Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

ACETYLSALICYLIC ACID KRKA - souhrnné informace

Síla léku
160MG

Dostupná balení:

 • 50
 • 60
 • 84
 • 90
 • 100
 • 30
 • 28
 • 20
 • 56

Podobné léky

Souhrnné informace o léku - ACETYLSALICYLIC ACID KRKA

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Acetylsalicylic acid Krka 75 mg enterosolventní tablety

Acetylsalicylic acid Krka 100 mg enterosolventní tablety

Acetylsalicylic acid Krka 160 mg enterosolventní tablety

2.  KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna enterosolventní tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 75 mg, 100 mg nebo 160 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

.......45 mg v jedné tabletě.

0,0006 mg v jedné tabletě.


75 mg: Monohydrát laktosy......­.............­.............­.............­.............­.............­..

Hlinitý lak oranžové žluti (E110).......­.............­.............­.............­.......

100 mg: Monohydrát laktosy


.............­.............­.............­.............­........60 mg v jedné tabletě.


160 mg: Monohydrát laktosy .......

… 96 mg v jedné tabletě

0,42 mg v jedné tabletě


Lecithin (sójový) (E322)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Enterosolventní tableta

Acetylsalicylic acid Krka 75 mg: růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru asi

 • 7,2 mm.

4.  KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

 • – Sekundární prevence infarktu myokardu.

 • – Prevence kardiovaskulární morbidity u pacientů se stabilní anginou pectoris.

 • – Anamnéza nestabilní anginy pectoris, s výjimkou akutní fáze.

 • – Prevence okluze cévního štěpu po aortokoronárním bypassu (CABG).

 • – Koronární angioplastika, s výjimkou akutní fáze.

 • – Sekundární prevence tranzitorní ischemické ataky (TIA) nebo ischemické cévní mozkové příhody (CMP), jestliže bylo vyloučeno intracerebrální krvácení.

Přípravek Acetylsalicylic acid Krka se nedoporučuje podávat v urgentních situacích. Použití přípravku je omezeno na sekundární prevenci v rámci chronické léčby.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Sekundární prevence infarktu myokardu:

Doporučená dávka je 75–160 mg jednou denně.

Prevence kardiovaskulární morbidity u pacientů se stabilní anginou pectoris:

Doporučená dávka je 75–160 mg jednou denně.

Anamnéza nestabilní anginy pectoris, s výjimkou akutní fáze:

Doporučená dávka je 75–160 mg jednou denně.

Prevence okluze cévního štěpu po aortokoronárním bypassu (CABG):

Doporučená dávka je 75–160 mg jednou denně.

Koronární angioplastika, s výjimkou akutní fáze:

Doporučená dávka je 75–160 mg jednou denně.

Sekundární prevence tranzitorní ischemické ataky (TIA) a ischemické cévní mozkové příhody (CMP), jestliže bylo vyloučeno intracerebrální krvácení:

Doporučená dávka je 75–325 mg jednou denně.

Přípravek Acetylsalicylic acid Krka nemá být podáván v dávkách vyšších, pokud tak nedoporučí lékař, a předepsaná dávka nemá být vyšší než 325 mg denně.

Při dávkování je třeba vzít v úvahu národní a lokální schválené postupy léčby.

Starší pacienti

Obecně má být kyselina acetylsalicylová podávána s opatrností u starších pacientů, kteří mají větší sklon k výskytu nežádoucích účinků. Doporučuje se obvyklá dávka jako u dospělých, pokud pacient nemá závažnou renální nebo hepatální insuficienci (viz body 4.3 a 4.4). Léčba má být v pravidelných intervalech kontrolována.

Pediatrická populace

Kyselina acetylsalicylová se nemá podávat dětem a dospívajícím do 16 let s výjimkou případů určených lékařem, kdy výhody léčby převáží možná rizika (viz bod 4.4).

Způsob podání

Pro perorální podání.

Tablety se mají polykat vcelku s dostatečným množstvím tekutiny (1/2 sklenice vody). Vzhledem ke gastrorezistentní potahové vrstvě se tablety nesmí drtit, lámat nebo žvýkat, protože potahová vrstva chrání proti dráždivému účinku přípravku na trávicí trakt.

Délka podávání:

Dlouhodobá léčba s nejnižší možnou dávkou.

4.3 Kontraindikace

 • – Hypersenzitivita na léčivou látku nebo inhibitory syntézy prostaglandinů (např. některým pacientům s astmatem může přípravek způsobit záchvat nebo mdloby) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1;

 • – Aktivní nebo v anamnéze se opakující peptický vřed a/nebo žaludeční/střevní hemoragie nebo jiné druhy krvácení jako např. cerebrovaskulární krvácení;

 • – Hemoragická diatéza; poruchy koagulace, jako je hemofilie a trombocytopenie;

 • – Těžká porucha funkce jater;

 • – Těžká porucha funkce ledvin;

 • – Těžká srdeční insuficience;

 • – Dávky > 100 mg/den během třetího trimestru těhotenství (viz bod 4.6);

 • – Methotrexát v dávkách > 15 mg/týden (viz bod 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Acetylsalicylic acid Krka není určen k použití jako antiflogistikum/ analgetikum/ antipyretikum.

Přípravek je doporučen k použití u dospělých a dospívajících od 16 let. Tento léčivý přípravek není doporučen k použití u dospívajících/dě­tí do 16 let, pokud očekávaný přínos léčby nepřeváží její rizika. Kyselina acetylsalicylová může být u některých dětí přispívající příčinou vzniku Reyova syndromu.

Existuje zvýšené riziko krvácení a prodloužení doby krvácení, zvláště v průběhu nebo po chirurgickém zákroku (i v případech malých zákroků jako např. extrakce zubu). Přípravek je třeba před operací, včetně extrakce zubu, podávat s opatrností. Může být nezbytné dočasné přerušení léčby.

Přípravek Acetylsalicylic acid Krka se nedoporučuje podávat při menoragii, protože může zvýšit intenzitu menstruačního krvácení.

Přípravek Acetylsalicylic acid Krka je třeba podávat s opatrností v případě nekontrolované hypertenze a u pacientů, kteří mají v anamnéze žaludeční nebo duodenální vřed nebo krvácivé epizody anebo podstupují antikoagulační léč­bu.

Pacienti mají informovat svého lékaře o jakýchkoli neobvyklých krvácivých příznacích. Jestliže se objeví gastrointestinální krvácení nebo vředy, léčba má být ukončena.

Kyselina acetylsalicylová se má podávat s opatrností u pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater (je kontraindikována v případě těžké poruchy) nebo u dehydratovaných pacientů, protože užívání nesteroidních antiflogistik (NSAID) může vést ke zhoršení funkce ledvin. U pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce jater mají být v pravidelných intervalech prováděna vyšetření funkce jater.

Kyselina acetylsalicylová může vyvolat bronchospasmus a astmatické záchvaty nebo jiné hypersenzitivní reakce. Rizikovými faktory jsou přítomnost bronchiálního astmatu, senná rýma, nosní polypy nebo chronická respirační onemocnění. Totéž platí pro pacienty, kteří mají také alergickou reakci na jiné látky (např. kožní reakce, svědění nebo kopřivku).

V souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové byly vzácně hlášeny závažné kožní reakce, včetně Stevens-Johnsonova syndromu (viz bod 4.8). Přípravek Acetylsalicylic acid Krka má být vysazen při prvním výskytu kožní vyrážky, slizniční léze nebo jakýchkoliv jiných příznaků hypersenzitivity.

Starší pacienti jsou zvláště náchylní ke vzniku nežádoucích účinků při užívání nesteroidních antiflogistik (NSAID) včetně kyseliny acetylsalicylové, zejména ke vzniku gastrointesti­nálního krvácení a perforace, které mohou být fatální (viz bod 4.2). V případě potřeby dlouhodobé léčby mají být pacienti pravidelně kontrolováni.

Současná léčba přípravkem Acetylsalicylic acid Krka a jinými léčivými přípravky, které mění hemostázu (např. antikoagulancia jako warfarin, trombolytické a protidestičkové látky, protizánětlivé léčivé přípravky a selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) se nedoporučuje, pokud není striktně indikována, protože může dojít ke zvýšení rizika krvácení (viz bod 4.5). Jestliže se kombinaci nelze vyhnout, je třeba pacienta pečlivě sledovat, zda se u něj neobjeví známky krvácení.

Opatrnosti je třeba u pacientů, kteří dostávají současně léčbu, která může zvýšit riziko vzniku ulcerací, jako jsou perorálně podávané kortikosteroidy, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a deferasirox (viz bod 4.5).

Kyselina acetylsalicylová v nízkých dávkách snižuje vylučování kyseliny močové. Vzhledem k tomu může u pacientů s tendencí ke snížené exkreci kyseliny močové docházet k záchvatům dny (viz bod 4.5).

Přípravek Acetylsalicylic acid Krka je třeba užívat s opatrností u pacientů s deficitem glukoso-6-fosfát dehydrogenázy.

Riziko hypoglykemického účinku derivátů sulfonylurey a inzulinů se může zvýšit při podávání přípravku Acetylsalicylic acid Krka ve vyšších než doporučených dávkách (viz bod 4.5).

Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozenou nedostatečností laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek užívat.

Přípravek Acetylsalicylic acid Krka 75 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110), která může způsobovat alergické reakce.

Přípravek Acetylsalicylic acid Krka 160 mg obsahuje sójový lecithin, které by mohly být zdrojem sójových bílkovin, a proto nemá být podáván pacientům alergickým na sóju nebo arašídy vzhledem k riziku hypersenzitivní reakce.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované kombinace

Methotrexát (užívaný v dávkách >15 mg/týden):

Kombinace methotrexátu a kyseliny acetylsalicylové zvyšuje hematologickou toxicitu methotrexátu snížením renální clearance methotrexátu kyselinou acetylsalicylovou. Proto je současné podávání methotrexátu (v dávkách > 15 mg/týden) s přípravkem Acetylsalicylic acid Krka kontraindikováno (viz bod 4.3).

Kombinace, které se nedoporučují

Urikosurika, např. probenecid, sulfinpyrazon

Salicyláty mají opačný efekt než probenecid a sulfinpyrazon. Kombinaci je třeba se vyhnout.

Kombinace vyžadující opatrnost při použití nebo jejich zvážení

Antikoagulancia a trombolytika, např. kumarin, heparin, warfarin, alteplasa

Zvyšují riziko krvácení v důsledku inhibice funkce trombocytů, poškození duodenální sliznice a vyvázání perorálních antikoagulancií z jejich vazebných míst na plazmatické bílkoviny. Krvácivost má být monitorována (viz bod 4.4).

Zejména léčba kyselinou acetylsalicylovou se nemá zahajovat během prvních 24 hodin po léčbě akutní fáze mozkové mrtvice alteplasou. Současné užívání se proto nedoporučuje.

Antiagregační látky (např. klopidogrel, tiklopidin, cilostazol a dipyridamol) a selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI; jako sertralin nebo paroxetin)

Zvýšené riziko gastrointesti­nálního krvácení (viz bod 4.4).

Antidiabetika, např. deriváty sulfonylurey a inzulin

Salicyláty mohou zvýšit hypoglykemický účinek antidiabetik. Při užívání vysokých dávek salicylátů může být vhodné přehodnotit a snížit dávkování antidiabetik. Doporučuje se zvýšení kontrol glukosy v krvi.

Digoxin a lithium

Kyselina acetylsalicylová snižuje renální exkreci digoxinu a lithia, tím se zvyšují jejich plazmatické koncentrace. Doporučuje se monitorování plazmatických koncentrací digoxinu a lithia na začátku léčby kyselinou acetylsalicylovou a při jejím ukončení. Může být nezbytná úprava dávky.

Diuretika a antihypertenziva

Nesteroidní antiflogistika (NSAID) mohou snížit antihypertenzní účinek diuretik a jiných antihypertenziv. Je třeba dobře monitorovat krevní tlak. Současné podávání vysokých dávek kyseliny acetylsalicylové s ACE inhibitory, antagonisty receptoru angiotenzinu II a blokátory kalciového kanálu zvyšuje riziko akutní renální insuficience.

Kličková diuretika: riziko akutního selhání ledvin, způsobené sníženou glomerulární filtrací v důsledku snížené renální syntézy prostaglandinů. Doporučuje se hydratace pacienta a monitorování renální funkce na začátku léčby. V případě užívání s verapamilem je třeba monitorovat čas krvácení.

Inhibitory karboanhydrázy (acetazolamid)

Mohou vést k závažné acidóze a zvýšené toxicitě na centrální nervový systém.

Systémové podávání kortikosteroidů

Při současném podávání kortikosteroidů s kyselinou acetylsalicylovou se může zvýšit riziko vzniku gastrointestinální ulcerace a krvácení (viz bod 4.4).

Methotrexát (podávaný v dávkách < 15 mg/týden):

Současné podávání methotrexátu a kyseliny acetylsalicylové může zvýšit hematologickou toxicitu methotrexátu způsobenou snížením renální clearance methotrexátu kyselinou acetylsalicylovou. Během prvních týdnů současné léčby se má každý týden provádět vyšetření krevního obrazu. Častější monitorování se má také provádět i při lehké poruše funkce ledvin, stejně jako u starších pacientů.

Jiná nesteroidní antiflogistika (NSAID)

Je zvýšené riziko vzniku ulcerací a gastrointesti­nálního krvácení způsobeného synergickými účinky.

Ibuprofen

Experimentální údaje naznačují, že ibuprofen může inhibovat účinek nízké dávky kyseliny acetylsalicylové na agregaci trombocytů, pokud jsou tyto látky podávány současně. Avšak, limitace těchto údajů a nejistoty týkající se extrapolace údajů získaných ex vivo ke klinické situaci naznačují, že není možné udělat jasné závěry pro pravidelné podávání ibuprofenu, a při občasném podávání ibuprofenu se žádný klinický relevantní účinek nepovažuje za pravděpodobný (viz bod 5.1).

Cyklosporin, takrolimus

Současné podávání nesteroidních antiflogistik a cyklosporinu nebo takrolimu může zvýšit nefrotoxický účinek cyklosporinu a takrolimu. V případě současného podávání těchto látek a kyseliny acetylsalicylové má být renální funkce monitorována.

Valproát

Bylo hlášeno, že kyselina acetylsalicylová snižuje vazbu valproátu na sérový albumin, a tím zvyšuje koncentrace volného valproátu v plazmě v ustáleném stavu.

Fenytoin

Salicylát oslabuje vazbu fenytoinu na plazmatický albumin. To může vést ke snížení plazmatických hladin celkového fenytoinu, ale ke zvýšení frakce volného fenytoinu. Nevázaná koncentrace, a tím terapeutický účinek, se nezdá být signifikantně změněn.

Alkohol

Současné podávání alkoholu a kyseliny acetylsalicylové zvyšuje riziko gastrointesti­nálního krvácení.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nízké dávky (do 100 mg/den):

V klinických studiích se dávky do 100 mg/den používané výlučně v porodnictví při speciálním sledování zdály být bezpečné.

Dávky 100–500 mg/den:

S podáváním dávek 100 až 500 mg/den není dostatek klinických zkušeností. Proto pro ně platí doporučení uvedená níže pro dávky nad 500 mg/den a informace uvedené výše se používají i pro tento rozsah dávek.

Dávky nad 500 mg/den:

Inhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a/nebo embryo/fetá1ní vývoj. Údaje z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů, srdečních vad a gastroschízy po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací se zvýšilo z méně než 1 % na přibližně 1,5 %. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a délkou trvání léčby. U zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede k zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a k embryo/fetální letalitě. Navíc byla hlášena zvýšená incidence různých malformací, včetně kardiovaskulárních, po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů zvířatům v průběhu organogenetické periody. V průběhu prvního a druhého trimestru těhotenství nemá být kyselina acetylsalicylová podávána, pokud to není zcela nezbytné. Pokud je kyselina acetylsalicylová podávána ženám, které se pokoušejí otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství, má být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.

Během třetího trimestru těhotenství mohou všechny inhibitory syntézy prostaglandinů vystavovat plod:

 • – kardiopulmonální toxicitě (předčasný uzávěr ductus arteriosus a pulmonální hypertenze);

 • – renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydroamnion;

 • – antiagregačnímu účinku a potenciálnímu prodloužení krvácivosti, které se může objevit i po malých dávkách.

 • – inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu.

Proto je kyselina acetylsalicylová v dávce 100 mg/den a vyšší ve třetím trimestru těhotenství kontraindikována.

Kojení

Kyselina acetylsalicylová a její metabolity přecházejí v malých množstvích do mateřského mléka. Protože dosud nebyly nežádoucí účinky na kojence hlášeny, není třeba při krátkodobém podávání doporučených dávek kojení přerušovat. V případě dlouhodobého podávání a/nebo podávání vyšších dávek, má být kojení přerušeno.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie sledující účinky přípravku Acetylsalicylic acid Krka na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Na základě farmakodynamických vlastností a nežádoucích účinků kyseliny acetylsalicylové se neočekává vliv na reaktivitu a schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

 • – Velmi časté (> 1/10)

 • – Časté (> 1/100 až < 1/10)

 • – Méně časté (> 1/1 000 až < 1/100)

 • – Vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000)

 • – Velmi vzácné (< 1/10 000)

 • – Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

  Časté

  Méně časté

  Vzácné

  Není známo

  Poruchy krve

  a lymfatického systému

  Zvýšený sklon ke

  krvácení

  Trombocytopenie, granulocytóza, aplastická anemie

  Případy krvácení s prodlouženou krvácivostí jako

  epistaxe, krvácení z dásní. Příznaky mohou přetrvávat po dobu 4–8 dnů po vysazení kyseliny acetylsalicylové.

  Důsledkem může být zvýšené riziko krvácení během

  chirurgických zákroků.

  Existující (hemateméza, meléna) nebo

  okultní gastrointestinální krvácení, které

  může vést k anemii z nedostatku železa (častější při vyšších dávkách).

  Poruchy imunitního systému

  Hypersenzitivní reakce, angioedém, alergický edém, anafylaktické

  reakce včetně šoku

  Poruchy metabolismu a výživy

  Hyperurikemie, hypoglykemie

  Poruchy nervového systému

  Intrakraniální krvácení

  Bolest hlavy,

  vertigo

  Poruchy ucha

  a labyrintu

  Zhoršení sluchu;

  tinitus

  Cévní poruchy

  Hemoragická vaskulitida

  Respirační, hrudní a mediastinální

  poruchy

  Rinitida, dyspnoe

  Bronchospasmus, astmatické záchvaty

  Gastrointestinální poruchy

  Dyspepsie;

  nauzea, zvracení,

  Těžké gastrointestinální krvácení

  Žaludeční nebo

  duodenální vředy a perforace

  průjem

  Poruchy jater

  a žlučových cest

  Reyův syndrom

  Insuficience jater, zvýšení jaterních enzymů

  Poruchy kůže

  a podkožní tkáně

  Kopřivka

  Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův

  syndrom, purpura,

  erythema nodosum,

  erythema multiforme

  Poruchy ledvin

  a močových cest

  Porucha funkce

  ledvin, akutní

  renální selhání

  Poruchy reprodukčního systému a prsu

  Menoragie

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

4.9 Předávkování

Ačkoliv existují značné interindividuální rozdíly, je možné považovat za toxickou dávku pro dospělé zhruba 200 mg/kg a dávku 100 mg/kg pro děti. Letální dávka kyseliny acetylsalicylové je 2530 gramů. Koncentrace salicylátu v plazmě nad 300 mg/l ukazují na intoxikaci. Plazmatické koncentrace nad 500 mg/l u dospělých a 300 mg /l u dětí způsobují zpravidla závažnou toxicitu. Předávkování může být škodlivé pro starší pacienty a zejména pro malé děti (terapeutické předávkování nebo časté náhodné intoxikace mohou být fatální).

Příznaky středně těžké intoxikace

Tinitus, poruchy sluchu, bolest hlavy, závrať, zmatenost a gastrointestinální příznaky (nauzea, zvracení a bolest břicha).

Příznaky těžké intoxikace

Příznaky se vztahují k těžké poruše acidobazické rovnováhy. V první řadě se objevuje hyperventilace, která vede k respirační alkalóze. Respirační acidóza vyplývá ze suprese respiračního centra. Navíc, metabolická acidóza nastává jako důsledek přítomnosti salicylátu.

Protože mladší děti nejsou často sledovány, dokud nedosáhly pozdní fáze intoxikace, jsou obvykle ve stadiu acidózy.

Dále se mohou objevit následující příznaky: hypertermie a pocení vedoucí k dehydrataci: pocity neklidu, křeče, halucinace a hypoglykemie. Útlum nervového systému může vést ke kómatu, kardiovaskulárnímu kolapsu nebo zástavě dýchání.

Léčba předávkování

Pokud došlo k požití toxické dávky, je nezbytná hospitalizace. V případě středně těžké intoxikace je třeba se pokusit vyvolat u pacienta zvracení.

Pokud toto selhává, je možné se pokusit o laváž žaludku během první hodiny po požití podstatného množství léčivého přípravku. Pak podejte aktivní uhlí (adsorbent) a síran sodný (laxativum).

Živočišné uhlí může být podáno v jednotlivé dávce (50 g pro dospělého, 1 g/kg tělesné hmotnosti pro dítě do 12 let).

Alkalizace moči (250 mmol NaHCO3 po dobu tří hodin) za současného sledování pH moči.

 • V případě těžké intoxikace je třeba dát přednost hemodialýze.

Další příznaky se léčí symptomaticky.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antikoagulancia, antitrombotika: antiagregancia kromě heparinu, ATC kód: B01AC06

Mechanismus účinku

Kyselina acetylsalicylová inhibuje aktivaci trombocytů: blokádou cyklooxygenázy acetylací inhibuje syntézu tromboxanu A2, fyziologické aktivační látky uvolňované trombocyty, která může hrát roli při komplikacích ateromatózních lé­zí.

Inhibice syntézy TXA2 je ireverzibilní, protože trombocyty, které nemají jádro, nejsou schopné (vzhledem k nedostatečné kapacitě syntézy proteinů) syntetizovat novou cyklooxygenázu, která byla acetylována kyselinou acetylsalicylovou.

Farmakodynamické účinky

Opakované dávky od 20 do 325 mg zahrnují inhibici enzymatické aktivity od 30 do 95 %.

Vzhledem k ireverzibilní povaze vazby, efekt přetrvává po dobu života trombocytu (7–10 dnů). Inhibiční efekt se nevyčerpává během dlouhodobé léčby a enzymatická aktivita opět postupně začíná na základě obnovy trombocytů 24 až 48 hodin po přerušení léčby.

Kyselina acetylsalicylová prodlužuje dobu krvácivosti průměrně asi o 50 až 100 %, ale byly pozorovány individuální rozdíly.

Experimentální údaje naznačují, že ibuprofen může inhibovat účinek nízké dávky kyseliny acetylsalicylové na agregaci trombocytů, jestliže jsou tyto látky podávány současně.

 • V jedné studii, kdy byla jednotlivá dávka 400 mg ibuprofenu požita během 8 hodin před nebo 30 minut po podání kyseliny acetylsalicylové s okamžitým uvolňováním (81 mg) se objevil snížený účinek kyseliny acetylsalicylové na tvorbu tromboxanu nebo agregaci trombocytů. Nicméně, omezení těchto údajů a nejasnosti týkajících se extrapolace ex vivo údajů na klinické poměry naznačují, že nelze udělat jasné závěry pro pravidelné užívání ibuprofenu a při občasném podávání ibuprofenu se žádný klinicky relevantní účinek nepovažuje za pravděpodobný.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání je kyselina acetylsalicylová rychle a úplně absorbována v gastrointes­tinálním traktu. Hlavním místem absorpce je proximální část tenkého střeva. Avšak významná část dávky je již hydrolyzována na kyselinu salicylovou ve střevní stěně během absorpce. Stupeň hydrolýzy závisí na rychlosti absorpce.

Po užití enterosolventních tablet přípravku Acetylsalicylic acid Krka jsou maximální plazmatické hladiny kyseliny acetylsalicylové a kyseliny salicylové dosahovány za 3,5hodiny, resp. za 4,5 hodiny po podání na lačno. Jestliže jsou tablety užity s jídlem, maximální plazmatické hladiny jsou dosahovány přibližně o 3 hodiny později než na lačno.

Distribuce

Kyselina acetylsalicylová stejně jako její hlavní metabolit kyselina salicylová jsou extenzivně vázány na plazmatické bílkoviny, hlavně na albumin, a jsou rychle distribuovány do všech částí těla. Stupeň vazby kyseliny salicylové na bílkoviny silně závisí jak na koncentraci kyseliny salicylové, tak na koncentraci albuminu. Distribuční objem kyseliny acetylsalicylové je asi 0,16 l/kg tělesné hmotnosti. Kyselina salicylová proniká pomalu do synoviální tekutiny, prostupuje placentární bariérou a přechází do mateřského mléka.

Biotransformace

Kyselina acetylsalicylová je rychle metabolizována na kyselinu salicylovou s poločasem 15–30 minut. Kyselina salicylová je následně přeměňována hlavně na glycin a konjugáty s kyselinou glukuronovou a malé množství kyseliny gentisové.

Kinetika eliminace kyseliny salicylové je závislá na dávce, protože její metabolismus je limitován kapacitou jaterních enzymů. Tak eliminační poločas kolísá a je 2–3 hodiny po malých dávkách, 12 hodin po obvyklých analgetických dávkách a 15–30 hodin po vysokých terapeutických dávkách nebo při intoxikaci.

Eliminace

Kyselina salicylová a její metabolity jsou vylučovány převážně ledvinami.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinický bezpečnostní profil kyseliny acetylsalicylové je velmi dobře dokumentován.

V experimentálních studiích na zvířatech salicyláty způsobily poškození ledvin, ale ne další orgánové léze.

Ve studiích na potkanech byla fetotoxicita a teratogenní účinky pozorovány při dávkách kyseliny acetylsalicylové toxických pro matku. Klinická relevance není známá, protože dávky v neklinických studiích jsou mnohem vyšší (minimálně 7krát) než maximální doporučené dávky v cílených kardiovaskulárních indikacích.

Kyselina acetylsalicylová byla rozsáhle testována s ohledem na mutagenní a karcinogenní účinky. Celkově výsledky neukázaly žádné relevantní známky mutagenních nebo karcinogenních účinků ve studiích na myších a potkanech.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Acetylsalicylic acid Krka 75 mg

Jádro tablety

monohydrát laktosy mikrokrystalická celulosa koloidní bezvodý oxid křemičitý bramborový škrob mastek triacetin

kopolymer MA/EA 1:1 30% disperze*

Potahová vrstva

polyvinylalkohol (E1203) oxid titaničitý (E171) makrogol 3350 (E1521) karmín (E120)

hlinitý lak oranžové žluti (E110)

Acetylsalicylic acid Krka 100 mg

Jádro tablety

monohydrát laktosy mikrokrystalická celulosa koloidní bezvodý oxid křemičitý bramborový škrob

Potahová vrstva

mastek

triacetin

kopolymer MA/EA 1:1 30% disperze*

Acetylsalicylic acid Krka 160 mg

Jádro tablety

monohydrát laktosy

mikrokrystalická celulosa

koloidní bezvodý oxid křemičitý

bramborový škrob

mastek

triacetin

kopolymer MA/EA 1:1 30% disperze*

Potahová vrstva

polyvinylalkohol (E1203)

oxid titaničitý (E171)

makrogol 3350 (E1521)

sójový lecithin (E322)

žlutý oxid železitý (E172)

* Může obsahovat natrium-lauryl-sulfát a polysorbát 80.

6.2  Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3  Doba použitelnosti

75 mg a 160 mg: 2 roky

100 mg: 3 roky

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání

75 mg:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

100 mg:

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

160 mg:

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5  Druh obalu a obsah balení

Blistr (PVC/Al).

Velikosti balení:

Blistry: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 a 100 enterosol­ventních tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.  DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8.   REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Acetylsalicylic acid Krka 75 mg enterosolventní tablety: 16/514/16-C

Acetylsalicylic acid Krka 100 mg enterosolventní tablety: 16/515/16-C

Acetylsalicylic acid Krka 160 mg enterosolventní tablety: 16/516/16-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

18.01.2017

Septofort 36 pastilek
Septofort 36 pastilek

Septofort pastilky s příchutí máty dezinfikují dutinu ústní a krk.…

Do obchodu

od 165 Kč Dr Max