Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

5-FLUOROURACIL EBEWE

Síla léku
50MG/ML

Obsahuje účinnou látku:

ATC skupina:

Dostupná balení:

 • 1X5ML II
 • 1X100ML I
 • 1X20ML II
 • 1X5ML I
 • 1X100ML II
 • 1X10ML II
 • 1X10ML I
 • 1X20ML I

Příbalový leták - 5-FLUOROURACIL EBEWE

5-Fluorouracil Ebewe 50 mg/ml injekční roztok

fluorouracilum

1. Co je přípravek 5-Fluorouracil Ebewe a účinky

Fluoruracil se používá k léčbě různých nádorových onemocnění. Může být použit samostatně, ale častěji se používá v kombinaci s jinými protinádorovými léčivy.

Přípravek je určen k léčbě dospělých a dospívajících.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek 5-Fluorouracil Ebewe používat

Nepoužívejte přípravek 5-Fluorouracil Ebewe

– jestliže jste alergický(á) na fluoruracil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

– jestliže trpíte poškozením kostní dřeně, zvláště pokud bylo způsobeno jinými způsoby léčby (včetně ozařování nebo jiných léků používaných k léčbě rakoviny)

– jestliže trpíte závažnými změnami počtu krevních buněk (budou Vám prováděny krevní testy)

– jestliže trpíte nadměrným krvácením

– jestliže trpíte zánětem sliznice dutiny ústní, jazyka, rtů nebo tváří (stomatitida)

– jestliže máte boláky (vředy) v ústech, žaludku a střevech

– jestliže trpíte silným průjmem

– jestliže máte závažné problémy s játry a/nebo ledvinami

– jestliže trpíte závažnými infekčními chorobami

– jestliže trpíte závažnou celkovou slabostí

– při aktivním očkování (během léčby fluoruracilem je nutno se mu vyhnout)

– během těhotenství a kojení

– pokud užíváte brivudin, sorivudin a podobná léčiva.

Upozornění a opatření

– Fluoruracil má být podáván pouze lékařem nebo pod přímým dohledem lékaře se zkušenostmi v léčbě cytostatiky. Zvláštní opatrnosti je potřeba, pokud máte sníženou funkci ledvin nebo jater nebo žloutenku.

– Zvláštní opatrnosti je potřeba, pokud se u Vás objevily během předchozích léčebných kúr bolesti na hrudi nebo máte v anamnéze onemocnění srdce. Při závažné srdeční toxicitě se léčba ukončí.

Pokud jste léčen(a) fluoruracilem, množství bílých krvinek a krevních destiček v krvi se sníží. To by mohlo vést ke krvácení nebo tvorbě modřin a ke zvýšenému riziku infekcí.

Ošetřující lékař bude dbát na vhodnou léčbu; mohlo by být nezbytné, abyste byl(a) izolována od ostatních pacientů.

Rovněž Vás mohou postihnout vředy a boláky v ústech, závažný průjem nebo krvácení; Váš lékař může rozhodnout, že se léčba přeruší nebo že se upraví dávky, pokud k tomu dojde.

Další léčivé přípravky a přípravek 5-Fluorouracil Ebewe

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Je to obzvláště důležité, pokud:

– používáte kalcium-folinát (kyselinu folinovou). Může vyvolat silnější nežádoucí účinky a

těžký průjem.

– používáte cytostatika, která se používají k léčbě rakoviny (cyklofosfamid, vinkristin,

methotrexát, cisplatina, doxorubicin) a interferon-a.

 • – užíváte alopurinol (k léčbě dny). Může způsobit, že tento lék nebude fungovat tak, jak by měl.

 • – používáte mitomycin (k léčbě rakoviny). Pokud se používá v kombinaci s tímto lékem dlouhodobě, mohou Vás postihnout další nežádoucí účinky.

 • – užíváte fenylbutazon (nesteroidní antirevmatikum), sulfonamidy (antibiotika) nebo aminofenazon, protože se nesmějí užívat předtím, než začnete tento lék užívat nebo během léčby tímto lékem.

 • – užíváte chlordiazepoxid, disulfiram, griseofulvin a isoniazid. Mohou zesílit terapeutické účinky tohoto léku.

 • – podstupujete další způsoby léčby, které snižují funkce kostní dřeně (myelosupresiva), jako je jiná protirakovinná léčba nebo ozařování. Může být nutná úprava dávky.

 • – máte být očkován(a) živou vakcínou.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Během těhotenství nesmíte být tímto lékem léčena.

Během léčby fluoruracilem a také 6 měsíců po jejím ukončení mají jak muži, tak ženy používat řádnou antikoncepci.

Není známo, zda se tento lék vylučuje do mateřského mléka. Proto během léčby tímto lékem nesmíte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

V závislosti na tom, jak na Vás tento lék bude působit, může být narušena Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Proto je vhodné se během léčby fluoruracilem zdržet řízení.

Přípravek 5-Fluorouracil Ebewe obsahuje sodíkTento léčivý přípravek obsahuje 8,45 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v 1 ml. To při maximální denní dávce fluoruracilu odpovídá 8,5 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

3. Jak se přípravek 5-Fluorouracil Ebewe používá

Přípravek 5-Fluorouracil Ebewe Vám bude podáván lékařem nebo jiným zdravotnickým personálem; neberte si jej sami.

Pokud máte dojem, že účinek přípravku 5-Fluorouracil Ebewe je příliš silný nebo slabý, řekněte to svému lékaři.

Jestliže jste použil(a) více přípravku 5-Fluorouracil Ebewe, než jste měl(a)

Není pravděpodobné, že by Vám bylo podáno příliš velké množství, protože tento lék bude podávat zdravotník. Nicméně pokud pociťujete jakékoli neobvyklé známky, příznaky nebo vjemy nebo máte nějakou obavu, související s podáváním tohoto přípravku, obraťte se na svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Příznaky předávkování

Akutní:

psychotické reakce, ospalost, zvýšená účinnost sedativ (zklidňujících léků), zvýšená toxicita alkoholu.

Chronické:

Snížená funkce kostní dřeně do stupně, kdy jsou hladiny bílých krvinek a krevních destiček kriticky nízké, zvýšená pravděpodobnost krvácení, tvorby vředů v ústech, žaludku nebo střevech, průjmu, vypadávání vlasů, pocitu na zvracení, zvracení.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek 5-Fluorouracil Ebewe

Je velmi nepravděpodobné, že by došlo k opomenutí Vám dávku podat, protože tento lék bude podávat zdravotník. Pokud zapomenete, že jste měl(a) jít do nemocnice na léčbu, obraťte se, prosím, na svého lékaře, který na péči dohlíží.

4. Vedlejší účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté(mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

 • – snížené hladiny některých složek krve, jako jsou bílé krvinky a krevní destičky, se zvýšeným rizikem vzniku infekcí

 • – zánět měkkých tkání, např. boláky a vředy v ústech, v jícnu, v konečníku nebo bolesti v krku.

Časté(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • – nedostatek bílých a červených krvinek vytvářených kostní dření

 • – průjem

 • – pocit nevolnosti

 • – zvracení

 • – ztráta chuti k jídlu

 • – vypadávání vlasů (po ukončení léčby se upraví)

 • – dočasné, vratné problémy s mozkem, včetně ztráty koordinace svalů, zmatenosti a problémů s koordinací pohybů a řeči (po ukončení léčby obvykle vymizí).

Méně časté(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • – horečka

 • – alergické reakce

 • – malátnost (ospalost)

 • – bolesti na hrudi

 • – omezená dodávka krve do části těla (ischemie)

 • – změny srdeční aktivity stanovené na EKG (elektrokardiogram)

 • – srdeční problémy (poruchy funkce levé komory)

 • – krvácení z nosu

 • – nízký krevní tlak

 • – bolesti, zarudnutí a otok žil v důsledku krevní sraženiny (tromboflebitida)

 • – vředy a krvácení do žaludku a střev

 • – selhání ledvin

 • – únava

 • – poruchy tvorby vajíček a spermatu

 • – destrukce nosní přepážky

 • – dermatitida (zánět kůže)

 • – kožní problémy, jako je suchá kůže, trhliny kůže, kožní eroze, zarudnutí, vyrážka, svědění, alergické kožní reakce

 • – citlivost na slunce

 • – změny barvy kůže (pigmentace), pruhovitá pigmentace nebo ztenčení kůže okolo žil

 • – změny nehtů nebo ztráta nehtů

 • – zarudnutí, otok a puchýře, zejména na rukou a nohou (syndrom palmoplantární erytrodysestézie) byly hlášeny jako neobvyklá komplikace bolusové infuze vysokých dávek nebo protrahované infuzní léčby fluoruracilem.

Vzácné(mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

 • – zánět vnější vrstvy oka (konjunktivitida)

 • – ucpané slzné kanálky

 • – problémy s očima, jako je nadměrné slzení, změny vidění, citlivost na světlo, bolest v oku a ztráta zraku (zánět očního nervu)

 • – infarkt myokardu.

Velmi vzácné(mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů)

 • – poškození jater

 • – během kombinované léčby byl hlášen infarkt mozku (například: fluoruracil + mitomycin C nebo cisplatina)

 • – pacienti s nízkými hladinami aktivity dihydropyrimi­dindehydrogená­zy (DPD) jakéhokoli typu (včetně inhibitorů DPD, jako je eniluracil či antivirotikum soruvidin) jsou ihned po zahájení léčby fluoruracilem nejvíce ohroženi vznikem závažných a dlouhodobých nežádoucích účinků. Doporučuje se počáteční sledování aktivity DPD.

 • – ojedinělá hlášení dávají do souvislosti se souběžným podáváním fluoruracilu a warfarinu prodloužený protrombinový čas (krev se sráží delší dobu).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek 5-Fluorouracil Ebewe uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před chladem a mrazem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku lahvičky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek 5-Fluorouracil Ebewe obsahuje

Léčivou látkou je fluorouracilum 50 mg/1 ml.

Pomocnými látkami jsou roztok hydroxidu sodného (k úpravě pH), voda pro injekci.

Jak přípravek 5-Fluorouracil Ebewe vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční roztok.

Popis přípravku: čirý, bezbarvý nebo téměř bezbarvý roztok, prakticky prostý částic.

Zapertlovaná lahvička z hnědého skla s/bez průhledného plastového obalu (ONKO-Safe), šedá bromobutylová pryžová zátka, Al uzávěr, šedý PP kryt, krabička.

Balení:

1 injekční lahvička 5 ml/250 mg

1 injekční lahvička 10 ml/500 mg

1 injekční lahvička 20 ml/1000 mg

1 injekční lahvička 100 ml/5000 mg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

Mondseestrasse 11

4866 Unterach

Rakousko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, e-mail:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7. 8. 2018

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Pokyny k použití přípravku/zacházení s přípravkem

 • – Jako je tomu u jiných cytotoxických léčiv, je při zacházení s fluoruracilem nutno postupovat se zvláštní opatrností: používejte ochranné rukavice, obličejovou masku a ochranný oděv, a pokud je to možné, pracujte v místnosti k tomuto účelu určené.

 • – Kontaktu s kůží a sliznicemi je nutno se vyhnout. Pokud k němu dojde, očistěte je pečlivě vodou a mýdlem. Při kontaktu s očima je ihned vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

 • – Těhotné ženy s fluoruracilem zacházet nesmějí.

 • 1. Injekci/infuzi ihned zastavte.

 • 2. Na jehlu nasaďte 5ml injekční stříkačku a pokuste se nasát co největší objem. Upozornění! Místo, kde došlo k extravazaci, nestlačujte.

 • 3. Jehlu během aspirace pomalu vytahujte.

 • 4. Je potřeba pravidelné sledování.

Inkompatibility

Přípravek 5-Fluorouracil Ebewe se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky.

Kalcium-folinát

Fluoruracil nesmí být mísen v jedné infuzi s kalcium-folinátem z důvodu možné tvorby precipitátů. Fluoruracil 50 mg/ml a kalcium-folinát 20 mg/ml, mísené s nebo bez 5% vodného roztoku dextrózy v různých množstvích a skladované při 4, 23 nebo 32 °C v PVC obalu, byly prokázány jako inkompatibilní.

Uchovávání a doba použitelnosti

Fluoruracil se musí ředit fyziologickým roztokem chloridu sodného nebo 5% roztokem glukózy.

Chemická a fyzikální stabilita přípravku po naředění do infuze 5% roztokem glukózy nebo 0,9% roztokem chloridu sodného na koncentraci 0,35 mg/ml a na koncentraci 15,0 mg/ml byla prokázána na dobu 28 dnů při uchovávání v chladničce nebo na dobu 28 dnů při 25 °C s ochranou nebo bez ochrany před světlem.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Pokud v důsledku expozice nízkým teplotám vznikla sraženina, znovu ji rozpusťte zahřátím na teplotu 60 °C za silného třepání. Před podáním nechte vychladnout na teplotu těla.

6/6

Další informace o léčivu 5-FLUOROURACIL EBEWE

Jak se 5-FLUOROURACIL EBEWE podává: intraarteriální/intrapleurální/intraperitoneální/intravenózní podání - injekční roztok
Výdej léku: na lékařský předpis

Balení: Injekční lahvička
Velikost balení: 1X5ML II

Držitel rozhodnutí o registraci daného léku v České republice:
EBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG, Unterach
E-mail: office.cz@sandoz.com
Telefon: 221 421 611