Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

ANTISTAX 360 MG POTAHOVANÉ TABLETY

ATC skupina:

Dostupná balení:

  • 60
  • 30

Příbalový leták - ANTISTAX 360 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Příbalová informace: informace pro uživatele

ANTISTAX 360 mg potahované tabletyVitis viniferae folii extractum aquosum siccum

1.   Co je přípravek ANTISTAX 360 mg potahované tablety a účinky

ANTISTAX je přírodní lék ze skupiny vazoprotektiv a venofarmak (léky zpevňující cévní stěnu, užívané k léčbě žilních onemocnění). Obsahuje extrakt z červených listů vinné révy.

Extrakt z červených listů vinné révy a v něm obsažené flavonoidy chrání vnitřní stěnu cév, zvyšuje elasticitu a pevnost cévní stěny, normalizuje cévní propustnost. Brání tvorbě otoků, zmenšuje již existující otoky a má protizánětlivý účinek.

ANTISTAX se užívá u dospělých k prevenci a léčbě příznaků chronické žilní nedostatečnosti, které se objevují obvykle v souvislosti s výskytem křečových žil.

Nejčastějšími příznaky chronické žilní nedostatečnosti jsou: bolest dolních končetin, pocit těžkých a unavených nohou, pocit napětí, pocity mravenčení, křeče v nohou, otoky v dolní části lýtek. K rozvoji tohoto onemocnění přispívají např. sedavé zaměstnání, dlouhé stání a/nebo nadváha.

Aby se zabránilo dalšímu rozvoji onemocnění, je důležité začít s preventivními opatřeními, jakmile se objeví první příznaky, jako otoky v dolní části končetin či těžké unavené nohy.

Při silnějších obtížích, zvláště při neustupujících výrazných otocích a bolestech dolních končetin doporučujeme navštívit lékaře.

Pokud se do dvou týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ANTISTAX užívat

Neužívejte ANTISTAX

jestliže jste alergický(á) na suchý vodný extrakt z červených listů vinné révy nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku ANTISTAX se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Pokud se objeví zánět kůže, zánět žil (zarudnutí, bolestivost a otok v oblasti žíly), ztvrdnutí podkožního vaziva, silná bolest v končetině (končetinách), ulcerace (vřed), náhlý otok jedné nebo obou končetin, známky nedostatečnosti srdce nebo ledvin (jako je dušnost a/nebo otoky obličeje či okolí očí), musíte okamžitě vyhledat lékaře, neboť se může jednat o příznaky závažnějšího postižení.

Přetrvávající otok obou končetin může mít jiné příčiny a musí být vyšetřen lékařem.

Děti a dospívající

Jelikož nejsou k dispozici dostatečné bezpečnostní údaje, podávání přípravku dětem a dospívajícím do 18 let věku se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a ANTISTAX

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Nebyly provedeny žádné studie vzájemného působení.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte, že můžete být těhotná nebo plánuje otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Protože nebyly prováděny žádné studie u těhotných a kojících žen, užívání přípravku ANTISTAX během těhotenství a v období kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

3.   Jak se ANTISTAX užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a starší pacienti

Doporučená dávka přípravku je 1 potahovaná tableta 1× denně ráno před snídaní. Pro rychlejší nástup účinku a dosažení rychlejší úlevy lze během prvních 3 týdnů léčby celkovou denní dávku zvýšit až na 720 mg denně, tj. užívají se 2 tablety 1× denně ráno před snídaní.

Tablety se polykají celé, před jídlem, zapíjejí se odpovídajícím množstvím tekutiny.

Po zahájení léčby může trvat 2 až 3 týdny, než se projeví léčebný účinek. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po dvou týdnech léčby, musíte se poradit s lékařem, protože obtíže mohou mít jinou příčinu.

Přípravek ANTISTAX může být užíván bez porady s lékařem po dobu 3 měsíců.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ANTISTAX, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) větší množství přípravku ANTISTAX než jste měl(a), oznamte to svému lékaři. Ten může případně rozhodnout další nutná opatření. Pravděpodobně může dojít k zesílení níže uvedených nežádoucích účinků.

Ačkoliv byly hlášeny ojedinělé případy předávkování, nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky v souvislosti s léčbou přípravkem ANTISTAX.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ANTISTAX

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Vedlejší účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Užívá se následující vyjádření četnosti výskytu nežádoucích účinků:

Méně časté: více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než 1 ze 100 pacientů;

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Méně časté: nevolnost, žaludeční obtíže a další příznaky týkající se trávicího systému, svědivá

vyrážka, kopřivka

Není známo: přecitlivělost

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.   Jak přípravek ANTISTAX uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Vyjímejte tablety z blistru až těsně před použitím.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek ANTISTAX nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek ANTISTAX obsahuje

Jedna potahovaná tableta obsahuje:

- Léčivou látku Vitis viniferae folii extractum aquosum siccum (4–6:1) 360 mg. (suchý vodný

extrakt z červených listů vinné révy).

– Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, hydrogenfosforečnan vápenatý, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa, glycerol-tristearát, oxid titaničitý (E171), mastek, červený oxid železitý (E172)

Jak přípravek ANTISTAX vypadá a co obsahuje toto balení

Hnědavě červené, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety bez půlicí rýhy, na lomu s hnědými až červenohnědými skvrnami na hnědobílém mramorovaném podkladu.

Velikost balení: 30 nebo 60 potahovaných tablet

Al/PVC/PVDC blistr, krabička

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

sanofi-aventis, s.r.o.

Evropská 846/176a

160 00 Praha 6

Česká republika

Výrobce:

Delpharm Reims, 10 rue Colonel Charbonneaux, 51100 Reims, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5. 4. 2017

4

Další informace o léčivu ANTISTAX 360 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Jak se ANTISTAX 360 MG POTAHOVANÉ TABLETY podává: perorální podání - potahovaná tableta
Výdej léku: volně prodejné léčivé přípravky

Balení: Blistr
Velikost balení: 60

Držitel rozhodnutí o registraci daného léku v České republice:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha
E-mail: cz-info@sanofi.com
Telefon: 233086111