Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

ANALERGIN - souhrnné informace

Analergin 10 mg 30 tablet
ANALERGIN - 10MG TBL FLM 30
ANALERGIN - 10MG TBL FLM 30
111 - 119 Kč
Analergin 10 mg 10 tablet
ANALERGIN - 10MG TBL FLM 10
ANALERGIN - 10MG TBL FLM 10
75 - 79 Kč
Analergin 10 mg 50 tablet
ANALERGIN - 10MG TBL FLM 50
ANALERGIN - 10MG TBL FLM 50
139 - 147 Kč
Analergin 10 mg 90 tablet
ANALERGIN - 10MG TBL FLM 90
ANALERGIN - 10MG TBL FLM 90
186 - 199 Kč
Síla léku
10MG

ATC skupina:

Dostupná balení:

  • 50
  • 30
  • 10
  • 7
  • 90

Podobné léky

Souhrnné informace o léku - ANALERGIN

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Analergin 10 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje cetirizini dihydrochloridum 10 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: jedna potahovaná tableta obsahuje 66,40 mg monohydrátu laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety na jedné straně s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

U dospělých a dětských pacientů starších 6 let:

– cetirizin-dihydrochlorid je indikován pro zmírnění nosních a očních symptomů sezónní a celoroční alergické rhinitidy.

– cetirizin-dihydrochlorid je indikován pro zmírnění symptomů chronické idiopatické urtikarie.

4.2. Dávkování a způsob podání

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování

Pediatrická populace

U dětí ve věku od 6 do 12 let: 5 mg dvakrát denně (jedna polovina tablety 2× denně).

Dospělí a dospívající starší 12 let: 10 mg jednou denně (1 tableta).

Tablety je třeba spolknout a zapít sklenicí vody.

Pacienti vyššího věku: na základě získaných údajů se usuzuje, že není nutné u pacientů vyššího věku s normální funkcí ledvin dávku snižovat.

Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin: údaje o poměru účinnost/bezpečnost léčiva nejsou pro pacienty s poruchou funkce ledvin k dispozici. Protože hlavní cestou vylučování cetirizin-dihydrochloridu jsou ledviny (viz bod 5.2), musí být v případě, že nelze použít alternativní léčbu, upraveny intervaly dávek individuálně.

Prohlédněte si, prosím, následující tabulku a uzpůsobte dávkování dle uvedených informací. Aby bylo možné tuto tabulku použít, je třeba u pacienta stanovit clearance kreatininu (CLcr) v ml/min. Hodnotu CLcr (ml/min) lze určit ze stanoveného sérového kreatininu (mg/dl) pomocí následujícího vzorce:

CL


cr


[140 - věk (v letech)] x váha (kg)

72 x hladina kreatininu v séru (mg/dl)

72 x hladina kreatininu v séru (mg/dl)

(x 0,85 pro ženy)


Úprava dávkování pro dospělé pacienty s poruchou funkce ledvin

Skupina

Clearance kreatininu (ml/min)

Dávkování a frekvence

Normální funkce

> 80

10 mg jednou denně

Lehká porucha

50 – 79

10 mg jednou denně

Středně těžká porucha

30 – 49

5 mg jednou denně

Těžká porucha

< 30

5 mg jednou za 2 dny

Konečná fáze onemocnění ledvin –

< 10

kontraindikováno

pacienti na dialýze

U dětských pacientů s poruchou funkce ledvin je nutné upravit dávkování individuálně s přihlédnutím k hodnotě renální clearance každého pacienta, jeho věku a tělesné hmotnosti.

Pacienti s poruchou funkce jater: u pacientů pouze s poruchou funkce jater není nutné dávkování upravovat.

Pacienti s poruchou funkce jater a poruchou funkce ledvin: doporučuje se úprava dávkování (viz výše Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin).

4.3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1, na hydroxyzin nebo na jakýkoliv derivát piperazinu.

Pacienti s velmi těžkou poruchou funkce ledvin při clearance kreatininu menší než 10 ml/min.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při terapeutických dávkách nebyly prokázány žádné klinicky významné interakce s alkoholem (pro hladinu alkoholu v krvi ve výši 0,5 g/l). Požívá-li však pacient současně alkohol, doporučuje se opatrnost.

Opatrnost se doporučuje u pacientů s epilepsií nebo rizikem výskytu křečí.

Opatrnost se doporučuje u pacientů s predispozičními faktory pro retenci moči (např. míšní léze, hyperplazie prostaty), protože cetirizin-dihydrochlorid zvyšuje riziko retence moči.

Podávání potahovaných tablet se nedoporučuje u dětí mladších 6 let, protože tato léková forma neumožňuje vhodně upravit dávku.

Kožní alergické testy jsou inhibovány antihistaminiky, a proto je potřeba před jejich provedením na 3 dny přerušit podávání cetirizin-dihydrochloridu.

Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek užívat.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné interakce s tímto antihistaminikem nejsou očekávány z důvodů farmakokinetických a farmakodynamických vlastností cetirizin-dihydrochloridu a jeho tolerančního profilu. Během provedených lékových interakčních studií, zvláště s pseudoefedrinem nebo s theofylinem v dávce 400 mg/den, nebyly prokázány ani farmakodynamické, ani statisticky významné farmakokinetické interakce.

U citlivých pacientů může současné požívání alkoholu nebo užívání jiných látek tlumících CNS vyvolat snížení bdělosti a výkonnosti, třebaže cetirizin nezesiluje účinky alkoholu (0,5 g/l v krvi).

I když dochází ke snížení rychlosti absorpce příjmem potravy, míra absorpce není při užívání s jídlem snížena.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství:

K dispozici jsou omezené údaje o užívání cetirizin-dihydrochloridu během těhotenství. Studie na zvířatech nepoukazují na přímý ani nepřímý škodlivý účinek na graviditu, embryonální/fetální vývoj, porod nebo poporodní vývoj. Při podávání těhotným ženám je potřeba opatrnost.

Kojení:

Cetirizin-dihydrochlorid přechází do mateřského mléka v koncentraci, která odpovídá 25 až 90 % koncentrace naměřené v plasmě, v závislosti na době, která uplynula od podání. Proto je potřeba při podání kojícím ženám opatrnost.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Objektivní měření schopnosti řídit, spánkové latence a výkonnosti na montážní lince neprokázala u doporučené dávky 10 mg žádné klinicky relevantní účinky.

Avšak pacienti, kteří pociťují ospalost, nemají řídit, účastnit se potenciálně nebezpečných činností nebo obsluhovat stroje. Měli by vzít v úvahu reakci svého organismu na daný lék.

4.8. Nežádoucí účinky

Klinické studie prokázaly, že cetirizin-dihydrochlorid má při doporučeném dávkování mírné nežádoucí účinky na CNS včetně somnolence, únavy, závratě a bolestí hlavy. V některých případech byla hlášena paradoxní stimulace CNS.

Přestože je cetirizin-dihydrochlorid selektivní antagonista periferních H1 receptorů a relativně nevykazuje anticholinergní působení, byly hlášeny ojedinělé případy obtíží s močením, poruchy akomodace oka a sucho v ústech.

Dále byly hlášeny případy abnormální jaterní funkce se zvýšenou hladinou jaterních enzymů doprovázenou zvýšenou hladinou bilirubinu. Tyto příznaky většinou odezněly po ukončení léčby cetirizin-dihydrochloridem.

Klinické studie

Dvojitě zaslepené kontrolované klinické studie porovnávající cetirizin-dihydrochlorid s placebem nebo s jinými antihistaminiky v doporučené dávce (10 mg denně u cetirizin-dihydrochloridu), z nichž jsou k dispozici kvantifikované údaje o bezpečnosti, zahrnovaly více než 3 200 pacientů, jimž byl podáván cetirizin-dihydrochlorid.

Z tohoto souboru byly pro dávku 10 mg cetirizin-dihydrochloridu u studií kontrolovaných placebem hlášeny následující nežádoucí účinky s mírou výskytu 1, 0 % a vyšší:

Nežádoucí účinky

(WHO terminologie nežádoucích účinků)

Cetirizin 10 mg (n = 3260)

Placebo

(n = 3061)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Únava

1,63 %

0,95 %

Poruchy nervového systému Závratě

1,10 %

0,98 %

Bolest hlavy

7,42 %

8,07 %

Gastrointestinální poruchy

Bolest břicha

0,98 %

1,08 %

Sucho v ústech

2,09 %

0,82 %

Nauzea

1,07 %

1,14 %

Psychiatrické poruchy Somnolence

9,63 %

5,00 %

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Faryngitida

1,29 %

1,34 %

Přestože byla somnolence statisticky četnější než ve skupině placeba, jednalo se ve většině případů o lehkou až středně těžkou somnolenci. Objektivní testy prokázané jinými studiemi ukázaly, že obvykle každodenní činnosti nejsou při doporučené denní dávce u zdravých mladých dobrovolníků ovlivněny.

Nežádoucí účinky s mírou výskytu 1 % nebo více u dětí ve věku od 6 měsíců do 12 let, zahrnutých do klinických nebo farmakoklinických studií kontrolovaných placebem, jsou:

Nežádoucí účinky

(WHO terminologie nežádoucích účinků)

Cetirizin (n = 1656)

Placebo

(n = 1294)

Gastrointestinální poruchy

Průjem

1,0 %

0,6 %

Psychiatrické poruchy Somnolence

1,8 %

1,4 %

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Rinitida

1,4 %

1,1 %

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava

1,0 %

0,3 %

Zkušenosti po uvedení přípravku na trh

Kromě nežádoucích účinků hlášených během klinických studií a uvedených výše, byly v rámci postmarketingových zkušeností (po uvedení přípravku na trh) hlášeny následující nežádoucí účinky.

Nežádoucí účinky jsou popsány dle tříd orgánových systémů dle MedDRA a dle frekvence výskytu na základě hlášení po uvedení přípravku na trh.

Frekvence jsou definovány následovně: velmi časté: > 1/10, časté: > 1/100 až < 1/10, méně časté: > 1/1000 až < 1/100, vzácné: > 1/10 000 až < 1/1 000, velmi vzácné: < 1/10 000, není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému:

velmi vzácné: thrombocytopenie

Poruchy imunitního systému:

vzácné: hypersenzitivita

velmi vzácné: anafylaktický šok

Poruchy metabolismu a výživy

není známo: zvýšená chuť k jídlu

Psychiatrické poruchy:

méně časté: agitovanost

vzácné: agresivita, zmatenost, deprese, halucinace, insomnie,

velmi vzácné: tiky

není známo: sebevražedné myšlenky

Poruchy nervového systému:

méně časté: parestezie

vzácné: konvulze

velmi vzácné: porucha chuti, synkopa, třes, dystonie, dyskineze

není známo: amnézie, zhoršení paměti

Poruchy oka:

velmi vzácné: porucha akomodace čočky, rozmazané vidění, okulogyrie

Poruchy ucha a labyrintu:

není známo: vertigo

Srdeční poruchy:

vzácné: tachykardie

Gastrointestinální poruchy:

méně časté: průjem

Poruchy jater a žlučových cest:

vzácné: abnormální funkce jater (zvýšené transaminázy, alkalická fosfatáza, y-GT a bilirubin)

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

méně časté: pruritus, vyrážka

vzácné: kopřivka

velmi vzácné: angioneurotický edém, fixní lékový exantém

není známo: akutní generalizovaná exantematózní pustulóza

Poruchy ledvin a močových cest:

velmi vzácné: dysurie, enuréza

není známo: retence moči

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

méně časté: astenie, malátnost,

vzácné: edém

Vyšetření:

vzácné: zvýšení tělesné hmotnosti

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

4.9. Předávkování

4.9. Předávkování

Symptomy

Symptomy pozorované po předávkování cetirizin-dihydrochloridem jsou spojeny především s účinky na CNS nebo s jevy, které by mohly naznačovat anticholinergický účinek.

Nežádoucí účinky hlášené po požití minimálně pěti doporučovaných denních dávek jsou zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, mydriáza, pruritus, neklid, sedace, somnolence, stupor, tachykardie, třes a retence moči.

Doporučená opatření

Není známo žádné specifické antidotum cetirizin-dihydrochloridu.

Pokud dojde k předávkování, doporučuje se symptomatická nebo podpůrná léčba.

V případě, že uplynula krátká doba od požití přípravku, je vhodné zvážit výplach žaludku. Cetirizin-dihydrochlorid není účinně odstraňován dialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutické vlastnosti: Antihistaminika pro systémovou aplikaci.

ATC kód: R06AE07

Cetirizin, lidský metabolit hydroxyzinu, je silný a selektivní antagonista periferních H1 receptorů. In vitro studie vázání na receptory neprokázaly žádnou jinou měřitelnou afinitu než pro H1 receptory.

Kromě jeho anti-H1 účinků bylo také u cetirizinu prokázáno antialergické působení: při dávce 10 mg jednou nebo dvakrát denně inhibuje pozdní fázi průniku eosinofilů do kůže a spojivky atopických pacientů vystavených působení alergenů.

Studie na zdravých dobrovolnících ukazují, že cetirizin v dávkách 5 a 10 mg silně inhibuje „wheal and flare“ reakci (erupce s okolním zarudnutím) vyvolanou velmi vysokými koncentracemi histaminu v kůži, ale korelace s účinností nebyla prokázána.

Během studie na dětech ve věku 5 až 12 let, trvající 35 dnů, nebyla zjištěna žádná tolerance k antihistaminovému účinku cetirizinu (inhibice „wheal and flare“). Po ukončení léčby s opakovaným podáváním cetirizinu obnovila kůže svoji normální reaktivitu na histamin do 3 dnů.

Během šestitýdenní studie kontrolované placebem, které se zúčastnilo 186 pacientů trpících alergickou rýmou a současně mírným až středně těžkým astmatem, vedla 10 mg dávka cetirizinu jednou denně ke zlepšení symptomů rýmy a neovlivnila plicní funkce. Tato studie podporuje bezpečnost podávání cetirizinu alergickým pacientům s mírným až středně těžkým astmatem.

Ve studii kontrolované placebem nezpůsobil cetirizin podávaný ve vysokých denních dávkách 60 mg po dobu sedmi dnů žádné statisticky významné prodloužení intervalu QT.

Při doporučeném dávkování prokázal cetirizin zlepšení kvality života pacientů s celoroční nebo sezónní alergickou rinitidou.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Maximální koncentrace v rovnovážném stavu je přibližně 300 ng/ml a dosáhne se jí za 1,0 ± 0,5 h.

U cetirizinu nebyla po denních dávkách 10 mg po dobu 10 dnů pozorována žádná akumulace. Rozložení farmakokinetických parametrů, jako je např. maximální plasmatická koncentrace (Cmax) nebo plocha pod křivkou (AUC), byla u lidských dobrovolníků unimodální.

Příjmem potravy se nesnižuje míra absorpce cetirizinu, ale dochází ke snížení její rychlosti. Biologická dostupnost cetirizinu je srovnatelná pro roztok, tobolky i tablety.

Zdánlivý distribuční objem je 0,50 l/kg. Cetirizin je vázán z 93 ± 0,3 % na plazmatické bílkoviny. Cetirizin neovlivňuje vazbu warfarinu na plazmatické bílkoviny.

Cetirizin není při prvním průchodu játry extenzivně metabolizován. Přibližně dvě třetiny dávky jsou vyloučeny močí v nezměněné formě. Terminální poločas je přibližně 10 hodin.

Cetirizin má v rozsahu 5 až 60 mg lineární kinetiku.

Zvláštní skupiny populace

Starší pacienti: po podání jedné perorální dávky 10 mg došlo u 16 starších pacientů v porovnání s normálními pacienty ke zvýšení poločasu přibližně o 50 % a ke snížení clearance o 40 %. Tento pokles clearance cetirizinu zřejmě souvisel u těchto starších dobrovolníků se sníženou funkcí ledvin.

Děti, kojenci a batolata: u dětí ve věku 6–12 let byl poločas cetirizinu zhruba 6 hodin a u dětí ve věku 2–6 let 5 hodin. U kojenců a batolat ve věku 6 až 24 měsíců je snížen na 3,1 hodiny.

Pacienti s poruchou funkce ledvin: farmakokinetika léku byla u pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu vyšší než 40 ml/min) podobná jako u zdravých dobrovolníků. U pacientů se střední poruchou funkce ledvin došlo v porovnání se zdravými dobrovolníky k trojnásobnému zvýšení poločasu a k 70% snížení clearance.

U hemodialyzovaných pacientů (clearance kreatininu nižší než 7 ml/min), kterým byla perorálně jednorázově podána dávka 10 mg, došlo v porovnání s normálními dobrovolníky k trojnásobnému prodloužení poločasu a 70% snížení clearance. Cetirizin lze špatně odstranit hemodialýzou.

U pacientů se střední nebo těžkou poruchou funkce ledvin je nutné upravit dávkování (viz bod 4.2).

Pacienti s poruchou funkce jater: U pacientů s chronickými jaterními chorobami (hepatocelulární, cholestatická a biliární cirhóza), kterým bylo podáno 10 nebo 20 mg cetirizinu jednorázově, došlo v porovnání se zdravými pacienty k 50% prodloužení poločasu a ke 40% snížení clearance.

Úprava dávkování je nezbytná pouze u pacientů s poškozením jater, kteří současně trpí i poruchou funkce ledvin.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Údaje z neklinických studií založené na konvenčních farmakologických studiích bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Monohydrát laktosy

Magnesium-stearát

Mikrokrystalická celulosa

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potahová vrstva:

Potahová soustava Opadry Y-1–7000 bílá Oxid titaničitý (E 171)

Hypromelosa 2910/5 (E 464)

Makrogol 400

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

6.3. Doba použitelnosti

3 roky.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5. Druh obalu a obsah balení

Blistr PVC/PVDC (čirý, bezbarvý) / Al, krabička

Velikost balení:

7 × 10 mg

10 × 10 mg

30 × 10 mg (3 blistry, každý s 10 tabletami)

50 × 10 mg (5 blistrů, každý s 10 tabletami)

90 × 10 mg (9 blistrů, každý s 10 tabletami)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

24/326/02-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACI

Datum první registrace: 18. 12. 2002

Datum posledního prodloužení registrace: 16. 9. 2015