Nonstop lékárna
Otevřít hlavní menu

AFLUMED - souhrnné informace

Dostupná balení:

  • 20ML
  • 100ML
  • 50ML
  • 30ML

Souhrnné informace o léku - AFLUMED

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Aflumed perorální roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ" 

Aconitum napellus D6

2,0 g

2,0 g

2,0 g

2,0 g

2,0 g


Baptisia tinctoria D4 Eupatorium perfoliatum D4

Ferri phosphas D8

Gelsemium sempervirens D6

Léčivé látky jsou alkoholické roztoky ve vysokém stupni ředění (Ferri phosphas –30% alkohol; ostatní léčivé látky 43% alkohol).

1 g odpovídá 41 kapkám.

3.  LÉKOVÁ FORMA

Perorální roztok

Čirý, bezbarvý roztok

4.   KLINICKÉ ÚDAJE

4.1  Terapeutické indikace

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě běžných infekcí souvisejících s nachlazením a chřipkou jako jsou horečnatá, zánětlivá onemocnění horních cest dýchacích, při nichž se vyskytuje rýma, kašel, bolest v krku, chrapot, nebo bolesti v končetinách.

4.2  Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí a dospívající, kteří trpí akutními stavy, užívají 5–10 kapek každou půlhodinu až hodinu, nejvýše však 12 krát za den. Po odeznění akutních příznaků onemocnění se doporučuje dávkování 5 až 10 kapek jednou až třikrát denně.

Způsob podání

Pro dosažení maximální účinnosti se mají neředěné kapky podržet v ústech po dobu přibližně 1 minuty. Přípravek Aflumed se užívá půl hodiny před jídlem nebo půl hodiny po jídle.

Účinnost homeopatických léků může být narušena faktory, které obecně neprospívají zdravému životnímu stylu, a také dráždivými a povzbuzujícími prostředky.

4.3 Kontraindikace

Přípravek Aflumed nesmí užívat osoby závislé na alkoholu.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100mg v jedné dávce (10 kapek).

Vzhledem k obsahu alkoholu by osoby s jaterními onemocněními, epileptici a osoby trpící poškozením mozku měly tento léčivý přípravek užívat pouze po konzultaci s lékařem.

Děti do 12 let věku: neexistuje dostatek zkušeností s užíváním tohoto léčivého přípravku při léčbě dětí. Z tohoto důvodu by neměl být používán u dětí do 12 let věku.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Tento léčivý přípravek má být kvůli obsahu alkoholu užíván během těhotenství nebo kojení pouze po konzultaci s lékařem.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou známy.

4.8  Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky nejsou známy.

Užívání homeopatických léků může zpočátku vést ke zhoršení stávajících obtíží (tzv. homeopatické zhoršení).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

4.9  Předávkování

Požití nadměrného množství tohoto léčivého přípravku může vést k otravě alkoholem, zejména u malých dětí, v takovém případě dochází k ohrožení života pacienta, což je důvod k vyhledání okamžité lékařské pomoci. Vypití celého obsahu lahvičky, tj. 30 ml (20 ml/ 50 ml/ 100 ml) představuje požití až 12 g (8 g/19 g/38 g) alkoholu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: homeopatika; ATC kód: V 12 Farmakody­namické vlastnosti nejsou známy.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Neuplatňuje se.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neuplatňuje se.

6.  FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1   Seznam pomocných látek

Přípravek neobsahuje pomocné látky

6.2   Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

4 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Lahvička z hnědého skla o objemu 20 ml, 30 ml, 50 ml a 100 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.  DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Theiss Naturwaren GmbH

Michelinstr. 10

D-66424 Homburg

Německo

Tel: +49 (0) 6841 709–0

Fax: +49 (0) 6841 709–265

E-Mail:

8.   REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

93/453/14-C

Wobenzym 200 tablet
Wobenzym 200 tablet

Wobenzym působí proti zánětům, otokům a poruchám imunity, zkracuje…

Do obchodu

od 779 Kč Dr Max