Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

SOLCOSERYL - souhrnné informace

Síla léku
2,125MG/G+10MG/G

Dostupné balení:

 • 1X5G

Souhrnné informace o léku - SOLCOSERYL

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

SOLCOSERYL

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Vitulinae sanguinis fractio deproteinata 2,125 mg, lauromacrogolum 450 10,0 mg v 1 g orální pasty.

Pomocné látky se známým účinkem: methylparaben, propylparaben Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Orální pasta. Měkká homogenní pasta světle nahnědlé barvy.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Ústní pasta Solcoseryl je určena k lokální léčbě:

 • bolestivých a zánětlivých onemocnění sliznice ústní dutiny, dásní a rtů, aftů, trhlinek, zánětu dásní (gingivitis, parodontitis)
 • bolavých otlaků způsobených umělým chrupem (dekubitus);
 • bolestí dásní při prořezávání zubů moudrosti;
 • jako ochranný obvaz po odstranění zubního kamene, po kyretážích a operacích dásní, extrakci zubů, před nasazením dočasných zubních protéz a náhrad zubů, zánětu dásní – podle doporučení lékaře.

4.2. Dávkování a způsob podání

Ústní pastu Solcoseryl mohou používat dospělí i děti od 2 let.

Pokud lékař neurčí jinak, nanese se asi 1/2 cm pasty v tenké vrstvě na postižené místo 3–5krát denně, především před spaním.

Pastu nevmasírovat. Nanášet vatovou tyčinkou nebo čistou špičkou prstu na pokud možno předem vysušenou ránu. Potom se mokrým prstem vrstva pasty uhladí nebo se ústa vypláchnou vodou. Tím se na sliznici vytvoří přilnavý ochranný film.

U otlačenin od zubních protéz se pasta nanese na očištěnou a vysušenou protézu. Aby se dosáhlo lepšího přilnutí protézy, doporučuje se před jejím nasazením vypláchnutí úst vodou. Doba léčení trvá obvykle několik dní.

4.3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku (pasta obsahuje parabeny).

Děti do dvou let věku: U kojenců a batolat do dvou let věku může silice máty peprné a levomentol vyvolat spasmy hrtanu, jejichž důsledkem jsou závažné dýchací obtíže.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pasta se nesmí vtírat do hlubokých ran, které budou následovně uzavřeny chirurgickým stehem, např. po extrakci stoliček a zubů moudrosti nebo po apektomii.

Před použitím ústní pasty Solcoseryl musí být rána náležitě ošetřena.

Při akutních infekcích se doporučuje vypláchnutí úst dezinfekčním roztokem.

Ve velmi vzácných případech se ojediněle mohou vyskytnout alergické reakce s dušností.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou dosud známé.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy, které jsou nebo by chtěly být těhotné nebo kojí, by se měly o použití ústní pasty Solcoseryl poradit s lékařem.

Studie na zvířatech neprokázaly riziko pro plod, ale u lidí nebyly provedeny.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Ústní pasta Solcoseryl nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Žádné významné studie nebyly provedeny.

4.8. Nežádoucí účinky

Časté (>1/100 až <1/10), méně časté (>1/1000 až <1/100), vzácné (>1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné: hypersenzitivita

Poruchy nervového systému

Není známo: porucha chuti

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi vzácné: dušnost, bronchospasmus

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Není známo: reakce v místě aplikace (např. otok, erytém, parestézie, pálení)

Pediatrická populace

Četnost není známa: U kojenců a batolat mladších dvou let může způsobit laryngospasmus (viz bod 4.3).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

4.9. Předávkování

Toxické účinky způsobené předávkováním ústní pastou Solcoseryl nejsou dosud známy. Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: stomatologikum.

ATC kód: A01AD11

Solcoseryl je deproteinovaný hemodialyzát (deproteinovaná frakce telecí krve), který obsahuje velké množství nízkomolekulárních součástí buněk a séra telecí krve (dialýza, ultrafiltrace, hranice 5000Da), z nichž jen některé jsou chemicky a farmakologicky charakterizované). Výsledky testů in vitro a preklinických a klinických studií ukázaly následující farmakodynamické vlastnosti:

 • stimulaci využití kyslíku;
 • stimulaci přenosu glukózy;
 • podporu regenerace tkání.
 • podporuje aerobní energetickou látkovou výměnu a tím tvorbu na energii bohatých fosfátů v nedostatečně vyživovaných buňkách;
 • zvyšuje využití kyslíku (in vitro) a přenos glukózy v hypoxických a metabolicky vyčerpaných tkání a buňkách;
 • zlepšuje procesy reparace a regenerace poškozených i nedostatečně vyživovaných tkání;
 • předchází nebo snižuje degeneraci a patologické změny v reverzibilně poškozených buněčných systémech;
 • zvyšuje syntézu kolagenu in vitro;
 • stimuluje buněčnou profilaci a migraci in vitro.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce, distribuce a eliminace léčivé látky – hemodialyzátu prostého bílkovin – se nedají obvyklými metodami, jako je značení radioaktivními izotopy apod. analyzovat, protože se jedná o směs různých molekul s rozdílnými vlastnostmi a odlišným farmakodynamickým působením.

U topických forem se omezení omezuje na místo aplikace a záleží na srovnání s ostatní léčbou. Účinky pozorované in vitro jsou závislé na dávce (0,1–10 mg/g) v konečném přípravku pro lokální použití. Tento efekt by měl být dosažen v zánětlivé ráně (2 mg masti, 8 mg krém).

Bezpečnost přípravku je prokázána toxikologickými testy, včetně systémového užití.

Při topickém používání nebyla prokázána systémová absorpce.

Ve srovnání s tetrakainem a anestetiky obdobného složení je délka trvání lokální anestezie větší, protože není hydrolyzován.

Pokusy na zvířatech neprokázaly interakce mezi Solcoserylem a lauromakrogolem.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

LD50 myší: při orálním podání > 1600 mg/kg

při s.c. > 1600 mg/kg

při i.v. > 2560 mg/kg

LD50 potkanů: při orálním podání > 1600 mg/kg

při s.c. > 1600 mg/kg

při i.v. > 2560 mg/kg

Jak po jednotlivém, tak po opakovaném orálním, místním nebo parenterálním podání i v dávkách 30–40krát převyšující humánní dávky nevykazoval přípravek místní ani systémovou toxicitu.

Neprokázaly se nežádoucí účinky v reprodukčních toxikologických studiích (plodnost, toxicita embrya nebo plodu, teratogenita).

 • V intradermálních testech na morčatech se neprokázala kožní dráždivost ani kontaktní alergický potenciál.

 • V dlouhodobě prováděných toxikologických studiích nebylo evidováno imunotoxikologické působení.

Neprokázala se ani mutagenita buněčného systému.

Výsledky testů toxicity, mutagenity a reprodukční toxicity po 2 a 3týdenním, 1, 3 a 6měsíčním opakovaném použití neprokázaly tumorigenní působení.

Vzhledem k přírodnímu složení Solcoserylu a zkušenostem s jeho dlouholetým (30 let) používáním se u lidí považují další onkogenní studie za zbytečné.

Všechny složky Solcoserylu jsou testovány na nepřítomnost antigenity, pyrogenity a abnormální toxicity.

Lauromakrogol (Polidokanol 600) podávaný intradermální injekcí nevyvolával žádné okamžité či pozdní senzibilizující reakce.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Methylparaben, propylparaben, menthol, želatina, pektin, polyethylen, tekutý parafin, sodná sůl karmelózy, silice máty peprné.

6.2. Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3. Doba použitelnosti

4 roky.

Po prvním otevření: 4 týdny

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5. Druh obalu a obsah balení

Hliníková tuba se šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty, krabička.

Velikost balení: 5 g.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Lehce zrnitá konzistence ústní pasty Solcoseryl má optimální adhesivní sílu a neznamená snížení kvality. Ani příležitostné objevení oleje při otevření tuby není na závadu. Tubu po použití pečlivě uzavřete!

Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Mylan IRE Healthcare Limited

Unit 35/36, Grange Parade

Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13

Irsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

95/101/85-C

Bactoral 16 tablet
Bactoral 16 tablet

Unikátní orální probiotikum s ochrannou probiotickou kulturou.…

Do obchodu

od 449 Kč Dr Max