Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

ACC LONG HOT DRINK 600 MG

Síla léku
600MG

Obsahuje účinnou látku:

ATC skupina:

Dostupná balení:

 • 10
 • 6

Příbalový leták - ACC LONG HOT DRINK 600 MG

Příbalová informace: informace pro uživatele

ACC Long Hot Drink 600 mg prášek pro perorální roztok acetylcysteinum

1. Co je ACC Long Hot Drink 600 mg a účinky

ACC Long Hot Drink je mukolytikum. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a usnadňuje vykašlávání.

Přípravek se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým kašlem, jako jsou chřipka, záněty průdušnice, akutní i chronické bronchitidy (zánět průdušek), bronchiektázie (rozšíření průdušek), průduškové astma, bronchiolitidy (zánět průdušinek), mukoviscidóza (cystická fibróza, vrozená porucha zkapalňování hlenů).

Dále se přípravek užívá při léčbě zánětu hrtanu. .

Bez porady s lékařem se přípravek užívá u akutních onemocnění dýchacích cest, jako jsou chřipka, akutní zánět průdušek nebo průdušnice.

U chronických onemocnění dýchacích cest, u bronchiektázií, průduškového astmatu, mukoviscidózy a u krčních onemocnění (zánět hrtanu) smí být přípravek užíván pouze na doporučení lékaře.

Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 14 let.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC Long Hot Drink 600 mg

užívat

Neužívejte přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg:

– jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

– pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek určen pro děti mladší než 14 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku ACC Long Hot Drink 600 mgse poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

– jste diabetik (máte cukrovku)

– máte bronchiální (průduškové) astma

– jste v minulosti trpěl(a) nebo trpíte žaludečními nebo dvanáctníkový­mi vředy.

Velmi vzácně se v souvislosti se v souvislosti s užíváním acetylcysteinu objevily závažné kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom – závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev, Lyellův syndrom – závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů). Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově jakékoli kožní nebo slizniční poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem a ukončete užívání tohoto přípravku.

Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a svědění.

Další léčivé přípravky a přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku ACC Long Hot Drink 600 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Než začnete současně s užíváním přípravku ACC Long Hot Drink 600 mg užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Pokud současně užíváte ACC Long Hot Drink 600 mg a antitusika (léky tlumící kašel) může pro snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích cestách.

Pro současné užívání ACC Long Hot Drink 600 mg a antitusik proto musíte mít zvlášť závažné důvody a antitusika můžete užívat současně s ACC Long Hot Drink 600 mg pouze na přímé doporučení lékaře.

Při současném perorálním užívání (tj. užívání ústy) některých antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických penicilinů, aminoglykosidů, cefalosporinů) musíte ACC Long Hot Drink 600 mg užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef).

Při současném užívání ACC Long Hot Drink 600 mg a přípravků s nitroglycerinem může dojít k rozšiřování cév a ke snížení krevní srážlivosti v důsledku zbrzdění shlukování krevních destiček.

Přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg s jídlem a pitímACC Long Hot Drink 600 mg se užívá po jídle.

Účinek acetylcysteinu na hlen je zesílen zvýšením příjmu tekutin.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

V těhotenství a v období kojení může být tento přípravek užíván jen jsou-li pro to zvlášť závažné důvody a výhradně na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nejsou známy.

Přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg obsahuje sacharózu

1 sáček obsahuje 2045 mg sacharosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Vzhledem k obsahu sacharózy může být přípravek škodlivý pro zuby.

Upozornění pro diabetiky:

1 sáček obsahuje 0,17 sacharidových (chlebových) jednotek.

3. Jak se ACC Long Hot Drink 600 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčil jinak, doporučené dávkování přípravku je následující:

Dospělí a dospívající od 14 let užívají obsah jednoho sáčku jednou denně (což odpovídá 600 mg acetylcysteinu).

U onemocnění, kde se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře (viz bod 1), určí dávkování a délku léčby lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění.

U nemocných s mukoviscidózou se léčba zahajuje nižšími dávkami, které se postupně zvyšují. U pacientů s mukoviscidózou, jejichž tělesná hmotnost je vyšší než 30 kg, může lékařzvýšit denní dávku acetylcysteinu až na 800 mg.

Rozpusťte ACC Long Hot Drink 600 mg ve sklenici teplé vody (max. 60 °C) a vypijte po jídle co nejteplejší.

Jestliže se příznaky onemocnění do 5 dnů nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se projeví nežádoucí účinky, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ACC Long Hot Drink 600 mg, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít ACC Long Hot Drink 600 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou. Užijte příští obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Vedlejší účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich če tnosti:

Velmi časté:

mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů

Časté:

mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100

Méně časté:

mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000

Vzácné:

mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10000

Velmi vzácné:

mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10000

Není známo:

z dostupných údajů nelze určit

Méně časté nežádoucí účinky:

 • Reakce přecitlivělosti
 • Bolesti hlavy
 • Hučení v uších
 • Zrychlený tep
 • Pokles krevního tlaku
 • Zánět ústní sliznice
 • Bolesti břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a nevolnost
 • Kopřivka, vyrážka, otok, svědění
 • Horečka
 • Dušnost, zúžení průdušek (bronchospazmus)- převážně u pacientů se zvýšenou citlivostí průdušek na různá podráždění přecitlivělým ve spojitosti s průduškovým astmatem
 • Anafylaktická (závažná alergická) reakce až šok
 • Krvácení

5.  Jak ACC Long Hot Drink 600 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a sáčku za “Použitelné do:/EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek ACC Long Hot Drink 600 mg obsahuje

Léčivou látkou je acetylcysteinum 600 mg v jednom sáčku.

Pomocnými látkami jsou: kyselina askorbová, dihydrát sodné soli sacharinu, sacharosa, citronové aroma, tekuté medové aroma.

Jak ACC Long Hot Drink 600 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Tepelně uzavřený trojvrstvý sáček z polyethylenu/Al/pa­píru obsahující -bílý až nažloutlý prášek částečně hrudkovité konzistence s vůní citronu a medu. Jeden sáček obsahuje 600 mg acetylcysteinu.

Balení obsahuje 6 nebo 10 sáčků.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

HEXAL AG

IndustriestraBe 25

D-83607 Holzkirchen

Německo

Výrobce

Salutas Pharma GmbH

Otto-von Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Německo

Více informací o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele registračního rozhodnutí Sandoz s.r.o., Praha, .

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:14­.3.2016

Další informace o léčivu ACC LONG HOT DRINK 600 MG

Jak se ACC LONG HOT DRINK 600 MG podává: perorální podání - prášek pro perorální roztok
Výdej léku: volně prodejné léčivé přípravky

Balení: Sáček
Velikost balení: 10

Držitel rozhodnutí o registraci daného léku v České republice:
Hexal AG, Holzkirchen
E-mail: office.cz@sandoz.com
Telefon: 221 421 611

Podobné léky