Nonstop lékárna
Otevřít hlavní menu

MAALOX CITRON SUSPENZE - souhrnné informace

Síla léku
460MG/400MG

Dostupná balení:

  • 20 I
  • 20 II

Souhrnné informace o léku - MAALOX CITRON SUSPENZE

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Maalox citron suspenze

460 mg/400 mg perorální suspenze v sáčku

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden sáček se 4,3 ml perorální suspenze obsahuje:

algeldratum..­.............­... 460 mg (odpovídá aluminii oxidum 230 mg),

magnesii hydroxidům...... 400 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: sacharosa, sorbitol.

Jeden sáček obsahuje 3,14 g sacharosy a 200 mg sorbitolu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Perorální suspenze v sáčku

Bílá až slabě žlutá homogenní suspenze.

4.   KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Přípravek Maalox citron suspenze se užívá k léčbě obtíží souvisejících s nadbytkem žaludeční kyseliny, jako je pyróza, nadměrné říhání, regurgitace kyselého žaludečního obsahu do úst a bolesti v žaludeční krajině nalačno, dále k léčbě zánětů žaludeční sliznice, zánětů sliznice jícnu a může být součástí léčby žaludečního a dvanácterníko­vého vředu.

Přípravek Maalox citron suspenze je indikován k léčbě dospělých a dospívajících ve věku od 15 let.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí (včetně starších pacientů) a dospívající ve věku od 15 let

Jednotlivá dávka je 1 až 2 sáčky perorální suspenze.

Suspenze se užívá po jídle a při obtížích.

Maximální počet jednotlivých dávek za den je 6 dávek, nesmí se překročit maximální denní dávka 12 sáčků.

Pediatrická populace

Přípravek Maalox citron suspenze není určen pro děti a dospívající ve věku do 15 let.

Způsob podání

Perorální podání.

Před otevřením je třeba sáčky pečlivě promnout. Suspenze se užívá přímo ze sáčku, bez ředění.

4.3 Kontraindikace

  • Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
  • Závažná renální insuficience, vzhledem k přítomnosti hořčíku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hydroxid hlinitý může zapříčinit zácpu a předávkování hořečnatými solemi může způsobit hypomotilitu střeva; vysoké dávky tohoto přípravku mohou navodit nebo zhoršit střevní obstrukci a ileus u pacientů s vyšším rizikem, jako jsou např. pacienti s poruchou funkce ledvin, děti mladší 2 let nebo starší pacienti.

Hydroxid hlinitý se v gastrointes­tinálním traktu špatně vstřebává, proto jsou u pacientů s normální funkcí ledvin systémové účinky vzácné. Při nadměrných dávkách, dlouhodobém užívání nebo dokonce i při normálních dávkách u pacientů s dietou zaměřenou na nízký obsah fosforu nebo u dětí mladších 2 let může nastat deplece fosforu (kvůli vazbě fosfátu na hliník) provázená zvýšenou kostní resorpcí a hyperkalciurií s rizikem osteomalacie. V případě dlouhodobého užívání nebo u pacientů s rizikem deplece fosforu se doporučuje konzultace s lékařem.

Pacient by měl vyhledat lékaře v případě úbytku hmotnosti, při potížích s polykáním a přetrvávajících abdominálních potížích, při gastrointesti­nálních poruchách, které se objevily poprvé nebo se nedávno změnily, při selhání ledvin.

U pacientů s poruchou funkce ledvin se plazmatické hladiny hliníku i hořčíku zvyšují. Dlouhodobá expozice vysokým dávkám solí hliníku a hořčíku může u těchto nemocných vést k encefalopatii, demenci, mikrocytární anemii nebo ke zhoršení dialýzou indukované osteomalacie.

Pacienti s poruchou funkce ledvin se mají vyvarovat dlouhodobého užívání antacid.

Užívání hydroxidu hlinitého se nedoporučuje u pacientů s porfyrií, kteří podstupují hemodialýzu.

Jestliže obtíže trvají více než 10 dní nebo se zhorší, měla by se vyšetřit etiologie nemoci a znovu stanovit odpovídající léčba.

Přípravek není určen k dlouhodobému užívání.

Přípravek Maalox citron suspenze obsahuje sacharosu a sorbitol

Jeden sáček obsahuje 3,15 g sacharosy. Obsah sacharosy při jednotlivé dávce 2 sáčky je 6,3 mg, což je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktosy, malabsorpcí glukosy a galaktosy nebo sacharázo-isomaltázové deficienci by tento přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antacida reagují s některými perorálně užívanými přípravky.

Současné podání s antacidy snižuje gastrointestinální absorpci léčivých přípravků. Jako preventivní opatření se proto doporučuje užívat antacida s časovým odstupem před nebo po užívání jiných léčivých přípravků.

Kombinace vyžadující zvýšenou opatrnost:

Antacida obsahující hliník mohou zabraňovat úplné absorpci následujících léčivých látek: H2 antagonistů, atenololu, cefdiniru, cefpodoximu, chlorochinu, cyklinů, diflunisalu, digoxinu, bisfosfonátů, ethambutolu, fluorochinolonů, fluoridu sodného, glukokortikoidů, indometacinu, izoniazidu, ketokonazolu, levotyroxinu, linkosamidů, metoprololu, fenothiazinových neuroleptik, penicilaminu, propranololu, rosuvastatinu, solí železa.

Nejméně dvouhodinovým (u fluorochinolonů čtyřhodinovým) odstupem před nebo po podání přípravku Maalox citron suspenze lze často předejít nežádoucím interakcím s těmito přípravky.

Kombinace, které je nutno brát v úvahu:

Alkalizace moči v důsledku podávání hydroxidu hořečnatého může modifikovat exkreci některých léčiv, a proto byla zaznamenána zvýšená exkrece salicylátů.

Při současném užívání přípravku Maalox citron suspenze a chinidinu může dojít ke zvýšení hladiny chinidinu v séru a k předávkování chinidinem.

Polystyrensulfonát (kayexalát):

Při současném užívání polystyrensulfonátu (kayexalátu) je zapotřebí opatrnosti kvůli potenciálním rizikům snížené schopnosti resinu vázat draslík, metabolické alkalózy u pacientů se selháním ledvin (hlášeno u hydroxidu hlinitého i hydroxidu hořečnatého) a střevní obstrukce (hlášena u hydroxidu hlinitého).

Užívání hydroxidu hlinitého a citrátů může mít za následek zvýšenou hladinu hliníku v séru, zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou dostupná spolehlivá data týkající se teratogenity u zvířat. Žádné zvláštní malformace nebo fetotoxické účinky se dosud neobjevily.

Přípravek má být užíván během těhotenství pouze v případě nutnosti a monitorování těhotných žen užívajících přípravek má vyloučit jakékoliv riziko.

Je třeba brát v úvahu přítomnost hliníku a hořčíku, které mohou ovlivnit vyprazdňování:

  • – soli hydroxidu hořečnatého mohou vyvolat průjem

  • – soli hliníku vyvolávají zácpu a mohou zhoršit zácpu, která se často vyskytuje během těhotenství.

Přípravek Maalox citron suspenze se nemá užívat ve vysokých dávkách nebo po dlouhou dobu.

Kojení

Vzhledem k omezené absorpci je možné pokračovat v kojení při užívání kombinace hydroxidu hlinitého a hořečnatých solí, pokud jsou užívány dle doporučení.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Maalox citron suspenze nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány podle následující konvence:

Velmi časté (> 1/10); časté (> 1/100 až < 1/10); méně časté (> 1/1 000 až < 1/100); vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Při dodržení doporučeného dávkování jsou nežádoucí účinky méně časté.

Poruchy imunitního systému

Není známo: hypersenzitivní reakce jako je svědění, kopřivka, angioedém a anafylaktické reakce.

Gastrointestinální poruchy

Méně časté: průjem nebo zácpa (viz bod 4.4).

Není známo: bolest břicha

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné: hypermagnesemie, zaznamenaná rovněž po dlouhodobém podávání hydroxidu hořečnatého pacientům s poruchou funkce ledvin.

Není známo: hyperaluminemie.

Hypofosfatemie při nadměrných dávkách, dlouhodobém užívání nebo dokonce i při normálních dávkách u pacientů s dietou zaměřenou na nízký obsah fosforu nebo u dětí mladších 2 let se může projevit zvýšenou kostní resorpcí, hyperkalciurií a osteomalacií (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

4.9 Předávkování

Při akutním předávkování hydroxidem hlinitým v kombinaci s hořečnatými solemi byly hlášeny příznaky zahrnující průjem, bolest břicha a zvracení.

Vysoké dávky tohoto přípravku mohou u rizikových pacientů navodit nebo zhoršit střevní obstrukci a ileus (viz bod 4.4).

Hliník a hořčík jsou vylučovány především ledvinami, léčba předávkování zahrnuje rehydrataci a forsírovanou diurézu. V případě snížené funkce ledvin je nutná hemodialýza nebo peritoneální dialýza.

5.   FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antacida, kombinace a komplexy sloučenin hliníku, vápníku a hořčíku, ATC kód: A02AD.

Antacida:

  • – působí protektivně na sliznici jícnu a gastroduodena,

  • – jsou RTG nekontrastní.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Hydroxid hořečnatý a hydroxid hlinitý jsou považovány za lokální nesystémová antacida. Dochází pouze k zanedbatelné resorpci hliníku a hořčíku, která však může hrát určitou roli při renální insuficienci.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Žádné relevantní údaje nejsou k dispozici.

6.   FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1   Seznam pomocných látek

Prostý sirup (64%) (obsahuje sacharosu), nekrystalizující sorbitol (70%) E 420, xanthanová klovatina, guar, aroma citroníku lime, chlorid sodný.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

PP/Al/PE sáčky nebo PETP/Al/PE sáčky, krabička.

Velikost balení: 20 sáčků o objemu 4,3 ml suspenze (ekvivalentní 6 g suspenze).

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

09/296/11-C

Wobenzym 200 tablet
Wobenzym 200 tablet

Wobenzym působí proti zánětům, otokům a poruchám imunity, zkracuje…

Do obchodu

od 779 Kč Dr Max