Nonstop lékárna Otevřít hlavní menu

[18F]FLUORID SODNÝ - souhrnné informace

Síla léku
1-10GBQ

Obsahuje účinnou látku:

ATC skupina:

Dostupná balení:

 • 5GBQ
 • 6GBQ
 • 7GBQ
 • 8GBQ
 • 4,5GBQ
 • 4GBQ
 • 3,5GBQ
 • 3GBQ
 • 2,5GBQ
 • 2,25GBQ
 • 2GBQ
 • 1,75GBQ
 • 1,5GBQ
 • 9GBQ
 • 10GBQ
 • 1GBQ
 • 1,25GBQ

Souhrnné informace o léku - [18F]FLUORID SODNÝ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

[18F]fluorid sodný

1 – 10 GBq/lahvička

Injekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka

18

Natrii fluoridum (18F) 1 – 10 GBq k datu a hodině kalibrace.

Fyzikální charakteristika

18

Fluor-( F) má poločas 110 minut. Přeměňuje se emisí pozitronu (P+max = 633 keV, 97%) a záchytem elektronu (3%) na stabilní kyslík-(18O). Pozitron zaniká anihilací za emise dvou fotonů gama s energií 511 keV (194 %), vzájemně opačně orientovaných.

Pomocná látka se známým účinkem

V každém ml je obsaženo 3,5 mg sodných iontů.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.   LÉKOVÁ FORMA

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok. Čirý bezbarvý roztok.

4.   KLINICKÉ ÚDAJE

4.1   Terapeutické indikace

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

18

[18F]fluorid sodný je diagnostické radiofarmakum, které je určeno především k topografické analýze regionálních změn ve skeletu pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) a k in vivo určení celkového metabolického obratu v kostním systému u některých chorob.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Nominální aktivita pro dospělého pacienta o hmotnosti 70 kg je doporučována v rozmezí

18

200 – 600 MBq [18F]fluoridu sodného (dávku je třeba upravit v závislosti na tělesné hmotnosti, na typu použité zobrazovací techniky, klinické otázce a stavu pacienta). Přípravek se podává přímou intravenózní injekcí.

Pediatrická populace

Aplikovanou aktivitu u osob s odlišnou hmotností, především pak u dětí a dospívajících je třeba přizpůsobit dle níže uvedené tabulky, která udává Doporučené aktivity [18F]fluoridu sodného pro aplikace podle standardů EANM* pro 2D a 3D zobrazení.

Hmotnost

(kg)

Aktivita (MBq)

Hmotnost

(kg)

Aktivita (MBq)

2D

3D

2D

3D

3

26

14

32

189

102

4

30

16

34

200

108

6

44

24

36

207

112

8

55

30

38

218

118

10

70

38

40

229

124

12

81

44

42

237

128

14

92

50

44

248

134

16

104

56

46

259

140

18

115

62

48

267

144

20

126

68

50

277

150

22

137

74

52–54

292

158

24

148

80

56–58

311

168

26

159

86

60–62

329

178

28

167

90

64–66

348

188

30

178

96

68

363

196

Způsob podání

Jedna lahvička je použitelná pro jednu nebo pro více aplikací.

Aplikovanou aktivitu není potřeba redukovat u různých onemocnění. Přípravek se podává přímou intravenózní injekcí. Snímání dat se provádí za 60 minut po intravenózním podání.

4.3 Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo kteroukoliv pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Používat a aplikovat přípravek obsahující (18F) pacientům může jen osoba, která je držitelem příslušného povolení vydaného Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, přitom musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce s radionuklidovými zdroji záření a opatření snižující radiační zátěž pacientů i personálu (Zákon č. 18/1997 Sb. v platném znění a navazující vyhlášky).

Individuální posouzení poměru risk/benefit

U všech pacientů musí být vystavení ionizujícímu záření odůvodněné na základě očekávaného diagnostického přínosu. Pokaždé musí být podána co možná nejnižší aktivita, kterou lze získat požadovanou diagnostickou informaci.

Porucha funkce ledvin

U pacientů se sníženou funkcí ledvin je nutné velmi pečlivě určit indikaci, protože u těchto pacientů může dojít ke zvýšené radiační zátěži.

Pediatrická populace

Informace o použití u dětí a dospívajících je uvedena v bodě 4.2.

Příprava pacienta

Pacient musí být instruován, aby před a po vyšetření zvýšil příjem tekutin a často močil pro snížení radiační zátěže močových cest, pokud není ošetřujícím lékařem nařízena restrikce tekutin.

Po proceduře

Doporučuje se, aby se pacienti v prvních 12 hodinách po podání injekce vyhýbali přímému kontaktu s malými dětmi.

Tento přípravek obsahuje 3,5 mg sodíku v mililitru. To může být až 1,52 mmol (35 mg) na injekci v závislosti na objemu aplikovaného roztoku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

4.5   Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

4.6   Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Je-li uvažováno o podání radioaktivního léčiva ženě, která může otěhotnět, vždy je nutné se přesvědčit, jestli je, či není těhotná. Každá žena, u níž došlo k vynechání menstruace, by měla být potenciálně považována za těhotnou, není-li prokázán opak. O užití přípravku u žen s pozitivním těhotenským testem musí rozhodnout lékař na základě očekávaného přínosu vyšetření při maximálním snížení rizika pro plod. Je-li odhad dávky plodu menší než 1 mSv, je podání radiofarmaka ve zdůvodněných případech akceptovatelné. V takovém případě by měla být zvážena možnost použití metody nezahrnující ionizační záření.

Těhotenství

18

Nejsou známy žádné informace o podání přípravku [18F]fluorid sodný těhotným ženám.

Kojení

18

Před aplikací přípravku [18F]fluorid sodný kojícím ženám je nutné uvážit, zda je možné vyšetření odložit na dobu, kdy bude kojení ukončeno. V případě, že je vyšetření přípravkem

18

[18F]fluorid sodný nutné, je třeba kojení přerušit po dobu minimálně 12 hodin a mléko, které se v prsu vytvoří, je nutno odsát a znehodnotit. Mateřské mléko je možné odsát před podáním 18

[18F]fluorid sodný a uschovat pro pozdější použití.

Z důvodu ochrany před ionizujícím zářením je doporučeno vyhýbat se kontaktu mezi matkou a malými dětmi po dobu 12 hodin po aplikaci [18F]fluoridu sodného.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

18

[18F]fluorid sodný nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky po podání [18F]fluoridu sodného nebyly popsány.

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné vzhledem k přínosu vyšetření. Tabulka v bodě 11 obsahuje dozimetrické údaje, kde jsou uvedeny absorbované dávky v nejvíce ozářených orgánech pro standardního pacienta. Vždy je třeba zhodnotit velikost efektivní dávky v důsledku aplikace uvedeného radiofarmaka ve vztahu k radiační zátěži jednotlivých orgánů. Tyto údaje jsou důležité i vzhledem k tomu, že dané radiofarmakum patří v nukleární medicíně k látkám s nezanedbatelnou radiační zátěží pro pacienta.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

4.9 Předávkování

4.9 Předávkování

Na základě dávek používaných k diagnostickým účelům je předávkování ve farmakologickém smyslu nepravděpodobné.

18

Riziko předávkování fluoridem sodným (18F) souvisí pouze s vystavením nadměrnému ozáření. V takovém případě je třeba dávku, kterou pacient absorboval redukovat zvýšeným vylučováním radionuklidu prostřednictvím forsírované diurézy a častým vyprazdňováním močového měchýře.

5.   FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1   Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: diagnostická radiofarmaka, detekce nádorů, jiná diagnostická radiofarmaka; ATC kód: V09IX06

Mechanismus účinku

18

Ionty fluoridu 18F se ukládají ve skeletu podle stupně osteoblastické aktivity a podle šíře kortikální kosti v jednotlivých částech skeletu. V axiálním skeletu (např. obratle a pánev) je akumulace vyšší než v periferním skeletu a zároveň je vyšší akumulace v blízkosti kloubů než v diafýzách dlouhých kostí.

Zvýšená akumulace iontů fluoridu 18F v okolí kloubů se vyskytuje při degenerativních a zánětlivých změnách kloubů či po traumatu; zvýšená depozice v kosti je popisována např. v místě fraktury, při osteomyelitidě, v benigních kostních tumorech, u hyperostosis frontalis interna, při fibrózní dysplázii, tuberkulózní spondylitidě, u metabolických chorob (např. u osteomalacie a hyperparathyreózy), u Pagetovy choroby, hypertrofické osteoartropatie a syndromu reflexní sympatetické dystrofie, při vaskulárních poruchách kostí, u osifikující myozitidy a v růstových ploténkách u dětí. Tendence iontů fluoridu 18F zvýšeně se vychytávat v těsné blízkosti primárních maligních tumorů kostí a metastáz maligních nádorů do skeletu se ukázala klinicky velmi užitečná při detekci těchto lézí.

Farmakodynamické účinky

Vzhledem ke koncentracím léčivé látky při diagnostických vyšetřeních nevykazuje fluorid sodný (18F) žádné farmakodynamické vlastnosti.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Distribuce

18 18

[18F] fluorid sodný obsahuje ionty fluoru 18F, které po intravenózní aplikaci rychle vytvoří rovnováhu nejprve v extracelulárním prostoru; nejsou vázány na sérové bílkoviny. Koncentrace těchto iontů fluoridu 18F se pak rychle snižuje díky jejich ukládání do kosti a vylučováním do moči. Za 1 hodinu po intravenózní aplikaci jsou ionty fluoridu 18F maximálně akumulovány v kostech a jsou koncentrovány zejména v místech se zvýšenou kostní přestavbou. Jejich vychytávání v kostech závisí na lokálním krevním průtoku, stupni osteoblastické aktivity a extrakčním koeficientu kosti. Vysoká kapilární permeabilita a rychlá plazmatická clearance, která je u kostních metastáz 3 – 10krát vyšší než u zdravé kosti, vede k významnému zvýšení poměru kost/krevní pozadí.

Eliminace

U pacientů s normální funkcí ledvin je během prvních 2 hodin po intravenózní aplikaci vyloučeno do moči v závislosti na výši diurézy 20 % a více nevychytaného fluoridu sodného (18F) a to mechanizmem glomerulární filtrace s tubulární reabsorpcí. Následně jsou další malá množství iontů fluoridu 18F opakovaně vylučována do moči, čímž se dále snižuje radioaktivita iontů fluoridu 18F v měkkých tkáních těla.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V předklinických studiích nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky.

6.   FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1   Seznam pomocných látek

Izotonický infuzní roztok chloridu sodného, voda na injekci.

6.2 Inkompati­bility

Neuplatňuje se.

6.3   Doba použitelnosti

Maximálně 12 hodin od konce výroby.

6.4   Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v souladu s požadavky platných předpisů pro uchovávání radioaktivních látek. Chraňte před mrazem.

6.5   Druh obalu a obsah balení

Injekční lahvička pro opakovaný odběr uzavřená pryžovým uzávěrem a hliníkovou objímkou (zapertlovaná). Vnější obal – kontejner z vhodně stínícího materiálu.

Velikost balení:

1,0 GBq; 1,25 GBq; 1,5 GBq; 1,75 GBq; 2,0 GBq; 2,25 GBq; 2,5 GBq; 3,0 GBq; 3,5 GBq; 4,0 GBq; 4,5 GBq; 5,0 GBq; 6,0 GBq; 7,0 GBq; 8,0 GBq; 9,0 GBq; 10,0 GBq/lahvička.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6   Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Obecná upozornění

Radioaktivní léčiva mohou přijímat, používat a podávat jenom osoby, které k tomu byly oprávněné příslušnými úřady. Příjem, skladování, používání, výdej a likvidace odpadu těchto produktů podléhají příslušným zplnomocněním a předpisům příslušných úřadů.

Radiofarmaka se musí připravovat takovým způsobem, aby byly dodrženy jak požadavky radiační ochrany, tak farmaceutické jakosti.

Přípravek [18F]fluorid sodný by měl být skladován a mělo by s ní být zacházeno v příslušném stínícím obalu, aby bylo dosaženo maximální možné ochrany pacientů a zdravotnických pracovníků. Je doporučena osobní ochrana proti beta+ záření a anihilačním fotonům a to použitím vhodného stínění zvláště při práci s lahvičkami a injekčními stříkačkami.

Aplikace radiofarmak představuje riziko pro personál jak z hlediska vnějšího ozáření, tak riziko kontaminace stopami moči, zvratků a jiných tělních tekutin. Při zacházení s obaly a nepoužitým obsahem je nutné dbát zásad radiační ochrany před ionizujícím zářením, které vyplývají z příslušných předpisů a vyhlášek v platném znění.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Příprava radiofarmak musí být v souladu s příslušnými předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením a musí splňovat požadavky správné výrobní praxe.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

RadioMedic s.r.o.

Husinec-Řež 289, 250 68 Řež, Česká republika

Tel.: 266 173 253

Fax: 220 940 151

e-mail:

8.   REGISTRAČNÍ ČÍSLO

88/396/06-C

9.   DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 1. 11. 2006

Datum posledního prodloužení registrace: 22. 2. 2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

27.5.2016

11. DOZIMETRIE

18 2 11

Dávková konstanta gama pro F = 154 pGy.m .GBq- .h-Energie Egama = 511 keV

Poločas rozpadu 18F = 110 min

Efektivní dávka u dospělého pacienta o hmotnosti 70 kg.

Orgán

Ekvivalentní dávka1) [mGy/MBq]

Ekvivalentní dávka [mGy/400 MBq]

Stěna močového měchýře

0,25

100

Srdeční stěna

0,0039

23,6

Slezina

0,0042

1,7

Ledviny

0,019

7,6

Plíce

0,0041

1,6

Vaječníky

0,011

4,4

Játra

0,0040

1,6

Stěna tlustého střeva

0,014

5,6

Červená kostní dřeň

0,028

11,2

Nadledviny

0,0062

2,5

Mozek

0,0056

2,2

Prsa

0,0028

1,1

Stěna žlučníku

0,0044

1,8

Stěna tlustého střeva

0,012

4,8

Tenké střevo

0,0066

2,6

v

Žaludek

0,0038

1,5

Slinivka

0,0048

1,9

Povrch kostí

0,060

24,0

Kůže

0,004

1,6

Varlata

0,0078

3,1

Thymus

0,0035

1,4

v

Štítná žláza

0,0044

1,8

Děloha

0,019

7,6

Efektivní dávka [ mSv/MBq]

0,027

10,8

1) na jednotkovou aplikovanou aktivitu

Podle publikace ICRP Publication 53, Volume 18, No.1–4, 1987, str. 73–74

Další informace o léčivu [18F]FLUORID SODNÝ

Jak se [18F]FLUORID SODNÝ podává: intravenózní podání - injekční roztok
Výdej léku: na lékařský předpis

Balení: Injekční lahvička
Velikost balení: 5GBQ

Držitel rozhodnutí o registraci daného léku v České republice:
RadioMedic s.r.o., Husinec-Řež
E-mail: verejnost@radiomedic.cz
Telefon: 725 015 370, 777 214 313

Podobné léky