Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

ZOVIRAX - příbalový leták

Síla léku
30MG/G

Obsahuje účinnou látku:

ATC skupina:

Dostupné balení:

  • 4,5G

Podobné léky

Příbalový leták - ZOVIRAX

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

– Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

– Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

  • 1. Co je přípravek Zovirax a k čemu se používá

  • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zovirax používat

  • 3. Jak se přípravek Zovirax používá

  • 4. Možné nežádoucí účinky

  • 5. Jak přípravek Zovirax uchovávat

  • 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ZOVIRAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Oční mast Zovirax obsahuje léčivou látku aciklovir, která patří do skupiny léčiv nazývaných virostatika. Aciklovir je protivirová látka, která je vysoce aktivní hlavně proti viru herpes simplex typu I a II způsobujícímu opar.

Oční mast Zovirax se používá k léčbě infekcí vyvolaných viry, hlavně viry herpes simplex, vedoucích k zánětu rohovky (keratitida).

Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti.

  • 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ZOVIRAX POUŽÍVAT

Nepoužívejte oční mast Zovirax:

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na aciklovir nebo valaciklovir, nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití oční masti Zovirax je zapotřebí

Dávku doporučenou lékařem nikdy sami neměňte.

Léčba oční mastí Zovirax vyžaduje pravidelné lékařské kontroly specialistou – očním lékařem. Pacienti mají být informování, že ihned po podání mohou přechodně pociťovat mírné bodání.

V době používání oční masti aciklovir měli byste se vyhnout používání kontaktních čoček. Oční mast může ovlivnit kvalitu Vašeho zraku, proto je třeba zvážit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje po podání masti do oka.

Při náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinek oční masti Zovirax a účinek jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s používáním oční masti Zovirax užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pro použití přípravku v těhotenství nebo v období kojení musí být zvlášť závažné důvody.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ZOVIRAX POUŽÍVÁ

Pokud lékař nedoporučí jinak, dospělí, dospívající a děti používají oční mast Zovirax obvykle pětkrát denně přibližně ve čtyřhodinových intervalech, s výjimkou noci. Z tuby se vytlačí asi 10 mm oční masti a toto množství se nanese do spojivkového vaku.

Po odeznění příznaků onemocnění se v léčbě pokračuje ještě 3 dny.

Před a po aplikaci masti si umyjte ruce.

Jestliže jste použil(a) více oční masti Zovirax než jste měl(a)

Pečlivě setřete přebytečnou mast.

Problémy v důsledku předávkování tímto přípravkem jsou velmi nepravděpodobné.

Jestliže jste zapomněl(a) použít oční mast Zovirax,

Zapomenete-li si jednu nebo více dávek nanést ve stanoveném časovém intervalu, učiňte tak ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v původním sledu používání.

Pokud jste nedopatřením požil(a) oční mast Zovirax

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i oční mast Zovirax nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout pocit pálení nebo bodání v místě podání. Ojediněle se v místě podání přípravku může objevit projev podráždění a zánět, a to zánět očního víčka (blefaritida) nebo zánět spojivek (konjunktivitida). Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším používání přípravku poraďte s lékařem.

5. JAK PŘÍPRAVEK ZOVIRAX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřené tubě, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Spotřebujte do jednoho měsíce po otevření.

Všechen nepoužitelný přípravek vraťte do lékárny.

  • 6. DALŠÍ INFORMACE

Co oční mast Zovirax obsahuje

– Léčivou látkou je aciclovirum 3 g ve 100 g masti.

– Pomocnou látkou je bílá vazelína.

Jak oční mast Zovirax vypadá a co obsahuje toto balení

4,5 g masti v laminátové tubě s polyethylenovým šroubovacím uzávěrem s bezpečnostním proužkem.

Držitel rozhodnutí o registraci

The Wellcome Foundation Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Velká Británie.

Výrobce

Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, Durham, Velká Británie.

Datum poslední revize textu

3.4.2013

3/3