Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

ACCUZIDE 10 - příbalový leták

Síla léku
10MG/12,5MG

Dostupná balení:

 • 50
 • 30
 • 100
 • 10

Podobné léky

Produkty v akci

Septofort 36 pastilek
Septofort 36 pastilek

Septofort pastilky s příchutí máty dezinfikují dutinu ústní a krk.…

Do obchodu

od 175 Kč Dr Max

CANESTEN 10MG/G krém 20G
CANESTEN 10MG/G krém 20G

Canesten krém 20g volně prodejný. Působí proti řadě choroboplodných…

Do obchodu

od 145 Kč Benu

Theraflu forte horký nápoj 10 sáčků
Theraflu forte horký nápoj 10 sáčků

Theraflu forte horký nápoj por.plv.sol.scc.10 CZ Účinná úleva od…

Do obchodu

od 189 Kč Pilulka

Příbalový leták - ACCUZIDE 10

Accuzide 10

potahované tablety quinaprilum / hydrochlorothi­azidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 • 1. Co je přípravek Accuzide 10 a k čemu se používá

 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Accuzide 10 užívat

 • 3. Jak se přípravek Accuzide 10 užívá

 • 4. Možné nežádoucí účinky

1.   Co je přípravek Accuzide 10 a k čemu se používá

Přípravek Accuzide 10 se používá k léčbě vysokého krevního tlaku. Obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, chinaprilu a hydrochlorothi­azidu.

Chinapril patří do skupiny ACE inhibitorů a jeho účinek je založený na potlačení tvorby látek podílejících se na zvyšování krevního tlaku v těle.

Hydrochlorothiazid působí močopudně a odvádí z těla přebytečnou vodu.

Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Accuzide 10 užívat

Neužívejte přípravek Accuzide 10:

– jestliže jste alergický/á na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

– při přecitlivělosti na jiné léky odvozené od sulfonamidů

– jestliže jste prodělal(a) angioedém (náhle vznikající ohraničený otok kůže, sliznice a podkožních tkání) v souvislosti s dřívější léčbou podobným léčivým přípravkem (ze skupiny ACE inhibitorů)

– Jestliže užíváte sakubitril/val­sartan, lék na srdeční selhání

– jestliže trpíte vrozeným nebo idiopatickým angioneurotic­kým edémem

– jestliže trpíte levokomorovou obstrukcí výtoku

– jestliže trpíte zástavou močení nebo závažnou poruchou funkce ledvin

– jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce

– pokud máte cukrovku (diabetes ) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Accuzide 10 se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou.

Zvýšená opatrnost je nutná u pacientů:

 • – s bronchiálním astmatem

 • – léčených současně i jinými antihypertenzivy

 • – s městnavým srdečním selháním s přidruženou nedostatečností funkcí ledvin

 • – s omezenou funkcí ledvin nebo s vylučováním bílkoviny v moči

 • – s poruchou obranyschopnosti organismu

 • – se dnou

 • – se sklerózou mozkových nebo věnčitých tepen

 • – s cukrovkou

 • – s mírnou poruchou jaterních funkcí

 • – s jakoukoliv známkou infekce (např. bolesti v krku, horečka)

 • – v průběhu kojení

 • – pokud užíváte antidiabetické léky (DPP-4 inhibitory, např. vildagliptin), léky používané k prevenci odmítnutí transplantátu (mTOR inhibitory, např. temsirolimus), neboléky nasrdeční nedostatečnost nebo vysoký tlak (inhibitory neutrální endopeptidázy, např. racekadotril) které mohou zvyšovat riziko tzv. angioedému (otok tváře, končetin, rtů, jazyka nebo hrtanu), který může být spojen s obtížným polykáním nebo dušností)

 • – kteří se podrobí většímu chirurgickému výkonu

 • – pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

 • – blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany – např.valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem;

 • – aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např, draslíku) v krvi (viz také informace v bodě Neužívejte přípravek Accuzide 10).

V případě kteréhokoli z následujících stavů ihned kontaktujte svého lékaře

 • – Otok obličeje, víček, rtů nebo jazyka a hrdla, respirační úzkost včetně zánětu plic, což může vést k závažným dechovým obtížím. Tyto obtíže se mohou vyskytnout i po podání první dávky. Objeví-li se tyto příznaky, lék vysaďte a ihned vyhledejte lékaře.

 • – Náhlý pokles krevního tlaku projevující se závratěmi a v některých případech až mdlobou. K tomuto stavu může dojít zejména v prvních několika dnech léčby. Objeví-li se závratě, lehněte si na záda, dokud obtíže nezmizí. O dalším postupu se poraďte se svým lékařem.

 • – Zvýšené a častější močení.

 • – Kašel, který ustoupí po vysazení léčby.

 • – Ztráta draslíku z Vašeho organismu. Váš lékař Vám proto může doporučit, abyste jedl(a) a pil(a) potraviny a nápoje obsahující draslík. Neměňte svůj dietní režim bez předchozí porady s lékařem.

 • – Jestliže onemocníte chorobou spojenou se zvracením, průjmem nebo horečnatým onemocněním se zvýšeným pocením během léčby přípravkem Accuzide 10, poraďte se se svým lékařem předtím, než si vezmete další dávku přípravku Accuzide 10. Zvracení, průjem, zvýšené ztráty tekutin z organismu (dehydratace) a nadměrné pocení mohou rovněž snížit Váš krevní tlak.

 • – Máte-li příznaky infekce (např. bolesti v krku nebo horečku).

 • – Zpozorujete-li jakékoliv známky neobvyklého krvácení, ihned vyhledejte lékaře.

Děti a dospívající

Tento léčivý přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Accuzide 10

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 • – Současné užívání tetracyklinu s přípravkem Accuzide 10 snižuje vstřebávání tetracyklinu.

 • – Současné užívání některých léků proti horečce a bolesti (např. kyselina acetylsalicylová, indometacin) může vést ke snížení účinnosti přípravku Accuzide 10 a ke zvýšení hladiny draslíku v krvi.

 • – Současné užívání přípravku Accuzide 10 a lithia (lék užívaný v léčbě některých duševních onemocnění) může vést k prohloubení nežádoucích účinků lithia.

 • – Při současném užívání přípravku Accuzide 10 a léků potlačujících obranyschopnost organismu (např. cytostatika, kortikoidy) nebo přípravků k léčbě dny (allopurinol) může dojít ke snížení počtu bílých krvinek.

 • – Užívání přípravku Accuzide 10 může ovlivnit účinek léků proti cukrovce.

 • – Současné užívání léčivých přípravků s obsahem draslíku nebo draslík šetřících léků (spironolakton, amilorid, triamteren) může vést ke zvýšení hladin draslíku v krvi. Přípravky s obsahem trimethoprimu, které u starších pacientů nebo pacientů s porušenou funkcí ledvin mohou způsobit závažné zvýšení hladin draslíku.

 • – Současné užívání léků ke snížení krevního tlaku může zvýšit jejich účinnost.

 • – Pokud užíváte antidiabetické léky (DPP-4 inhibitory, např. vildagliptin), léky používané k prevenci odmítnutí transplantátu (mTOR inhibitory, např. temsirolimus), nebo léky na srdeční nedostatečnost nebo vysoký tlak (inhibitory neutrální endopeptidázy, např. racekadotril) které mohou zvyšovat riziko tzv. angioedému (otok tváře, končetin, rtů, jazyka nebo hrtanu), který může být spojen s obtížným polykáním nebo dušností). Je třeba zvláštní opatrnosti pokud již používáte přípravek ACCUZIDE 10 a je zahájena terapie inhibitory mTOR, inhibitory DPP-4, nebo inhibitory neutrální endopeptidázy.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření, pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě Neužívejte přípravek Accuzide 10 a Upozornění a opatření).

Přípravek Accuzide 10 s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Accuzide 10 lze užívat s jídlem i bez jídla.

Sůl snižuje účinek přípravku Accuzide 10, naopak alkohol jeho účinek prohlubuje. Dodržujte životosprávu doporučenou lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Užívání přípravku Accuzide 10 není vhodné na počátku těhotenství. Od čtvrtého měsíce těhotenství se přípravek Accuzide 10 nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a obzvláště nedonošeného dítěte není léčba přípravkem Accuzide 10 vhodná. Pokud kojíte starší dítě, Váš lékař zváží přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek může zejména na počátku léčby, při zvýšené únavě a závrati, nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.).

Přípravek Accuzide 10 obsahuje monohydrát laktózy

Pokud Vám Váš lékař někdy řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Accuzide 10 používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je 1 tableta denně.

Při nedostatečném účinku může lékař doporučit zvýšení dávky až na 2 tablety denně.

Tableta se užívá celá, nerozkousaná ráno a zapíjí se přiměřeným množstvím vody.

Použití u starších pacientů

Pokud jste starší 65 let, bude Vám před začátkem léčby zkontrolována funkce ledvin a případně snížena dávka přípravku Accuzide 10.

Použití u dětí a dospívajících

Tento léčivý přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících.

Půlícící rýha má pouze usnadit dělení tablety pro snažší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Accuzide 10, než jste měl(a)

V případě předávkování vyhledejte lékaře. V závislosti na rozsahu předávkování se mohou objevit následující příznaky: závažné snížení krevního tlaku, zpomalená srdeční činnost, oběhový šok, porucha vědomí (až koma).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Accuzide 10

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokračujte v užívání přípravku Accuzide 10 podle doporučeného dávkovacího schématu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Accuzide 10

Neukončujte léčbu dříve, než Vám to doporučí Váš lékař. Váš krevní tlak by se při předčasném ukončení léčby mohl opět zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastější nežádoucí účinky z klinických studií: bolest hlavy, závratě, kašel, únava.

Další nežádoucí účinky:

 • – závratě, pocit slabosti, rozmazané vidění vznikající v důsledku výrazného poklesu krevního tlaku.

 • – pocit sucha v ústech, zvýšená žízeň, nepravidelný tep, změny nálady, svalové křeče nebo svalové bolesti, brnění rukou, nohou nebo rtů (příznaky zvýšené nebo i snížené koncentrace draslíku v krvi)

 • – suchý dráždivý kašel, bronchitida, infekce horních cest dýchacích, zánět průdušek, zřídka dušnost nebo rýma

 • – nevolnost, bolesti v nadbřišku, zřídka zvracení, průjem, nechutenství

 • – kožní reakce z přecitlivělosti jako vyrážka, vzácně kopřivka, svědění nebo puchýřky

 • – bolesti hlavy, únava, ospalost, nespavost, poruchy rovnováhy

 • – angina pectoris, bušení srdce

 • – bolesti zad, bolesti na prsou, vyčerpání

 • – dna, porušená tolerance glukózy

5. Jak přípravek Accuzide 10 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Accuzide 10 obsahuje

 • – Léčivými látkami jsou quinaprilum 10 mg a hydrochlorothi­azidum 12,5 mg v jedné tabletě.

 • – Pomocnými látkami jsou: kandelilový vosk, kopovidon, hypromelosa, monohydrát laktosy, makrogol 400, těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, magnesium-stearát, hyprolosa, povidon 25, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý.

Jak přípravek Accuzide 10 vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety jsou růžové, eliptické, bikonvexní filmem potahované tablety, s půlící rýhou na obou stranách. Půlícící rýha má pouze usnadit dělení tablety pro snažší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. Tablety jsou baleny v blistrech obsahujících 10, 30, 50 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Pfizer Manufacturing Deutchland GmbH Betriebsstatte Freiburg, Freiburg, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 7. 2017

6

Septofort 36 pastilek
Septofort 36 pastilek

Septofort pastilky s příchutí máty dezinfikují dutinu ústní a krk.…

Do obchodu

od 175 Kč Dr Max