Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

FLUCINAR - příbalový leták

Síla léku
0,25MG/G

Dostupná balení:

 • 15G
 • 15G

Podobné léky

Příbalový leták - FLUCINAR

Flucinar 0,25 mg/g mast

fluocinoloni acetonidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 • 1. Co je přípravek Flucinar a k čemu se používá

 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flucinar používat

 • 3. Jak se přípravek Flucinar používá

 • 4. Možné nežádoucí účinky

 • 5. Jak přípravek Flucinar uchovávat

 • 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Flucinar a k čemu se používá

Fluocinolon-acetonid, léčivá látka přípravku, má silné protizánětlivé účinky, zmírňuje mokvání a svědění kůže.

Přípravek se používá k léčbě:

– chronické psoriázy (lupénky),

– kožní formy lupus erythematodes,

 • – erythema multiforme (multiformní erytém – zčervenání kůže s puchýřky),

 • – plochého lišeje provázeného intenzivním svěděním (lichen planus),

 • – některých druhů ekzémů a mazotokového zánětu kůže.

Přípravek je možné používat u dospívajících a dospělých, včetně žen v období kojení.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flucinar používat

Nepoužívejte přípravek Flucinar

 • – jestliže jste alergický(á) na fluocionolon-acetonid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

 • – při bakteriálních, virových a plísňových onemocněních kůže,

 • – při akné,

 • – při kožních nádorech,

 • – při zánětlivých onemocněních kůže vyvolaných podrážděním kůže kosmetickými přípravky,

 • – u dětí do 2 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Flucinar se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • – Jestliže se přípravek používá dlouhodobě, mohou se častěji vyskytnout nežádoucí účinky.

 • – Nepoužívejte bez přerušení déle než 4 týdny.

 • – Při použití na kůži obličeje, v podpaží a v tříslech, kdy se používá jen v nezbytných případech, protože hrozí zvýšené vstřebávání léčivé látky.

 • – Při použití na již ztenčenou kůži, zvlášť u starších pacientů.

 • – Vyhýbejte se kontaktu přípravku s očima a kůží kolem očí, sliznicemi a poraněnou kůží.

 • – Pokud se u vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Flucinar

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Nedoporučuje se používat Flucinar během těhotenství.

Flucinar je možné používat s opatrností v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Flucinar nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Flucinar obsahuje propylenglykol a tuk z ovčí vlny (lanolin)

Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.

Tuk z ovčí vlny (lanolin) může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Úplný seznam pomocných látek je uveden v bodě 6 „Obsah balení a další informace“.

3. Jak se přípravek Flucinar používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvykle se nanáší tenká vrstva masti na postiženou oblast kůže 2–3krát denně.

Po použití masti si umyjte ruce.

Kůže ošetřená mastí se nemá překrývat neprodyšným obvazem. Neprodyšný obvaz se má používat pouze při lupénce.

Doba léčby

Léčba nemá trvat bez přestávky déle než 3 – 4 týdny.

Nepoužívejte na obličej déle než 1 týden.

Nepoužívejte více než 1 tubu týdně.

Použití u dětí

U dětí starších než 2 roky používejte přípravek s největší opatrností pouze 1krát denně na nevelký povrch kůže.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Flucinar, než jste měl(a)

Pokud omylem použijete větší množství přípravku Flucinar v masti, než je doporučeno, nebo pokud dojde k neúmyslnému požití léku, obraťte se, prosím, neprodleně na svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout tyto potíže s frekvencí výskytu není známo:

pálení kůže, podkožní krvácení, akné, plešatění u žen (na čele), nadměrné ochlupení u žen, změny v průběhu hojení kožních vředů (např. bércových vředů), drobná tečkovitá krvácení (purpura), ztenčení kůže a podkožního vaziva, změna zbarvení kůže nebo její odbarvení, vznik pajizévek (strií), hnisavý zánět vlasového váčku, rozmazané vidění.

Při aplikaci na velkou plochu existuje možnost rizika potlačení funkce kůry nadledvin, a to zejména při použití u dětí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48,

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Flucinar uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Flucinar nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na tubě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Flucinar obsahuje

 • – Léčivou látkou je fluocinoloni acetonidum. Jeden gram masti obsahuje fluocinoloni acetonidum 0,25 mg.

 • – Pomocnými látkami jsou propylenglykol (E 1520), kyselina citronová, tuk z ovčí vlny a bílá vazelína.

Jak přípravek Flucinar vypadá a co obsahuje toto balení

Flucinar je bílá nebo téměř bílá, průsvitná homogenní mast. Hliníková tuba obsahuje 15 g masti.

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika

Výrobce

Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A.

ul. Wincentego Pola 21

58–500 Jelenia Góra,

Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13. 6. 2018