která je uvedena v této příbalové informaci. Při užívání léku dodržujte prosím pokyny svého lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lanxib užívat

Neužívejte přípravek Lanxib:

– jestliže jste alergický(á) na lansoprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Jestliže máte závažné onemocnění jater, řekněte to prosím svému lékaři. Může být nezbytné, aby lékař upravil Vaši dávku.

Lékař může provést nebo nechat provést další vyšetření, které se nazývá endoskopie, za účelem diagnostiky Vaší choroby nebo vyloučení zhoubného onemocnění.

Pokud se objeví během léčby přípravkem Lanxib průjem, obraťte se ihned na svého lékaře, protože léčba přípravkem Lanxib je spojená se zvýšeným výskytem infekčních průjmů.

Jestliže Vám lékař předepsal Lanxib spolu s dalšími léky určenými k léčbě infekce Helicobacter pylori (antibiotika) nebo spolu s protizánětlivými léky k léčbě bolesti nebo revmatického onemocnění, přečtěte si prosím pečlivě rovněž příbalové informace pro tyto léky.

Jestliže užíváte Lanxib dlouhodobě (déle než 1 rok), Váš lékař Vás bude pravděpodobně pravidelně sledovat. Kdykoliv navštívíte svého lékaře, oznamte mu všechny nové a výjimečné projevy a okolnosti Vašeho zdravotního stavu.

Před užitím přípravku Lanxib se poraďte se svým lékařem:

 • pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku Lanxib a snižuje množství žaludeční kyseliny.
 • pokud máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A)

Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Lanxib bude možná nutné ukončit. Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů.

Další léčivé přípravky a přípravek Lanxib

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte lékaře zejména o užívání léků obsahujících tyto léčivé látky, protože Lanxib může ovlivnit jejich účinek:

 • – ketokonazol, itrakonazol, rifampicin (používají se k léčbě infekcí),

 • – digoxin (používá se pro zlepšení funkce srdce),

 • – theofylin (používá se k léčbě astmatu),

 • – takrolimus (používaný k zabránění odmítnutí transplantátu),

 • – fluvoxamin (používaný k léčbě deprese a dalších psychiatrických chorob),

 • – antacida (používaná k léčbě pálení žáhy a regurgitace kyselých žaludečních šťáv),

 • – sukralfát (používaný na hojení vředů),

 • – třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (používaná k léčbě mírné deprese).

Přípravek Lanxib s jídlem, pitím a alkoholem

Aby Váš lék dobře účinkoval, užívejte přípravek Lanxib nejméně 30 minut před jídlem.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Použití přípravku Lanxib se nedoporučuje během těhotenství, protože nejsou dostatečné zkušenosti s podáváním lansoprazolu v těhotenství.

Nejsou dostatečné zkušenosti s použitím lansoprazolu během kojení. Na základě výsledků studií na zvířatech se předpokládá, že lansoprazol přechází do mateřského mléka.

Při rozhodování o pokračování nebo ukončení kojení nebo léčby přípravkem Lanxib bude váš ošetřující lékař zvažovat přínosy kojení pro Vaše dítě a přínosy léčby přípravkem Lanxib pro Vás.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U pacientů léčených přípravkem Lanxib se občas vyskytují nežádoucí účinky jako např. závratě, motání hlavy, únava a zrakové poruchy. Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, jako jsou tyto, buďte opatrný(á), protože Vaše schopnost reakce může být snížena.

Vy sám (sama) zodpovídáte za rozhodnutí, zda jste v takovém stavu, abyste mohl(a) řídit motorové vozidlo nebo provádět další činnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost. Užívání léků je vzhledem k jejich účinkům nebo nežádoucím účinkům jedním z faktorů, které mohou snižovat Vaši schopnost provádět tyto činnosti bezpečně.

Popis těchto účinků najdete v dalších oddílech této příbalové informace.

Pro více informací si prosím přečtěte všechny informace v této příbalové informaci.

Zeptejte se lékaře, sestry nebo lékárníka, pokud si nejste něčím jistí.

Přípravek Lanxib obsahuje sacharózu.Pokud vám váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Lanxib užívá

Odlupovací blistry se otevírají dle popisu uvedeného v pokynech pro otevření fólie:

 • – Vyjměte jeden blistr roztržením perforací

 • – Opatrně odloupněte okraj fólie, abyste odkryli tobolku.

(TOBOLKU NENÍ MOŽNÉ PROTLAČOVAT PŘES FÓLII)

Neodlupovací blistry se otevírají protlačením přes aluminiovou fólii.

Zapijte celou tobolku sklenicí vody. Nedrťte ani nežvýkejte tyto tobolky nebo obsah vyprázdněné tobolky, protože to způsobí, že nebudou působit správně.

Jestliže užíváte Lanxib jednou denně, snažte se ho brát každý den ve stejnou dobu. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete přípravek Lanxib užívat hned ráno.

Jestliže užíváte přípravek Lanxib dvakrát denně, berte první dávku ráno a druhou dávku večer.

Dávka přípravku Lanxib závisí na Vašem stavu. Obvyklé dávky přípravku Lanxib jsou uvedeny níže. Lékař někdy může předepsat jinou dávku a řekne Vám také, jak dlouho bude léčba trvat.

Léčba pálení žáhy a regurgitace (zpětného toku) kyselých žaludečních šťáv:jedna 15mg nebo 30mg tobolka denně po dobu 4 týdnů. Jestliže projevy choroby přetrvávají, řekněte to svému lékaři. Jestliže nedojde k ústupu projevů choroby během 4 týdnů, obraťte se prosím na svého lékaře.

Léčba dvanáctníkového vředu:jedna 30mg tobolka každý den po dobu 2 týdnů.

Léčba žaludečního vředu:jedna 30mg tobolka každý den po dobu 4 týdnů.

Léčba zánětu jícnu (refluxní esofagitida):jedna 30mg tobolka každý den po dobu 4 týdnů.

Dlouhodobá profylaxe refluxní esofagitidy:jedna 15mg tobolka každý den. Lékař může upravit dávku na jednu 30mg tobolku každý den.

Léčba infekceHelico­bacter pylori: Obvyklá dávka je jedna 30mg tobolka v kombinaci se dvěma různými antibiotiky ráno a jedna 30mg tobolka v kombinaci se dvěma různými antibiotiky večer. Léčba obvykle trvá 7 dní.

Doporučené kombinace antibiotik jsou:

 • – 30 mg přípravku Lanxib spolu s 250–500 mg klarithromycinu a 1000 mg amoxicillinu.

 • – 30 mg přípravku Lanxib spolu s 250 mg klarithromycinu a 400 – 500 mg metronidazolu.

Jestliže se léčíte pro infekci, protože máte vředovou chorobu, není pravděpodobné, že by se po úspěšné léčbě infekce vředy znovu objevily. Aby mohl lék řádně účinkovat, užívejte ho ve správnou dobu a nevynechejte žádnou dávku.

Léčba dvanáctníkových nebo žaludečních vředů u pacientů, u nichž je nutná trvalá léčba nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID):jedna 30mg tobolka každý den po dobu 4 týdnů.

Prevence dvanáctníkových nebo žaludečních vředů u pacientů, u nichž je nutná trvalá léčba nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID):jedna 15mg tobolka každý den. Lékař může upravit dávku na jednu 30mg tobolku každý den.

Zollinger-Ellisonův syndrom:Obvyklá dávka je dvě 30mg tobolky denně a později se podle Vaší reakce na léčbu přípravkem Lanxib lékař rozhodne o nejvhodnější dáv­ce.

Lanxib by se neměl podávat dětem.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lanxib, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lanxib, než jste měl(a), vyhledejte neprodleně pomoc lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lanxib

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud již není téměř čas na užití další dávky. Pokud se tak stane, vynechejte zapomenutou dávku a užijte zbývající tobolky v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lanxib

Neukončujte léčbu předčasně, když se Vaše příznaky zlepší. Vaše onemocnění se nemuselo dosud plně zhojit a pokud jste nedokončili léčbu, může se vrátit zpět.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky jsou časté (mohou se objevit až u 1 osoby z 10)

 • – bolest hlavy, pocit točení hlavy

 • průjem, zácpa, bolest žaludku, nevolnost, zvracení, plynatost, sucho nebo bolest v ústech nebo krku

 • – kožní vyrážka a svědění

 • – změny laboratorních hodnot jaterních testů

 • – únava

 • – nezhoubné polypy žaludku

 • – deprese

 • – bolest svalů a kloubů

 • – zadržování tekutin nebo otok

 • – změny krevního obrazu

 • – horečka

 • – neklid, ospalost, zmatenost, halucinace, nespavost, zrakové poruchy, závratě

 • – změna vnímání chuti, nechutenství, zánět jazyka (glositida)

 • – kožní reakce, jako pocity pálení nebo píchání pod kůží, modřiny, zarudnutí a nadměrné pocení

 • – citlivost na světlo

 • – ztráta vlasů

 • – pocit mravenčení na kůži (parestézie), třes

 • – chudokrevnost (bledost)

 • – potíže s ledvinami

 • – pankreatitida

 • – zánět jater (může se projevit jako žluté zbarvení kůže nebo očí)

 • – otok prsou u mužů, impotence

 • – kandidóza (plísňová infekce, která může postihnout pokožku nebo sliznice)

 • – angioedém. Měl(a) byste okamžitě navštívit svého lékaře, pokud se u Vás vyskytují příznaky angioedému, jako je otok tváře, jazyka anebo hltanu anebo potíže s polykáním nebo kopřivka a potíže s dýcháním.

 • – užívání inhibitorů protonové pumpy, jako je přípravek Lanxib, po dobu delší než jeden rok, může mírně zvyšovat riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).

 • – závažné reakce z přecitlivělosti včetně šoku. Mezi projevy reakce z přecitlivělosti patří horečka, vyrážka, otoky a někdy pokles krevního tlaku.

 • – zánět dutiny ústní (stomatitida)

 • – kolitida (zánět tlustého střeva)

 • – změny laboratorních hodnot, jako jsou hladiny sodíku, cholesterolu a triglyceridů

 • – velmi těžké kožní reakce se zarudnutím, tvorbou puchýřů, těžký zánět a olupování pokožky

 • – Lanxib může velmi vzácně způsobovat snížení počtu bílých krvinek a snížení odolnosti vůči infekcím. Vyhledejte ihned lékaře, jestliže se u Vás vyskytne infekce s projevy, jako je horečka, závažné zhoršení Vašeho celkového zdravotního stavu nebo horečka s místními projevy infekce, jako jsou bolesti v krku, hltanu či dutině ústní nebo pokud máte potíže s močením. Lékař provede laboratorní vyšetření krve ke zjištění případného snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza).

 • Pokud užíváte Lanxib déle než tři měsíce, mohlo by u vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladin hořčíku ve Vaší krvi.
 • Vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů.
 • Zrakové halucinace

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5. Jak přípravek Lanxib uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, které je uvedené na blistru, HPDE lahvičce a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Odlupovací a neodlupovací OPA-Al-PVC/Al blistr:

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

HDPE lahvička s PP šroubovacím uzávěrem obsahujícím vysoušedlo silikagel.Ucho­vávejte při teplotě do 30 °C. Spotřebujte během 6ti měsíců od otevření.

Lahvičku uchovávejte pevně uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Lanxib obsahuje

 • – Léčivá látka je lansoprazolum.

 • – Dalšími složkami jsou:

Jak přípravek Lanxib vypadá a co obsahuje toto balení

Lansoprazol, 15 mg enterosolventní tobolky je dostupný v blistrových baleních (odlupovací a neodlupovací OPA- Al-PVC/Al blistr) nebo HDPE lahvičce s PP šroubovacím uzávěrem obsahující vysoušedlo silikagel obsahující 14, 28, 30, 56, 84, 98 a 100 tobolek.

Lansoprazol, 30 mg enterosolventní tobolky je dostupný v blistrových baleních (odlupovací a neodlupovací OPA- Al-PVC/Al blistr) nebo HDPE lahvičce s PP šroubovacím uzávěrem obsahující vysoušedlo silikagel obsahující 14, 28, 30, 56, 84, 98 a 100 tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci je:

XANTIS PHARMA LIMITED

Lemesou 5, EUROSURE TOWER, 1st floor, Flat/Office 101 2112 Nico­sia, Kypr

Výrobci jsou:

LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Avda. Miralcampo, No 7, Polígono Industrial Miralcampo,

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara),

Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Česká republika

Dánsko

Španělsko

Irsko

Nizozemsko

Polsko

Rumunsko

Švédsko

Slovenská republika


Lansoprazol Liconsa 15/30 mg, gélules gastro-résistantes/ maagsapresistente capsules, hard/ magensaftresistente Hartkapseln Lanxib

Lansopram

Lansoprazol Liconsa 15/30 mg cápsulas duras gastrorresistentes Lansoprazole Pinewood 15/30 mg gastro-resistant capsules, hard Lansoprazol Liconsa 15 mg maagsapresistente capsules Lanzoprazole Genoptim

Lansoprazol Liconsa 15/30 mg capsule gastrorezistente

Lansoprazol Medical Valley

Lansoprazol Liconsa 15/30 mg gastrorezistentná kapsula, tvrdá

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12/2017

8

GASTROTUSS Sirup sáčky 25x20 ml
GASTROTUSS Sirup sáčky 25x20 ml

Sirup s obsahem alginátu, simetikonu a D-panthenolu ve formě sáčků.…

Do obchodu

od 325 Kč Dr Max