Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

5-FLUOROURACIL EBEWE - souhrnné informace

Síla léku
50MG/ML

Obsahuje účinnou látku:

ATC skupina:

Dostupná balení:

 • 1X5ML II
 • 1X100ML I
 • 1X20ML II
 • 1X5ML I
 • 1X100ML II
 • 1X10ML II
 • 1X10ML I
 • 1X20ML I

Souhrnné informace o léku - 5-FLUOROURACIL EBEWE

1.   NÁZEV PŘÍPRAVKU

5-Fluorouracil Ebewe 50 mg/ml injekční roztok

2.   KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml roztoku obsahuje fluorouracilum 50 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: 8,45 mg sodíku v 1 ml.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Popis přípravku: čirý, bezbarvý nebo téměř bezbarvý roztok, prakticky prostý částic.

4.   KLINICKÉ ÚDAJE

4.1   Terapeutické indikace

Paliativní a adjuvantní léčba zejména karcinomu gastrointesti­nálního traktu, především tlustého střeva a konečníku, karcinomu žaludku a karcinomu pankreatu. V kombinaci s jinými cytostatiky vhodný též k adjuvantní nebo paliativní léčbě karcinomu prsu, karcinomu ovaria, cervixu, bronchogenního karcinomu, karcinomu močového měchýře a prostaty. Je vhodný též k intraarteriální aplikaci při paliativní léčbě primárních a sekundárních nádorů jater a kolorektálního karcinomu.

Přípravek je určen k léčbě dospělých a dospívajících.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Počáteční terapie pro denní podávání

– i.v. infuze

2

15 mg/kg tělesné hmotnosti nebo 600 mg/m v průběhu 2 – 4 hodin denně, po dosažení remise nebo ústupu symptomů se přechází na udržovací terapii.

– i.v. injekce

2

12 mg/kg tělesné hmotnosti nebo 480 mg/m pomalu i.v. (2 – 3 min) 1., 2. a 3. den; neobjeví-li se 2

toxické příznaky, doporučuje se podání 6 mg/kg nebo 240 mg/m 5., 7. a 9. den.

Počáteční terapie pro týdenní podávání

2

15 mg/kg nebo 600 mg/m 1krát týdně, pomalu i.v.

Udržovací terapie

Je-li dosažena remise nebo ústup symptomů, podává se 5 – 10 mg/kg nebo 200 – 400 mg/m 1krát týdně pomalu i.v.

Nepřekračovat maximální denní dávku 1 g.

Snížení dávky

Terapeutickou kúru určuje specializovaný lékař podle druhu a průběhu onemocnění. Dávka má být odpovídajícím způsobem rovněž snížena u pacientů s porušenou funkcí kostní dřeně a to o 1/3 až 1/2, u pacientů s poklesem jaterních a ledvinných funkcí, u pacientů ve špatném nutričním stavu, u pacientů po velkých chirurgických zákrocích.

 • V případě obezity nebo edémů se určí dávka dle obvyklé pacientovy tělesné hmotnosti. Při projevech nežádoucích účinků, zejména stomatitidy, leukopenie, trombocytopenie, ulcerace, krvácení, průjmu je třeba léčbu přerušit.

Způsob podání

Fluoruracil se aplikuje hlavně i.v. Může být injikován přímo, nebo infundován po zředění 0,9% roztokem NaCl nebo 5% glukózy. Rychlost infuze může být zvolena podle potřeby.

Intravenózně:

 • – jako bolus (pomalá injekce 2 – 3 minuty)

 • – jako krátká infuze (2 – 4 hodiny)

 • – jako dlouhotrvající infuze (4 – 24 hodin).

 • V případě, že dojde k extravazálnímu podání, nejsou nutná speciální opatření.

Při kombinované terapii s jinými cytostatiky nebo radioterapií je nutné odpovídajícím způsobem snížit dávku fluoruracilu.

Pediatrická populace

Nejsou žádné zkušenosti s podáváním u dětí.

4.3 Kontraindikace

Fluoruracil se nesmí podávat:

 • – při přecitlivělosti na léčivou látku nebo na kteroukoli z pomocných látek uvedených v bodě 6

 • – při myelosupresi, zvláště po ozařování nebo léčbě jinými cytostatiky

 • – při závažných změnách krevního obrazu

 • – při krvácivých stavech

 • – při stomatitidě, ulceraci v ústech a gastrointesti­nálním traktu

 • – při těžkém průjmu

 • – při těžké dysfunkci jater (obsah bilirubinu v plasmě vyšší než 85 Limoi/i) a/nebo ledvin

 • – při akutních, závažných infekcích (např. herpes zoster, plané neštovice)

 • – pacientům ve špatném zdravotním stavu

 • – během těhotenství a kojení.

Během léčby fluoruracilem je kontraindikováno očkování živými vakcínami.

Fluoruracil (5-FU) se nesmí podávat spolu s brivudinem, sorivudinem a analogy. Brivudin, sorivudin a analoga jsou silnými inhibitory enzymu dihydropyrimi­dindehydrogená­zy (DPD), který degraduje 5-FU (viz také body 4.4 a 4.5).

Poznámka

U pacientů s deficitem dihydropyrimi­dindehydrogená­zy (DPD) vyvolávají obvyklé dávky fluoruracilu zesílené nežádoucí účinky. Pokud se objeví závažné nežádoucí účinky, může být indikováno sledování aktivity DPD. Pacienti s deficitem DPD nesmějí být fluoruracilem léčeni.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Doporučuje se, aby přípravek 5-Fluorouracil Ebewe podával pouze kvalifikovaný lékař, který má zkušenosti s podáváním silných antimetabolitů, popřípadě aby k podávání docházelo pod jeho přísným dohledem.

Všechny pacienty je nutno při zahájení léčby hospitalizovat.

Po odpovídající léčbě fluoruracilem obvykle následuje leukopenie, nejnižší počty nn se obvykle pozorují mezi 7. a 14. dnem první kúry, někdy se však objeví až po 20 dnech.

Počty leukocytů se obvykle vrátí k normálu 30. den. Doporučuje se každodenní sledování počtů trombocytů a leukocytů, přičemž léčbu je nutno přerušit, pokud počty trombocytů poklesnou pod 100 000/mm3 nebo počty leukocytů pod 3 000/mm3.

Pokud jsou celkové počty leukocytů nižší než 2 000/mm3, a zejména při granulocytopenii, doporučuje se, aby byl pacient v nemocnici umístěn do ochranné izolace a vhodně léčen, aby se zabránilo systémové infekci.

Rovněž je nutno léčbu přerušit při prvních známkách stomatitidy nebo vředů v ústech, těžkého průjmu, vředů v gastrointes­tinálním traktu, gastrointesti­nálního krvácení a krvácení z jakéhokoli místa.

Meze bezpečnosti fluoruracilu jsou úzké, přičemž terapeutická odpověď bez jistého stupně toxicity není pravděpodobná. Proto je nutno při volbě pacientů a úpravě dávky postupovat opatrně.

Fluoruracil se musí používat opatrně u pacientů se sníženou funkcí ledvin nebo jater nebo se žloutenkou.

Fluoruracil může vést k srdeční toxicitě dokonce i u pacientů bez onemocnění srdce v anamnéze. Zvláštní opatrnosti je třeba při léčení pacientů, kteří byli během předchozích kúr stiženi bolestmi na hrudi nebo u pacientů s onemocněním srdce v anamnéze. Při závažné srdeční toxicitě je nutno léčbu ukončit.

Zvláštní opatrnosti je třeba u vysoce rizikových pacientů po ozařování pánve vysokými dávkami a po léčbě alkylačními látkami a u pacientů po adrenalektomii nebo hypofyzektomii.

Enzym dihydropyrimi­dindehydrogená­za (DPD) hraje důležitou roli při degradaci fluoruracilu. Nukleosidová analoga, jako je brivudin a sorivudin, mohou vést k drastickému zvýšení plasmatických koncentrací fluoruracilu nebo jiných fluorpyrimidinů, a tedy k souvisejícímu zvýšení toxicity.

Z tohoto důvodu se musí mezi podáním fluoruracilu a brivudinu, sorivudinu a analogů dodržet nejméně 4týdenní interval.

Pokud je to nezbytné, je před léčbou 5-fluorpyrimidiny indikováno stanovení enzymové aktivity DPD. Při náhodném podání brivudinu pacientům léčeným fluoruracilem je nutno přijmout účinná opatření ke snížení toxicity fluoruracilu. Doporučuje se okamžitá hospitalizace. Je nutno zahájit všechna opatření, aby se zabránilo systémovým infekcím a dehydrataci.

Pacienti užívající současně s fluoruracilem fenytoin musí být pravidelně vyšetřováni ohledně zvýšených plasmatických hladin fenytoinu.

Poškození střevní stěny vyžaduje symptomatickou léčbu podle stupně závažnosti, např. doplňování tekutin. Mírný průjem může reagovat na antidiaroika. Při středně závažném až těžkém průjmu však nejsou účinná.

Před léčbou fluoruracilem a během ní se doporučují následující vyšetření:

 • – každodenní kontrola ústní dutiny a hltanu s ohledem na změny na sliznicích

 • – krevní obraz včetně diferenciálního krevního obrazu a trombocytů před každým podáním fluoruracilu

 • – retenční hodnoty

 • – jaterní hodnoty.

Poznámka

Kvůli potenciálnímu mutagennímu a karcinogennímu účinku se na zdravotní sestry a lékaře vztahují zpřísněná bezpečnostní pravidla. Při zacházení s fluoruracilem je nutno se vyhnout jakémukoli styku s kůží a sliznicemi. Příprava se musí provádět pomocí absolutně aseptických technik. Doporučuje se používat laminární box. Při zacházení s fluoruracilem je nutno nosit ochranný oděv.

Těhotné ženy nesmějí s fluoruracilem pracovat.

 • V době léčby fluoruracilem se nesmějí provádět žádná očkování živými vakcínami. Je nutno zamezit jakémukoli styku s osobami očkovanými proti poliomyelitidě.

Tento léčivý přípravek obsahuje 8,45 mg sodíku v 1 ml, což při maximální denní dávce 1 g fluoruracilu odpovídá 8,5 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

V literatuře je popsáno terapeutické podání v kombinaci s kalcium-folinátem (kyselina folinová). Při kombinaci s kalcium-folinátem může mít fluoruracil výraznější nežádoucí účinky a může vést k těžkým průjmům.

Jak účinnost, tak toxicitu fluoruracilu lze zvýšit při podávání fluoruracilu v kombinaci s jinými cytotoxickými léčivy (cyklofosfamid, vinkristin, methotrexát, cisplatina, doxorubicin), interferonem a nebo kyselinou folinovou.

 • V kombinaci s jinými myelosupresivními látkami je úprava dávkování nezbytná; současná nebo předcházející léčba ozařováním úpravu dávkování vyžadovat může. Kardiotoxicita anthracyklinů může být zvýšená.

Aminofenazon, fenylbutazon a sulfonamidy se před léčbou a během ní nesmějí podávat.

Současné podávání alopurinolu může toxicitu a účinnost fluoruracilu snížit.

Chlordiazepoxid, disulfiram, griseofulvin a isoniazid mohou účinnost fluoruracilu zvýšit.

Vakcíny: fluoruracil běžné obranné mechanismy oslabuje, čímž se snižuje imunologická odpověď. Živé vakcíny mohou vést ke zvýšené replikaci viru.

Po dlouhodobé léčbě fluoruracilem v kombinaci s mitomycinem byl hlášen výskyt hemolyticko-uremického syndromu.

Cimetidin může zvyšovat plasmatické hladiny fluoruracilu.

Metronidazol může zvyšovat plasmatické hladiny a toxicitu fluoruracilu.

Levamizol může zvyšovat hepatotoxicitu fluoruracilu.

Thiazidy mohou zvyšovat toxicitu cytostatik vůči kostní dřeni.

Vinorelbin v kombinaci s fluoruracilem/ky­selinou folinovou může vyvolat závažnou mukozitidu.

Enzym dihydropyrimi­dindehydrogená­za (DPD) hraje důležitou roli při degradaci fluoruracilu. Nukleosidové analogy, jako je brivudin a sorivudin, mohou vést k drastickému zvýšení plasmatických koncentrací fluoruracilu nebo jiných fluorpyrimidinů, a tedy k souvisejícímu zvýšení toxicity.

Z tohoto důvodu se musí mezi podáním fluoruracilu a brivudinu, sorivudinu a analogů dodržet nejméně 4týdenní interval. Pokud je to nezbytné, je před léčbou 5-fluorpyrimidiny indikováno stanovení enzymové aktivity DPD.

Při současném podávání fenytoinu a fluoruracilu bylo hlášeno zvýšení plasmatických hladin fenytoinu, což vedlo k příznakům intoxikace fenytoinem.

Pacienti s karcinomem mammy léčení kombinací cyklofosfamidu, methotrexátu, fluoruracilu a tamoxifenu vykazovali zvýšené riziko výskytu tromboembolických příhod.

Inkompatibility byly hlášeny s následujícími látkami:

cisplatina, cytarabin, diazepam, doxorubicin, droperidol, filgrastim, dusičnan gallitý, kalcium-folinát, leukovorin, methotrexát, metoklopramid, morfin, ondansetron, parenterální nutriční roztoky, vinorelbin.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Fluoruracil se během těhotenství nesmí užívat. Ženy v plodném věku musí zajistit účinnou antikoncepci během léčby a až 6 měsíců po jejím ukončení. Pokud dojde během léčby k otěhotnění, je nutno využít možností genetického poradenství.

Kojení

Fluoruracil se nesmí během kojení užívat.

Fertilita

Fluoruracil může být geneticky škodlivý. Proto se mužům léčeným fluoruracilem doporučuje, aby během léčby a až 6 měsíců po ní používali účinnou ochranu a zabránili tak početí dítěte.

Před léčbou je nutno se kvůli možnosti ireverzibilní neplodnosti navozené léčbou fluoruracilem poradit o možnostech uchování spermatu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Fluoruracil může vyvolat nauzeu a zvracení, a tedy nepřímo vést ke snížené schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje. Proto je vhodné se během léčby fluoruracilem zdržet řízení.

4.8 Nežádoucí účinky

Velmi časté (>1/10)

Časté (>1/10 až <1/10)

Méně časté (>1/1 000 až <1/100)

Vzácné (>1/10 000 až <1/1 000)

Velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Infekce a infestace

Méně časté

Horečka.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Infekce, sepse.

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté

Leukopenie a trombocytopenie jsou časté, přičemž je potřeba dodržovat výše popsaná opatření.

Časté

Agranulocytóza, anémie a útlum kostní dřeně.

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Alergické reakce.

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné

Pacienti s nízkými hladinami aktivity dihydropyrimi­dindehydrogená­zy (DPD) z jakékoli příčiny (včetně inhibitorů DPD, jako je eniluracil nebo antivirotikum soruvidin) jsou po zahájení léčby fluoruracilem nejvyšší měrou ohroženi vznikem závažných a dlouhodobých nežádoucích účinků. Doporučuje se počáteční screening aktivity DPD.

Poruchy nervového systému

Časté

Může se objevit přechodný reverzibilní cerebelární syndrom, včetně ataxie, reverzibilní stav zmatenosti a extrapyramidové motorické a kortikální poruchy, které obvykle reagují na vysazení fluoruracilu.

Méně časté

Somnolence.

Velmi vzácné

Byla hlášena leukoencefalopatie, která byla po okamžitém vysazení reverzibilní. Více mohou být ohroženi pacienti s nedostatkem dihydropyrimi­dindehydrogená­zy. Při diagnóze leukoencefalopatie může být užitečné difuzně vážené zobrazení (DWI – Diffusion-Weighted

Imaging). Během kombinované chemoterapie (například: fluoruracil + mitomycin C nebo cisplatina) byl hlášen mozkový infarkt.

Poruchy oka

Vzácné

Byla hlášena konjunktivitida, nadměrné slzení, dakryostenóza, poruchy zraku, fotofobie a zánět očního nervu.

Srdeční poruchy

Méně časté

Případy bolestí na hrudi, ischemie, abnormalit EKG, dysfunkce levé komory.

Vzácné

Infarkt myokardu.

Velmi vzácné

Kardiogenní šok.

Srdeční toxicita u pacientů s onemocněním srdce v anamnéze nebo bez onemocnění srdce v anamnéze.

Cévní poruchy

Méně časté

Epistaxe, hypotenze, tromboflebitida.

Gastrointestinální , poruchy

Velmi časté

Mukozitida – např. stomatitida, esofagitida, faryngitida nebo proktitida.

Časté

Průjem, nauzea a zvracení jsou časté a lze je léčit symptomaticky.

Anorexie.

Méně časté

Gastrointestinální ulcerace a krvácení.

Velmi vzácné

Poškození jaterních buněk. Fatální nekróza jater.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

U podstatného počtu případů lze pozorovat alopecii, která je však reverzibilní.

Méně časté

Další nežádoucí účinky zahrnují dermatitidu, kožní alterace – např. suchou kůži, fisury, erozi, erytém, vyrážku, svědění – fotosenzitivitu, alergické kožní reakce, pigmentaci, pruhovou hyperpigmentaci nebo depigmentaci okolo žil, změny na nehtech nebo ztráta nehtů. Jako neobvyklá komplikace bolusové infuze vysokých dávek nebo protrahované infuzní léčby fluoruracilem byl hlášen syndrom palmo-plantární erytrodysestézie.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a , pojivové tkáně

Méně časté

Nekróza nosní kosti.

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Selhání ledvin.

Celkové pporuchy a reakce v místě aplikace

Méně časté

Únava.

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté

Poruchy spermatogeneze a ovulace.

Vyšetření

Velmi vzácné

Ojedinělá hlášení dávají do souvislosti se souběžným podáváním fluoruracilu a warfarinu prodloužený protrombinový čas. Gemcitabin může zvyšovat systémovou expozici fluoruracilu.

Endokrinologické nežádoucí účinky (četnost není známa):

Zvýšení hladiny celkového thyroxinu (T4) a celkového trijodthyroninu (T3) v séru bez zvýšení volného T4 a TSH a bez klinických projevů hyperthyroidismu.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:

4.9 Předávkování

Symptomy

Akutní:

Psychotické reakce, somnolence, zvýšená účinnost sedativ, zvýšená toxicita alkoholu.

Pokud je sedace nezbytná, lze podat i.v. diazepam v malých dávkách (např. se začne 5 mg), přičemž se sleduje kardiovaskulární systém a plicní funkce.

Symptomy intoxikace

V důsledku předávkování se větší měrou nejčastěji vyskytují následující nežádoucí účinky:

 • – nauzea

 • – zvracení

 • – průjem

 • – těžká mukositida

 • – ulcerace a krvácení do gastrointesti­nálního traktu

 • – myelosuprese (trombocytopenie, leukopenie, agranulocytóza)

 • – alopecie.

5.   FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1   Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analoga pyrimidinu, ATC kód: L01BC02

Fluoruracil je antimetabolit, který jako pyrimidinový antagonista inhibuje dělení buněk tím, že interferuje se syntézou DNA. Samotný fluoruracil nemá antineoplastickou aktivitu. Tato aktivita vzniká v těle po enzymatické konverzi fluoruracilu na fosforylované formy 5-fluoruridin a 5-fluordeoxyuridin.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Absorpce fluoruracilu z gastrointes­tinálního traktu po perorálním podání vykazuje velké inter- a intraindividuální rozdíly. Fluoruracil rovněž podléhá při prvním průchodu játry extrakci.

Biologická dostupnost je mezi 0 a 80 %.

Přípravek 5-Fluoruracil Ebewe se podává pouze intravenózně a intraarteriálně.

Distribuce

Po intravenózním podání se fluoruracil distribuuje do celého těla a je zjišťován zvláště v rychle se proliferujících tkáních, jako je kostní dřeň, střevní sliznice a neoplázie; fluoruracil prostupuje hematoencefalickou bariérou a placentou.

Tato látka vykazuje distribuční objem 0,12 l/kg tělesné hmotnosti, vazba na plasmatické proteiny je asi 10%.

Biotransformace

K metabolizaci fluoruracilu dochází v játrech a podobá se metabolizaci uracilu. fluoruracil se rychle enzymaticky přeměňuje na aktivní metabolit, dihydro-5-fluoruracil, jehož biologický poločas je významně delší, než biologický poločas fluoruracilu. Dále jsou netoxickými produkty rozkladu oxid uhličitý a močovina.

Eliminace

Střední hodnota biologického eliminačního poločasu je okolo 10 až 20 minut a je závislá na dávce. Tři hodiny po intravenózním podání nelze v plasmě detekovat žádné intaktní léčivo.

Fluoruracil se primárně (60 až 80 %) vylučuje dechem jako oxid uhličitý. Sekundárně se fluoruracil eliminuje ledvinami jako nezměněné léčivo (7 až 20 %), přibližně 90 % z něj se vyloučí během první hodiny. Renální clearance je asi 170 až 180 ml/min. Při snížených funkcích ledvin se látky eliminují pomalu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Hlášení ze studií na zvířatech je nutno posuzovat v souvislosti s farmakologickým účinkem látky. U potkanů fluoruracil indukoval chromosomální aberace ve spermatogoniu a dočasnou neplodnost. U některých druhů (např. potkanů, myší, králíků a opic) byly teratogenní a fetotoxické účinky hlášeny při dávkování srovnatelném s lidskými dávkami vyjádřenými v mg/kg (bez úpravy na možnou nižší systémovou expozici u laboratorních zvířat, než u pacientů). Fluoruracil se v některých testovacích systémech ukázal jako mutagenní. Navzdory nedostatku užitečných údajů o karcinogenních účincích je nutno karcinogenní potenciál fluoruracilu s ohledem na jeho mechanismus účinku a mutagenitu očekávat.

6.   FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1   Seznam pomocných látek

Roztok hydroxidu sodného (k úpravě pH), voda pro injekci.

6.2 Inkompatibility

Kalcium-folinát

Fluoruracil nesmí být mísen v jedné infuzi s kalcium-folinátem z důvodu možné tvorby precipitátů. Fluoruracil 50 mg/ml a kalcium-folinát 20 mg/ml, mísené s nebo bez 5% vodného roztoku glukózy v různých množstvích a uchovávané při 4 °C, 23 °C nebo 32 °C v PVC obalu, byly prokázány jako inkompatibilní.

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

Doba použitelnosti po naředění:

Chemická a fyzikální stabilita přípravku po naředění do infuze 5% roztokem glukózy nebo 0,9% roztokem chloridu sodného na koncentraci 0,35 mg/ml a na koncentraci 15,0 mg/ml byla prokázána na dobu 28 dnů při uchovávání v chladničce nebo na dobu 28 dnů při 25 °C s ochranou nebo bez ochrany před světlem.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.

Roztok odeberte z lahvičky těsně před použitím.

Pouze pro jednorázové použití. Používejte pouze čerstvě připravené, čiré, bezbarvé až slabě žluté roztoky. Pokud by se v roztoku utvořila sraženina, jako důsledek nesprávného uchovávání při nízké teplotě, rozpustí se při zahřívání do 60 °C a současném protřepávání. Před aplikací je třeba nechat roztok zchladnout na tělesnou teplotu.

Ohledně podmínek uchovávání naředěného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Zapertlovaná lahvička z hnědého skla s/bez průhledného plastového obalu (ONKO-Safe), šedá bromobutylová pryžová zátka, Al uzávěr, šedý PP kryt, krabička.

1 injekční lahvička 5 ml/250 mg

1 injekční lahvička 10 ml/500 mg

1 injekční lahvička 20 ml/1000 mg

1 injekční lahvička 100 ml/5000 mg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Fluoruracil je možné ředit pouze fyziologickým roztokem nebo roztokem 5% glukózy. Nesmí se míchat s jinými látkami v jedné infuzi.

Jako je tomu u jiných cytotoxických léčiv, zacházejte s fluoruracilem podle pokynů pro cytostatika.

Používejte ochranné rukavice, obličejovou masku a ochranný oděv, a pokud je to možné, pracujte v místnosti k tomuto účelu určené. Kontaktu s kůží a sliznicemi je nutno se vyhnout. Pokud k němu dojde, očistěte pečlivě vodou a mýdlem. Při kontaktu s očima je ihned vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Těhotné ženy s fluoruracilem zacházet nesmějí.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach, Rakousko

8.   REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/285/99-C

9.   DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19.5.1999

Datum posledního prodloužení registrace: 14.11.2012

Další informace o léčivu 5-FLUOROURACIL EBEWE

Jak se 5-FLUOROURACIL EBEWE podává: intraarteriální/intrapleurální/intraperitoneální/intravenózní podání - injekční roztok
Výdej léku: na lékařský předpis

Balení: Injekční lahvička
Velikost balení: 1X5ML II

Držitel rozhodnutí o registraci daného léku v České republice:
EBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG, Unterach
E-mail: office.cz@sandoz.com
Telefon: 221 421 611