Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

ADRENALIN LÉČIVA - souhrnné informace

Síla léku
1MG/ML

Dostupné balení:

 • 5X1ML

Podobné léky

Souhrnné informace o léku - ADRENALIN LÉČIVA

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

2.

3.

1.

Adrenalin Léčiva 1 mg/ml injekční roztok

2.

Jeden ml injekčního roztoku obsahuje epinephrinum 1 mg (ve formě epinephrini hydrochloridum

 • 1,2 mg) (1:1 000).

Pomocná látka se známým účinkem: 1 ml injekčního roztoku obsahuje 0,08 mmol sodíku (1,28 mg disiřičitanu sodného a 6 mg chloridu sodného).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

Injekční roztok

Popis přípravku: čirý bezbarvý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Adrenalin Léčiva je indikován k léčbě následujících sta­vů:

Srdeční zástava – tonizace myokardu při kardiopulmonální resuscitaci, jemnovlnná fibrilace komor rezistentní na defibrilační výboj; selhávání periferního krevního oběhu při dostatečné náplni krevního řečiště (low-output-syndrom); anafylaktický a endotoxinový šok, bronchospasmus, Quinckeho edém; vazokonstrikce při lokální anestezii, omezení kapilárního krvácení, dekongesce sliznic.

Epinefrin je vhodný pro děti i dospělé.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávkování je individuální, podává se průměrně dospělým 0,1 mg/min. až 1 mg každých 3–5 minut, novorozencům 0,01 – 0,03 mg/kg každých 5 minut a starším dětem 0,01 mg/kg každých 3–5 minut.

Srdeční zástava

Dospělí

1 mg intravenózně (i. v.) nebo intraoseálně (i. o.), event. 2–3 mg kanylou endotracheálně v 10 ml aq. pro inj. každých 3–5 minut.

Děti

0,01 mg/kg tělesné hmotnosti i.v. nebo i. o. každých 3–5 minut (maximálně 1 mg), popř. alternativně 0,1 mg/kg endotracheálně v intervalu každých 3–5 minut.

Novorozenci

0,01 – 0,03 mg/kg tělesné hmotnosti i. v. nebo i. o. každých 3– minut. Endotracheální aplikace se nedoporučuje, ale pokud je použita, aplikují se dávky 3–10× vyšší (0,03 – 0,1 mg/kg).

Anafylaktický šok

Dospělí

0,3 – 0,5 mg (0,3 – 0,5 ml) do maximální jednotlivé dávky 1 mg.

Děti

Věk

Dávka epinefrinu 1mg/ml (roztok 1:1 000)

Nad 12 let

0,5 mg i. m. (0,5ml roztoku 1:1 000)

6–12 let

0,3 mg i. m. (0,3ml roztoku 1:1 000)

6 měsíců – 6 let

0,15 mg i. m. (0,15ml roztoku 1:1 000)

Méně než 6 měsíců

0,01mg/kg i. m. (0,01ml/kg roztoku 1:1 000)

Podává se intramuskulárně (i. m.) nebo subkutánně (s. c.), i.m. podání je doporučené zejména v úvodní fázi neodkladné léčby anafylaktického šoku při přítomnosti celkových příznaků kvůli spolehlivějšímu a rychlejšímu nástupu účinku. Pokud je to nutné, je možné tyto dávky opakovat v intervalu 5–15 minut v závislosti na krevním tlaku, pulsu a dechových funkcích. Je třeba použít injekční stříkačku o malém objemu.

Pokud pacient neodpovídá na několik s.c. nebo i.m. podání, je vhodné podat naředěný Adrenalin Léčiva, nejlépe na koncentraci 1:100 000 (5 ml epinefrinu / 500 ml fyziologického roztoku) i. v. ve formě infuze.

Alergické stavy

Dospělí

Hluboko s.c. nebo i.m. 1 mg (1 ml), během 24 hodin maximálně 2 mg (2 ml).

Děti

Do 1 roku 0,1 – 0,2 mg, od 1 do 6 let 0,2 – 0,3 mg, od 6 do 15 let 0,3 – 0,5 mg; i. m. podání je účinnější vzhledem k rychlejší resorpci.

Jako vazokonstringens se Adrenalin Léčiva dále ředí na koncentraci 1:200 000. Celková dávka 0,25 ml (tj. 0,25 mg) nemá být překračována.

Způsob podání

Adrenalin Léčiva se podává i. v., i. o., s. c. nebo i. m., event. endotracheálně a intrakardiálně, ředí se 5% glukosou nebo 5% glukosou ve fyziologickém roztoku (glukosa zabraňuje oxidaci, která by snížila účinnost přípravku).

4.3 Kontraindikace

 • – Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

 • – Anestezie halotanem, vinyl-ether, trichlorethylenem a cyklopropanem.

 • – Kongestivní glaukom.

 • – Závažná hypoxie a hyperkapnie.

 • – Současné podávání inhibitorů monoaminooxidázy, léčba tricyklickými antidepresivy.

 • – Hypertenze.

 • – Hypovolemie.

 • – Pokročilý věk s těžkou aterosklerózou.

 • – Feochromocytom.

 • – Hypertrofická subaortální stenóza.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvýšené pozornosti je třeba:

 • – u nemocných s kongestivním glaukomem.

 • – u nemocných s diabetes mellitus.

 • – při srdeční ischemické chorobě, srdečních arytmiích, akutním infarktu myokardu, městnavé srdeční slabosti.

 • – při předávkování kardiotoniky.

 • – při thyreotoxikóze, thyreotoxické krizi.

 • – v pokročilém těhotenství, v II. době porodní.

 • – u nemocných ve vysokém věku.

K předcházení nežádoucích kardiovaskulárních účinků se doporučuje místo zvyšování dávek epinefrinu spíše kombinace s dalšími katecholaminy, např. dobutaminem, dopaminem.

Intraarteriální podání se nedoporučuje pro riziko gangrény.

V průběhu léčby je nutné monitorování krevního tlaku, tepové frekvence, funkce ledvin a eventuálně EKG.

Anafylaktický šok u pediatrické populace

Obecně se v úvodu léčby anafylaxe upřednostňuje intramuskulární cesta podání, intravenózní podání je vhodnější na jednotkách intenzivní péče nebo pohotovostně.

Injekce epinefrinu 1: 1 000 (1mg/ml) není vhodná pro intravenózní podání. Pokud není dostupná injekce epinefrinu 1: 10 000 (0,1 mg/ml), musí být před intravenózním podáním injekce 1: 1000 naředěna na 1: 10 000. Intra­venózní injekce epinefrinu musí být podána s maximální opatrností a nejlépe pouze specialisty, kteří jsou s intravenózním podání epinefrinu již obeznámeni.

Léčivý přípravek obsahuje 0,08 mmol sodíku (1,28 mg disiřičitanu sodného a 6 mg chloridu sodného) v 1 ml injekčního roztoku, tj. v podstatě „bez sodíku“.

Disiřičitan sodný může vzácně způsobovat těžkou alergickou reakci a bronchospasmus (zúžení průdušek).

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Inhalační halogenovaná anestetika (halotan, enfluran, isofluran apod.) senzibilizují myokard a zvyšují tak riziko těžkých arytmií.

Tricyklická antidepresiva a maprotilin mohou potencovat kardiovaskulární účinky epinefrinu vedoucí k těžké hypertenzi, hyperpyrexii, tachykardii a k arytmiím.

Současné podání P-blokátorů s epinefrinem vede k vzájemné inhibici terapeutických účinků.

Současné podávání digoxinu může sice být terapeuticky výhodné, vede však ke zvýšené inotropii a zvýšenému riziku arytmií.

Současná aplikace námelových alkaloidů (zvláště ergotaminu) může vést k významnější vazokonstrikci s rizikem ischemie až gangrény. Tyto látky a také oxytocin mohou též zvyšovat presorický účinek norepinefrinu (vedoucí až k mozkovému krvácení).

Guanethidin může inhibicí vstupu epinefrinu do neuronů vést k hypertenzi a k arytmiím.

Soli lithia mohou při současném podávání sympatomimetik vyvolat arytmie.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Podání v době těhotenství a kojení je nutno řešit individuálně z hlediska možného prospěchu pro matku a eventuálního rizika pro plod (v době porodu epinefrin prodlužuje II. dobu porodní a tlumí účinky oxytocinu; není známo, zda epinefrin přechází do mateřského mléka).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem k indikacím přípravku není relevantní.

4.8    Nežádoucí účinky

V následující tabulce jsou shrnuty nežádoucí účinky adrenalinu v běžném dávkování rozdělené do skupin podle terminologie MedDRA s uvedením frekvence výskytu: velmi časté (> 1/10); časté (> 1/100 až < 1/10); méně časté (> 1/1 000 až < 1/100); vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

MedDRA třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Srdeční poruchy

Časté

Arytmie, tachykardie, bradykardie, stenokardie

Není známo

Koronární arteriospasmus; kardiogenní šok v souvislosti se stresovou kardiomyopatií, fibrilací komor nebo srdeční zástavou

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesti hlavy

Méně časté

Neklid, nervozita, třes, úzkost

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea, zvracení

Cévní poruchy

Časté

Hypertenze, hypotenze

Vzácné

Cévní mozková příhoda

Není známo

Periferní ischémie, která může vést ke gangréně končetin*.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Vzácné

Nekróza kůže a podkoží v okolí vstupu do periferní žíly

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné

Alergická reakce na siřičitan z injekčního roztoku

* Periferní ischémie může vést ke gangréně končetin v souvislosti s vysokou dávkou nebo prodlouženým podáváním nebo současným podáváním sympatomimetic­kých léků.

Nežádoucí účinky se vyskytují častěji u pacientů s hypertenzí a/nebo s hyperthyreózou.

Při podávání vysokých dávek se mohou objevit anginózní obtíže, dušnost, bradykardie i tachykardie, hypotenze i hypertenze, palpitace, komorové arytmie.

Některé projevy lze antagonizovat a-blokátory (hypertenzi), další P-blokátory (tachyarytmii), stenokardie nitráty.

Místní podání v oftalmologické praxi vede k melanóze spojivky, zbarvení rohovky, suchosti nosní sliznice. Může dojít i k alergické kontaktní senzibilizaci.

Při delším infuzním podání vzniká tachyfylaxe.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

4.9 Předávkování

Nejvýraznějším projevem je těžší forma akutní hypertenze. Protože účinek léčivé látky je krátkodobý, většinou stačí omezení rychlosti infuzního podávání, popřípadě infuzi přerušit. Nedojde-li přesto k dostatečnému poklesu krevního tlaku, je možné podat krátkodobě působící a-adrenergní blokátory.

Periferní ischémie, která může vést ke gangréně končetin v souvislosti s vysokou dávkou nebo prodlouženým podáváním

Epinefrin je v těle rychle inaktivován a účinek je krátkodobý. Léčba předávkování je hlavně podpůrná. V mnoha případech bude stačit zastavení infuze nebo snížení její rychlosti.

Pokud dojde k extravazaci, měla by být co nejdříve a nejpozději do 12 hodin provedena infiltrace fentolaminem. To může zmírnit bolest a zabránit nekróze tkání.

5.  FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: kardiaka, kardiotonika, kromě srdečních glykosidů;

ATC kód: C01CA24.

Adrenalin (epinefrin) stimuluje a- i P-adrenergní receptory, a to v závislosti na podané dávce.

 • V dávce do 2 ^g/min vyvolává především zvýšené vychytávání draslíku do buněk kosterní svaloviny, aktivaci glykogenolýzy v játrech, výraznou relaxaci hladké svaloviny dělohy, respiračního traktu a některých cév (pokles diastolického tlaku) a středně zvětšuje sílu a frekvenci srdečních stahů.

 • V dávkách 4 – 10 ^g/min zůstávají stejné účinky na kosterní svalovinu, hladkou svalovinu dělohy, respiračního traktu a některých cév, aktivuje glykogenolýzu v játrech, zesiluje účinky na srdce a přidávají se slabé účinky na většinu inervované cévní a pilomotorické hladké svaloviny (vazokonstrikce, mydriáza apod.).

 • V dávkách nad 10 ^g/min zůstávají stejné účinky na kosterní svalovinu, na hladkou svalovinu dělohy, respiračního traktu a některých cév a na srdce, aktivace glykogenolýzy v játrech, výrazně se zesilují účinky na veškerou cévní a pilomotorickou hladkou svalovinu, dochází ke zvýšení celkového periferního odporu (systolického a diastolického tlaku), ke zvýšené agregaci trombocytů a k inhibici lipolýzy v tukových buňkách.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Po i.v. podání je epinefrin rychle enzymaticky inaktivován vazbou v adrenergních neuronech, v plazmě, v játrech a v ledvinách – v tkáních oxidací MAO (monoaminooxidázou) a v játrech methylací COMT (katechol-0-metyltransferázou) – na inaktivní metabolity. Jeho biologický poločas je proto jen asi 1 minuta (celkové trvání jeho účinku 1 – 2 minuty). Prochází placentární, ale nikoli hematoencefalickou bariérou. Vylučuje se z 95 % močí ve formě metabolitů (především glukuronidů a konjugátů síranů).

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Akutní toxicita (LD50) po i.p. aplikaci u myší je 4 mg/kg, po i.v. aplikaci u potkanů 0,98 mg/kg. Byly zjištěny teratogenní účinky při podávání vyšších dávek potkanům (25 x vyšších než humánních).

Dlouhodobé studie karcinogenity a mutagenity ani speciální toxikologické testy nebyly provedeny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1   Seznam pomocných látek

Hemihydrát chlorobutanolu,

disiřičitan sodný (E223),

chlorid sodný,

kyselina chlorovodíková 35%,

voda pro injekci.

6.2    Inkompatibility

V roztocích s alkalickým pH se léčivá látka inaktivuje.

6.3    Doba použitelnosti

1 rok.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Ampule z bezbarvého skla s odlamovacím prvkem označeným bílou tečkou, plastová vložka s přepážkami, krabička.

Velikost balení: 5×1 ml.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.  

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika.

8.  

78/028/69-C

9.  

Bactoral 16 tablet
Bactoral 16 tablet

Unikátní orální probiotikum s ochrannou probiotickou kulturou.…

Do obchodu

od 435 Kč Dr Max