Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

SEPTOMIXINE - příbalový leták

Síla léku
286MG/G+190000IU/G

Dostupné balení:

  • 7,5G

Podobné léky

Produkty v akci

Septofort 36 pastilek
Septofort 36 pastilek

Septofort pastilky s příchutí máty dezinfikují dutinu ústní a krk.…

Do obchodu

od 185 Kč Dr Max

CANESTEN 10MG/G krém 20G
CANESTEN 10MG/G krém 20G

Canesten krém 20g volně prodejný. Působí proti řadě choroboplodných…

Do obchodu

od 159 Kč Benu

Theraflu forte horký nápoj 10 sáčků
Theraflu forte horký nápoj 10 sáčků

Theraflu forte horký nápoj por.plv.sol.scc.10 CZ Účinná úleva od…

Do obchodu

od 175 Kč Pilulka

Příbalový leták - SEPTOMIXINE

Septomixine

286 mg/g + 190 000 IU/g dentální pasta Hydrocortisoni acetas/Framyce­tini sulfas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

  • 1. Co je SEPTOMIXINE a k čemu se používá

  • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SEPTOMIXINE používat

  • 3. Jak se SEPTOMIXINE používá

  • 4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak SEPTOMIXINE uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je SEPTOMIXINE a k čemu se používá

SEPTOMIXINE je dentální pasta určená k antiseptickému (ničí choroboplodné zárodky) ošetření zubních kanálků před vyplněním.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SEPTOMIXINE používat

Nepoužívejte SEPTOMIXINE:

– jestliže jste alergický(á) na hydrokortison-acetát nebo framycetin-sulfát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku SEPTOMIXINE se poraďte se svým stomatologem.

Další léčivé přípravky a SEPTOMIXINE

Informujte svého stomatologa o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým stomatologem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

SEPTOMIXINE neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

SEPTOMIXINE obsahuje propylenglykol,kte­rý může způsobit podráždění sliznice.

3. Jak se SEPTOMIXINE používá

Stomatolog Vám vysvětlí, proč budete ošetřen(a) přípravkem SEPTOMIXINE.

Přípravek se aplikuje v dávce od 50 mg do 150 mg.

Jestliže Váš stomatolog použil více přípravku SEPTOMIXINE, než měl

Při dodržení doporučeného postupu ošetření k předávkování nedochází.

Pokud máte jakékoliv další otázky ohledně použití tohoto přípravku, zeptejte se svého stomatologa.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácně může vzniknout alergická reakce na některou složku tohoto přípravku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo stomatologovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48,

100 41 Praha 10,

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak SEPTOMIXINE uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co SEPTOMIXINE obsahuje

  • – Léčivými látkami jsou hydrocortisoni acetas a framycetini sulfas. 1 g pasty obsahuje 286 mg hydrokortison-acetátu a 190 000 IU framycetin-sulfátu.

  • – Dalšími složkami jsou propylenglykol a glycerol.

Jak SEPTOMIXINE vypadá a co obsahuje toto balení

SEPTOMIXINE je bílá nebo téměř bílá pasta, bez zápachu.

Je dodávána v zatavené hliníkové tubě s vnitřní epoxyfenolátovou ochrannou vrstvou, PP zúženým šroubovacím uzávěrem s pojistným kroužkem, PP šroubovacím víčkem a v krabičce.

Velikost balení: 7,5 g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

SEPTODONT

58, Rue du Pont de Créteil

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

FRANCIE

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Dávkování a způsob podání

Pasta se aplikuje v dávce od 50 mg do 150 mg.

Odpovídající množství pasty se zavede, nejlépe rotačním plničem, do zprůchodněného, rozšířeného a vyčištěného kořenového kanálku zubu. Překryje se prozatímní výplní a ponechá působit 3 až 5 dní podle potřeby. Pak se kanálek znovu vyčistí a rozšíří. Je-li to nutné, prozatímní výplň se opakuje nebo je možné kanálek definitivně zaplnit trvalou výplní.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při běžném použití se nedoporučuje přeplňovat kanálek pastou přes hrot.

Při ošetření zubů s infikovaným ložiskem v okolí hrotu a píštělí má mírné přeplnění kanálku příznivý účinek na hojení.

3 / 3

Septofort 36 pastilek
Septofort 36 pastilek

Septofort pastilky s příchutí máty dezinfikují dutinu ústní a krk.…

Do obchodu

od 185 Kč Dr Max