Nonstop lékárna
Otevřít hlavní menu

ALFUZOSTAD 10 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM - souhrnné informace

Síla léku
10MG

Dostupná balení:

 • 10
 • 90
 • 30
 • 28

Souhrnné informace o léku - ALFUZOSTAD 10 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje alfuzosini hydrochloridum10 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna tableta obsahuje 8 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta s prodlouženým uvolňováním.

Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba středně těžkých až těžkých funkčních symptomů benigní hyperplazie prostaty (BPH).

4.2 Dávkování a způsob podání

Tablety s prodlouženým uvolňováním se polykají celé a zapijí se dostatečným množství tekutiny. Tablety musí být užívány ihned po jídle každý den ve stejnou dobu.

Dospělí:

Jedna 10 mg tableta s prodlouženým uvolňováním jednou denně. První dávka musí být užita před spaním.

Starší pacienti (nad 65 let):

Jedna 10 mg tableta s prodlouženým uvolňováním jednou denně, za předpokladu, že počáteční nižší dávka je dobře snášena a je potřeba zvýšit účinek léku. První dávka musí být užita před spaním. Farmakokinetické a klinické údaje vztahující se k bezpečnosti neprokázaly, že by bylo nutné snížení dávky u starších pacientů.

Snížená funkce ledvin:

Mírná až střední porucha funkce ledvin

Pokud není nižší dávka dostatečná, může být dávka podle klinické odpovědi zvýšena na 10 mg alfuzosinu denně. První dávka musí být užita před spaním.

Závažná porucha fUnkce ledvin

Alfuzostad 10 mg by neměl být podáván pacientům s vážnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min), jelikož pro tuto skupinu pacientů není k dispozici dostatek klinických údajů vztahujících se k bezpečnosti (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater

Alfuzosin podávaný v 10 mg tabletě s prodlouženým uvolňováním je u pacientů s poruchou funkce jater kontraindikován. Může být uvažováno použití léku s nižším obsahem alfuzosin-hydrochloridu pod přísným lékařským dohledem. Je třeba se řídit pokyny pro dávkování příslušného přípravku.

4.3 Kontraindikace

 • – Hypersensitiva na alfuzosin, další chinazoliny (např. terazosin, doxazosin, prazosin) nebo na kteroukoliv pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

 • – Stavy s ortostatickou hypotenzí.

 • – Porucha funkce jater.

 • – Kombinace s ostatními alfa1-blokátory.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Alfuzosin by neměl být podáván pacientům s vážnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min), jelikož proto tuto skupinu pacientů není k dispozici dostatek klinických údajů vztahujících se k bezpečnosti.

Alfuzosin by měl být podáván s opatrností pacientům užívajícím antihypertenziva nebo nitráty.

Krevní tlak musí být pravidelně kontrolován, zvláště na počátku léčby.

U některých pacientů může během několika hodin po podání dojít k rozvoji posturální hypotenze s nebo bez klinických projevů (závrať, únava, asténie, pocení). V tomto případě musí být pacient uložen až do doby, než příznaky úplně vymizí.

Tyto projevy jsou obvykle přechodné, vyskytují se na začátku léčby a obvykle nebrání v pokračování léčby. Pacienta je nutné upozornit na možný výskyt těchto potíží.

Výrazný pokles krevního tlaku byl hlášen u post-marketingového sledování u pacientů s pre-existujícími rizikovými faktory (např. základní onemocnění srdce a/nebo současná léčba antihypertenzivy). Riziko vzniku hypotenze a souvisejících nežádoucích účinků může být vyšší u starších lidí.

Zvýšené pozornosti je třeba dbát při podání alfuzosinu pacientům, u kterých se objevila výrazná hypotenze po podání jiného alfa1-blokátoru.

U pacientů přecitlivělých na alfa1 -blokátory musí být léčba zahájena postupně.

Jako u jiných alfa1-blokátorů, také u alfuzosinu je nutné pečlivé sledování pacienta s akutním srdečním selháním.

U pacientů se srdečním onemocněním by měla léčba srdeční insuficience pokračovat, musí být ale brán v úvahu fakt, že současné podávání nitrátů a alfuzosinu může zvýšit riziko vzniku hypotenze. Pokud angina pectoris znovu vzplane nebo se zhorší, léčba alfuzosinem musí být ukončena.

Pacienti s kongenitálním prodloužením QTc intervalu, pacienti s anamnézou získaného prodloužení QTc intervalu a pacienti užívající léky QTc interval prodlužující musejí být před zahájením a během léčby alfuzosinem kontrolováni.

V průběhu operace katarakty byl u některých pacientů, kteří dříve nebo současně užívali tamsulosin, pozorován peroperační syndrom plovoucí duhovky (IFIS, varianta syndromu malé zornice). Byla obdržena izolovaná hlášení týkající se dalších alfa-1-blokátorů a pravděpodobnost totoho účinku nemůže být vyloučena. IFIS může vést ke zvýšení výskytu komplikací během chirurgické léčby katarakty. Proto by měl být oftalmolog informován o probíhající léčbě pomocí alfa-1-blokátorů nebo o jejich podávání v minulosti.(viz bod 4.8)

Pacienti by měli být upozorněni, že tablety je nutno polykat celé. Jakýkoli jiný způsob podání, jako např. rozmačkání, rozdrcení, žvýkání, rozmělnění nebo roztlučení na prášek není dovolen. Tyto způsoby by vedly k nevhodnému uvolňování a vstřebávání léčivé látky s rizikem raných nežádoucích účinků.

Tento lék obsahuje laktosu. Pacienti se vzácným vrozeným onemocněním jako je galaktózová intolerance, laktázový deficit nebo glukózo-galaktózová malabsorpce nesmí lék užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované kombinace:

Blokátory alfa1 receptorů (viz bod 4.3).

Kombinace vyžadující zvýšenou pozornost:

Hladiny alfuzosinu v krvi jsou zvýšeny potenciálními CYP3A4 inhibitory jako je ketokonazol, itrakonazol a ritonavir.

Antihypertenziva (viz bod 4.4.).

Přípravky s nitráty (viz bod 4.4.)..

Současné užití s antihypertenzivy nebo nitráty zvyšuje riziko hypotenze (viz bod 4.4.)

Podání anestetika pacientům léčeným alfuzosinem může vést k závažné hypotenzi. Je doporučeno lék vysadit 24 hodin před zákrokem.

Ve studiích na zdravých dobrovolnících nebyly pozorovány žádné farmakodynamické nebo farmakokinetické interakce mezi alfuzosinem a následujícími léčivy: warfarin, digoxin a hydrochlorothiazid.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Neuplatňuje se, vzhledem k typu indikace.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Žádné studie zabývající se účinkem léku na schopnost řídit a ovládat stroje nebyly provedeny.

Zvláště při zahájení léčby se mohou vyskytnout vedlejší účinky jako je závrať, točení hlavy nebo astenie. Toto je třeba brát v úvahu při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastějším nežádoucím účinkem je závrať, která se vyskytuje u přibližně 5% léčených pacientů.

Nežádoucí účinky s možným vztahem k léčbě jsou uvedeny níže a seřazeny podle vztahu k systémovým orgánům a absolutní četnosti výskytu.

Frekvence výskytu je definována jako:

velmi časté (>1/10);

časté (>1/100 až <1/10);

méně časté (>1/1000 až <1/100);

vzácné (>1/10 000 až <1/1000);

velmi vzácné (<1/10 000);

není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatickéhosystému není známo: neutropenia, trombocytopenie

Poruchy nervového systému

časté: únava, mdloby/závratě, bolest hlavy, točení hlavy

méně časté: ospalost

Poruchy oka

méně časté: poruchy vidění

není známo: peroperační syndrom plovoucí duhovky (IFIS) (viz bod 4.4)

Srdeční poruchy

méně časté: tachykardie, palpitace, synkopy (zpočátku především příliš vysoká dávka nebo, pokud je léčba zahájena opět po krátkém přerušení léčby)

velmi vzácné: zhoršení nebo objevení se anginy pectoris (viz bod 4.4., angina pectoris u pacientů s již existujícím onemocněním koronárních tepen

není známo: fibrilace síní

Respirační,hrudní a mediastinální poruchy

méně časté: rhinitida

Gastrointestinální poruchy

časté: bolest břicha, nevolnost, dyspepsie, průjem, sucho v ústech

méně časté: zvracení

Poruchy jater a žlučovýchcest

velmi vzácné: hepatotoxicita

není známo: poškození jaterních buněk, cholestatické jaterní onemocnění

Poruchy kůže a podkožní tkáně

méně časté: vyrážka (kopřivka, ekzém), svědění

velmi vzácné: angioedém

Cévní poruchy

časté: posturální hypotenze (na začátku léčby, při vysokých dávkách, znovu zavedení léčby po krátkém přerušení) (viz bod 4.4)

Poruchy ledvin a močových cest

méně časté: inkontinence

velmi vzácné: ojedinělé případy priapismu

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

časté: asténie, nevolnost

méně časté: edém, návaly horka, bolest na hrudi

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

4.9 Předávkování

V případě předávkování musí být pacient hospitalizován a hypotenze léčena běžným způsobem. Vhodným antidotem je vazokonstrikční látka působící přímo na hladké svaly cév jako např. noradrenalin.

Uvažována by měla být gastrická laváž a/nebo podání aktivního uhlí. Vzhledem k vysoké vazbě alfuzosinu na plasmatické proteiny je dialýza obtížná.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antagonista alfa1-receptorů

ATC kód: G04C A01

Alfuzosin je racemát, který je perorálně účinným derivátem chinazolinu a selektivně blokuje postsynaptické alfa1-receptory. In vitro studie prokázaly selektivitu alfuzosinu pro alfa1-receptory lokalizované v oblasti prostaty, dna močového měchýře a v močové trubici. Klinické projevy benigní hyperplasie prostaty nejsou spojeny pouze s velikostí prostaty, ale i se sympatomimetickými nervovými impulzy, které stimulací postsynaptických alfa1-adrenoreceptorů zvyšují napětí hladkých svalů dolních močových cest. Léčba alfuzosinem vyvolává relaxaci těchto hladkých svalů, a tím zlepšuje průtok moči.

Klinické důkazy uroselektivity byly prokázány klinickou účinností a dobrým profilem bezpečnosti u mužů léčených alfuzosinem včetně starších pacientů a hypertoniků. Alfuzosin může mít středně silné antihypertenzivní účinky.

U pacientů zlepšuje alfuzosin parametry močení snížením svalového tonu uretry se snížením odporu odtoku z močového měchýře a tím usnadňuje vyprazdňování močového měchýře.

U pacientů léčených alfuzosinem byl zaznamenán nižší výskyt akutní retence moči než u neléčených pacientů.

 • V placebem kontrolovaných studiích alfuzosin u pacientů s benigní hypertrofií prostaty:

 • – významně zvýšil maximální průtokovou rychlost (Qmax) u pacientů s Qmax menší než 15 ml/s, a to v průměru o 30 %. Toto zlepšení bylo pozorováno po první dávce,

 • – významně snížil tlak detrusoru a zvýšil objem, což vedlo k silnému nucení na močení,

 • – významně snížil reziduální objem moči.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 • V terapeutickém dávkovém rozmezí je farmakokinetika alfuzosinu lineární. Maxima plazmatické koncentrace je dosažena za přibližně 5 hodin po podání. Kinetický profil je charakterizován velkými interindividuálním rozdíly v plazmatických koncentracích. Při užívání léku po jídle je absorpce alfuzosinu zvýšena.

Absorpce

Po první dávce (po jídle) bylo dosaženo maximální plazmatické koncentrace 7,72 ng/ml,

AUCinf 127 ng x hod/ml (po jídle) a tmax 6,69 hodin (po jídle).

Při stabilních podmínkách rovnovážného stavu (po jídle) průměrná AUC při aplikaci (AUCT)byla 145 ng x hod/ml, průměrná Cmax byla 10,6 ng/ml a Cmin byla 3,23 ng/ml.

Distribuce

Vazba na proteiny krevní plazmy je přibližně 90%. Distribuční objem alfuzosinu u zdravých dobrovolníků činí 2,5 l/kg. Bylo prokázáno, že se preferenčně distribuuje v prostatě ve srovnání s plazmou.

Eliminace

Průměrný eliminační poločas alfuzosinu je přibližně 8 hodin. Alfuzosin je rozsáhle metabolizován v játrech (několika cestami), metabolity jsou eliminovány renální exkrecí a zřejmě i biliární exkrecí. Po jedné perorální dávce se 75–91% vyloučí stolicí; 35% jako nezměněná látka a zbytek ve formě metabolitů, což svědčí o jistém podílu biliární exkrece. Asi 10% látky se vyloučí močí v nezměněné formě. Žádný z metabolitů nevykazuje farmakologickou aktivitu.

Porucha funkce ledvin či

jater

Distribuční objem a clearance se zvyšují při snížené renální funkci, zřejmě z důvodu snížené vazby na proteiny krevní plazmy. Poločas je však nezměněn. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater se poločas prodlužuje. Maximální plazmatická koncentrace jsou dvojnásobná a biologická dostupnost se zvyšuje ve srovnání s mladými, zdravými dobrovolníky.

Starší pacienti

U starších lidí (> 75 let) je perorální absorpce rychlejší a hodnoty AUC vyšší než u mladších osob. Zvýšení plazmatické koncentrace může být vysvětleno snížením metabolické kapacity u starších lidí. Perorální biologická dostupnost je o něco vyšší než u mladších osob. Eliminační poločas zůstává nezměněn.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.   FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1   Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy

Hypromelosa (E464)

Povidon 25

Magnesium-stearát (E470b)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

5 let

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

6.5    Druh obalu a obsah balení

PVC/PVDC//Al blistr.

Velikost balení: 10, 28, 30 a 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18

D-61118 Bad Vilbel

Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

77/013/06-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 25.1.2006

Datum posledního prodloužení registrace: 6.5.2009

GS Condro Diamant 120 tablet
GS Condro Diamant 120 tablet

První a jediný přípravek v ČR s glukosamin sulfátem a unikátním…

Do obchodu

od 699 Kč Dr Max