Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

PHOSTAL - příbalový leták

Síla léku
0,01-10IR/ML

Dostupné balení:

 • 4X5ML IR

Podobné léky

Produkty v akci

Bactoral 16 tablet
Bactoral 16 tablet

Unikátní orální probiotikum s ochrannou probiotickou kulturou.…

Do obchodu

od 445 Kč Dr Max

CANESTEN 10MG/G krém 20G
CANESTEN 10MG/G krém 20G

Canesten krém 20g volně prodejný. Působí proti řadě choroboplodných…

Do obchodu

od 159 Kč Benu

Theraflu forte horký nápoj 10 sáčků
Theraflu forte horký nápoj 10 sáčků

Theraflu forte horký nápoj por.plv.sol.scc.10 CZ Účinná úleva od…

Do obchodu

od 189 Kč Pilulka

Příbalový leták - PHOSTAL

Příbalová informace: informace pro pacienta

Phostal

extractum allergeni purificatum adsorptum ad calcii phosphas

injekční suspenze

0,01 IR nebo IC/ml, 0,1 IR nebo IC/ml, 1 IR nebo IC/ml, 10 IR nebo IC/ml

extrakty alergenů

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 • 1. Co je Phostala k čemu se používá

 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Phostal používat

 • 3. Jak se přípravek Phostal používá

 • 4. Možné nežádoucí účinky

1. Co je přípravek

Phostal je injekční suspenze obsahující extrakty alergenů. Léčba přípravkem Phostal je určená ke zvýšení imunologické snášenlivosti alergenů a tím k potlačení alergických příznaků.

Přípravek se používá při léčbě alergie 1. typu projevující se především rýmou (kýchání, výtok z nosu, svědění, ucpaný nos), zánětem spojivek (svědění a slzení očí), jejich kombinací nebo astmatem (mírné až střední intenzity), sezónní nebo celoroční povahy.

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti ve věku od 5 let. V indikovaných případech může alergolog rozhodnout o zahájení léčby u dětí již ve věku 3–4 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Phostal používat

Nepoužívejte přípravek Phostal:

 • – jestliže jste alergický(á) na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

 • – jestliže trpíte závažným nebo nekontrolovaným astmatem,

 • – jestliže je Váš imunitní systém velmi oslabený nebo trpíte onemocněním, které postihuje Váš imunitní systém,

 • – jestliže máte maligní onemocnění (rakovina). Léčba nesmí být zahájena v těhotenství.

Upozornění a opatření

K alergenové imunoterapii je možno přistoupit až po zvládnutí akutních příznaků alergického onemocnění vhodnou léčbou, je-li to třeba.

Informujte svého lékaře, pokud trpíte nebo jste trpěl(a) onemocněním napadajícím imunitní systém nebo užíváte imunosupresiva (léky snižující imunitu).

Jelikož se při léčbě mohou vyskytnout systémové alergické reakce (které, pokud jsou silné, mohou být život ohrožující), léčba musí být prováděna za přítomnosti nebo přímo lékařem se zkušenostmi s alergenovou imunoterapií a v podmínkách umožňujících okamžitou lékařskou pomoc v případě potřeby (včetně adrenalinu, viz bod Další léčivé přípravky a Phostal).

 • – Pokud se u Vás během léčby objeví alergické příznaky postihující celé tělo (např. intenzivní svědění na dlaních a chodidlech, kopřivka, otoky v ústech, otok hltanu způsobující potíže při polykání, dýchání nebo mluvení, pocit na zvracení, zvracení) (viz bod Možné nežádoucí účinky), musíte okamžitě informovat lékaře. Lékař rozhodne o pokračování léč­by.

 • – Pokud se u Vás během léčby objeví horečnaté onemocnění nebo akutní záchvat astmatu potvrzený klinickým vyšetřením a/nebo vyšetřením max. výdechové rychlosti, Váš lékař přehodnotí další léčbu přípravkem Phostal.

 • – Informujte svého lékaře, pokud užíváte beta-blokátory (skupina léků často předepisovaná na srdeční potíže a vysoký krevní tlak, ale vyskytující se také v některých očních kapkách a mastech), jelikož tyto léky mohou snížit účinek adrenalinu, používaného k léčbě závažné systémové reakce.

Po aplikaci injekce se po zbytek dne vyhněte fyzické námaze a požívání alkoholu, které by mohly způsobit závažné nežádoucí účinky.

Phostal

Další léčivé přípravky a Phostal

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Před zahájením léčby informujte lékaře:

-pokud užíváte určité léky na depresi (tricyklická antidepresiva nebo inhibitory monoaminooxidázy -MAOI). Riziko nežádoucích účinků adrenalinu (užitého v případě závažné alergické reakce) může být zvýšeno, s možným úmrtím.

 • – pokud se chystáte podstoupit očkování. Interval mezi podáním dílčí dávky alergenového extraktu a očkováním nesmí být kratší než jeden týden.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli přípravek.

S užíváním přípravku Phostal během těhotenství a kojení nejsou zkušenosti. V žádném případě nesmí být léčba zahájena v těhotenství

Jestliže během léčby přípravkem Phostal otěhotníte nebo začnete kojit, informujte lékaře, který rozhodne, zda v léčbě pokračovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Phostal nemá žádný vliv na schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Phostal obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3.


Jak se přípravek Phostal používá

Phostal je aplikován lékařem nebo zdravotní sestrou injekcí pod kůži (subkutánně).

Pokyny k aplikaci jsou uvedeny v bodu Informace pro zdravotnické pracovníky na konci této příbalové informace.

Pečlivě dodržujte všechny pokyny svého lékaře.

Kolik přípravku Vám bude aplikováno

Přípravek je dostupný v různých koncentracích. Dávku určí Váš lékař. Léčba se dělí na dvě fáze:

 • – Iniciální (úvodní) fáze: Váš lékař postupně zvyšuje dávku, dokud nebude dosaženo dávky optimální

 • – Udržovací fáze: optimální dávka dosažená v iniciální fázi je pravidelně aplikována s frekvencí, kterou určí lékař.

Alergenová imunoterapie musí pokračovat po dobu 3–5 let, na základě lékařského zhodnocení přínosu/rizika.

Způsob podání

Subkutánní podání (podkožní podání).

Použití u dětí

Alergenová imunoterapie je určena dětem od 5 let.

Alergolog může rozhodnout o zahájení léčby už od 3.- 4. roku věku dítěte.

Jestliže byla dávka přípravku Phostal vynechána

Kontaktujte lékaře co nejdříve a sjednejte si novou schůzku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Phostal

Bez konzultace lékaře léčbu přípravkem Phostal nepřerušujte.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při léčbě přípravkem Phostal budete vystaven(a) alergenům, které mohou vyvolat alergickou reakci v místě aplikace a/nebo příznaky ovlivňující celé tělo.

Tyto příznaky se mohou objevit na začátku léčby nebo později během léčby.

Obvykle reakce v místě vpichu nemají dopad na změnu léčebného schématu.

Přestaňte používat přípravek Phostal a kontaktujte okamžitě lékaře, pokud se u Vás vyskytne:závažná alergická reakce s rychlým nástupem příznaků, která postihne celé tělo, jako je intenzivní svědění nebo vyrážka, potíže s dýcháním, bolest břicha, příznaky související s poklesem tlaku jako jsou závratě a slabost.

Snášenlivost dávky se u Vás může lišit v závislosti na Vašem stavu a prostředí.

Váš lékař Vám může předepsat současnou léčbu protialergickými léky snižujícími četnost a závažnost nežádoucích účinků.

Možné nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10)

 • – Rýma (ucpaný nos, výtok z nosu, kýchání, svědění v nose)

Časté (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10)

 • – závažné alergické reakce

 • – bolest hlavy

 • – zánět spojivek (zčervenání a podráždění očí)

 • – astma

 • – kašel

 • – potíže s dýcháním způsobené zúžením dýchacích cest (bronchospasmus)

 • – kopřivka

 • – svědění

 • – ekzém

 • – zčervenání kůže

 • – reakce v místě vpichu (otok, svědění, zčervenání)

Méně časté (vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100)

 • – závratě

 • – abnormální pocity na kůži (pálení, brnění, svědění)

 • – poruchy oka (podráždění, otok, svědění a zčervenání)

 • – bolest ucha

 • – nepravidelný tep (palpitace)

 • – pokles krevního tlaku

 • – návaly horka

 • – otok hrdla

 • – bolest v krku (podráždění, bolest, zčervenání)

 • – zánět nosních dutin

 • – sípání

 • – zánět průdušek

 • – otok jazyka

 • – potíže při polykání

 • – zvracení

 • – pocit na zvracení

 • – bolest břicha

 • průjem

 • – otok tváře

 • – rychlý otok kůže a sliznic (Quinckeho edém)

 • – zčervenání celého povrchu těla (generalizovaný erytém)

 • – bolest kloubů

 • – svalová bolest

 • – potíže v místě vpichu (bolest, uzlíky, granulom)

 • – otok končetin

 • – pocit slabosti

 • – nepříjemné pocity na hrudi

 • – malátnost

 • – horečka

Vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 1 000)

-závažné alergické reakce (anafylaktický šok)

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000)

 • – alergické reakce s horečkou, oteklými lymfatickými uzlinami, bolestí kloubů, zčervenáním kůže, trávicími poruchami (syndrom podobný sérové nemoci)

 • – propuknutí již existujícího atopického ekzému

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Phostal uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Phostal obsahuje

Léčivé látky: Extractum allergeni purificatum adsorptum ad calcii phosphas v koncentraci:

0,01, 0,1, 1, 10 IR/ml (standardizované alergeny) nebo

0,01, 0,1, 1, 10 IC/ml (nestandardizované alergeny)

Pomocné látky: Fosforečnan vápenatý, chlorid sodný fenol, glycerol, voda na injekci

PYLY

Individuální alergenové extrakty

Plevely

Extrakty v IR/ml

Ambrosie peřenolistá (Ambrosia elatior), Pelyněk obecný (Artemisia vulgaris)

Traviny/Obilniny

Extrakty v IR/ml

Bojínek luční (Phleum pratense), Jílek vytrvalý (Lolium perenne), Lipnice luční (Poa pratensis), Srha laločnatá (Dactylis glomerata), Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), Žito seté (Secale cereale)

Dřeviny

Extrakty v IR/ml

Bříza bělokorá (Betula alba), Habr obecný (Carpinus betulus), Líska obecná (Coryllus avelana), Olše lepkavá (Alnus glutinosa)

Extrakty v IC/ml

Buk lesní (Fagus sylvatica), Dub letní (Quercus robur)

Směs alergenových extraktů

Traviny/Obilniny

Extrakty v IR/ml

5 trav (srha, lipnice, jílek, tomka, bojínek)

Dřeviny

Extrakty v IR/ml

Břízovité (olše, bříza, líska, habr)

ROZTOČI

Individuální alergenové extrakty

Extrakty v IR/ml

Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae

Směsi alergenů

Extrakty v IR/ml

Domácí roztoči:

Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae

PLÍSNĚ

Individuální alergenové extrakty

Extrakty v IC/ml

Plísně

Alternaria alternata

ALERGENY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Individuální alergenové extrakty

Extrakty v IR/ml

Kočka

Jak přípravek Phostal vypadá a co obsahuje toto balení

4×1 lahvička (5 ml) v 1 balení pro iniciální léčbu

a)

šedý hliníkový uzávěr:

0,01

IR/ml

žlutý uzávěr:

0,1

IR/ml

zelený uzávěr:

1

IR/ml

modrý uzávěr:

10

IR/ml

b)

šedý hliníkový uzávěr:

0,01

IC/ml

žlutý uzávěr:

0,1

IC/ml

zelený uzávěr:

1

IC/ml

modrý uzávěr:

10

IC/ml

1×1 lahvička (5 ml) v 1 balení pro udržovací léčbu

 • a) modrý uzávěr: 10 IR/ml

 • b) modrý uzávěr: 10 IC/ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

6, Rue Alexis de Tocqueville

F-92160 Antony

Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 1. 2018

NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE JSOU URČENY POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Způsob podání

Před každou injekcí:

 • – zkontrolujte datum exspirace;

 • – zkontrolujte, zda přípravek odpovídá předpisu (složení přípravku, jméno pacienta, předpis koncentrace alergenu);

 • – obsah lahvičky před použitím dobře protřepejte;

 • – dodržujte zásady asepse;

 • – použijte jednorázovou 1ml tuberkulinovou stříkačku značenou 1/100;

 • – aplikujte přesně předepsanou dávku.

Před aplikací je nutné provést aspiraci. Injikovat pomalu.

Pacient musí zůstat pod lékařským dohledem 30 minut po každé injekci. Po zbytek dne se nedoporučuje velká tělesná námaha a intenzivní sport.

Dávkování, délka léčby a terapeutický rozpis

 • 1. Délka léčby

Je doporučeno udržovat léčbu po celý rok.

Alergenová imunoterapie musí pokračovat po dobu 3–5 let.

Pokud se neprojevilo významné zlepšení příznaků, léčba má být přehodnocena po 1 roce (u celoroční alergie) nebo po první pylové sezóně (u sezónní alergie).

 • 2. 1. Iniciální (úvodní) léčba: vzestupné dávky

Bactoral 16 tablet
Bactoral 16 tablet

Unikátní orální probiotikum s ochrannou probiotickou kulturou.…

Do obchodu

od 445 Kč Dr Max