Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

LAGOSA

ATC skupina:

Dostupná balení:

  • 100
  • 25
  • 50

Příbalový leták - LAGOSA

Příbalová informace: informace pro uživatele

LAGOSAobalené tablety

Silybi mariani fructus extractum siccum

1. Co je Lagosa a účinky

Lagosa patří do skupiny léků nazývaných hepatoprotektiva, neboli léků s ochranným účinkem na jaterní buňky.

Váš lékař Vám doporučil přípravek Lagosa, rostlinný léčivý přípravek obsahující suchý extrakt z plodu ostropestřece mariánského.

Tento extrakt obsahuje látku silymarin, která prokazuje příznivé léčebné účinky při různých poškozeních jaterních buněk. Silymarin zpevňuje strukturu buněčné membrány jaterních buněk, takže toxická látka nemůže proniknout do buňky, a zvyšuje schopnost regenerace jater.

Přípravek se užívá k podpůrné a doplňkové léčbě při toxicko-metabolických poškozeních jater jako například: nahromadění tuku v játrech, poškození alkoholem, jedovatými látkami, léky, otravy houbami apod. Dále se přípravek užívá k podpůrné léčbě při chronických zánětlivých onemocněních jater a při poškození jater.

Přípravek je určen pro dospělé.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lagosa užívat

Neužívejte přípravek Lagosa

– jestliže jste alergický(á) na suchý extrakt z plodu ostropestřece mariánského nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lagosa se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při užívání přípravku Lagosa musíte dodržovat jaterní dietu a nesmíte požívat alkohol.

Děti a dospívající

Přípravek Lagosa není určen pro děti a dospívající do 18 let, protože nejsou k dispozici údaje o bezpečnosti a účinnosti.

Další léčivé přípravky a Lagosa

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Vzájemné působení s jinými přípravky není známo.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Lagosa je možné užívat během těhotenství a při kojení pouze po pečlivém zvážení rizika lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Lagosa nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Lagosa obsahuje monohydrát laktózy a sacharózu.Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Lagosa užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Dospělí obvykle užívají 1 tabletu 2× (případně až 3×) denně po jídle. Interval mezi jednotlivými dávkami má být minimálně 4 hodiny.

Léčba počáteční dávkou trvá 1–6 týdnů, po zlepšení stavu lze denní dávku snížit o třetinu až polovinu. Celková doba léčby může trvat 3 měsíce až 1 rok, Váš lékař Vám bude pravidelně kontrolovat Váš zdravotní stav.

Způsob podání:

Tablety užívejte po jídle, polykejte je celé, nerozkousané, zapijte je trochou tekutiny.

Poškození a onemocnění jater může mít i jiné příčiny. V případě, že se Váš stav po užívání přípravku nelepší, informujte svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lagosa, než jste měl(a)

Při předávkování byl ojediněle pozorován lehký projímavý účinek, který lze opět odstranit snížením dávky nebo vysazením přípravku.

Při předávkování (náhodném požití dítětem apod.) vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lagosa

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, pokračujte v užívání přípravku Lagosa v obvyklý čas jako dosud a pro příště nezapomeňte lék pravidelně užívat.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lagosa

Pro dosažení úspěšného výsledku léčby by měl být přípravek Lagosa užíván pokud možno pravidelně. Chcete-li léčbu přerušit nebo předčasně ukončit, konzultujte záležitost nejprve se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4. Vedlejší účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Občas byl pozorován lehký projímavý účinek, případně kožní vyrážka. Po vysazení léku tyto projevy vymizí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.   Jak přípravek Lagosa uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Lagosa obsahuje

Léčivou látkou je Silybi mariani fructus extractum siccum (35–40:1), extrahováno methanolem Jedna obalená tableta obsahuje Silybi mariani fructus extractum siccum (35–40:1), extrahováno methanolem 204 mg (187 – 221 mg) (odpovídá silymarinum 150 mg, počítáno jako silibinin).

Pomocné látky:

Jádro tablety: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl kroskarmelózy, povidon K30, mastek, magnesium-stearát, částečně nasycené acylglyceroly s dlouhým řetězcem.

Obalová vrstva: šelak, sacharóza, uhličitan vápenatý, mastek, arabská klovatina, kukuřičný škrob, oxid titaničitý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon K30, makrogol 6000, glycerol 85%, polysorbát 80, montanglykolo­vý vosk.

Jak přípravek Lagosa vypadá a co obsahuje toto balení

Lagosa jsou bílé, kulaté, bikonvexní obalené tablety s hladkým, matným povrchem.

Tablety jsou baleny v Al/PVC blistru a v papírové krabičce.

Velikost balení: 25, 50 nebo 100 obalených tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

WORWAG PHARMA GmbH & Co. KG

Calwer Str. 7

71034 Boblingen, Německo

Výrobce

Mauermann-Arzneimittel KG, Heinrich-Knote-Str.2, Pocking, Německo. Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH, Gollstr. 1, Tittmoning Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 7. 2018

4/4

Další informace o léčivu LAGOSA

Jak se LAGOSA podává: perorální podání - obalená tableta
Výdej léku: na lékařský předpis

Balení: Blistr
Velikost balení: 100

Držitel rozhodnutí o registraci daného léku v České republice:
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Böblingen
E-mail: info@woerwagpharma.cz
Telefon: 226 226 360, 603 516 016

Podobné léky