Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

GLUNEKTIK - souhrnné informace

Síla léku
1GBQ/ML

Obsahuje účinné látky:

Dostupné balení:

 • 0,2-20ML

Podobné léky

Souhrnné informace o léku - GLUNEKTIK

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.   NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Glunektik 1 GBq/ml injekční roztok

2.   KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml injekčního roztoku obsahuje fludeoxyglucosum (18F) 1 GBq k datu a hodině kalibrace.

Aktivita na jednu injekční lahvičku se pohybuje v rozmezí 0,2 GBq až 20,0 GBq k datu a hodině kalibrace.

Fluor (18F) se rozkládá na stabilní kyslík (18O) s poločasem přeměny 110 minut a emituje pozitronové záření o maximální energii 634 keV, s následným anihilačním zářením fotonů o energii 511 keV.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jeden ml přípravku Glunektik obsahuje 2,4 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý a bezbarvý nebo lehce nažloutlý roztok, bez viditelných částic.

4.   KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

Fludeoxyglukóza (18F) je indikována pro použití při pozitronové emisní tomografii (PET) u dospělých a pediatrické populaci.

Onkologie

U pacientů, kteří podstupují onkologické diagnostické procedury za účelem popisu funkce či onemocnění, u kterých je diagnostickým cílem zvýšená spotřeba glukózy ve specifických orgánech nebo tkáních. Dostatečně byly zdokumentovány následující indikace (viz též bod 4.4).

Diagnóza

– Charakteristika solitárních plicních ložisek

– Detekce rakoviny neznámého původu, vyskytující se například u cervikální adenopatie, jaterních či kostních metastáz

– Charakteristika pankreatické tkáně

Sledování stádia onemocnění (staging)

– Rakovina v oblasti hlavy a krku včetně asistence při řízené biopsii

– Primární karcinom plic

– Lokálně rozvinutá rakovina prsu

– Rakovina jícnu

– Karcinom pankreatu

– Kolorektální karcinom, zvláště při restagingu u opakovaného výskytu

– Maligní lymfom

– Maligní melanom: Breslow > 1,5 mm nebo metastáza v lymfatické uzlině při první diagnóze

Monitorování efektu léčby

– Maligní lymfom

– Rakovina v oblasti hlavy a krku

Detekce v případě důvodného podezření na recidivu

– Gliom s vysokým stupněm malignity (III nebo IV)

– Rakovina v oblasti hlavy a krku

– Rakovina štítné žlázy (nikoliv medulární): pacienti se zvýšenou hladinou thyroglobulinu v séru a negativní scintigrafií celého těla radioaktivním jódem

– Primární karcinom plic

– Rakovina prsu

– Karcinom pankreatu

– Kolorektální karcinom

– Ovariální karcinom

– Maligní lymfom

– Maligní melanom

Kardiologie

U kardiologických indikací je diagnostickým cílem životaschopná tkáň myokardu, která vychytává glukózu, ale má nedostatečnou perfúzi, což musí být předem posouzeno pomocí vhodné techniky pro zobrazování průtoku krve.

– Hodnocení životaschopnosti myokardu u pacientů s vážnou poruchou funkce levé komory, kteří jsou indikováni k revaskularizaci, jestliže konvenční zobrazovací prostředky nejsou přínosné.

Neurologie

U neurologických indikací je diagnostickým cílem interiktální hypometabolizmus glukózy.

– Lokalizace epileptogenních ložisek v předoperačním hodnocení parciální temporální epilepsie.

Infekční a zánětlivá onemocnění

U infekčních a zánětlivých onemocnění je diagnostickým cílem tkáň nebo struktury s abnormálním obsahem aktivovaných bílých krvinek.

U infekčních a zánětlivých onemocnění byly dostatečně zdokumentovány následující indikace:

Lokalizace abnormálních ložisek vedoucí k etiologické diagnóze v případě horečky neznámého původu.

Diagnóza infekce v případě:

 • – Podezření na chronické infekce kosti a přilehlých struktur: osteomyelitida, spondylitida, discitida nebo osteitida včetně případů s přítomností kovových implantátů

 • – Diabetických pacientů s podezřením na Charcotovu neuroartropatii, osteomyelitidu a/nebo zánět měkkých tkání v oblasti nohy

 • – Bolestivá kyčelní endoprotéza

 • – Vaskulární protéza

 • – Horečka u pacientů s AIDS

 • – Detekce ložiska septických metastáz v případě bakteriémie nebo endokarditidy (viz též bod 4.4)

Detekce rozšíření zánětlivého procesu v případě

 • – Sarkoitidy

 • – Zánětlivého onemocnění střev

 • – Vaskulitidy postihující velké cévy

Sledování léčby

Neresekovatelné alveolární echinokokózy, při vyhledávání aktivních lokalizací parazita v průběhu léčby a po přerušení léčby.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí a starší pacienti

Pro dospělé s tělesnou hmotností 70 kg je doporučená aktivita 100 – 400 MBq (tato aktivita se upraví v závislosti na tělesné hmotnosti pacienta a na typu použité kamery a na způsobu snímání). Podává se přímou intravenózní injekcí.

Porucha funkce ledvin a jater

U těchto pacientů může být zvýšená radiační zátěž, proto je třeba pečlivě zvážit dávku aktivity, která má být podána.

Pro tento léčivý přípravek nebyly provedeny žádné rozsáhlé studie pro stanovení rozmezí dávkování a jeho úprav pro běžnou ani pro zvláštní populace. Farmakokinetika fludeoxyglukózy (18F) u pacientů s poruchou funkce ledvin nebyla stanovena.

Pediatrická populace

Použití u dětí a dospívajících by se mělo pečlivě zvážit na základě klinických potřeb a vyhodnocení poměru rizika/přínosu v této skupině pacientů. Aktivity podávané dětem a dospívajícím se mají vypočítat podle doporučení dávkovací karty pro pediatrické pacienty Evropské asociace nukleární medicíny (EANM); aktivita podávaná dětem a dospívajícím se dá vypočítat vynásobením základní aktivity (pro účely výpočtu) násobkem stanoveným na základě tělesné hmotnosti. Ty jsou uvedené v tabulce níže.

A[MBq] podávaná = základní aktivita x násobek

Základní aktivita pro zobrazování 2D je 25,9 MBq a pro zobrazování 3D 14,0 MBq (doporučené pro děti).

Hmotnost [kg]

Násobek

Hmotnost [kg]

Násobek

Hmotnost [kg]

Násobek

3

1

22

5,29

42

9,14

4

1,14

24

5,71

44

9,57

6

1,71

26

6,14

46

10,00

8

2,14

28

6,43

48

10,29

10

2,71

30

6,86

50

10,71

12

3,14

32

7,29

52–54

11,29

14

3,57

34

7,72

56–58

12,00

16

4,00

36

8,00

60–62

12,71

18

4,43

38

8,43

64–66

13,43

20

4,86

40

8,86

68

14,00

Způsob podání

K intravenóznímu podání injekcí.

Vícedávkové použití.

Aktivita fludeoxyglukózy (18F) se musí bezprostředně před injekcí změřit měřičem aktivity.

Injekce fludeoxyglukózy (18F) se musí podávat intravenózně, aby se zabránilo ozáření v důsledku lokální extravazace a artefaktům na snímku.

Pokyny pro ředění léčivého přípravku před podáním viz bod 12.

Příprava pacienta viz bod 4.4.

Pořizování snímků

Snímkování emisí se obvykle zahajuje 45 až 60 minut po injekci fludoxyglukózy (18F). Za předpokladu dostatečné zbývající aktivy pro adekvátní vypočítání statistik může být PET vyšetření pomocí fludeoxyglukózy (18F) provedeno i za dvě či tři hodiny po podání, čímž se sníží aktivita pozadí.

Je-li to třeba, může být PET vyšetření pomocí fludeoxyglukózy (18F) během krátké doby opakováno.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na účinnou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo na kteroukoli složku značeného radiofarmaka.

4.4    Zvláštní varování a opatření pro použití

Potenciál pro vyvolání hypersenzitivity nebo anafylaktické re­akce

Jestliže se objeví hypersenzitivita nebo anafylaktické reakce, je nutné okamžitě přerušit podávání léčivého přípravku a v případě potřeby zahájit intravenózní léčbu. Aby bylo v případě stavu nouze možné okamžitě zakročit, musí být k dispozici potřebné léčivé přípravky a vybavení, jako je endotracheální trubice a ventilátor.

Zdůvodnění individuálního přínosu/rizika

U každého pacienta musí být radiační zátěž zdůvodnitelná pravděpodobným přínosem. Podaná aktivita by měla být v každém případě co nejnižší, jaké lze adekvátně dosáhnout, aby byly získány požadované diagnostické informace.

Porucha funkce ledvin a jater

Vzhledem k vylučování fludeoxyglukózy (18F) převážně ledvinami je u pacientů s omezenou funkcí ledvin třeba pečlivě zvážit poměr přínosu a rizika protože je možné, že budou vystaveni zvýšené radiační zátěži. Je-li to nutné, aktivitu je třeba upravit.

Pediatrická populace

Pro informace o použití u pediatrické populace viz bod 4.2 nebo 5.1.

Měla by se pečlivě zvážit indikace, protože účinná dávka na MBq je vyšší než u dospělých (viz bod 11).

Příprava pacienta

Přípravek Glunektik se má podávat dostatečně hydratovaným pacientům, kteří minimálně 4 hodiny nejedli, aby bylo dosaženo maximální cílové aktivity, protože vychytávání glukózy buňkami je omezené („saturační kinetika“). Množství tekutin není omezeno (nesmí se pít nápoje s obsahem glukózy).

Aby se dosáhlo nejlepší kvality snímků a omezilo se vystavení měchýře radiaci, pacienti by měli být podporování, aby dostatečně pili a vyprázdnili měchýř před a po vyšetření PET.

- Onkologie, neurologie a infekční onemocnění

Aby nedošlo k hyperfixaci nosiče ve svalu, má být pacientům doporučeno, aby se před vyšetřením vyhýbali těžké tělesné námaze a aby mezi podáním injekce a vyšetřením a také během snímání zůstali v klidu (pacienti mají pohodlně ležet a neměli by ani číst ani mluvit). Cerebrální metabolizmus glukózy závisí na aktivitě mozku. Proto by se měla neurologická vyšetření provádět po období odpočinku v tmavé místnosti s nízkou úrovní hluku v pozadí.

Před aplikací by se měl udělat glukózový test, protože hyperglykémie může mít za následek sníženou senzitivitu na Glunektik, zvláště je-li glykémie vyšší než 8 mmol/l. Podobně by se PET vyšetření pomocí fludeoxyglukózy (18F) nemělo vykonávat u pacientů s nekontrolovaným diabetem.

- Kardiologie

Vzhledem k tomu, že absorpce glukózy v myokardu je inzulín-dependentní, je u vyšetření myokardu doporučeno podat 50 g glukózy přibližně 1 hodinu před podáním přípravku Glunektik. Jinou možností, zvláště u pacientů s diabetes mellitus, je v případě potřeby upravit hladinu krevního cukru kombinovanou infúzí inzulínu a glukózy (insulin-glucose-clamp).

Interpretace PET vyšetření pomocí fludeoxyglukózy:

Při zkoumání zánětlivých onemocnění střeva nebylo provedení diagnostiky pomocí fludeoxyglukózy (18F) přímo porovnáno se scintigrafií za použití označených bílých krvinek, která může být indikována před PET vyšetřením pomocí fludeoxyglukózy (18F), nebo po něm, pokud je neprůkazné.

Infekční a/nebo zánětlivá onemocnění, stejně jako proces regenerace po operaci mohou vést k významnému zvýšení absorpce fludeoxyglukózy (18F) a tudíž k falešně pozitivním výsledkům, pokud není cílem PET vyšetřením pomocí fludeoxyglukózy (18F) vyhledávání infekčních či zánětlivých lézí.

 • V případech, kdy může být nahromadění fludeoxyglukózy (18F) způsobeno jak rakovinou, tak infekcí či zánětem, je třeba použít další diagnostické techniky k určení kauzální patologické změny k doplnění informací získaných PET vyšetřením pomocí fludeoxyglukózy (18F). V některých situacích, např. při určování stádia (staging) myelomu, se vyhledávají jak maligní tak infekční ložiska a mohou být s velkou přesností rozeznány na základě topografických kritérií, např. absorpce v extramedulárních oblastech a/nebo v kostních či kloubních lézích by byly atypické pro léze mnohačetného myelomu, a identifikované případy spojené s infekcí. Momentálně neexistují jiná kritéria k rozeznání infekce a zánětu prostřednictvím snímkování pomocí fludeoxyglukó­zy (18F).

Vzhledem k velké fyziologické absorpci fludeoxyglukózy (18F) v mozku, srdci a ledvinách nebylo vyšetření PET/CT pomocí fludeoxyglukózy (18F) hodnoceno pro detekci septických metastatických ložisek v těchto orgánech, jestliže se u pacienta uvažuje o bakteriémii nebo endokarditidě. Falešně pozitivní nebo falešně negativní výsledky PET vyšetření pomocí fludeoxyglukózy (18F) nelze vyloučit během 2–4 měsíců po radioterapii. Jestliže klinická indikace vyžaduje časnější diagnózu s použitím PET vyšetření pomocí fludeoxyglukózy (18F), důvod pro jeho použití musí být adekvátně podložený.

Optimální časový odstup od posledního podání chemoterapie je alespoň 4–6 týdnů, zejména proto, aby se předešlo především falešně negativním výsledkům vyšetření. Jestliže klinická indikace vyžaduje časnější diagnózu s použitím PET vyšetření pomocí fludeoxyglukózy (18F), důvod pro použití toto vyšetření musí být adekvátně podložený. V případě režimu chemoterapie s cykly kratšími než 4 týdny by PET vyšetření pomocí fludeoxyglukózy (18F) mělo být provedeno těsně před začátkem dalšího cyklu. U lymfomu nízkého stupně, rakoviny dolní části jícnu a podezření na recidivující ovariální karcinom, lze brát v úvahu pouze pozitivní prediktivní hodnoty kvůli omezené citlivosti PET vyšetření pomocí fludeoxyglukó­zy (18F).

Fludeoxyglukóza (18F) není efektivní u detekce mozkových metastáz.

Pro lepší přesnost PET snímkování pomocí fludeoxyglukózy (18F) je třeba použít spíše kombinaci PET/CT než samostatné PET kamery.

Při použití hybridního PET-CT skeneru s nebo bez podání CT kontrastní látky se na atenuačně korigovaných PET snímcích mohou objevit artefakty.

Po proceduře

 • V prvních 12 hodinách po podání injekce by mělo být zamezeno blízkému kontaktu mezi pacientem a malými dětmi a těhotnými ženami.

Zvláštní varování

 • V závislosti na době, kdy je injekce podána, může být v některých případech obsah sodíku podaný pacientovi vyšší než 1 mmol (23 mg). Toto je třeba brát v úvahu u pacienta, který má dietu s nízkým obsahem sodíku.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Všechny léky, které ovlivňují hladinu glukózy v krvi, mohou ovlivnit citlivost vyšetření (např. kortikosteroidy, valproát, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital a katecholaminy).

Zvýšená akumulace fludeoxyglukózy (18F) v kostní dřeni a slezině přetrvává několik dní u pacientů užívajících faktory stimulující kolonie (colony-stimulating factors, CSFs). Toto musí být zohledněno při interpretaci PET snímků. Časový odstup nejméně 5 dnů mezi podáním CSF a vyšetřením pozitronovou emisní tomografií může tento vliv snížit.

Podání glukózy a inzulínu ovlivňuje influx fludeoxyglukózy (18F) do buněk. V případě vysokých hladin krevní glukózy a nízkých hladin inzulínu v plazmě je influx fludeoxyglukózy (18F) do orgánů a nádorů snížen.

Nebyly provedeny žádné oficiální studie interakcí mezi fludeoxyglukózou (18F) a kontrastními látkami určenými pro počítačovou tomografii.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Je-li nutné podat radiofarmaka ženě ve fertilním věku, je důležité zjistit, je-li těhotná. Každá žena, které vynechala menstruace, by měla být považována za těhotnou, pokud se neprokáže opak. Při pochybnostech týkajících se případného těhotenství (jestliže u ženy nedošlo k menstruaci, jestliže je menstruace velmi nepravidelná, atd.), by pacientce měly být nabídnuty alternativní metody, které nepoužívají ionizující záření (pokud jsou k dispozici).

Těhotenství

Vyšetření těhotných žen radionuklidy také znamená dávky ozáření pro plod. V průběhu těhotenství by se proto měla provádět pouze nezbytná vyšetření, kdy pravděpodobný přínos vysoce převyšuje riziko pro matku a plod.

Kojení

Před podáním radiofarmak kojící matce je třeba zvážit možnost odložení podání radionuklidu, dokud matka nepřestane kojit, a tomu, jaká je nejvhodnější volba radiofarmaka s ohledem na vylučování aktivity do mateřského mléka. Jestliže je podání považováno za nutné, kojení by se mělo přerušit na dobu alespoň 12 hodin a odstříkané mléko by se mělo znehodnotit.

Je doporučeno vyhnout se blízkému kontaktu mezi pacientem a malými dětmi v prvních 12 hodinách po podání injekce.

Fertilita

Nebyly provedeny žádné studie týkající se fertility.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8    Nežádoucí účinky

Vystavení ionizujícímu záření je spojeno se vznikem rakoviny a potenciálním rozvojem dědičných poškození. Vzhledem k tomu, že účinná dávka při podání maximální dávky 400 MBq je 7,6 mSv, očekává se, že se tyto nežádoucí účinky vyskytnou jen s malou pravděpodobností.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

4.9    Předávkování

V případě podání nadměrné dávky radiace prostřednictvím fludeoxyglukózy (18F) by se měla dávka absorbovaná tělem pacienta v případě možnosti snížit vyloučením radionuklidu z těla urychleným močením a pravidelným vyprazdňováním močového měchýře. Může být užitečné odhadnout efektivní dávku, která byla aplikována.

5.   FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: diagnostická radiofarmaka; detekce nádorů, jiná diagnostická radiofarmaka, ATC kód: V09IX04.

Farmakodynamické účinky

Při chemických koncentracích používaných pro diagnostická vyšetření, nevykazuje fludeoxyglukóza (18F) žádnou farmakodynamickou aktivitu.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Distribuce

Fludeoxyglukóza (18F) je analog glukózy, který se hromadí ve všech buňkách, které využívají glukózu jako primární zdroj energie. Fludeoxyglukóza (18F) se hromadí v nádorech s vysokým obratem glukózy. Po intravenózní injekci je farmakokinetický profil fludeoxyglukózy (18F) v cévním řečišti biexponenciální. Distribuce trvá 1 minutu a doba vylučování je přibližně 12 minut.

U zdravých jedinců je fludeoxyglukóza (18F) rozsáhle distribuována po celém těle, zvláště do mozku a srdce a v menší míře též do plic a jater.

Absorpce v orgánech

Buněčná absorpce fludeoxyglukózy (18F) se uskutečňuje pomocí specifického transportního systému tkání, který je částečně inzulín-dependentní a proto může být ovlivněn jídlem, stavem výživy a přítomností diabetes mellitus. U pacientů s diabetes mellitus je absorpce fludeoxyglukózy (18F) v buňkách nižší kvůli změnám v tkáňové distribuci a metabolizmu glukózy. Fludeoxyglukóza (18F) je transportována buněčnou membránou podobným způsobem jako glukóza, ale po prodělání prvního kroku glykolýzy dochází k tvorbě fludeoxyglukóza (18F)-6-fosfátu, který zůstává zachycen v nádorových buňkách a dále se nemetabolizuje. Vzhledem k tomu, že následná defosforylace vnitrobuněčnými fosfatázami je pomalá, fludeoxyglukóza (18F)-6-fosfát je v tkáních zadržena po dobu několika hodin (mechanismus zachycení).

Fludeoxyglukóza (18F) prochází hematoencefalickou bariérou. Přibližně 7 % z injekčně aplikované dávky se během 80–100 minut po injekci akumuluje v mozku. Ve fázích bez záchvatů se u epileptogenních ložisek projevuje snížený metabolizmus glukózy.

Přibližně 3 % injekčně aplikované aktivity jsou absorbována myokardem během 40 minut. Distribuce fludeoxyglukózy (18F) v normálním srdci je převážně homogenní; nicméně jsou popsány až 15% regionální odlišnosti v oblasti interventriku­lárního septa. Během a po stavu reverzibilní ischémie myokardu se objevuje nárůst absorpce glukózy v buňkách myokardu. 0,3 % a 0,9 – 2,4 % injekčně aplikované aktivity se akumuluje v pankreatu a plicích.

Fludeoxyglukóza (18F) se rovněž váže v menší míře v oblasti očního svalu, hltanu a střeva. Při předchozí tělesné námaze a při svalové činnosti během vyšetření může dojít k navázání v oblasti svalů.

Eliminace

Vylučování fludeoxyglukózy (18F) probíhá převážně ledvinami, 20 % aktivity se vyloučí močí během 2 hodin po injekci.

Vazba na parenchym ledvin je slabá, ale z důvodu renálního vylučování fludeoxyglukózy (18F), vykazují celé močové cesty, zvláště měchýř, zvýšenou aktivitu.

5.3 Předklinické bezpečnostní údaje

Toxikologické studie provedené na myších a krysách demonstrovaly, že u jednorázové intravenózní injekce o obsahu 0,0002 mg/kg nedošlo k žádnému úmrtí. Toxicita spojená s opakovaným podáváním se nezkoumala, protože přípravek Glunektik se podává jednorázově. Tento léčivý přípravek není určen k pravidelnému či soustavnému podávání.

Studie mutagenicity a dlouhodobé karcinogenity se neprováděly.

6.   FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Voda na injekci

Hydrogen-citronan sodný na injekci

Dihydrát natrium-citrátu na injekci

Chlorid sodný 9 mg/ml

6.2    Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být míchán s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3    Doba použitelnosti

14 hodin od času kalibrace a 8 hodin po prvním použití.

Datum a čas použitelnosti jsou uvedeny na obalu a každé injekční lahvičce.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek je třeba skladovat při teplotě pod 25°C v původním obalu.

Uchovávání radiofarmak by se mělo provádět v souladu s národním předpisem pro radioaktivní materiály.

6.5    Druh obalu a obsah balení

11 nebo 25ml vícedávková injekční lahvička z bezbarvého skla, uzavřená pryžovou zátkou potaženou teflonem a hliníkovým pouzdrem.

Jedna ampule obsahuje 0,2 ml až 20,0 ml roztoku, což odpovídá 0,2 GBq až 20,0 GBq na jednu ampuli v době kalibrace.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Obecná varování:

Radiofarmaka mohou přijímat, používat a podávat jenom osoby oprávněné pro práci v určeném klinickém prostředí. Jejich příjem, skladování, používání, výdej a likvidace odpadu podléhají příslušným předpisům a/nebo povolením příslušného úředního orgánu.

Použití radiofarmak představuje pro další osoby riziko z externího ozáření nebo kontaminace močí, zvratky, atd. Proto se musí dodržet národní předpisy radiační ochrany.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpadní materiál musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.   DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

SYNEKTIK S.A.

Al. W. Witosa 31

00–710 Varšava

Polsko

8.   REGISTRAČNÍ ČÍSLO

88/625/16-C

9.   DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

15. 3. 2017

10.  DATUM REVIZE TEXTU

15. 3. 2017

11. DOZIMETRIE

Údaje uvedené níže jsou převzaty z publikace ICRP 106.

ORGÁN

ABSORBOVANÁ DÁVKA NA JEDNOTKU PODANÉ

AKTIVITY (mGy/MBq)

Dospělí

15 let

10 let

5 let

1 rok

Nadledvinky

0,012

0,016

0,024

0,039

0,071

Močový měchýř

0,13

0,16

0,25

0,34

0,47

Povrch kostí

0,011

0,016

0,022

0,034

0,064

Mozek

0,038

0,039

0,041

0,046

0,063

Prsa

0,0088

0,011

0,018

0,029

0,056

Žlučník

0,013

0,016

0,024

0,037

0,070

Gastrointestinální trakt

Žaludek

0,011

0,014

0,022

0,035

0,067

Tenké střevo

0,012

0,016

0,025

0,040

0,073

Tlusté střevo

0,013

0,016

0,025

0,039

0,070

– Horní část tlustého

0,012

0,015

0,024

0,038

0,070

střeva

– Dolní část tlustého

střeva

0,014

0,017

0,027

0,041

0,070

Srdce

0,067

0,087

0,13

0,21

0,38

Ledviny

0,017

0,021

0,029

0,045

0,078

Játra

0,021

0,028

0,042

0,063

0,12

Plíce

0,020

0,029

0,041

0,062

0,12

Svaly

0,010

0,013

0,020

0,033

0,062

Jícen

0,012

0,015

0,022

0,035

0,066

Ovária

0,014

0,018

0,027

0,043

0,076

Pankreas

0,013

0,016

0,026

0,040

0,076

Červená kostní dřeň

0,011

0,014

0,021

0,032

0,059

Kůže

0,0078

0,0096

0,015

0,026

0,050

Slezina

0,011

0,014

0,021

0,035

0,066

Varlata

0,011

0,014

0,024

0,037

0,066

Thymus

0,012

0,015

0,022

0,035

0,066

Štítná žláza

0,010

0,013

0,021

0,034

0,065

Děloha

0,018

0,022

0,036

0,054

0,090

Zbývající orgány

0,012

0,015

0,024

0,038

0,064

ÚČINNÁ DÁVKA (mSv/MBq)

0,019

0,024

0,037

0,056

0,095

Účinná dávka vyplývající z podání (maximální doporučené) aktivity 400 MBq fludeoxyglukózy (18F) pro dospělou osobu s tělesnou hmotností 70 kg je přibližně 7,6 mSv.

Pro podanou aktivitu 400 MBq je typická radiační dávka pro důležité orgány – močový měchýř, srdce a mozek 52 mGy, 27 mGy a 15 mGy, v tomto pořadí.