Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600 MG/300 MG

Síla léku
600MG/300MG

Obsahuje účinné látky:

Dostupná balení:

 • 30
 • 10
 • 10X1
 • 30X1
 • 90
 • 90X1

Příbalový leták - ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600 MG/300 MG

Abacavir/Lamivudine Teva 600 mg/300 mg potahované tablety

abacavirum/la­mivudinum

DŮLEŽITÉ

Abacavir/Lami­vudine Teva obsahuje abakavir. U některých pacientů, kteří užívají abakavir, se může vyvinout hypersenzitivní reakce(závažná alergická reakce), která může ohrozit život, pokud tito pacienti přípravky obsahující abakavir dále užívají.

Je nezbytné, abyste si přečetl(a) informace v odstavci „Hypersenzitivní reakce“ uvedené v bodě 4 této příbalové informace.

Součástí balení přípravku Abacavir/Lamivudine Teva je výstražná průkazka, která má Vám a lékařům připomínat možnost vzniku hypersenzitivity na abakavir. Vyjměte tuto průkazku z balení a mějte ji stále při sobě.

1.     Co je přípravek Abacavir/Lamivudine Teva a účinky

Přípravek Abacavir/Lamivudine Teva je určený k léčbě infekce virem HIV (virus lidské nedostatečnosti) u dospělých, dospívajících a dětí s tělesnou hmotností alespoň 25 kg.

Přípravek Abacavir/Lamivudine Teva obsahuje dvě léčivé látky, které se používají k léčbě infekce HIV: abakavir a lamivudin. Tyto látky patří do skupiny antiretrovirových léků, které se nazývají inhibitory reverzní transkriptázy ze skupiny nukleosidových analog (NRTI).

Přípravek Abacavir/Lamivudine Teva nevyléčí infekci HIV úplně, sníží však množství viru v těle a udržuje ho na nízké úrovni. Rovněž zvyšuje počet buněk CD4 v krvi. Buňky CD4 jsou druhem bílých krvinek, které jsou důležité v boji proti infekci.

Ne všichni pacienti reagují na léčbu přípravkem Abacavir/Lamivudine Teva stejným způsobem. Lékař bude sledovat účinnost Vaší léčby.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Abacavir/Lamivudine Teva užívat

Riziko srdečního infarktu

Nelze vyloučit, že podávání abakaviru může zvýšit riziko výskytu srdečního infarktu.

Informujte svého lékaře, jestliže máte potíže se srdcem, kouříte nebo trpíte onemocněním, které zvyšuje riziko srdečního onemocnění, jako je vysoký krevní tlak a diabetes mellitus (cukrovka). Užívání přípravku Abacavir/Lamivudine Teva nepřerušujte, pokud Vám to lékař nedoporučí.

Chraňte ostatní osoby před nákazou virem HIV

Infekce virem HIV se přenáší sexuálním kontaktem s někým, kdo je virem infikován nebo přenosem krve, ve které je přítomen virus HIV (např. při používání společných injekčních jehel). I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další osoby.

Další léčivé přípravky a Abacavir/Lamivudine Teva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně rostlinných přípravků a přípravků dostupných bez lékařského předpisu.

Nezapomeňte informovat svého lékaře či lékárníka, pokud během léčby přípravkem Abacavir/Lamivudine Teva začnete užívat nějaký další léčivý přípravek.

Spolu s přípravkem Abacavir/Lamivudine Teva se nemají podávat:

 • přípravky obsahující emtricitabin, které se používají k léčbě HIV infekce;
 • jiné přípravky obsahující lamivudin, které se používají k léčbě infekce virem HIV nebo hepatitidy B;
 • vysoké dávky trimethoprimu/sul­famethoxazolu, což jsou látky s antibakteriálním účinkem kladribin, užívaný k léčbě vlasatobuněčné leukemie
 • Informujte svého lékaře, pokud je Vám kterékoliv z výše uvedených léčiv podáváno.

Některá léčiva mohou s přípravkem Abacavir/Lamivudine Teva vzájemně působit

Patří k nim:

 • fenytoin pro léčbu epilepsie.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte fenytoin. Lékař může v tomto případě potřebovat monitorovat Váš zdravotní stav během současné léčby přípravkem Abacavir/Lami­vudine Teva.

 • methadon používaný jako náhražka heroinu. Jelikož abakavir zvyšuje rychlost, kterou je methadon odstraňován z těla, pacienti užívající methadon budou sledováni pro možný výskyt abstinenčních příznaků. Dávku methadonu může být nutné upravit.

Informujte svého lékaře, pokud jste léčen(a) methadonem.

Těhotenství

Podávání přípravku Abacavir/Lamivudine Teva v těhotenství se nedoporučuje.

Abacavir/Lamivudine Teva a podobné léčivé přípravky mohou způsobit nežádoucí účinky u doposud nenarozených dětí. Pokud jste v průběhu těhotenství užívala přípravek Abacavir/Lamivudine Teva, může lékař požadovat v zájmu sledování vývoje dítěte pravidelné krevní a jiné diagnostické testy. U dětí, jejichž matky užívaly v průběhu těhotenství NRTI, převažuje přínos z ochrany proti HIV nad rizikem nežádoucích účinků.

Kojení

Ženy infikované virem HIV nesmějí kojit, protože infekce HIV může být přenesena mateřským mlékem na dítě. Malé množství složek přípravku Abacavir/Lamivudine Teva může také přecházet do mateřského mléka.

Pokud již kojíte nebo uvažujete o tom, že začnete kojit:

Poraďte se neprodleně se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Abacavir/Lamivudine Teva může způsobovat nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. O své schopnosti řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje během užívání přípravku Abacavir/Lamivudine Teva se poraďte se svým lékařem.

3.     Jak se přípravek Abacavir/Lamivudine Teva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku Abacavir/Lamivudine Teva pro dospělé, dospívající a děti s tělesnou hmotností 25 kg nebo více je jedna tableta jednou denně.

Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou. Tablety přípravku Abacavir/Lamivudine lze užívat spolu s jídlem nebo nalačno.

Zůstaňte v pravidelném kontaktu se svým lékařem

Přípravek Abacavir/Lamivudine Teva pomáhá upravit Váš zdravotní stav. Aby mohl zabránit ve zhoršování nemoci, je třeba ho užívat každý den. I tak se ale u Vás mohou rozvinout další infekce a onemocnění, která souvisejí s infekcí virem HIV.

Je důležité, abyste zůstal(a) v kontaktu se svým lékařem a abyste neukončoval(a) léčbu přípravkem Abacavir/Lamivudine Tevadříve, než se poradíte se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Abacavir/Lamivudine Teva, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku Abacavir/Lamivudine Teva, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka, nebo se poraďte na pohotovostním oddělení nejbližší nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Abacavir/Lamivudine Teva užít

Zapomenete-li si vzít dávku léčiva, vezměte si ji hned, jakmile si vzpomenete. Potom pokračujte v užívání stejně jako předtím. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Je důležité, abyste přípravek Abacavir/Lamivudine Teva užíval(a) pravidelně, protože jeho nepravidelné užívání může zvýšit pravděpodobnost výskytu hypersenzitivních reakcí.

Jestliže jste přípravek Abacavir/Lamivudine Teva přestal(a) užívat

Pokud jste z jakéhokoli důvodu přestal(a) užívat přípravek Abacavir/Lamivudine Teva a zejména pokud jste tak učinil(a) v domnění, že máte nežádoucí účinky, nebo kvůli nějakému jinému onemocnění:

Poraďte se se svým lékařem předtím, než případně začnete přípravek Abacavir/Lamivudine Teva znovu užívat. Váš lékař posoudí, zda příznaky mohly souviset s hypersenzitivní reakcí. Pokud lékař usoudí, že nežádoucí účinky mohly s hypersenzitivní reakcí souviset, sdělí Vám, abyste již nikdy přípravek Abacavir/Lamivudine Teva ani jiný přípravek obsahující abakavir neužíval(a). Je důležité dodržet toto doporučení lékaře.

Pokud lékař usoudí, že přípravek Abacavir/Lamivudine Teva můžete znovu začít užívat, může Vás požádat, abyste první dávky tohoto přípravku užil(a) v místech, kde pro Vás v případě potřeby bude snadno a rychle dostupná lékařská péče.

4.     Vedlejší účinky

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů v krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při léčení infekce virem HIV nelze vždy říci, zda jsou vzniklé nežádoucí účinky způsobeny přípravkem Abacavir/Lamivudine Teva nebo jinými léčivými přípravky, které souběžně užíváte, nebo vlastním onemocněním HIV. Proto je velmi důležité, abyste informoval(a) svého lékaře o jakýchkoli změnách svého zdravotního stavu.

I u pacientů, kteří nemají gen HLA-B*5701, se může vyvinout hypersenzitivní reakce(závažná alergická reakce) popsaná v této příbalové informaci pod názvem „Hypersenzitivní reakce“.

Je velmi důležité, abyste si informaci o této závažné reakci přečetl(a) a porozuměl(a) jí.

Stejně jako nežádoucí účinky přípravku Abacavir/Lamivudine Teva shrnuté níže, mohou se v průběhu kombinované léčby infekce virem HIV rozvinout i další zdravotní potíže.

Je důležité, abyste si přečetla(a) informace uvedené níže v tomto bodě příbalové informace s názvem „Další možné nežádoucí účinky kombinované léčby infekce HIV“.

Hypersenzitivní reakce

Abacavir/Lami­vudine Tevaobsahuje abakavir. Abakavir může způsobit závažnou alergickou reakci zvanou hypersenzitivní reakce. Tyto hypersenzitivní reakce byly pozorovány častěji u osob užívajících léčivé přípravky obsahující abakavir.

Kdo je náchylnější k rozvoji těchto reakcí?

U kteréhokoli pacienta, který užívá přípravek Abacavir/Lamivudine Teva, se může rozvinout hypersenzitivní reakce na abakavir, která může být život ohrožující, pokud se v užívání přípravku Abacavir/Lamivudine Teva pokračuje.

Je pravděpodobnější, že se tato reakce vyvine, pokud máte gen HLA-B*5701(avšak tato reakce se může objevit, i když tento gen nemáte). Před zahájením léčby přípravkem Abacavir/Lamivudine Teva byste měl(a) být na přítomnost tohoto genu testován(a). Pokud víte, že tento typ genu máte, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek Abacavir/Lamivudine Teva užívat.

Asi u 3 až 4 osob z každých 100 pacientů léčených abakavirem v klinické studii, kteří neměli gen HLA-B*5701, se hypersenzitivní reakce vyvinula.

Jaké jsou příznaky?

Nejčastějšími příznaky jsou:

horečka(vysoká teplota) a kožní vyrážka.

Dalšímičastými příznaky jsou:

pocit na zvracení(nauzea), zvracení, průjem, bolesti břicha a silná únava.

Další příznaky zahrnují:

bolesti kloubů nebo svalů, otok hrdla, dušnost, bolest v krku, kašel, občas bolest hlavy, zánět spojivek (konjunktiviti­da), vředy v ústní dutině, nízký krevní tlak, brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou.

Kdy se tyto reakce objeví?

Hypersenzitivní reakce se může vyskytnout kdykoliv průběhu léčby přípravkem Abacavir/Lamivudine Teva, obvykle se však objeví v prvních 6 týdnech užívání.

Neprodleně zavolejte svého lékaře:

 • 1) pokud se u Vás objevila kožní vyrážka, NEBO

2)     pokud se u Vás objevil jeden nebo více příznaků z alespoň DVOU následujících skupin:

 • – horečka,

 • – dušnost (dechové obtíže), bolest v krku nebo kašel,

 • – nevolnost nebo zvracení, průjem nebo bolesti břicha,

 • – silná únava nebo bolestivost nebo celkový pocit nemoci.

Lékař Vám může doporučit, abyste přestal(a) přípravek Abacavir/Lamivudine Teva užívat.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Abacavir/Lamivudine Teva

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Abacavir/Lamivudine Teva z důvodu hypersenzitivní reakce, NESMÍTE přípravek Abacavir/Lamivudine Teva ani žádný jiný léčivý přípravek obsahující abakavir UŽ NIKDY ZNOVU UŽÍT.Pokud to uděláte, během hodin by u Vás mohlo dojít k výraznému poklesu krevního tlaku, což by mohlo vést až k úmrtí.

Pokud jste v minulosti z jakéhokoli důvodu přestal(a) užívat přípravek Abacavir/Lamivudine Teva -zejména pokud jste tak učinil(a) v domnění, že máte nežádoucí účinky, nebo kvůli nějakému jinému onemocnění:

Poraďte se se svým lékařem dříve, než znovu začnete přípravek Abacavir/Lamivudine Teva užívat. Lékař zkontroluje, zda Vaše příznaky měly souvislost s hypersenzitivní reakcí. V případě, že lékař zjistí, že příznaky mohly souviset, budete poučen(a), že již nikdy znovu nesmíte přípravek Abacavir/Lamivudine Teva ani žádný jiný přípravek obsahující abakavir užít. Je důležité tato doporučení dodržovat.

Občas se hypersenzitivní reakce vyvinuly i u osob, které znovu začaly užívat přípravky s obsahem abakaviru, ale před ukončením užívání měly pouze jeden příznak uvedený na Výstražné průkazce.

Velmi vzácně se u pacientů, kteří užívali léčivé přípravky obsahující abakavir v minulosti bez jakýchkoli příznaků hypersenzitivity, vyvinula hypersenzitivní reakce, když znovu začali užívat tyto přípravky.

Pokud lékař usoudí, že přípravek Abacavir/Lamivudine Teva můžete znovu začít užívat, může Vás požádat, abyste první dávky tohoto přípravku užil(a) v místě, kde bude v případě potřeby snadno a rychle dostupná lékařská péče.

Jste-li na přípravek Abacavir/Lamivudine Teva hypersenzitivní, vraťte všechny své nevyužívané tablety přípravku Abacavir/Lamivudine Teva do lékárny k likvidaci.Po­raďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Balení přípravku Abacavir/Lamivudine Teva obsahuje Výstražnou průkazku, která Vám i zdravotnickým pracovníkům připomene hypersenzitivitu. Odtrhněte tuto průkazku a mějte ji stále u sebe.

Časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 osoby z 10:

 • hypersenzitivní reakce;
 • bolest hlavy;
 • zvracení;
 • pocit na zvracení (nauzea);
 • průjem;
 • bolesti břicha;
 • nechutenství;
 • letargie, únava;
 • vysoká teplota (horečka);
 • celkový pocit nemoci;
 • poruchy spánku (insomnie);
 • bolesti svalů a diskomfort (nepříjemné pocity);
 • bolesti kloubů;
 • kašel;
 • dráždění v nose nebo rýma;
 • kožní vyrážka;
 • nadměrné vypadávání vlasů.

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 osoby ze 100a mohou se projevit ve výsledcích krevních testů:

 • nízký počet červených krvinek (anemie) nebo bílých krvinek (neutropenie);
 • zvýšení hladin jaterních enzymů;
 • pokles počtu krevních destiček, které se podílejí na srážení krve (trombocytopenie).

Vzácné nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 osoby z 1 000:

 • jaterní onemocnění jako žloutenka, zvětšení jater nebo ztukovatění jater, zánět jater (hepatitida);
 • zánět slinivky břišní (pankreatitida);
 • rozpad svalové tkáně.
 • zvýšení hladiny enzymu s názvem amyláza.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

 • znecitlivění kůže, pocity mravenčení;
 • pocit slabosti v končetinách;
 • kožní vyrážka, která se může projevit výsevem puchýřů a vypadat jako malé terčíky (centrální tmavé skvrny jsou obklopené bledší plochou s tmavým prstencem kolem dokola – tento typ kožní vyrážky se odborně nazývá erythema multiforme);
 • rozsáhlá kožní vyrážka s puchýři a olupující se kůží, obzvláště v okolí úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (tzv. Stevens-Johnsonův syndrom) a závažnější forma této kožní vyrážky, při které dochází k olupování kůže na více než 30 % tělesného povrchu (tzv. toxická epidermální nekrolýza);
 • laktátová acidóza (vzestup hladiny kyseliny mléčné v krvi)

Pokud se u Vás objeví některý z výše uvedených příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve výsledcích krevních testů:

 • porucha funkce kostní dřeně spočívající v neschopnosti produkovat nové červené krvinky (čistá aplazie červené krevní řady).

Pokud se u Vás objeví nežádoucí účinky

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Další možné nežádoucí účinky kombinované léčby infekce HIVKombinovaná léčba, jako je např. přípravek Abacavir/Lamivudine Teva, může způsobovat další zdravotní potíže, které se mohou objevit v průběhu léčby infekce virem HIV.

Příznaky infekce a zánětu

Staré infekce mohou znovu vzplanout.

Osoby s pokročilou infekcí virem HIV (AIDS) mají slabý imunitní systém a mohou se u nich s větší pravděpodobností vyvinout závažné infekce (oportunní infekce). Takové infekce mohou být „skryté“ a před zahájením léčby neobjevené slabým imunitním systémem. Po zahájení léčby je imunitní systém posílen a může tyto infekce napadnout, což může vést k příznakům infekce nebo zánětu. Příznaky obvykle zahrnují horečkua něco z dále uvedeného:

 • bolest hlavy;
 • bolest žaludku;
 • dušnost.
 • palpitace (rychlý nebo nepravidelný tlukot srdce) nebo třes;
 • hyperaktivitu (nadměrný neklid a pohyblivost);
 • slabost začínající v rukou a nohou a postupující směrem k trupu.

Pokud se u Vás objeví jakýkoli příznak infekcea zánětu nebo objeví-li se jiné příznaky popsané výše, sdělte to okamžitě svému lékaři. Neužívejte další léky proti infekci dříve, než se poradíte se svým lékařem.

Mohou se u Vás objevit problémy s kostmi

U některých osob, které užívají kombinovanou léčbu infekce virem HIV, se může objevit onemocnění nazývané osteonekróza. Při tomto onemocnění části kostní tkáně odumírají z důvodu nedostatku cévního zásobení kostí. S větší pravděpodobností se toto onemocnění objeví u osob:

 • pokud užívají kombinovanou léčbu již po delší dobu;
 • pokud rovněž užívají protizánětlivé léky nazývané kortikosteroidy;
 • pokud konzumují alkohol;
 • pokud je jejich imunitní systém velmi slabý;
 • pokud mají nadváhu.

Příznaky osteonekrózy jsou:

 • ztuhlost kloubů;
 • bolesti (zvláště v oblasti kyčlí, kolen a ramen);
 • obtíže s pohybem.

Zaznamenáte jakýkoli z těchto příznaků, sdělte to svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: .

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.


Jak přípravek Abacavir/Lamivudine Teva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Abacavir/Lamivudine Teva obsahuje

 • – Léčivými látkami jsou abacavirum 600 mg a lamivudinum 300 mg.

 • – Pomocnými látkami jsou:

 • Jádro tablety: mikrokrystalická celulóza, hyprolóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) a magnesium-stearát.
 • Potahová vrstva: hypromelóza, makrogol 4000, oxid titaničitý (E171), polysorbát 80, žlutý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Abacavir/Lamivudine Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Abacavir/Lamivudine Teva jsou oranžové, potahované, podlouhlé a bikonvexní, s vyrytým označením 600 na jedné straně a 300 na druhé straně o rozměrech přibližně 20,5 mm x 9 mm.

Přípravek Abacavir/Lamivudine je dostupný v baleních s blistry obsahujících 10, 30 a 90 potahovaných tablet nebo v jednodávkových perforovaných blistrech o velikosti balení 10×1, 30×1a 90×1 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciTeva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Radlická 1c, 150 00, Praha, Česká republika

Výrobce

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.), Prilaz baruna Filipovica 25, Zagreb, 10000, Chorvatsko

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, Haarlem, 2031 GA, Nizozemsko

Merckle GmbH, Graf-Arco-Str. 3, Ulm, 89079, Německo

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko: Abacavir/Lamivudin ratiopharm 600 mg/300 mg Filmtabletten

Belgie: Abacavir/Lamivudine Teva 600 mg/300 mg filmomhulde tabletten/comprimés

pelliculés/Fil­mtabletten

Kypr: Abacavir + Lamivudine/Teva 600 mg + 300 mg sniKaXu^^éva Xsnró u^évlo

SioKÍa

Německo: Abacavir/Lamivudin Teva 600 mg/300 mg Filmtabletten

Dánsko: Abacavir/Lamivudine Teva

Estonsko: Abacavir/Lamivudine Teva

Řecko: Abacavir + Lamivudine/Teva 600 mg + 300 mg 8niKaXu|i|iéva Xsnró u^évlo

SioKÍa

Španělsko: Abacavir/Lamivudina Teva 600/300 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Finsko:

Abacavir/Lamivudine Teva 600 mg/300 mg tabletti, kalvopaallysteinen

Francie:

Abacavir/Lamivudine Teva 600 mg/300 mg comprimé pelliculé

Chorvatsko:

Abakavir + Lamivudin Pliva 600 mg + 300 mg filmom obložene tablete

Maďarsko:

Abacavir/Lamivudine Teva 600 mg/300 mg filmtabletta

Irsko:

Abacavir/Lamivudine Teva 600 mg/300 mg Film-coated Tablets

Island:

Abacavir/Lamivudine Teva 600 mg/300 mg filmuhúdadar toflur

Itálie:

Abacavir e Lamivudina Teva

Litva:

Abacavir/Lamivudine Teva 600 mg/300 mg plevele dengtos tabletés

Lotyšsko:

Abacavir/Lamivudine Teva 600 mg/300 mg apvalkotas tablets

Malta:

Abacavir/Lamivudine Teva 600 mg/300 mg Film-coated Tablets

Nizozemsko:

Abacavir/Lamivudine Teva 600/300 mg, filmomhulde tabletten

Polsko:

Abacavir/Lamivudine Teva

Portugalsko:

Abacavir + Lamivudina Teva

Rumunsko:

Švédsko:

ABACAVIR/LAMIVUDINÁ TEVA 600 mg/300 mg comprimate filmate

Abacavir/Lamivudine Teva

Slovinsko: Abakavir/lamivudin Teva 600 mg/300mg filmsko obložene tablete

Velká Británie: Abacavir/Lamivudine 600 mg/300 mg Film-coated Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21.12.2016

10

Další informace o léčivu ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600 MG/300 MG

Jak se ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600 MG/300 MG podává: perorální podání - potahovaná tableta
Výdej léku: na lékařský předpis

Balení: Blistr
Velikost balení: 30

Držitel rozhodnutí o registraci daného léku v České republice:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha
E-mail: vois@teva.cz
Telefon: 251007111