Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

[123I] JODID SODNÝ RADIOMEDIC - souhrnné informace

Síla léku
40MBQ/ML

Obsahuje účinnou látku:

Dostupná balení:

 • 40MBQ
 • 20MBQ
 • 600MBQ
 • 80MBQ
 • 800MBQ
 • 60MBQ
 • 400MBQ
 • 200MBQ
 • 120MBQ
 • 100MBQ

Souhrnné informace o léku - [123I] JODID SODNÝ RADIOMEDIC

Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

1 77

[123I]jodid sodný RadioMedic

Natrii iodidum (123I) perorální roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka

Natrii iodidum (123I) 40 MBq/ml ke dni a hodině kalibrace

Fyzikální charakteristika

123

Jod 123I je radionuklid vyráběný na cyklotronu. Jeho fyzikální poločas přeměny je 13,27 hod. Typem přeměny je elektronový záchyt doprovázený emisí kvant záření gama s energiemi 159 keV a 27 keV.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Perorální roztok. Čirý bezbarvý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace

123

[123I]jodid sodný RadioMedic se užívá jako diagnostikum ve funkčních a morfologických studiích štítné žlázy, a to pomocí scintigrafie a testu akumulace.

Pro vyšetření funkce a pro morfologické studie je možné použít data získaná ze 4–6h akumulace.

Pro stanovení terapeutické dávky se obecně doporučuje použít data z 24h akumulace.

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená aplikovaná aktivita pro dospělé (70 kg) se pohybuje mezi 3,7 až 18 MBq. Nižší aktivita (3,7 MBq) se doporučuje pro použití v testu akumulace, vyšší (11,1–14,8 MBq) pro scintigrafii. Pro vyšetření pacientů po chirurgickém odstranění štítné žlázy se aplikuje 14–18 MBq. Radionuklid 123I musí být podán perorálně v roztoku. Zobrazení se provede za 4–6 hodin (16–24 hodin) po aplikaci. K výpočtu stupně akumulace 123I ve štítné žláze je nutno použít některou ze spolehlivých standardních procedur (zpravidla doporučených výrobcem dané gama kamery).

Pediatrická populace

Doporučenou aplikovanou dávku A pro děti lze vypočítat z analogické dávky pro dospělé za použití rovnice:

A(dosp) X m(díě)

70


kde A je aktivita v MBq a m je hmotnost v kg

U malých dětí je třeba ve výpočtu aplikované aktivity pro scintigrafii dosazovat hodnotu A(dosp.) = 14,8 MBq, má-li být zobrazení dostatečně kvalitní.

Způsob podání

Léčivo se podává nalačno per os, po zředění fyziologickým roztokem na objem několika ml. Aplikace je jednorázová.

4.3 Kontraindi­kace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Relativní kontraindikací může být onemocnění provázené poruchou resorpce ze zažívacího traktu, kdy dochází ke zvýšení absorbované dávky z ionizujícího záření.

Přípravek je radioaktivní látka. Aplikován může být výhradně na pracovišti nukleární medicíny v souladu s platnými předpisy. Pracoviště musí mít platné povolení SÚJB odpovídající ustanovení zákona č. 18/1997 Sb., v posledním znění a vyhlášce č. 307/2002 Sb., v posledním znění, pro příslušnou činnost v rozsahu zahrnujícím používání příslušného radionuklidu (otevřeného radionuklidového zářiče). S přípravkem smí nakládat pouze kvalifikovaný personál. Uplatňují se všechna opatření obvyklá pro práci s radioaktivními léčivy. Zejména je nutné zabránit jakékoli neodůvodněné expozici pacientů nebo pracovníků jak vnější expozicí, tak případným vdechováním vzniklých aerosolů. Zvláštní péči při přípravě a aplikaci léčiva je třeba věnovat vyšetřením dospívajících, žen ve fertilním věku a kojících matek (viz 4.6).

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Stupeň záchytu jodu štítnou žlázou ovlivňuje řada léčivých látek. Tyto léky je nutné před vyšetřením vysadit (pokud je to možné) na dobu čtyř biologických poločasů. Podrobný přehled interakcí včetně intervalů vysazení jednotlivých typů léčiv je shrnut v Tab. 1.

TABULKA 1
Léčiva, ovlivňující záchyt jodidu štítnou žlázouLéčiva, ovlivňující záchyt jodidu štítnou žlázou

Léčivo

Ovlivnění

Doporučená doba vynechání

Thyreotropin (TSH)

stimulace

Amiodaron

stimulace

4 týdny

Thyreostatika

inhibice

1 týden

Lithium

inhibice

4 týdny

Hormony štítné žlázy

inhibice

3 týdny

Expektorancia, vitaminy

2 týdny

Chloristany

inhibice

1 týden

Fenylbutazon

1–2 týdny

Salicyláty

1 týden

Steroidy

Nitroprusid sodný

Bromsulfoftalein

inhibice

Antikoagulancia

Antihistaminika

Antiparazitika

Peniciliny

Sulfonamidy

Tolbutamid

Thiopental

Benzodiazepiny

4 týdny

Topické jodidy

inhibice

6 měsíců

Intravenosní kontrastní látky

1–2 měsíce

Perorální cholecystografika

6 měsíců

Jodované kontrastní látky (olejová báze)

bronchografie

inhibice

6 měsíců

myelografie

2–10 let

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Aplikace přípravku těhotným a kojícím ženám přináší zvýšené riziko pro plod a dítě z vyšetření ženy. Tam, kde je nezbytné aplikovat radioaktivní léčivo ženám ve fertilním věku, je vždy třeba získat informaci o případném těhotenství.

Každá žena s vynechanou menstruací musí být považována za těhotnou, dokud není prokázán opak. V případě nejistoty je nutné, aby výše radiační zátěže byla v souladu s úrovní požadované klinické informace snížena na minimum. Rovněž by mělo být zváženo použití vyšetřovací metody bez aplikace radioaktivní látky, kdykoli je to v daných případech možné.

Kojení

Před aplikací přípravku kojícím matkám je nutné uvážit možnost odkladu zamýšleného vyšetření na dobu po ukončení kojení. Je-li vyšetření nezbytné, je nutné přerušit kojení na dobu 1,5 až 3 dnů po aplikaci. Kojení je možné obnovit za předpokladu, že obsah radioaktivních látek v mléku nezpůsobí radiační zátěž dítěte vyšší než 1 mSv/rok.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

[123I]jodid sodný RadioMedic nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Radiační zátěž pacienta musí být v souladu s očekávaným klinickým prospěchem z vyšetření. Aplikovaná aktivita musí být tedy volena tak, aby výsledná úroveň absorbované dávky byla tak nízká, jak je rozumně dosažitelné vzhledem k zamýšlenému diagnostickému výsledku. Současně by neměla být překročena diagnostická referenční úroveň pro dané vyšetření, která je stanovena ve vyhlášce č. 307/2002 Sb., v posledním znění.

Vystavení organismu ionizujícímu záření je obecně spojeno s možností indukce nádorových procesů a potenciálně i se vznikem genetických defektů. V případě diagnostických aplikací radioaktivních látek současné poznatky ukazují, že četnost výskytu výše uvedených nežádoucích účinků je vzhledem k nízké úrovni absorbované dávky zanedbatelná. Efektivní dávka z většiny vyšetření v nukleární medicíně je menší než 20 mSv, v určitých klinických souvislostech však mohou být odůvodněny i dávky vyšší.

V této části jsou nežádoucí účinky definovány následovně:

velmi časté >1/10

časté >1/100 až <1/10

méně časté >1/1 000 až <1/100 vzácné >1/10 000 až < 1/1 000 velmi vzácné <1/10 000 není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy imunitního systému:

Není známo: alergické reakce bez udání podrobností.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

4.9 Předávkování

Dojde-li k předávkování přípravkem, musí být radiační zátěž organismu redukována zvýšenou eliminací radionuklidu z těla ve všech případech, kdy je to možné. Při předávkování jodidem (123I) sodným se doporučuje zablokovat štítnou žlázu k minimalizaci jejího ozáření pomocí vhodného inhibujícího thyreostatika, zvýšením diurézy a častým odvodem moči.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakody­namické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: diagnostická radiofarmaka: V09 FX02

Farmakodynamické účinky

U přípravku se nepředpokládají žádné farmakodynamické účinky, neboť jde o diagnostikum s nízkým chemickým obsahem léčivé látky (je přítomno pouze „beznosičové“ množství radionuklidu). Případná interakce s organismem (např. v případě předávkování) může probíhat především v rovině radiační (viz bod 5.3).

5.2 Farmakoki­netické vlastnosti

Absorpce

Po perorální aplikaci léčivého přípravku je absorpce jodidu v podstatě ukončena po 1–2 hodinách, může být však zpomalena potravou přítomnou v žaludku, což má za následek zvýšení radiační zátěže tohoto orgánu.

Distribuce

Distribuce po vstupu léčiva do systémové cirkulace vede k dominantní akumulaci jodidu ve štítné žláze s maximem po 24–48 hodinách po aplikaci. Po 5 hodinách po požití je již dosaženo 50 % maximální koncentrace ve štítné žláze. Tyto poměry mohou být ovlivněny faktory, jako jsou věk, stav štítné žlázy, nebo stupeň clearance jodidu ledvinami. Další ovlivnění akumulace může být způsobeno doprovodnou medikací.

Eliminace

Biologický poločas odstraňování jodidu ze štítné žlázy byl odhadnut na 80 dní (dospělý jedinec), respektive na 65, 50, 40 a 30 dní pro děti ve věku 15, 10, 5 a 1 rok. Časové možnosti diagnostické aplikace jodidu 123I jsou tudíž řízeny poločasem fyzikálním (13,27 h).

Ze všech ostatních orgánů je jodid odstraňován s poločasem ledvinové clearance, která činí asi 8 hodin. Z organismu je jodid eliminován z 90 % močí, zbytek stolicí a potem. Během 24 hodin se močí vyloučí asi 50 % jodidu nenavázaného ve štítné žláze.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxické účinky, jež jsou známy po přijetí relativně vysokých dávek NaI, nejsou v tomto případě relevantní vzhledem k nevažitelnému chemickému množství látky aplikovanému k diagnostice pomocí jodidu (123I) sodného.

Z biologických experimentů nejsou známy žádné toxikologické údaje po opakovaných diagnostických dávkách, ani údaje o reprodukční toxicitě. Mutagenita, ani karcinogenní potenciál jodidu (123I) sodného nebyly zkoumány.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Thiosíran sodný

Chlorid sodný

Hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát. dihydrogenfos­forečnan sodný dihydrát (složky fosforečnanové­ho pufru)

Voda na injekci

6.2 Inkompati­bility

Žádné inkompatibility nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti je 24 hodin od data a hodiny kalibrace (referenčního času). Doba použitelnosti po prvním otevření, naředění nebo přípravě se za dodržení předepsaných podmínek uchovávání (teplota do 25 °C, v původním obalu) nemění.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Injekční skleněná lahvička k opakovanému odběru uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovou objímkou. Vnější olověný stínící obal, plechový hermetický obal, transportní obal.

Velikosti balení: 20; 40; 60; 80; 100; 120; 200; 400; 600; 800 MBq/lahvička

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Při manipulaci s radioaktivními látkami se musí dodržovat zásady radiační ochrany a běžná bezpečnostní opatření. Po použití se musí s veškerým materiálem použitým k přípravě a podání přípravku včetně nespotřebovaného přípravku a jeho obalu zacházet jako s radioaktivním odpadem. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován jako radioaktivní odpad v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

RadioMedic s.r.o.

Husinec-Řež 289, 250 68 Řež, Česká republika

Tel.: 220 940 151

Fax.: 220 940 151

e-mail:

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

88/217/09-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 25.2.2009

Datum posledního prodloužení registrace: 1.10.2014

 • 10. DATUM REVIZE TEXTU

1.10.2014

 • 11. DOZIMETRIE

121 125

V přípravku mohou být přítomny déle žijící radioaktivní příměsi, jako je 121Te a 125I, jež mohou nepatrně zvýšit absorbované dávky v jednotlivých orgánech, jejich příspěvek je však malý (jejich skutečný obsah v přípravku je obvykle < 0,1 % aktivity 123I).

123

Diagnostická referenční úroveň aktivity jodidu (123I), aplikované při jednom vyšetření (akumulační test, identifikace ektopické thyreoidální tkáně), je 20 MBq (Vyhláška č. 307/2002 Sb., v posledním znění). Typické hodnoty dozimetrických parametrů (monografie ICRP No.53) pro vychytávání jodidu (123I) v orgánech jsou uvedeny v Tab.2.

TABULKA 2

Další informace o léčivu [123I] JODID SODNÝ RADIOMEDIC

Jak se [123I] JODID SODNÝ RADIOMEDIC podává: perorální podání - perorální roztok
Výdej léku: na lékařský předpis

Balení: Lahev
Velikost balení: 40MBQ

Držitel rozhodnutí o registraci daného léku v České republice:
RadioMedic s.r.o., Husinec-Řež
E-mail: verejnost@radiomedic.cz
Telefon: 725 015 370, 777 214 313