Nonstop lékárna
Otevřít hlavní menu

LANZUL - příbalový leták

Síla léku
30MG

Obsahuje účinnou látku:

Dostupná balení:

 • 28
 • 56
 • 14

Produkty v akci

GS Condro Diamant 120 tablet
GS Condro Diamant 120 tablet

První a jediný přípravek v ČR s glukosamin sulfátem a unikátním…

Do obchodu

od 699 Kč Dr Max

LISTERINE Nightly Reset 400 ml
LISTERINE Nightly Reset 400 ml

Ústní voda Listerine Nightly reset omezuje tvorbu kyselin a pomocí…

Do obchodu

od 169 Kč Benu

Theraflu forte horký nápoj 10 sáčků
Theraflu forte horký nápoj 10 sáčků

Theraflu forte horký nápoj por.plv.sol.scc.10 CZ Účinná úleva od…

Do obchodu

od 169 Kč Pilulka

Příbalový leták - LANZUL

Lanzul 15 mg enterosolventní tvrdé tobolky

lansoprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 • 1. Co je přípravek Lanzul 15 mg a k čemu se používá

 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lanzul 15 mg užívat

 • 3. Jak se přípravek Lanzul 15 mg užívá

 • 4. Možné nežádoucí účinky

 • 5. Jak přípravek Lanzul 15 mg uchovávat

 • 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Lanzul 15 mg a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Lanzul 15 mg je lansoprazol, což je inhibitor protonové pumpy. Inhibitory protonové pumpy snižují množství kyseliny, která se tvoří ve Vašem žaludku.

Váš lékař Vám může předepsat přípravek Lanzul 15 mg pro následující indikace u dospělých:

– léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů

– léčba zánětu jícnu (refluxní ezofagitida)

– předcházení refluxní ezofagitidy

– léčba pálení žáhy a kyselé regurgitace (tj. návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu)

– léčba infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori v kombinaci s léčbou antibiotikem

– léčba nebo prevence dvanáctníkových nebo žaludečních vředů u pacientů, kde je nezbytná

dlouhodobá léčba přípravky NSAID (léčba nesteroidními protizánětlivými přípravky – NSAID se používá proti bolestem a zánětu)

 • – léčba Zollinger-Ellisonova syndromu.

Lékař Vám může předepsat přípravek Lanzul 15 mg z jiné indikace nebo v jiné dávce, než která je uvedena v této příbalové informaci. Při užívání Vašeho léku dodržujte prosím pokyny Vašeho lékaře.

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lanzul 15 mg užívat

Neužívejte přípravek Lanzul 15 mg

 • – jestliže jste alergický(á) na lansoprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lanzul 15 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže máte závažné onemocnění jater, řekněte to prosím svému lékaři. Lékař případně upraví dávku léku.

Pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku Lanzul 15 mg a snižuje množství žaludeční kyseliny.

Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Lanzul 15 mg bude možná nutné ukončit. Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů.

Lékař může provést nebo nechat provést další vyšetření, které se nazývá endoskopie, za účelem diagnostiky Vašeho stavu nebo vyloučení zhoubného onemocnění.

Jestliže dostanete během léčby přípravkem Lanzul 15 mg průjem, obraťte se ihned na svého lékaře, protože při léčbě přípravkem Lanzul 15 mg došlo k mírnému zvýšení výskytu infekčního průjmu.

Jestliže Vám lékař předepsal přípravek Lanzul 15 mg spolu s protizánětlivými léky na léčbu bolesti nebo revmatické choroby, přečtěte si prosím pečlivě rovněž i příbalové informace těchto léků.

Jestliže užíváte přípravek Lanzul 15 mg dlouhodobě (déle než 1 rok), Váš lékař Vás bude pravděpodobně pravidelně sledovat. Kdykoliv navštívíte svého lékaře, oznamte mu všechny nové a výjimečné projevy a okolnosti Vašeho zdravotního stavu.

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je přípravek Lanzul 15 mg, po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).

Před užitím tohoto léčivého přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A).

Další léčivé přípravky a přípravek Lanzul 15 mg

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména o užívání léků obsahujících tyto léčivé látky, protože přípravek Lanzul 15 mg může ovlivnit jejich účinek:

 • – inhibitory HIV proteázy, jako je atazanavir a nelfinavir (používané na léčbu HIV)

 • – methotrexát (používaný na léčbu autoimunitních onemocnění a rakoviny)

 • – ketokonazol, itrakonazol, rifampicin (léky používané na léčbu infekcí)

 • – digoxin (používaný na léčbu srdečních chorob)

 • – warfarin (používaný na léčbu krevních sraženin)

 • – theofylin (používaný na léčbu průduškového astmatu)

 • – takrolimus (používaný k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu)

 • – fluvoxamin (používaný na léčbu deprese a dalších psychiatrických chorob)

 • – antacida (používaná na léčbu pálení žáhy a kyselé regurgitace (tj. návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu))

 • – sukralfát (používaný na hojení vředů)

 • – třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (používaná na léčbu mírné deprese)

Přípravek Lanzul 15 mg s jídlem a pitím

Aby Váš lék správně účinkoval, užívejte přípravek Lanzul 15 mg nejméně 30 minut před jídlem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U pacientů léčených přípravkem Lanzul 15 mg se občas vyskytují nežádoucí účinky jako např. závratě, únava a poruchy zraku. Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, jako jsou tyto, buďte opatrný(á), protože Vaše schopnost reakce může být snížena.

Vy sám (sama) zodpovídáte za rozhodnutí, zda jste v takovém stavu, abyste mohl(a) řídit motorové vozidlo nebo provádět další činnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost. Užívání léků je vzhledem k jejich účinkům nebo nežádoucím účinkům jedním z faktorů, které mohou snižovat Vaši schopnost provádět tyto činnosti bezpečně.

Popis těchto účinků najdete v dalších oddílech této příbalové informace.

Přečtěte si všechny informace v této příbalové informaci pro své poučení.

Pokud si nejste něčím jistý(á), poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Přípravek Lanzul 15 mg obsahuje sacharosu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Lanzul 15 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tobolky se polykají celé, zapijí se sklenicí vody. Jestliže máte potíže s polykáním tobolek, lékař Vám může doporučit náhradní cesty podání léku. Tobolky nedrťte, nežvýkejte je, a to ani obsah vyprázdněné tobolky, protože pak lék nebude řádně účinkovat.

Jestliže užíváte přípravek Lanzul 15 mg 1× denně, snažte se ho brát každý den ve stejnou dobu. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud užijete přípravek Lanzul 15 mg hned ráno.

Dávka přípravku Lanzul 15 mg závisí na Vašem zdravotním stavu. Obvyklé dávky přípravku Lanzul 15 mg jsou uvedeny níže. Lékař Vám někdy může předepsat jinou dávku a řekne Vám, jak dlouho bude léčba trvat.

Léčba pálení žáhy a kyselé regurgitace:jedna nebo dvě tobolky 15 mg denně po dobu 4 týdnů. Jestliže projevy choroby přetrvávají, řekněte to svému lékaři. Jestliže nedojde k ústupu projevů choroby během 4 týdnů, obraťte se prosím na svého lékaře.

Léčba dvanáctníkových vředů:dvě tobolky 15 mg každý den po dobu 2 týdnů.

Léčba žaludečních vředů:dvě tobolky 15 mg každý den po dobu 4 týdnů.

Léčba zánětu jícnu (refluxní ezofagitida):dvě tobolky 15 mg každý den po dobu 4 týdnů.

Dlouhodobá prevence refluxní ezofagitidy:jedna tobolka 15 mg každý den. Lékař Vám může upravit dávku na dvě tobolky 15 mg každý den.

Léčba dvanáctníkových nebo žaludečních vředů u pacientů, u nichž je nutná trvalá léčba nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID):dvě tobolky 15 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.

Prevence dvanáctníkových nebo žaludečních vředů u pacientů, u nichž je nutná trvalá léčba nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID):jedna tobolka 15 mg jednou denně. Lékař může upravit dávku na dvě tobolky 15 mg jednou denně.

Léčba Zollinger-Ellisonova syndromu:obvyklá počáteční dávka je čtyři tobolky 15 mg denně a později se podle Vaší odpovědi na léčbu přípravkem Lanzul 15 mg lékař rozhodne o nejvhodnější dáv­ce.

Přípravek Lanzul 15 mg nemá být podáván dětem. Je třeba se vyvarovat léčení malých dětí ve věku do jednoho roku, protože dostupná data neprokázala prospěch z léčby gastroezofageální refluxní choroby.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lanzul 15 mg, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lanzul 15 mg, než jste měl(a), vyhledejte rychle lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lanzul 15 mg

Jestliže jste si zapomněl(a) vzít dávku přípravku Lanzul 15 mg, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete, pokud ale není již blízko doba pro Vaši další dávku léku. Jestliže se již blíží doba pro další dávku, vynechejte chybějící dávku a pokračujte v užívání dalších dávek jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lanzul 15 mg

Neukončujte předčasně léčbu, když se projevy Vaší choroby zlepšují. Vaše nemoc se nemusí zcela vyléčit a může dojít k její recidivě v případě, že nedokončíte řádně léčbu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky se uvádějí jako časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):

 • – bolest hlavy, závratě

 • – pocit nevolnosti nebo nevolnost, průjem, bolesti žaludku, zácpa, plynatost, sucho nebo bolest v ústech nebo krku, nezhoubné polypy žaludku

 • – změny výsledků jaterních testů

 • – kožní vyrážka, svědění

 • – únava.

 • – změny počtu krvinek

 • – deprese

 • – bolesti kloubů nebo svalů, zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů)

 • – zadržování tekutiny nebo otoky.

 • – chudokrevnost (bledost)

 • – neklid, závratě, pocit mravenčení na kůži (parestezie), ospalost, třes

 • – poruchy zraku

 • – zánět jazyka (glositida), kandidóza (plísňová infekce, která může postihnout pokožku nebo sliznice), pankreatitida (zánět slinivky břišní), změna vnímání chuti

 • – zánět jater (může se projevit jako žluté zbarvení kůže nebo očí)

 • – kožní reakce jako pocity pálení nebo píchání pod kůží, modřiny, zarudnutí, ztráta vlasů, citlivost na světlo

 • – problémy s ledvinami

 • – otok prsou u mužů

 • – horečka, nadměrné pocení, angioedém, nechutenství, impotence. Jestliže se u Vás vyskytnou projevy angioedému jako je otok obličeje, jazyka nebo hltanu, obtížné polykání, kopřivka nebo dýchací obtíže, vyhledejte okamžitě lékaře.

 • – přípravek Lanzul 15 mg může velmi vzácně způsobovat snížení počtu bílých krvinek a snížení odolnosti vůči infekcím. Vyhledejte ihned lékaře, jestliže se u Vás vyskytne infekce s projevy jako je horečka, závažné zhoršení Vašeho celkového zdravotního stavu nebo horečka s místními projevy infekce jako jsou bolesti v krku, hltanu či dutině ústní nebo máte potíže s močením. Bude třeba provést laboratorní vyšetření krve pro zjištění případného snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza)

 • – kolitida (zánět tlustého střeva), stomatitida (zánět sliznice dutiny ústní)

 • – velmi těžké kožní reakce se zarudnutím, tvorbou puchýřů, těžký zánět a úbytek pokožky

 • – závažné reakce přecitlivělosti včetně šoku. Mezi projevy reakce přecitlivělosti patří horečka, vyrážka, otoky a někdy pokles krevního tlaku

 • – změny laboratorních hodnot jako jsou hladiny sodíku, cholesterolu a triglyceridů v krvi.

 • – Pokud užíváte Lanzul 15 mg déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, mimovolnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychleným srdečním tepem. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi.

 • – Zrakové halucinace.

 • – Vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Lanzul 15 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Plastová lahvička: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Blistr: Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Po prvním otevření lahvičky užijte obsah do 3 měsíců.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku, krabičce, lahvičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.   Obsah balení a další informace

Co přípravek Lanzul 15 mg obsahuje

 • – Léčivou látkou je lansoprazolum. Jedna enterosolventní tobolka obsahuje lansoprazolum 15 miligramů.

 • – Pomocnými látkami jsou zrněný cukr (sacharosa, kukuřičný škrob), povidon, dihydrát hydrogenfosfo­rečnanu sodného, sacharosa, kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát, disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, mastek, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), polysorbát 80. Obal tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Lanzul 15 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Enterosolventní tvrdé tobolky.

Bílé/červenohnědé želatinové tobolky obsahující bílé až světle hnědé nebo světle růžové pelety s enterosolventním potahem.

Plastová (HDPE) lahvička s polypropylenovým (PP) uzávěrem s vysoušecí látkou (silikagel).

Velikosti balení: 14, 28, 56 a 98 tobolek.

Lahvička s 98 tobolkami obsahuje dvě vysoušedla.

OPA-Alu-PVC/Alu blistry:

Velikosti balení: 7, 14, 15, 28, 30, 50 a 56 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tento léči

je v č

těmito

státech EHP

en

Česká republika,

Lotyšsko, Litva

Lanzul

Dánsko

Jacoprazole

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 2. 2018

6

GS Condro Diamant 120 tablet
GS Condro Diamant 120 tablet

První a jediný přípravek v ČR s glukosamin sulfátem a unikátním…

Do obchodu

od 699 Kč Dr Max